Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

15 nov 2019
Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met het verbeteren van de informatieverstrekking en de ondersteuning aan ongewenst zwangere vrouwen

...

C.G. van der Staaij
Tweede Kamerlid
35338
Indiener C.G. van der Staaij
Tweede Kamerlid

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
14 nov 2019
Wet invoering minimumuurloon

Nederland kent sinds 1969 een wettelijk minimumloon. Dit wetsvoorstel strekt tot invoering van een, voor een ieder die onder de reikwijdte van het wettelijk minimumloon (Wml) valt, geldend uniform minumumuurloon. De invoering van een wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker.
Daarnaast beoogt de initiatiefnemer met dit wetsvoorstel het minimumloon te verhogen.

G.J. (Gijs) van Dijk
Tweede Kamerlid
35335
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
13 nov 2019
Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

...

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35337
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
13 nov 2019
Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

...

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35336
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
11 nov 2019
Tijdelijke noodwet stikstof

Het doel van de Tijdelijke noodwet stikstof is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw (met uitzondering van megastallen), door te laten gaan. Deze projecten worden dan van ’dringend openbaar belang’ verklaard.
Voor de problemen met PFAS is het voorstel om per regio een plek aan te geven waar deze grond naartoe mag worden verplaatst zodat de bouw kan doorwerken. Tijdens het half jaar dat de wet van kracht is, kan het kabinet een definitieve oplossing voor de stikstof- en PFAS-problematiek zoeken.

A. Kops
Tweede Kamerlid
35333
Indiener A. Kops
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
05 nov 2019
Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

Dit wetsvoorstel voorziet in een effectieve en efficiënte vermindering van de vraag naar laagcalorisch gas. Daartoe wordt een verbod voor de grootste afnemers om van het gastransportnet laagcalorisch gas te onttrekken ingesteld en stelt het wetsvoorstel een generiek verbruiksplafond in voor laagcalorisch gas.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35328
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
25 okt 2019
Uitbreiding van het rookverbod

Het huidige rookverbod is alleen van toepassing op het roken van tabaksproducten. De afgelopen jaren is er een aantal nieuwe tabaksproducten op de markt gekomen die niet gerookt worden. Ook komen er steeds meer dampwaren op de markt, zoals de e-sigaret, die niet onder de definitie van tabaksproducten vallen. Om tot een rook- en tabakvrije omgeving te kunnen komen is besloten om alle tabaksproducten onder het rookverbod te plaatsen. Met deze wetswijziging wordt de definitie van ‘rookverbod’ uitgebreid met:
- het verbod tabaksproducten, anders dan door roken te consumeren; en
- het verbod nicotinehoudende damp of niet-nicotinehoudende damp van e-sigaretten of e-sigaretten zonder nicotine te consumeren.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35321
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
25 okt 2019
Verzamelwet IenW 2019

Dit voorstel van wet bevat een aantal wijzigingen op het gebied van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De wijzigingen betreffen de Algemene wet bestuursrecht, de Arbeidstijdenwet, de Binnenvaartwet, de Drinkwaterwet, de Waterschapswet, de Waterwet, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer, de Wet overleg infrastructuur en milieu, de Wet personenvervoer 2000, de Wet scheepsuitrusting 2016, en de Wet wegvervoer goederen. Het gaat in dit wetsvoorstel om het herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard, waaronder onjuiste verwijzingen en verduidelijkingen.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35319
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
24 okt 2019
Verzamelwet OCW 20..

Wetstechnische en redactionele wijzigingen in een aantal wetten die onder de verantwoordelijkheid vallen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35320
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
11 okt 2019
Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35317
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
11 okt 2019
Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens

Deze wetswijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft met name betrekking op de uitwisseling van persoonsgegevens van burgers met problematische schulden. De voorgestelde wijziging maakt de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens voor schuldhulpverlening door gemeenten en andere bij schuldhulpverlening betrokken organisaties mogelijk. De belangrijkste doelgroep van de wetswijziging zijn burgers met schulden. Hierdoor krijgen zij eerder en betere hulp.

T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35316
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
09 okt 2019
Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35311
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
08 okt 2019
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Met dit wetsvoorstel wordt de verzameling en verspreiding van studiekeuze-informatie en het onderzoeken van studenttevredenheid en –betrokkenheid een publieke en wettelijke taak, uitgevoerd door een aan te wijzen rechtspersoon. De Nationale Studentenenquête (NSE) wordt hiermee juridisch geborgd, mede naar aanleiding van belemmeringen door de komst van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. De NSE bestaat sinds 2005. Zij is van groot nut en belang gebleken, zowel voor studenten (bij studiekeuze) en instellingen (ten behoeve van voorlichting en kwaliteitsbewaking), als voor ministerie en inspectie (voor beleidsmonitoring).

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35310
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
04 okt 2019
Wet versterking decentrale rekenkamers

Het wetsvoorstel strekt ertoe de regeling van de huidige rekenkamerfunctie in de Gemeentewet en de Provinciewet te laten vervallen. In het voorstel worden gemeenten en provincies verplicht een rekenkamer in te stellen. Daarnaast worden enkele onderzoeksbevoegdheden van de rekenkamers uitgebreid.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35298
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
04 okt 2019
Wet voortgezet onderwijs 20xx

Dit wetsvoorstel verbeterd de samenhang, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Wet op het voortgezet onderwijs. De redactie van de meeste artikelen is herzien en de bepalingen zijn in een logische hoofdstukken-structuur gezet. De wet wordt in materieel opzicht (inhoudelijk) niet aangepast.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35297
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
04 okt 2019
Verzamelwet VWS 20XX

Dit wetsvoorstel strekt tot wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35299
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
03 okt 2019
Wet handhaving kraakverbod

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis en Van Toorenburg stelt een wijziging voor in het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen.

D.A.N. Koerhuis
Tweede Kamerlid
35296
Indiener D.A.N. Koerhuis
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
30 sep 2019
Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

Het kabinet verlengt het vangnet voor werkloze zestigplussers die na afloop van hun WW-uitkering nog geen recht hebben op AOW. Oorspronkelijk zou deze uitkeringsregeling, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW), volgend jaar aflopen. Nu loopt die door tot 1 januari 2014. Het komt erop neer dat werkloze ouderen nog tot eind 2025 een IOW-uitkering kunnen aanvragen in plaats van in de bijstand instromen. Net als de bijstand is de IOW een uitkering op minimumniveau, maar zonder partner- of vermogenstoets. De IOW-verlenging geldt voor mensen ouder dan 60 jaar en 4 maanden die na 1 januari 2020 werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35294
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 sep 2019
Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie

Doel van de wijzigingsrichtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 32,5% energiebesparing op het energieverbruik in 2030 ten opzichte van 2005. Energiebesparing is, naast de productie van duurzame energie, een belangrijke pijler voor de verduurzaming van de energievoorziening en is voor de Europese Commissie een centraal element in de toekomstige besluitvorming over investeringen in de Europese energie-infrastructuur.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35292
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
27 sep 2019
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

Met dit wetsvoorstel worden de bepalingen betreffende het opleggen en de uitvoering van het alcoholslotprogramma (ASP) in het kader van het bestuursrecht geschrapt uit de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM 1993).
Directe aanleiding vormt de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 maart 2015. Deze uitspraak heeft ertoe geleid dat het CBR niet langer het ASP oplegt, maar in plaats daarvan een educatieve maatregel alcohol en verkeer of in geval van recidive een geschiktheidsonderzoek alcohol. Het aantal deelnemers aan het ASP nam daardoor flink af.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35293
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
18 sep 2019
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Instellingen kunnen aanvullende middelen krijgen indien sprake is van een onevenredig grote toename van het aantal studenten. In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat instellingen ook aanvullende middelen kunnen krijgen bij bijzondere omstandigheden die niet binnen de rijksbijdrage van het betreffende jaar kunnen worden opgevangen en die in redelijkheid ook niet kunnen worden opgevangen binnen de normale bedrijfsvoering. Tevens wordt geregeld dat de verstrekte aanvullende middelen geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht kunnen worden op de rijksbijdrage van de instelling in latere jaren.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35289
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
17 sep 2019
Begroting van de Staten-Generaal voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van de Staten-Generaal.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35300-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35300-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35300-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
17 sep 2019
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35300-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken