Plenair debat : Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS, de Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35 225), de Wet homologatie onderhands akkoord (35 249) en de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35 358))

De vergadering is geweest

14 mei 2020
19:10 - 19:29 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over het beleid van het ministerie van Defensie over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35225)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord) (35249)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij de Wet homologatie onderhands akkoord

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn) (35358)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 18 maart 2020

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 april 2020

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 7 mei 2020

  Loading data
 11. 11

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2020 (31 865, nr. 172)

  Loading data
 12. 12

  Brief van het Presidium over een aangepast voorstel voor de parlementaire behandeling van de Voorjaarsnota 2020 (34 450, nr. 2)

  Loading data
 13. 13

  Motie ingediend bij het notaoverleg over Uitvoering motie verkrijgen vso-diploma op basis van reeds behaalde schoolresultaten en motie over handelingsprotocol in geval van (vermoeden van) COVID-19-besmetting op school

  Loading data