Plenaire vergadering donderdag 23 februari 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Mensenhandel; Strafrechtelijke onderwerpen; Volledige country-by-country reporting; AIVD-rapport "Terugkeerders in beeld"; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; AIVD-rapport "Terugkeerders in beeld"; Milieuraad; Luchtvaart; Handhavingsbeleid Belastingdienst; Aanpassingen in de Gids Proportionaliteit; Energieraad; Landbouw- en Visserijraad; Jeugdhulp; Berichtgeving regie invoering pgb-trekkingsrecht; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Personeel en Defensie; Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria; Mondzorg/Eerstelijnszorg; Innovatie/Verspilling in de zorg; Patiënten- en cliëntenrechten; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting

Plenaire vergadering woensdag 22 februari 2017
Opening; Mededelingen; Ouderenmishandeling; Doelgroepenvervoer/Valys; Alcohol- en Tabaksbeleid; Scheepvaart; Subsidieregeling Fietsersbond; Ruimtelijke Ordening; Berekening "Financiering van de invoering van het basisinkomen"; Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid; Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en initiatiefnota-Bruins; Internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg; Preventiebeleid; Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT); Sluiting

Plenaire vergadering dinsdag 21 februari 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Biotechnologie; Duurzaamheid en milieu; Gevangeniswezen; Associatieovereenkomst met Oekraïne; Sluiting

Plenaire vergadering donderdag 16 februari 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Beveiliging Kamerverkiezingen 2017; Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten; Zwarte Pietwet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Inburgering en integratie; Wet inburgering; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Functioneren verenigingen van eigenaars; Beperken heffingsbevoegdheid van precariobelasting; Sluiting

Plenaire vergadering woensdag 15 februari 2017
Opening; Mededelingen; Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Mijnbouw; Sluiting

Plenaire vergadering dinsdag 14 februari 2017
Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Participatiewet; Wet verdringingstoets; Vreemdelingen- en asielbeleid; Criminaliteitsbestrijding; Evaluatieonderzoek Wet kraken en leegstand; Wet gesloten coffeeshopketen; Sluiting

Plenaire vergadering donderdag 9 februari 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Landbouw- en Visserijraad; Belastingdienst; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Belastingdienst; Staat van de Europese Unie; Sluiting

Plenaire vergadering woensdag 8 februari 2017
Opening; Mededelingen; Samenvoeging gemeenten; Investeringsagenda Belastingdienst; Dieselfraude; Wegverkeer en verkeersveiligheid; Eurogroep/Ecofin-Raad; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..; Sluiting

Plenaire vergadering dinsdag 7 februari 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Telecommunicatie; Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen; Toekomstig energiebeleid; Sluiting

Plenaire vergadering donderdag 2 februari 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Hoger onderwijs; Informele Europese top; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Europese top; Stemmingen; Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; Sluiting

Plenaire vergadering woensdag 1 februari 2017
Opening; Mededelingen; Afschaffen mogelijkheid van lijstencombinaties; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Burgerinitiatief "Peuro"; Screening van asielzoekers; Wet gesloten coffeeshopketen; Sluiting

Plenaire vergadering dinsdag 31 januari 2017
Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport "Welvaart in kaart"; Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen; Sluiting

Plenaire vergadering donderdag 26 januari 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Deal met Cees H.; Sluiting

Plenaire vergadering woensdag 25 januari 2017
Opening; Mededelingen; Wet verdringingstoets; Initiatiefwetsvoorstel Wet flexibilisering ingangsdatum AOW; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verwerving F-35; Vereenvoudiging verdeelmodel Provinciefonds; Goedkeuring Overeenkomst van Parijs; Zorgplicht kinderarbeid; Sluiting

Plenaire vergadering dinsdag 24 januari 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars; Functioneren verenigingen van eigenaars; Sluiting

Plenaire vergadering donderdag 19 januari 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Externe veiligheid en asbest; Protocol inzake sociale zekerheid; Belastingdienst; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Belastingontwijking; Drugssmokkel douane Rotterdam; Seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk; Diplomatieke immuniteit; Pensioenonderwerpen; Intensieve kindzorg; Ontwerpbesluit wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit; Wijziging Tabaks- en rookwarenwet; Sluiting

Plenaire vergadering woensdag 18 januari 2017
Opening; Mededelingen; Financiering en verkoop van het Vakcollege; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stresstest derivaten woningcorporaties; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Afschaffing kieskringen; Herinrichting adviesfunctie inzake financiële verhoudingen; Sluiting

Plenaire vergadering dinsdag 17 januari 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting