Wetsvoorstellen

Hieronder staan aanhangige wetsvoorstellen. Dit zijn nieuwe wetsvoorstellen, ingediend door de regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen.

Deze pagina is een bètaversie. Uw reactie stellen we op prijs.

16 okt 2017
Inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak

S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
34810
Indiener S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie

Vaste commissie voor veiligheid en justitie
Procedurevergadering 01 nov 2017
13 okt 2017
Veiligehavenbeginselen

Het voorstel wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om deze in overeenstemming te brengen met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Schrems. Met het voorstel wordt voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een zelfstandige rechtsgang gecreëerd om een klacht inzake de ongeldigheid van een toereikendheidsbesluit van de Europese Commissie aan de rechter voor te leggen.

S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
34809
Indiener S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
+ 1 andere

Vaste commissie voor veiligheid en justitie
Procedurevergadering 01 nov 2017
12 okt 2017
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)

J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
34808
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
+ 1 andere

Vaste commissie voor financiën
12 okt 2017
Verruiming van de bevoegdheid van de gemeenteraad en Provinciale Staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34807
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaste commissie voor binnenlandse zaken
Procedurevergadering 26 okt 2017
12 okt 2017
Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34806
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaste commissie voor binnenlandse zaken
Procedurevergadering 26 okt 2017
12 okt 2017
Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34805
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaste commissie voor binnenlandse zaken
Procedurevergadering 26 okt 2017
07 okt 2017
Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten

Het voorstel heeft tot doel de aanvaarding van bepaalde openbare akten in andere EU-lidstaten te vereenvoudigen door afschaffing van de vereisten van legalisatie en apostillering. De verordening heeft ook meertalige modelformulieren vastgesteld die als vertaalhulp worden gehecht aan bepaalde openbare documenten. Het voorstel voorziet ten slotte in samenwerking op basis van het in 2012 ingestelde informatiesysteem interne markt (IMI) om de echtheid van openbare akten die tussen lidstaten worden gebruikt, te waarborgen.

S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
34803
Indiener S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie

Vaste commissie voor veiligheid en justitie
Regeling van werkzaamheden:In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 10 okt 2017
07 okt 2017
Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de implementatie van richtlijn luchthavengelden voor overige luchthavens

Bij de eerdere implementatie van de Europese richtlijn luchthavengelden is dit voor de andere luchthavens dan Schiphol op onderdelen niet volledig gebeurd. Met dit wetsvoorstel wordt dit herstelt. De richtlijn luchthavengelden biedt een gemeenschappelijk kader voor de luchthaventarieven die luchthavens in rekening brengen bij de luchtvaartmaatschappijen. Daarmee worden de toepassing van onder meer de basisbeginselen van non-discriminatie en transparantie gewaarborgd voor de vaststelling van luchthaventarieven op Europese luchthavens. De richtlijn is van toepassing op luchthavens die jaarlijks meer dan vijf miljoen passagiersbewegingen tellen, alsmede op de luchthaven met de meeste passagiersbewegingen in elke lidstaat. Tot nu toe is de richtlijn in Nederland uitsluitend van toepassing op Schiphol, maar naar verwachting zal dit binnen afzienbare tijd ook gebeuren voor luchthaven Eindhoven.

S.A.M. Dijksma
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
34802
Indiener S.A.M. Dijksma
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Vaste commissie voor infrastructuur en milieu
Procedurevergadering 25 okt 2017
07 okt 2017
Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat fuserende bedrijfstakpensioenfondsen onder voorwaarden tijdelijk gescheiden vermogens aan kunnen houden (ringfencing). Dit wordt wenselijk geacht omdat verschillen in dekkingsgraden tussen bedrijfstakpensioenfondsen een fusie kunnen belemmeren. Fusies kunnen helpen om de schaalproblemen waarmee veel pensioenfondsen kampen op te lossen.

J. Klijnsma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34801
Indiener J. Klijnsma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
Regeling van werkzaamheden:In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 10 okt 2017
03 okt 2017
Goedkeuring opzegging Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
34798
Indiener S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
+ 1 andere

Vaste commissie voor veiligheid en justitie
Inbreng verslag (wetsvoorstel) 09 nov 2017
03 okt 2017
Wijziging handel in goederen die gebruikt worden voor de doodstraf, foltering of andere onmenselijke of onterende behandeling

Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) nr. 2016/2134 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

E.M.J. Ploumen
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
34800
Indiener E.M.J. Ploumen
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Algemene commissie voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
Procedurevergadering:Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 9 november 16.00 uur. 12 okt 2017
03 okt 2017
Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

...

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34797
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Vaste commissie voor volksgezondheid, welzijn en sport
Inbreng verslag (wetsvoorstel) 09 nov 2017
03 okt 2017
Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep)

...

H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken
34799
Indiener H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken

Vaste commissie voor economische zaken
Regeling van werkzaamheden:In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken 10 okt 2017
26 sep 2017
Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen

De verordeningen behelzen regels van internationaal privaatrecht en bepalen welke rechter zich over het vermogen van echtgenoten en partners mag uitlaten (internationale bevoegdheid), het recht van welke staat het vermogen van de echtgenoten of partners beheerst (conflictenrecht) en de vraag of een beslissing uit de ene lidstaat in de andere lidstaat wordt erkend en ten uitvoer kan worden gelegd (erkenning en executie).

