Wet open overheid (Woo)

Bent u op zoek naar informatie over het beleid of de besluitvorming van de Tweede Kamer? Op grond van de Wet open overheid (Woo) kunt u vanaf 1 mei 2022 bij de Tweede Kamer een verzoek indienen om deze informatie openbaar te laten maken. Dit heet een Woo-verzoek. Uw verzoek moet gaan over informatie die is vastgelegd in een document bij de Tweede Kamer.

Veel informatie al openbaar

De Tweede Kamer maakt zelf al veel informatie openbaar. U hoeft hiervoor geen verzoek te doen op grond van de Woo. Op de website van de Tweede Kamer vindt u bijvoorbeeld al Kamerstukken, amendementen, verslagen en moties. U vindt deze informatie onder het tabblad Kamerstukken. Ook kunt u plenaire en commissiedebatten terugkijken via Debat gemist. Documenten ouder dan 20 jaar kunt u bekijken bij het Nationaal Archief. 

Niet alles openbaar

De Tweede Kamer mag bepaalde informatie niet openbaar maken:

  • Documenten van Kamerleden en fractieleden;
  • Informatie die de economische en financiële belangen van de Staat kunnen schaden;
  • Informatie over bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de gezondheid van personen of strafrechtelijke persoonsgegevens;
  • Informatie die de veiligheid van personen of de Tweede Kamer als organisatie in gevaar kan brengen;
  • Informatie die partijen onevenredig benadeelt.

Het kan gebeuren dat we documenten alleen voor een deel openbaar maken. Dan maken we delen van documenten onleesbaar. Ook kan het zijn dat we (een deel van) het Woo-verzoek doorsturen naar een andere organisatie. Dat doen we als de informatie niet bij ons in huis is. Wanneer we documenten niet of gedeeltelijk openbaar maken, leggen we dat uit in het Woo-besluit. Bent u het niet eens bent met een Woo-besluit, dan kunt u bezwaar maken. In het Woo-besluit staat hoe u dat kunt doen.

Woo-verzoek doen

U kunt hier een Woo-verzoek doen.

Afhandeling van uw verzoek

U krijgt uiterlijk binnen vier weken een reactie op uw Woo-verzoek. De Tweede Kamer kan deze termijn nog met twee weken verlengen. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. Als het langer duurt, krijgt u een bericht voordat de eerste vier weken voorbij zijn. Hierin staat ook waarom het langer duurt.

Woo-besluiten

U vindt hier een overzicht van de Woo-besluiten die de Tweede Kamer heeft genomen. 

Bezwaar aantekenen

Als u het niet eens bent met het besluit op uw verzoek, kunt u bezwaar maken. In het Woo-besluit staat hoe u bezwaar kunt aantekenen, lees er hier meer over.