Plenair debat : Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245), Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238) en Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

De vergadering is geweest

3 december 2019
19:00 - 23:19 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn) (35245)

  Loading data
 2. 2

  Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238)

  Loading data
 3. 3

  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

  Loading data
 4. 4

  Verslag van het overleg over het plan van aanpak witwassen

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op de brief VNO-NCW en MKB-Nederland d.d. 31 oktober 2019 over het UBO-register

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data