S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
34795
Indiener S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie

Vaste commissie voor veiligheid en justitie
Inbreng verslag (wetsvoorstel) 09 nov 2017
26 sep 2017
Implementatie wijzigingen Maritiem Arbeidsverdrag 2006

Het onderhavige wetsvoorstel strekt tot implementatie van de op 11 juni 2014, tijdens de 103de zitting van de Internationale Arbeidsconferentie goedgekeurde wijzigingen van norm A2.5 (repatriëring) en A4.2 (aansprakelijkheid van de reder) van het op 20 augustus 2013 in werking getreden Maritiem Arbeidsverdrag (Trb. 2007, 93). Nederland heeft dit verdrag geratificeerd (Stb. 2011, nr. 393).

L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34794
Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 2 anderen

Vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
Inbreng verslag (wetsvoorstel) 25 okt 2017
19 sep 2017
Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling

Onderhavig wetsvoorstel, dat deel uitmaakt van het Belastingplanpakket 2018, heeft tot doel om de btw-landbouwregeling in de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen. Op grond van de btw-landbouwregeling blijven landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers (hierna landbouwers) buiten de btw en hoeven zij geen btw-administratie bij te houden. De landbouwer is geen btw verschuldigd maar kan de aan hem in rekening gebrachte btw ook niet terugvragen.
Door de modernisering van de landbouwsector die sinds 1968 heeft plaatsgevonden, verschillen landbouwers niet wezenlijk meer van andere ondernemers. Voor veel landbouwers die op dit moment van de landbouwregeling gebruikmaken, zal het bijhouden van een btw-administratie niet of nauwelijks problemen moeten opleveren.
Het niet kunnen terugvragen van btw maakt de regeling onaantrekkelijk voor ondernemers die een relatief hoge voordruk hebben, zoals ondernemers die veel investeren. Investerende bedrijven maken in de praktijk daarom meestal geen gebruik van de regeling.

E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
34787
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Vaste commissie voor financiën
Inbreng verslag (wetsvoorstel):Inbreng geleverd. 11 okt 2017
19 sep 2017
Begroting van het Infrastructuurfonds 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Infrastructuurfonds.

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu
34775-A
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

Vaste commissie voor infrastructuur en milieu
Procedurevergadering:Het plenaire debat over de begrotingen Infrastructuur en Milieu en Infrastructuurfonds zal plaatsvinden op een nog door de Kamer te bepalen datum. 10 okt 2017
19 sep 2017
Begroting van de Koning voor 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begrotingsstaat van uitgaven van de Koning voor 2018.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34775-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Vaste commissie voor binnenlandse zaken
Inbreng feitelijke vragen:Inbreng geleverd. 28 sep 2017
19 sep 2017
Begroting van het ministerie van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties en van het BES-fonds voor 2018.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34775-IV
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaste commissie voor koninkrijksrelaties
Procedurevergadering:Inbrengdatum vastgesteld op 27 september 2017 te 14.00 uur. 27 sep 2017
19 sep 2017
Belastingplan 2018

Het voorstel vormt een onderdeel van het fiscale pakket voor het jaar 2018, samen met de wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2018, Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling en Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. In het voorstel zijn maatregelen opgenomen die per 1 januari 2018 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. Het voorstel voorziet onder meer in een tijdelijke verhoging van de tarieven van de energiebelasting en in een aanscherping van de definitie van geneesmiddelen in de btw.

J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
34785
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
+ 1 andere

Vaste commissie voor financiën
Inbreng verslag (wetsvoorstel):Inbreng geleverd. 11 okt 2017
19 sep 2017
Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

Het voorstel vormt een onderdeel van het fiscale pakket voor het jaar 2018, samen met de wetsvoorstellen Belastingplan 2018, Overige fiscale maatregelen 2018 en Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling. Het strekt er enerzijds toe om zogenoemde houdstercoöperaties inhoudingsplichtig te maken voor de dividendbelasting, anderzijds om de vrijstelling voor inhouding van dividendbelasting – onder voorwaarden en met een aanscherping van de huidige nationale antimisbruikbepalingen – uit te breiden naar derde landen, gepaard gaande met een meldplicht.

E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
34788
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën

Vaste commissie voor financiën
Inbreng verslag (wetsvoorstel):Inbreng geleverd. 11 okt 2017
19 sep 2017
Begroting van het provinciefonds 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het provinciefonds.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34775-C
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Vaste commissie voor binnenlandse zaken
Inbreng feitelijke vragen:Inbreng geleverd. 28 sep 2017
19 sep 2017
Begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
34775-VI
Indiener S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie

Vaste commissie voor veiligheid en justitie
Technische briefing
19 sep 2017
Begroting van het gemeentefonds 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het gemeentefonds.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34775-B
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Vaste commissie voor binnenlandse zaken
Inbreng feitelijke vragen:Inbreng geleverd. 28 sep 2017
19 sep 2017
Overige fiscale maatregelen 2018

Het voorstel vormt een onderdeel van het fiscale pakket voor het jaar 2018, samen met de wetsvoorstellen Belastingplan 2018, Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling en Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Het strekt ertoe wijzigingen ten behoeve van het noodzakelijk onderhoud van het fiscale stelsel aan te brengen in enkele belastingwetten en enige andere wetten waarvoor inwerkingtreding of wettelijke vastlegging met ingang van 1 januari 2018 wenselijk is. Naast veel (reparatie)maatregelen van meer technische aard betreft het onder andere het afschaffen van de inkeerregeling, een aanpassing van de liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting en een vereenvoudiging van het derdenbeslag in de sfeer van de invordering van belastingen.

E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
34786
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën

Vaste commissie voor financiën
Inbreng verslag (wetsvoorstel):Inbreng geleverd. 11 okt 2017