Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld. Verslagen van ouder dan twee maanden staan op officiëlebekendmakingen.nl.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire vergadering
17 januari 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verkeersveiligheid; Experiment gesloten coffeeshopketen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Experiment gesloten coffeeshopketen; Aanpassing disconteringsvoet; Raad Buitenlandse Zaken ; Kansenongelijkheid in het onderwijs; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
16 januari 2019

Opening; Mededelingen; Faciliteren van witwassen door Nederlandse banken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afhandeling schade en versterkingsoperatie Groningen vanwege gaswinning; Gevaren van de uitstoot van houtkachels; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
15 januari 2019

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gebruik van contant geld in de samenleving; Kinderopvang; Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
20 december 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Terugdringen aantallen dyslexieverklaringen; Ggz; Maritiem; Arbeidsmarktdiscriminatie; Artikel 100 Nederlandse deelname aan anti-ISIS coalitie en situatie in Syrië; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; De lessen van VMBO Maastricht; Verkenning naar de bereidheid van branche organisaties van werkgevers om aan slachtoffers van de beroepsziekte OPS een eenmalige financiële tegemoetkoming te verstrekken (29544-870); Spionage door Rusland; Stemmingen; Mededelingen; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
19 december 2018

Opening; Mededelingen; Najaarsnota 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Najaarsnota 2018; Meerjarig Financieel Kader ; Belastingdienst; Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie runderen ; Minimaliseren gaswinning Groningenveld; Initiatiefvoorstel Klimaatwet; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
18 december 2018

Opening; Herdenking aanslag Straatsburg; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Luchtvaart; Herziening van het Nederlandse luchtruim; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
13 december 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschrift; Ontwerpbesluit regels Gezondheidswet en Jeugdwet; Wooninitiatieven voor kinderen met een beperking; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Milieuraad d.d. 20 december 2018; Nucleaire veiligheid; Spoorveiligheid/ERTMS; Spoorordening; VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 13/12); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Aanvullingswet bodem Omgevingswet; Versnelling woningbouw en facilitering duurzame ontwikkeling; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
12 december 2018

Opening; Mededelingen; Landbouw- en Visserijraad d.d. 17 en 18 december 2018; Europese top van 13 en 14 december 2018; Afscheid lid K. Gerbrands (PVV); Beëdiging van de heer E. van Dijk (PVV); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 13 en 14 december 2018; Stemmingen; Evaluatie Politiewet 2012; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
11 december 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist; Financiële markten; Bewegingsonderwijs; Voortgang beleid oorlogsgetroffenen; Zwangerschap en geboorte ; Wijkverpleging; Wijziging van de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Zorgverzekeringswet; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
6 december 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Nationaal Programma Groningen; Klimaat en energie; Klimaatwet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bouwopgave; Bouwtoezicht; Herziening partneralimentatie; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
5 december 2018

Opening; Mededelingen; Rapport Merchants of misery; Dierenwelzijn; Onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs; Wijziging rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
4 december 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Marrakeshimmigratiepact; Stemmingen; Marrakeshimmigratiepact; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
29 november 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
28 november 2018

Opening; Mededelingen; Raad voor Concurrentievermogen d.d. 29 en 30 november 2018; Telecomraad van 4 december 2018; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019; Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen; Stemmingen; Informele RBZ/Handel; Handel; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
27 november 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen; Mislukken onderhandelingen inzake nieuw pensioenakkoord; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
22 november 2018

Opening; Mededelingen; Politie (ICT); Brandweer; Besluit privatisering Intravacc; Ziekenhuiszorg; Begroting Justitie en Veiligheid 2019; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Justitie en Veiligheid 2019; Stemmingen; Begroting Justitie en Veiligheid 2019; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
21 november 2018

Opening; Mededelingen; Begroting Defensie 2019; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Regeldruk; Sociaal Domein; Wijziging Wet op de parlementaire enquête 2008; Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen; Transportraad d.d. 3 december; Begroting Defensie 2019; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
20 november 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; EU-voorstellen Veiligheidsunie; Terrorisme; Strafrechtelijke onderwerpen; Auteursrecht; Begroting Justitie en Veiligheid 2019; Sluiting

Status: Gecorrigeerd