Veelgestelde vragen

Plenair / commissie

Plenaire vergaderingen zijn vergaderingen van alle 150 Tweede Kamerleden in de Plenaire Zaal met de bekende blauwe stoelen. Een plenair debat is vaak een afronding van een onderwerp dat al eerder is besproken in een commissie of een debat op hoofdlijnen, bijvoorbeeld bij de Algemene Beschouwingen. Alleen tijdens een plenaire vergadering kan de Tweede Kamer over een wetsvoorstel stemmen. Datzelfde geldt voor moties.

De meeste debatten worden gehouden in commissievergaderingen. In een commissie komen de Kamerleden bij elkaar die zich met een bepaald onderwerp bezighouden. De Kamerleden die zich met onderwijs bezig houden, komen bij elkaar in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hun collega's die over Justitie gaan, omtmoeten elkaar in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. In principe is er voor elk ministerie een vaste commissie die onderwerpen op het gebied van dat ministerie behandelt. Dat geldt niet voor het ministerie van Algemene Zaken, het departement van de minister-president. Er is ook een vaste commissie voor Koninkrijksrelaties. Daar komen de zaken aan de orde die te maken hebben met de eilanden in het Caraibisch gebied die deel uitmaken van Nederland. Tijdens het zogenoemde algemeen overleg discussieren de commissies met  ministers en staatssecretarissen over het beleid en over wetsvoorstellen. Daarnaast zijn er regelmatig procedurevergaderingen waarin de agenda's en de lopende zaken worden besproken. Daarbij zijn geen bewindspersonen aanwezig. Bekijk het overzicht van alle commissies.

Verslag vergadering

Plenair

  • Vandaag/ gisteren
    Van alle plenaire vergaderingen worden verslagen gemaakt. Deze worden de Handelingen genoemd, of stenogram zolang het verslag nog niet officieel is vastgesteld. Uiterlijk 4 uur na het begin van de vergadering verschijnt het eerste deel van het verslag op www.tweedekamer.nl. Het internetverslag wordt steeds ververst, totdat het na afloop van de vergadering compleet is.

    De verslagen op deze website zijn nog niet officieel vastgesteld. Kamerleden en bewindspersonen die aan het woord zijn in het verslag hebben nog correctierecht. Ze mogen alleen wijzigingen aanbrengen als hun verhaal feitelijk niet goed is weergegeven. Snel nalezen wat er in een plenair debat is gezegd? Kijk op www.tweedekamer.nl > Kamerstukken > Plenaire verslagen.

  • Langer geleden
    Als de verslagen officieel zijn vastgesteld, staan deze op officielebekendmakingen.nl. In de navigatiekolom aan de linkerkant op die website kunt u op 'Parlementaire documenten' klikken. Hierin kunt u vervolgens Handelingen en overige Kamerstukken zoeken.

Commissie

Van commissievergaderingen worden verslagen gemaakt van wetgevings- of notaoverleggen. Daarnaast worden er verslagen gemaakt van de commissiedebatten. Kijk op www.tweedekamer.nl > Kamerstukken > Commissieverslagen
Van procedurevergaderingen verschijnen er op de dag van de vergadering besluitenlijsten. Die vindt u terug via www.tweedekamer.nl > Kamerstukken > Besluitenlijsten. Procedurevergaderingen vanaf 31 maart 2021 kunt u ook terugkijken via Debat Gemist

Stand van zaken wetsvoorstel

Wetsvoorstellen van de regering of van Kamerleden worden bij de Kamer ‘aanhangig’ gemaakt. Dat wil zeggen dat de Tweede Kamer deze zal behandelen, meestal eerst in een commissie en daarna plenair. De teksten van wetsvoorstellen staan in de rubriek ‘Kamerstukken’ bij wetsvoorstellen. U vindt daar alle relevante documenten betreffende een wetsvoorstel bij elkaar.

Agenda

Iedere vrijdag maakt de Tweede Kamer de plenaire agenda voor de komende week bekend. Deze kan in de loop van de week worden aangepast omdat andere onderwerpen urgenter zijn.

De agenda's van de commissievergaderingen zijn te vinden in de rubriek 'commissievergaderingen'.

Besluiten Tweede Kamer

Als de Tweede Kamer een onderwerp heeft afgerond volgt er een stemming in een plenaire vergadering. Stemmingslijsten en stemmingsuitslagen vindt u op deze website onder Kamerstukken > Stemmingsuitslagen.

De commissies maken van hun vergaderingen een besluitenlijst waarop per onderwerp de conclusies en verdere acties vermeld zijn. Die vindt u onder Kamerstukken > Besluitenlijsten.

Kamerstukken

In de rubriek Kamerstukken vindt u alle kamervragen (schriftelijk en mondeling), amendementen, moties, brieven van de regering. wetsvoorstellen, besluitenlijsten, plenaire verslagen en commissieverslagen.

Woordvoerders

De Tweede Kamer behandelt heel veel onderwerpen. De Kamerleden stemmen binnen hun fractie onderling af wie over welk onderwerp het woord voert. Vaak vallen de woordvoerderschappen samen met de verdeling van commissies. Een Kamerlid dat namens zijn fractie lid is van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal bijvoorbeeld het woord voeren over bosbouw. Bij plenaire debatten maakt iedere fractie vooraf bekend wie het woord zal voeren. Deze informatie kunt u vinden in de sprekerslijst. Voor precieze informatie over de woordvoerderschappen verwijzen wij u naar de fracties.

Bijwonen vergadering

Vergaderingen van de Tweede Kamer zijn in principe openbaar Op de agenda kunt u checken of dat ook geldt voor de vergadering die u wilt bijwonen. Houd er rekening mee dat het vragenuur elke dinsdag om 14.00 uur druk bezocht wordt en dat het aantal plaatsen beperkt is. Het is niet mogelijk om vooraf een plaats op de publieke tribune te reserveren. Bezoekers melden zich vooraf aan via de website van de Tweede Kamer. Lees meer over een bezoek aan de Tweede Kamer

Voor genodigden van een rondetafelgesprek

Bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek met de leden van een commissie? Lees dan de handreiking voor genodigden (pdf), met informatie ter voorbereiding op uw bezoek.

Debatten live bekijken via deze website

U kunt vrijwel alle debatten in de Kamer live volgen op deze website. Alle plenaire vergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden. Ook de commissievergaderingen kunt u online direct bekijken.
De Tweede Kamer vergadert plenair op dinsdag, woensdag en donderdag. Op maandag zijn er alleen commissievergaderingen. Let op: de tijden zijn indicatief en kunnen kort voor of tijdens een debat worden aangepast.

U kunt de livestreams ook bekijken via de overzichten van de plenaire vergadering (direct op de homepage) en commissievergaderingen op deze website. Klik bij commissies op de vergadering van uw keuze (via de link "Naar deze agenda"). De videoplayer wordt zichtbaar op het moment dat de vergadering start. Begint een vergadering om 15.00 uur? Dan wordt om 15.00 uur de player zichtbaar.

U kunt de videostreams bekijken op desktop en op tablets en mobiele devices met iOS versie 7 en hoger of Android 4 en hoger.

Debat Gemist

Via debatgemist.tweedekamer.nl kunt u debatten uit de plenaire zaal terugkijken. Via de website zijn alle plenaire debatten vanaf 26 oktober 2010, de dag van de regeringsverklaring van het Kabinet Rutte-I, terug te zien. De website debatgemist.tweedekamer.nl is een digitaal archief van videobestanden. Plenaire debatten zijn te doorzoeken op onderwerp, datum van het debat en op sprekers.

Contact met Kamerleden / Geef uw mening

Brief en e-mail
U kunt Kamerleden, Kamercommissies en fracties altijd bellen, een e-mail sturen of schrijven. Dat hoeft niet in gewichtige taal en niet met omzichtige beleefdheidsformules. Kamerleden heten gewoon mevrouw of meneer. Iedere boodschap voor een Kamerlid kunt u rechtstreeks aan hem of haar richten, per e-mail of per brief. Als u meerdere Kamerleden wilt benaderen over hetzelfde onderwerp, dan kunt u het beste contact opnemen met een commissie of fractie. Uw brief kunt u sturen aan Tweede Kamer der Staten-Generaal, t.a.v. [naam Commissie, Fractie, Kamerlid], Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Vergeet niet uw NAW-gegevens op te nemen, zodat er contact met u opgenomen kan worden naar aanleiding van uw brief.

>> Voor meer informatie en de mailadressen van Kamerleden: ga naar het overzicht van alle Tweede Kamerleden

Petitie
U kunt een petitie aanbieden aan een commissie van de Tweede Kamer of aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Dit laatste kan alleen bij een landelijke actie. Als u een petitie wilt aanbieden moet u dat schriftelijk aanvragen. U stuurt een brief waarin u beschrijft wat het doel van de petitie is en wie die organiseert. Op basis van uw brief wordt besloten of de Kamer de petitie zal aannemen.

Stuur uw brief aan: 
Tweede Kamer der Staten-Generaal   
t.a.v. commissie ... 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag

Burgerinitiatief
Een burgerinitiatief is een uitgewerkt voorstel om een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over verbetering van het milieu, onderwijs of openbaar vervoer  of over eenvoudiger maken van regelgeving.  Met een burgerinitiatief verzoekt u de Tweede Kamer om uw voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Voor uw initiatief verzamelt u minimaal 40.000 handtekeningen van kiesgerechtigden. Het verzoek moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Verzoekschrift
Wanneer u een persoonlijke klacht heeft over het optreden van de rijksoverheid en u kunt geen gebruik maken van een bezwaarschriftprocedure, dan kunt u zich richten tot de Eerste of de Tweede Kamer. Beide kennen een Commissie voor de Verzoekschriften die de binnengekomen klachten onderzoekt.

Salaris Kamerlid

Kamerleden krijgen een onkostenvergoeding voor hun werk: de schadeloosstelling. De schadeloosstelling bedraagt met ingang van 1 juli 2022 € 8.889,89 bruto per maand. Per 1 april 2023 bedraagt de schadeloosstelling € 9.156,58 per maand en per 1 januari 2024 € 9.293,93 per maand. Daarnaast ontvangen zij een vakantie-uitkering van 8% en in december een eindejaaruitkering. Dit is geregeld in de ‘Regeling schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal’. Hierin zijn ook regels opgenomen over toeslagen voor de Kamervoorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters. Daarnaast heeft de regeling betrekking op neveninkomsten, onkostenvergoedingen, verzekeringen, pensioen en outplacement van Tweede Kamerleden.

Deze regeling kunt u downloaden op onderstaande pagina:

Reglementen | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wachtgeldregeling

Tweede Kamerleden hebben recht op wachtgeld nadat hun Kamerlidmaatschap ten einde is gekomen. Dat staat in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Deze wet regelt pensioenen en uitkeringen bij het verlaten van de Tweede Kamer. De uitkeringsduur voor politici bedraagt maximaal drie jaar en twee maanden. De wachtgelduitkering bedraagt 80% van de schadeloosstelling in het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar is het 70%.

Op de hoogte blijven

U kunt op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in de Tweede Kamer via e-mailattenderingen. Bijvoorbeeld van de agenda's van plenaire vergaderingen en commissievergaderingen, nieuwe Kamerstukken (zoals wetsvoorstellen, amendementen of brieven van de regering), of nieuws en dossiers. U kunt daarbij aangeven of u direct na een wijziging, elke dag of eenmaal per week een e-mail wilt ontvangen. U kunt zich op vrijwel elke categorie van deze website aanmelden voor attenderingen. En u kunt zich vanzelfsprekend op meerdere categorieën attenderen.

U vindt het icoontje voor attenderingen (een uitroepteken) steeds rechts bovenin het scherm - ter hoogte van de sociale media deelknoppen. Als u vervolgens klikt op de tekst boven het icoon (Emailattenderingen over [onderwerp]) verschijnt er een pop-up scherm waarin u uw gegevens kunt invullen. Via het door u opgegeven e-mailadres ontvangt u vervolgens verdere instructies.

Social mediakanalen Tweede Kamer

Volg de Tweede Kamer op Twitter via: @2eKamertweets. De tweets gaan over het werk en de vergaderingen van de Tweede Kamer. Ze worden bijvoorbeeld aan het begin van de vergadering geplaatst of wanneer een overleg niet doorgaat. De tweets worden geplaatst door medewerkers van de Stafdienst Communicatie. De tweets zijn neutraal van aard. Voor zover er politieke standpunten op het Twitteraccount staan, zijn dit citaten van politici uit Kamerdebatten.

Commissies op Twitter

Andere Twitteraccounts

Kan ik ook reageren op 2eKamertweets?

Ja, dit kan. De Tweede Kamer antwoordt op individuele reacties als het gaat om feitelijke vragen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de informatie van 2eKamertweets, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.

Tweede Kamer op Facebook

Tweede Kamer op Instagram

Tweede Kamer op YouTube

Recessen Tweede Kamer

Erelijst van gevallenen

De erelijst van gevallenen is een gedenkteken voor hen die in de jaren 1940-1945 hun leven lieten voor ons land. De lijst is geplaatst op een gedenktafel en telt in totaal ongeveer 17.500 namen van de volgende groepen: de onderdelen van de strijdkrachten, de koopvaardij, het verzet in Nederland en een Indische groep. Iedere dag opnieuw wordt een bladzijde met 24 namen van de erelijst omgeslagen. De erelijst is te bekijken in de Statenpassage.

Bekijk ook de digitale erelijst op: www.erelijst.nl.