Kennis en onderzoek in de Kamer

De Tweede Kamer werkt voortdurend aan de versterking van haar zelfstandige kennis- en informatiepositie. Op die manier kan de Kamer haar controlerende, wetgevende en agenderende taken goed uitvoeren. De Kamercommissies en het Presidium krijgen daarbij extra ondersteuning vanuit de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO).

Taken van de DAO

  • analyseren, structureren en bewerken van informatie tot kennis die direct relevant is voor het parlementaire proces;
  • adviseren van commissies en rapporteurs bij de begrotings- en verantwoordingscyclus;
  • verrichten van onderzoek;
  • uitzetten van extern onderzoek;
  • uitvoeren en/of coördineren van parlementair onderzoek en parlementaire enquêtes.

Kennisagenda

Om proactief en gestructureerd de kennis- en onderzoeksbehoefte te bepalen, werken de Kamercommissies met een jaarlijkse kennisagenda ter versterking van hun kennis- en informatiepositie. Ook hebben zij elk een eigen onderzoeksbudget ter beschikking. In de kennisagenda legt de commissie een aantal specifieke thema’s vast waarop zij zich inhoudelijk nader wil verdiepen, en hoe zij dat gaat doen. De kennisagenda wordt tussentijds geëvalueerd en indien nodig aangepast. De doelstelling van deze agenda is om te komen tot een stevige gemeenschappelijke kennisbasis. De kennisagenda's van de verschillende commissies, inclusief mogelijke tussentijdse aanpassingen zijn openbaar en zijn te vinden via het onderstaande overzicht.

Integrale staf

De kenniscoördinatoren en informatiespecialisten van de DAO maken integraal deel uit van de ambtelijke griffiestaf rondom de commissie. Voor de Kamerleden is daardoor de ambtelijke dienstverlening, ook voor kennis en informatievragen, dichtbij, integraal en herkenbaar. De kenniscoördinatoren en informatiespecialisten vervullen de rol van informatie- en kennismakelaar voor Kamerleden.

Voor de externe kennispartners zijn de kenniscoördinatoren het aanspreekpunt voor vragen rondom de inhoudelijke thema’s die spelen binnen een commissie.

Kennisproducten

De meeste producten van de DAO zijn alleen bedoeld voor intern gebruik door Kamerleden. Soms worden stafnotities op verzoek van de Kamercommissie openbaar gemaakt. Extern uitgevoerd onderzoek in opdracht van commissies wordt altijd openbaar gemaakt als bijlage bij een Kamerstuk.

Lees meer over:

Externe contacten met kennisinstellingen

De DAO heeft de expliciete opdracht kennis van buiten naar binnen te halen. Medewerkers van de DAO onderhouden daartoe contacten met planbureaus, adviesorganen, Hoge Colleges van Staat, onderzoeksbureaus van buitenlandse parlementen, wetenschappelijke instituten en denktanks.

Parlement en wetenschap

De Tweede Kamer werkt structureel samen met nationale wetenschapsorganisaties om actuele wetenschappelijke inzichten te gebruiken in het parlementaire proces. Meer informatie hierover vindt u via www.parlementenwetenschap.nl .

Bij vragen of overige informatie kunt u contact opnemen met dao@tweedekamer.nl (acquisitie wordt niet op prijs gesteld).