Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

5
Het lid Renkema: verzoek uitstel stemmingen Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten (35213) (punten 9 en 10 op de Stemmingslijst)
6
VAO Aanbesteden (AO d.d. 31/10)
7
VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (AO d.d. 31/10)
8
Het lid Diks, voorzitter commissie EZK: debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over de Klimaat- en Energie Verkenning (KEV) 2019
9
Het lid Diks: debat met de minister van Defensie, nog vandaag te houden, over het bericht dat de Kamer verkeerd is ingelicht over burgerdoden die zijn gevallen bij een Nederlands bombardement in Irak (Nos.nl, 4 november 2019)
10
Het lid Sjoerdsma: verzoek de minister van Buitenlandse Zaken uit te nodigen bij het debat over het voorkomen dat jihadisten terugkeren naar Nederland en verzoek voor het debat nog een brief te ontvangen van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘OM: Afpakken nationaliteit hindert vervolging Syriëgangers’ en de interne adviezen van het OM die hierin genoemd worden (Trouw, 4 november 2019)