Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

14 jul 2020
Wet uitbreiding taakstrafverbod

Dit wetsvoorstel houdt in dat het huidige taakstrafverbod voor geweld- en zedenmisdrijven wordt uitgebreid naar elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid. Het gaat om politiemensen, medewerkers van de brandweer of ambulance, buitengewoon opsporingsambtenaren en andere personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie van de leden Helder (PVV), Van Oosten (VVD) en Van Dam (CDA) (Kamerstukken II 2018/19, 35000-VI, nr. 24).

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35528
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
14 jul 2020
Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Dit wetsvoorstel beoogt de instelling van een permanent adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers, te weten het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35530
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
14 jul 2020
Machtigingswet oprichting Invest International

...

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35529
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
14 jul 2020
Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

...

J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
35527
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Financiën
13 jul 2020
Tijdelijke wet maatregelen covid-19

...

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35526
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
10 jul 2020
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

...

B.A.W. Snels
Tweede Kamerlid
35523
Indiener B.A.W. Snels
Tweede Kamerlid

Financiën
09 jul 2020
Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

Dit voorstel van wet strekt ertoe de winkelier te beschermen tegen eenzijdige wijzigingen over openstelling van zijn winkel, binnen de grenzen van de bij of krachtens de Winkeltijdenwet vastgestelde openingstijden. Het voorstel heeft als gevolg dat een winkelier zijn winkel niet open hoeft te stellen (of te sluiten) op tijden waar hij niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Met dit wetsvoorstel wordt voorkomen dat een ander dan de winkelier, zoals de verhuurder, een vereniging van eigenaren of een winkeliersvereniging, zonder instemming van de winkelier, besluit over zijn openingstijden.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35522
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
08 jul 2020
Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig

Het wetsvoorstel maakt het voor gemeenten mogelijk het parkeertarief ook afhankelijk te stellen van de hoeveelheid uitgestoten uitlaatgassen van een voertuig, met als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit in de gemeente. Deze differentiatie kan worden toegepast op tarieven voor parkeerplekken, parkeervergunningen en laadplekken.

S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
35519
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
08 jul 2020
Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen

Deze incidentele suppletoire begroting wijzigt de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met Urgendamiddelen.

Het gaat hierbij om een pakket aan maatregelen dat toeziet op het verminderen van energiegebruik bij huishoudens bij zowel koopwoningen als huurwoningen en een subsidie ter ondersteuning aan de stichting Urgenda.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35521
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
08 jul 2020
Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de ontwikkeling van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 voor 2/3-gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Met dit wetsvoorstel stelt het kabinet voor de 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting te vervangen door de 2/3-koppeling. Dit betekent dat elk jaar levenswinst zich vertaalt in gemiddeld acht maanden langer doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensioen. De koppeling van de pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting wordt op vergelijkbare wijze aangepast.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35520
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
03 jul 2020
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet)

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35518
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
03 jul 2020
Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35517
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
03 jul 2020
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35516
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
03 jul 2020
Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

...

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35515
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
02 jul 2020
Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

...

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35514
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
01 jul 2020
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Het wetsvoorstel beoogt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Het gaat daarbij om de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen bij de uitvoering van taken in gemeenschappelijke regelingen. Om de versterking te bereiken, wordt een aantal bestaande instrumenten van de volksvertegenwoordiging aangepast en aangevuld. Daarnaast richt het wetsvoorstel zich op het vergroten van participatiemogelijkheden van burgers en belanghebbenden bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35513
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 jun 2020
Kaderwet overige JenV-subsidies

Dit voorstel voor een Kaderwet overige JenV-subsidies beoogt een duidelijk en overzichtelijk regime te scheppen voor alle door een bewindspersoon van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) verstrekte subsidies, met uitzondering van subsidies die worden verstrekt op grond van andere wetten in formele zin.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35512
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
29 jun 2020
Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen

Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130) (Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen)

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35506
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
25 jun 2020
Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan het Nationaal Preventieakkoord. Dit voorstel moet een bijdrage leveren aan een ‘rookvrije generatie’ in 2040. In de huidige situatie is er sprake van een reclameverbod, waarvan een beperkt aantal soorten verkooppunten, namelijk speciaalzaken, is vrijgesteld. Het aantal speciaalzaken dat is vrijgesteld van het reclameverbod wordt aanzienlijk verkleind. Speciaalzaken moeten aan scherpere eisen voldoen dan voorheen om als aangewezen verkooppunt te worden beschouwd. Daarnaast worden bepaalde reclame-uitingen van speciaalzaken die nu nog wel onder de vrijstelling vallen, zoals reclame op de gevel en - in beperkte gevallen - de etalage, verboden.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35504
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
22 jun 2020
Maatregelen tegen overlastgevende vreemdelingen

