Plenair debat : Aansluitend aan 1e termijn stikstofdebat: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2020, de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35 241), de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35 255) en over eventuele moties ingediend bij het VSO Landbouw- en visserijraad d.d. 18 november 2019)

De vergadering is geweest

14 november 2019
16:52 - 17:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) (35302)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2020grensoverschrijdende constructies (35 255) en over eventuele moties ingediend bij het VSO Landbouw- en visserijraad d.d. 18 november 2019)

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het pakket Belastingplan 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020) (35303)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord) (35304)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021) (35305)

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven) (35306)

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten) (35307)

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) (35241)

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies) (35255)

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VSO Landbouw-en Visserijraad d.d. 18 november 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Motie ingediend bij het debat over een snelle oplossing voor de stikstof

  Loading data