Plenair debat : STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en over alle punten van de uitgestelde stemmingen van 17 maart 2020 en over de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35 424))

De vergadering is geweest

1 april 2020
20:41 - 21:41 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Toepassing 'Fair practice Code'

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO PFAS

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen) (35267)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij de Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VSO over de investeringstoets risico’s voor de nationale veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Klimaat en Energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Mijnbouw/Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers (35328)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij Wijziging van de Gaswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2019 (31 428, nr. 13)

 15. 15

  Brief van het Presidium over een nadere adviesaanvraag aan het Adviescollege voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (34 541, nr. 14)

  Loading data
 16. 16

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over onderwijstijd van leerlingen en leraren in het funderend onderwijs (35 300-VIII, nr. 149)

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting) (35205)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij de Wet vliegbelasting

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden motie ingediend bij de Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Landbouw, klimaat en voedsel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het VAO Stikstofproblematiek

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (35424)

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 26 maart 2020

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data