Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

30 juni 2020
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Mensenrechtenrapportage

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Smeulders over Marktwerking uit de huursector

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Rechtshandhaving

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VSO Binnenvaart en Maritiem

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VSO Transportraad d.d. 4 juni 2020

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19) (35 449-(R2147)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32 411)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en over Gemeentefonds en Provinciefonds

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) (35473)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Pakketbeheer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen (Wet ambulancevoorzieningen) (35471)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij de Wet ambulancevoorzieningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Tijdelijke wet tot opschorting van regels omtrent dwangsommen en het instellen van beroep bij niet tijdig beslissen op een asielaanvraag (Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND) (35476)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Toekomst van het geldstelsel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE) (35466)

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen) (35492)

  Loading data
 22. 22

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Emancipatiebeleid

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het debat over de Europese Green Deal

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Klimaat en energie

  Loading data
 26. 26

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk

  Loading data
 27. 27

  Brief van het Presidium over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State

  Loading data
 28. 28

  Brief van het Presidium over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State

  Loading data
 29. 29

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Klimaat en energie

  Loading data
 30. 30

  Aangehouden moties ingediend bij het notaoverleg over Luchtvaart en corona

  Loading data

  Loading data