Een novelle is een wetsvoorstel dat een ander wetsvoorstel dat bij de Eerste Kamer ligt, verbetert of aanvult. In dit geval gaat het om een novelle waarbij het wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring (Wtvb) wordt aangepast. Het geeft onder meer de directeur van een inrichting voor vreemdelingenbewaring de bevoegdheid om bij ernstige orde- en veiligheidsproblemen een lock down in te stellen. In het geval van zo’n lock down kunnen vreemdelingen gedurende 23 uur per dag worden opgesloten in hun cel. De lock down kan maximaal zes weken duren.

A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
35501
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
22 jun 2020
Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen

Dit wetsvoorstel heeft als doel het realiseren van alle noodzakelijke wettelijke maatregelen om op een effectieve wijze uitvoering te kunnen geven aan de verplichtingen van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie.
In het bijzonder vereist de verordening de aanwijzing en inrichting van een zogeheten contactpunt met het oog op het faciliteren en ondersteunen van vertrouwelijke informatie-uitwisseling tussen de lidstaten onderling en met de Europese Commissie over directe investeringen uit derde landen waar mogelijke risico’s aan verbonden zijn voor de openbare orde en veiligheid. Daarbij is van belang dat met ingang van 11 oktober 2020 het contactpunt ingesteld en operationeel dient te zijn en de gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35502
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 2 anderen

Economische Zaken en Klimaat
18 jun 2020
Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Dit wetsvoorstel versimpelt en verbetert de mogelijkheden voor het verzamelen van de relevante informatie en bewijsmateriaal in de fase voorafgaand en tijdens de civiele procedure. De rechter kan na de mondelinge behandeling uitspraak doen als alle benodigde informatie over de zaak van partijen zoveel als mogelijk voor de rechter beschikbaar is.
Het wetsvoorstel bevat daartoe de volgende uitgangspunten:
• het zoveel mogelijk door partijen verzamelen van de relevante informatie over hun geschil voordat een procedure bij de rechter wordt aangespannen;
• de mogelijkheid voor de rechter om binnen de grenzen van de rechtsstrijd met partijen de feitelijke grondslag van hun vordering, verzoek of verweer te bespreken;
• er komt één verzoek om een of meer voorlopige bewijsverrichtingen in plaats van afzonderlijke verzoeken per voorlopige bewijsverrichting (een voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht, een voorlopige plaatsopneming of bezichtiging en een vordering tot inzage voorafgaand aan een procedure);
• het inzagerecht (de regeling van de exhibitieplicht) wordt aangepast en zo veel mogelijk gelijkgetrokken met de overige bewijsverrichtingen. Voor alle verzoeken om een voorlopige bewijsverrichting gaan dezelfde toe- en afwijzingscriteria gelden;
• de mogelijkheid om beslag te leggen op bewijsmateriaal in zaken die niet gaan over intellectuele eigendomsrechten wordt vastgelegd in de wet

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35498
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
17 jun 2020
Verzamelwet SZW 2021

Het wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen op het gebied van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Tot slot dienen enkele voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35494
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
17 jun 2020
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Met dit wetsvoorstel moet het 'bovenmatig lenen' van geld uit de eigen vennootschap worden ontmoedigd. Door het geld te lenen kan de houder van een eigen (besloten) vennootschap namelijk het betalen van belasting langdurig uitstellen of in sommige gevallen afstellen. Het kabinet stelt een grens van € 500.000 voor. Over de leningen uit de eigen vennootschap die dat bedrag te boven gaan wordt voortaan inkomstenbelasting geheven.

J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
35496
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Financiën
11 jun 2020
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen van de Kieswet. Belangrijkste onderdeel is de introductie van een nieuwe manier voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen. Hierbij wordt de mogelijkheid van centrale stemopneming waarmee sinds 2014 is geëxperimenteerd in de Kieswet opgenomen. Verder bevat het voorstel wijzigingen die betrekking hebben op het stemmen vanuit het buitenland en een aantal meer technische aanpassingen die onder meer voortvloeien uit eerdere adviezen van de Kiesraad.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35489
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken