Plenair debat

Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS, de Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35 225), de Wet homologatie onderhands akkoord (35 249) en de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35 358))

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 april 2020
Stenogram
Download Stemming brief Focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2020
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 7 mei 2020
Stenogram
Download Stemming motie Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn
Stenogram
Download Stemming Brief Parlementaire behandeling van de Voorjaarsnota 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn
Stenogram
Download Stemming motie Actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 18 maart 2020
Stenogram
Download Stemming motie Vso-diploma op basis van reeds behaalde schoolresultaten en handelingsprotocol COVID-19-besmetting
Stenogram
Download Stemmingen Herziening van het beslag- en executierecht
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst donderdag 14 mei 2020

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het debat over het beleid van het ministerie van Defensie over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS

4
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord) (35249)

6
Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn) (35358)

8
Aangehouden motie ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 18 maart 2020

10
Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 7 mei 2020

14
Motie ingediend bij het notaoverleg over Uitvoering motie verkrijgen vso-diploma op basis van reeds behaalde schoolresultaten en motie over handelingsprotocol in geval van (vermoeden van) COVID-19-besmetting op school