Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld. Verslagen van ouder dan twee maanden staan op officiëlebekendmakingen.nl.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire vergadering
22 mei 2019

Opening; Mededelingen; Introductie stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties; RBZ/Handel; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Luchtvaart; Gemeenschappelijk landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan; Nationale Omgevingsvisie (NOVI); Financiering politieke partijen; Sociaal domein/Interbestuurlijk programma; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
21 mei 2019

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Overzicht van geregistreerde incidenten in de Rapportage Vreemdelingenketen; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
16 mei 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen; Lhbti-monitor 2018 en Nashvilleverklaring; Lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
15 mei 2019

Opening; Mededelingen; Aanbieding verantwoordingsstukken over 2018; Ouderbetrokkenheid in het onderwijs; Onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs; Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in; Dierproeven; Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2019; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ondernemen en Bedrijfsfinanciering; Huiselijk geweld/Kindermishandeling; Misstanden in jeugdzorginstellingen; Raad Buitenlandse Zaken d.d. 13 mei 2019; Problemen bij de IND; Machtigingswet oprichting Invest-NL; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
14 mei 2019

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Vliegveiligheid; Duurzame luchtvaart; Vervuiling van de Waddenzee; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
25 april 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Stint; Certificering zeeschepen; Informele Europese top d.d. 9 mei 2019; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Europese top d.d. 9 mei 2019; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; OM-afdoening; Rapport Nationale ombudsman over de zaak-Van Laarhoven; Circulaire economie; Marktwerking in het streekvervoer; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
24 april 2019

Opening; Verzekeringen taxichauffeurs; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen; Open House Keuzehulpgesprekken; Medische preventie; Huwelijkse gevangenschap; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
23 april 2019

Opening; Herdenking naar aanleiding van de aanslagen in Sri Lanka; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Renovatie Binnenhof; Crisissituatie in Venezuela; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
18 april 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Spoor; Openbaar vervoer en taxi; Onveilige werksituatie in azc's als gevolg van overlastgevende asielzoekers; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Onveilige werksituatie in azc’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
17 april 2019

Opening; Bedreigde diersoorten; Belastingontwijking; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Vereenvoudiging bekostiging in het primair onderwijs; VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden; Arbeidsongeschiktheid; Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 10-11 april 2019; Telecommunicatie; CBR; Pgb; Datalek in de jeugdzorg; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
16 april 2019

Opening; Herdenking Max van Weezel; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Zorgverzekeringswet; Verbetering van patiëntgerichte zorg ; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
11 april 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschriften; Acute zorg/ambulancezorg; Wet medische hulpmiddelen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet medische hulpmiddelen; Raad Buitenlandse Zaken; Albanese bendes; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
10 april 2019

Opening; Mededelingen; Gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen; Europese top van 10 april 2019; Stemmingen; Aanbieding jaarverslagen Nationale ombudsman, Veteranenombudsman en Kinderombudsman; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Problemen met zoutwinning in Groningen; Zienswijze Raad voor Dierenaangelegenheden betreffende insecten; Advies Commissie Grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
9 april 2019

Opening; Herdenking oud-fractievoorzitter F.H.J.J. Andriessen ; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Personeel Defensie; Chroom-6 bij Defensie; Resultaten JOB-monitor en toelatingsbeleid mbo; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
4 april 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Wijziging van de Mediawet 2008; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Mediawet 2008; Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen; Georganiseerde criminaliteit/ondermijning; Functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
3 april 2019

Opening; OVV-rapport inzake de forensische zorg en de casus Michael P.; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; OVV-rapport inzake de forensische zorg en de casus Michael P.; Stemmingen; Toename van de Nederlandse invoer van palmolie; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
2 april 2019

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sociale veiligheid in het onderwijs; Informele Energieraad d.d. 2 april 2019; Mijnbouw/Groningen; Overname van de chemietak van AkzoNobel; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
28 maart 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top en de brexit; Stemmingen; Landbouw- en Visserijraad 18 maart 2019; Terrorisme/extremisme; Houdbaar voedselsysteem; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
27 maart 2019

Opening; Mededelingen; Maatregelen middenhuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Maatregelen middenhuur; Onderwijs en zorg; Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders; Versterking van de voorschoolse educatie; Toekomst van de Onderwijscoöperatie; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
26 maart 2019

Opening; Vragenuur; Beëdiging van de heer Drost (ChristenUnie); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht; Verlenging van de WW-export ; Stemmingen; Discriminatie op de woningmarkt; Sluiting

Status: Gecorrigeerd