Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

28 mei 2020
Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

De Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND regelt dat bij het niet tijdig beslissen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op een asielverzoek de aanvrager geen dwangsom kan ontvangen. Daarnaast sluit de Tijdelijke wet een beroep tegen het niet tijdig beslissen op het asielverzoek bij de bestuursrechter uit. De Tijdelijke wet geldt voor één jaar, maar blijft van toepassing totdat het wetsvoorstel dat de dwangsomregeling voor vreemdelingenzaken definitief afschaft in werking is getreden, ingetrokken of verworpen.

A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
35476
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
28 mei 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer)

...

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35478
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
28 mei 2020
Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb

...

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35477
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
26 mei 2020
Wet ambulancevoorzieningen

De aanleiding voor de Wet ambulancevoorzieningen is het aflopen van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) per 1 januari 2021. De Wet ambulancevoorzieningen wil zekerheid bieden over ambulancevoorzieningen in de toekomst. Dit moet met name de continuïteit en kwaliteit, waaronder innovatie, van de ambulancevoorzieningen ten goede komen.

M.J. van Rijn
minister voor Medische Zorg
35471
Indiener M.J. van Rijn
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
26 mei 2020
Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0

In deze derde Incidentele suppletoire begroting (ISB) van 2020 wordt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van het Coronavirus.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35473
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
26 mei 2020
Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

Het wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van het Coronavirus.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35472
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
26 mei 2020
Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met het inzetten van het instrument van een bestuurlijke boete om slotmisbruik op gecoördineerde luchthavens effectief te kunnen bestraffen

Op een gecoördineerde luchthaven als Schiphol heeft een luchtvaartmaatschappij een slot nodig om te kunnen landen en opstijgen. Door de toegenomen schaarste op de luchthaven Schiphol neemt de kans op slotmisbruik toe. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op het juiste gebruik van een slot. Opdat de ILT effectiever en sneller kan handhaven op bepaalde vormen van slotmisbruik, zoals het vliegen zonder slot op een gecoördineerde luchthaven, wordt het handhavingsinstrumentarium van de ILT uitgebreid met een bestuurlijke boete.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35469
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
26 mei 2020
Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 in verband met de tweede tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het kader van Covid-19.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35474
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
25 mei 2020
Wet hardheidsaanpassing Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir)

Voorstel voor het uitbreiden van de hardheidsclausule en het invoeren van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Het doel is ouders tegemoet te komen die de voorbije jaren in de problemen zijn gekomen door wetgeving, beleid en rechtspraak rond de kinderopvangtoeslag en voor de toekomst bepaalde hardheden in het toeslagensysteem weg te nemen of te verzachten.

A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Financiën
35468
Indiener A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Financiën
25 mei 2020
Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018

De richtlijn verplicht de lidstaten van de Europese Unie ertoe in nationale wetgeving vast te leggen dat de nationale mededingingsautoriteit onafhankelijk is, middelen heeft om haar taken uit te voeren, en de noodzakelijke bevoegdheden heeft voor de handhaving van het mededingingsrecht. Bovendien bevat de richtlijn bepalingen die de mogelijkheden voor mededingingsautoriteiten om samen te werken, versterken.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35467
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
20 mei 2020
Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld 2019

In deze wet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Financiën over 2019 opgenomen.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35470-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35470-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
20 mei 2020
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over 2019 opgenomen.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35470-XIV
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over 2019 opgenomen.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35470-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
20 mei 2020
Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad over 2019 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35470-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
20 mei 2020
Slotwet Gemeentefonds 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Gemeentefonds over 2019 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35470-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2019 opgenomen.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35470-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
20 mei 2020
Slotwet Staten Generaal 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Staten-Generaal over 2019 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35470-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
20 mei 2020
Slotwet Provinciefonds 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Provinciefonds over 2019 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35470-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 2019 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35470-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 2019 opgenomen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35470-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
20 mei 2020
Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE

Wijziging van de begroting van het ministerie van Financiën voor 2020 vanwege de verlenging van coronamaatregelen en de garanties aan het Europees werkloosheidsfonds SURE.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35466
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Defensie 2019

...

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35470-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
20 mei 2020
Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over 2019 opgenomen.

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35470-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over 2019 opgenomen.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35470-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat