Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

10 dec 2018
Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35106-(R2115)
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
05 dec 2018
Initiatiefvoorstel Ellemeet en Van der Staaij. Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein.

De voorwaarden voor de inkoop van lokale zorg in het sociaal domein zijn de laatste jaren veranderd. Europese wetgeving verplicht gemeenten tegenwoordig om de inkoop van van diensten en zorg boven een bedrag van 750.000 euro aan te besteden. Volgens de initiatiefnemers wordt dit door zowel gemeenten als aanbieders als zeer onwenselijk ervaren. Het voorliggende wetsvoorstel voorziet in een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 waardoor gemeenten niet meer verplicht zijn aan te besteden in het sociale domein.

C.E. Ellemeet
Tweede Kamerlid
35105
Indiener C.E. Ellemeet
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Economische Zaken en Klimaat
03 dec 2018
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Dit wetsvoorstel regelt dat er geen fusietoets meer plaatsvindt op fusies in het funderend onderwijs. Het geeft schoolbesturen meer ruimte om de lokale samenwerking op te zoeken en gezamenlijk in de regio een toekomstbestendig onderwijsaanbod te realiseren.
De vergaande samenwerking tussen schoolbesturen is in sommige situaties noodzakelijk om een breed en divers onderwijsaanbod in stand te houden, bijvoorbeeld bij dalende leerlingenaantallen. Het biedt besturen bovendien mogelijkheden om kleinere scholen open te houden en zo het onderwijs voor de individuele leerling en leraar toegankelijk, herkenbaar en overzichtelijk te houden.
Tevens regelt dit wetsvoorstel dat de scholen in het voortgezet onderwijs institutioneel kunnen fuseren als de vestigingen van de betrokken scholen in dezelfde of aangrenzende gemeente of gemeenten liggen.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35104
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
03 dec 2018
Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg. Adviesrecht voor maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en goedkeuringsrecht voor uitsluitingenbeleid aan verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen

Dit initiatiefvoorstel heeft als doel dat het verantwoordingsorgaan (Vo) en het belanghebbendenorgaan (Bo) bij pensioenfondsen een goedkeuringsrecht op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds en een adviesrecht op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid krijgen. Dit maakt bijvoorbeeld mogelijk dat een verantwoordingsorgaan of een belanghebbendenorgaan ervoor zorgt dat een pensioenfonds tabaksbedrijven uitsluit van haar beleggingsportefeuille of het pensioenfondsbestuur adviseert een duurzamer beleggingsbeleid te voeren. De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) moeten daarvoor worden gewijzigd.

S.P.R.A. van Weyenberg
Tweede Kamerlid
35101
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 nov 2018
Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35095-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
30 nov 2018
Wijziging van een aantal onderwijswetten voor het funderend onderwijs ter actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen

Dit wetsvoorstel omvat een aantal voorstellen met als gemeenschappelijk doel de wetgeving voor met name het funderend onderwijs te actualiseren en te verbeteren. Sommige voorstellen voorzien in technische wijzigingen, andere vullen leemten op in de onderwijswetgeving.
De voorstellen hebben met elkaar gemeen dat zij betrekking hebben op de bekostigingsvoorwaarden voor en verplichtingen van scholen en het toezicht daarop door de Inspectie van het Onderwijs. De belangrijkste wijzigingen betreffen het actualiseren van de deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs, het verminderen van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs (stofkamoperatie) en het invoegen van enkele wettelijke grondslagen op basis waarvan de inspectie haar toezichthoudende taken goed kan blijven uitoefenen. Onder het funderend onderwijs wordt verstaan: het primair onderwijs (po), het (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en het voortgezet onderwijs (vo).

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35102
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 nov 2018
Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35095-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds (C) voor het jaar 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het provinciefonds (C). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35095-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35095-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het gemeentefonds (B). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35095-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de IVD (IIIC) voor het jaar 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35095-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
30 nov 2018
Wijziging begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35095-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35095-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35095-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de Koning. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35095-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
30 nov 2018
Wijziging begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35095-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Deltafonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35095-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
30 nov 2018
Wijziging van de begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, de BES-eilanden, ontvangen via het BES-fonds geld van het Rijk.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35095-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds(F) (Najaarsnota 2018)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35095-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Economische Zaken en Klimaat
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijziging houdt verband met de najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35095-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
30 nov 2018
Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35095-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
30 nov 2018
Najaarsnota 2018

In de Najaarsnota geeft het kabinet een overzicht van de inkomsten en uitgaven in het lopende jaar 2018. Samen met de Najaarsnota dient het kabinet aanvullende begrotingswetten in. Als het parlement daarmee instemt wordt de begroting over 2018 aangepast aan de nieuwste cijfers.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35095-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
30 nov 2018
Wijziging begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35095-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

...

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35095-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
30 nov 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Infrastructuurfonds. Deze wijziging houdt verband met de najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35095-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat