De blauw zetels in de plenaire zaal van de Tweede Kamer

Veelgestelde vragen

Lees hier de veelgestelde vragen over de verkiezingen en de formatie.

U bent welkom in de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer aan het Prinses Irenepad 1 in Den Haag. De openingstijden zijn afhankelijk van de vergaderagenda en commissieactiviteiten. 

U kunt zich hier aanmelden voor een bezoek.
Lees meer over een bezoek aan de Tweede Kamer.

Debatten in de Tweede Kamer zijn in principe openbaar. Op de agenda kunt u zien of dat ook geldt voor de vergadering die u wilt bijwonen. Houd er rekening mee dat het vragenuur elke dinsdag om 14.00 uur druk bezocht wordt en dat het aantal plaatsen beperkt is. Het is niet mogelijk om vooraf een plaats op de publieke tribune te reserveren. U moet zich wel aanmelden voor een bezoek aan de Tweede Kamer. Lees meer over een bezoek aan de Tweede Kamer

De rondleidingen in de Tweede Kamer worden verzorgd door ProDemos. Kijk voor op hun website voor meer informatie en tickets. 

  • Bekijk hier de contactgegevens van de Kamerleden van de Tweede Kamer. 
  • Bekijk hier de contactgegevens van de politieke partijen in de Tweede Kamer. 

Kamerleden kunnen onderwerpen aanwijzen die niet moeten worden behandeld zolang er geen nieuwe verkiezingen zijn geweest en het afgetreden kabinet alleen lopende zaken afhandelt. Zij verklaren deze onderwerpen controversieel. De commissies verzamelen onderwerpen, de Kamer in zijn geheel stelt de lijst vast. Het gaat niet alleen om wetgeving, maar ook over brieven en nota’s van het kabinet. Nadat er is gestemd, wordt de lijst met controversieel verklaarde onderwerpen gepubliceerd op deze website.

Een wetsvoorstel dat eenmaal is aangenomen door de Tweede Kamer vervolgt gewoon zijn weg. Dat betekent dat het naar de Eerste Kamer gaat voor behandeling. Als de Eerste Kamer ook akkoord is, wordt de wet ingevoerd.

Ja, want ook een demissionair kabinet stelt een rijksbegroting en een Miljoenennota op die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt op Prinsjesdag. En het kabinet maakt een troonrede die de Koning voorleest. Omdat een demissionair kabinet alleen lopende zaken afhandelt, zullen er in deze stukken geen grote veranderingen worden voorgesteld.

Bekijk hier het overzicht van de recessen van de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer vergadert niet tijdens het reces, zoals de zomermaanden en de kerstperiode. Kamerleden kunnen dan de volgende vergaderperiodes voorbereiden en allerlei stukken en dossiers bestuderen. Ook gaan zij in die periode vaak op werkbezoek om hun achterban te spreken.

U kunt een petitie aanbieden aan een commissie van de Tweede Kamer of aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Dit laatste kan alleen bij een landelijke actie. Als u een petitie wilt aanbieden moet u dat schriftelijk aanvragen. U stuurt een brief waarin u beschrijft wat het doel van de petitie is en wie die organiseert. Op basis van uw brief wordt besloten of de Kamer de petitie zal aannemen.

Stuur uw brief aan: 
Tweede Kamer der Staten-Generaal   
t.a.v. commissie ... 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag

Een burgerinitiatief is een uitgewerkt voorstel om een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over verbetering van het milieu, onderwijs of openbaar vervoer of over het eenvoudiger maken van regelgeving. Met een burgerinitiatief verzoekt u de Tweede Kamer om uw voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Voor uw initiatief verzamelt u minimaal 40.000 handtekeningen. Lees meer over de voorwaarden waar een burgerinitiatief aan moet voldoen.

Wanneer u een persoonlijke klacht heeft over het optreden van de rijksoverheid en u kunt geen gebruik maken van een bezwaarschriftprocedure, dan kunt u zich richten tot de Eerste of de Tweede Kamer. Beide kennen een Commissie voor de Verzoekschriften die de klachten onderzoekt.

Kamerleden krijgen een onkostenvergoeding voor hun werk: de schadeloosstelling. Deze is per 1 april 2023 €9.156,58 per maand en per 1 januari 2024 €9.293,93 per maand. Daarnaast ontvangen zij een vakantie-uitkering van 8% en in december een eindejaarsuitkering. In de schadeloosstelling staan ook regels over toeslagen voor de Kamervoorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters. Daarnaast gaat de regeling over neveninkomsten, onkostenvergoedingen, verzekeringen, pensioen en outplacement van Tweede Kamerleden.

Tweede Kamerleden hebben recht op wachtgeld nadat hun Kamerlidmaatschap ten einde is gekomen. Dat staat in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. De wachtgelduitkering bedraagt 80% van de schadeloosstelling in het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar is het 70%. De duur van de uitkering is maximaal drie jaar en twee maanden.