Plenaire vergaderingen

Week 39
Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (34661) Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) (35083) VAO Luchtvaart (AO d.d. 11/09) Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen (35152) Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (34747) VSO Reactie op het rapport “Op de bres tegen hittestress” van de Dierenbescherming VAO Politie (AO d.d. 05/09) VSO Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019 VSO Klachtbehandeling onderwijs (35000-VIII, nr. 213) VAO Natuur (AO d.d. 12/09) VAO Visiebrief mediabeleid (AO d.d. 11/09) VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/09) Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen (35106-(R2115)) Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee (35092) VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 11/09) Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25) (35194) Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten (35203) VAO Eigen bijdragen in de zorg (AO d.d. 12/09) Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs) (35102) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012) (35187-(R2124)) VAO Ruimtevaart (AO d.d. 05/09) VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09) VAO Wadden (AO d.d. 26/06) VAO MIVD (AO d.d. 03/07) VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 05/09) VAO Energiebesparing/ Evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken/ bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen) (AO d.d. 03/07) VAO Arbeidsomstandigheden/ Handhaving (AO d.d. 05/09)
dinsdag 24 sep 2019
Week 40
Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten (35047) (R2018) VAO Kiesrecht / Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06) VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05) VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07) Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133) Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411) Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) (35124) Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen (35161) VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/07) Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (34491) Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen