Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 17 en 18 december)

De vergadering is geweest

19 december 2019
14:45 - 15:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid) (35282

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aangehouden moties ingediend bij de Wet taal en toegankelijkheid

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Verhoeven over mededinging in de digitale economie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Suïcidepreventie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Maatschappelijke diensttijd

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VSO Uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Klimaat en energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Mijnbouw

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VSO Ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Motie ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Staatsdeelnemingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Kansspelen

  Loading data
 21. 21

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

  Loading data
 22. 22

  Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

  Loading data
 23. 23

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Water

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

  Loading data
 28. 28

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging

  Loading data
 29. 29

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Kansspelen

  Loading data
 30. 30

  Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten

  Loading data
 31. 31

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

  Loading data
 32. 32

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Energiebesparing/ Evaluatie proeftuinen aardgasvrije wijken/Bijna energieneutrale gebouwen (BENG-eisen)

  Loading data