Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

11 jul 2019
Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

...

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35255
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
11 jul 2019
Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

...

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35254
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
11 jul 2019
Wet versterken positie mbo-studenten

Iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, moet de kans krijgen om onderwijs te volgen. Het wetsvoorstel ‘versterken positie mbo-studenten’ draagt hieraan bij via
1) de introductie van een mbo-studentenfonds;
2) maatregelen voor de versterking van de positie van zwangere mbo-studenten;
3) de introductie van de mbo-verklaring;
4) wijziging van de benaming van mbo-studenten en
5) het niet langer verplichten om nadere vooropleidingseisen te stellen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35252
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
10 jul 2019
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

...

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35256
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
05 jul 2019
Tijdelijke wet Groningen

Veel bewoners van Groningen hebben schade aan hun woningen die veroorzaakt is door aardbevingen. Onder de bewoners heerst al lange tijd ontevredenheid over afhandeling van hun schadeverzoeken door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).
Dit wetsvoorstel voorziet in een wettelijke regeling voor een onafhankelijke afhandeling van alle vormen van schade als gevolg van bodembeweging. Het gaat hierbij om bodembeweging die veroorzaakt wordt door de gaswinning uit het Groningenveld of door de gasopslag bij Norg door de overheid. Voor de afhandeling van aanvragen om vergoeding van schade wordt het Instituut Mijnbouwschade Groningen opgericht. Hiermee wordt bereikt dat de afhandeling voortaan onafhankelijk plaatsvindt van de NAM, maar ook van andere betrokken partijen zoals de Minister van Economische Zaken en Klimaat, betrokken decentrale overheden en maatschappelijke organisaties.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35250
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 2 anderen

Economische Zaken en Klimaat
05 jul 2019
Wet homologatie onderhands akkoord

Het voorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen. Voor die situatie maakt het voorstel het mogelijk dat de rechtbank een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt. Door de goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Vorderingen en andere rechten van werknemers op grond van arbeidsovereenkomst blijven van rechtswege buiten het akkoord. In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35249
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
05 jul 2019
Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl)

Dit wetsvoorstel wijzigt de Scheepvaartverkeerswet, zodat het mogelijk wordt ontheffingen voor de loodsplicht met Pilotage Exemption Certificates (PEC’s) in te voeren.
Kapiteins van zeeschepen zijn bij binnenkomst of vertrek uit een Nederlandse zeehaven verplicht van de diensten van een loods gebruik te maken. De loods adviseert de kapitein aan boord van het schip of vanaf een andere locatie over de te voeren navigatie. Rijkshavenmeesters, loodsen en reders hebben aangegeven dat de bestaande wetgeving om een vrijstelling van de loodsplicht te krijgen niet meer voldoet. Daarom hebben de rijkshavenmeesters voorstellen gedaan voor de introductie van het systeem met PEC’s.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35248
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
04 jul 2019
Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Dit wetsvoorstel beoogt partijen te helpen duurzaamheidsinitiatieven te realiseren door hen de mogelijkheid te geven hun initiatieven om te laten zetten in voorschriften. Door een duurzaamheidsinitiatief in regelgeving te vertalen, worden belemmeringen voor de totstandkoming of voor het succes van zulke initiatieven weggenomen. Bedrijven en inwoners krijgen hierdoor meer ruimte als zij samen willen werken aan oplossingen die het milieu minder belasten of de klimaatverandering tegengaan.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35247
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
04 jul 2019
Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES

In de afgelopen jaren liepen de kamer van koophandel en nijverheid van Bonaire en die van Sint Eustatius en Saba in de praktijk aan tegen diverse knelpunten in de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES.
Dit wijzigingsvoorstel voor beide wetten lost deze knelpunten op. Het gaat hier om knelpunten op het gebied van hoge administratieve lasten bij de verkiezing van de besturen van de kamers, de aansturing van één uitvoeringsorganisatie en het financieel toezicht op beide kamers. Daarnaast is het oude en soms onduidelijk taalgebruik aangepast.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35246
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
04 jul 2019
Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handha

Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming. De wijziging geeft uitvoering aan de Europese verordening samenwerking consumentenbescherming. Deze verordening versterkt de samenwerking tussen nationale autoriteiten op het gebied van de bescherming van consumentenrechten, consumentenbelangen en handhaving van (Europees) consumentenrecht. Met deze verordening krijgen de betrokken instanties extra bevoegdheden om te handhaven. Ook voorziet de verordening in een coördinerende rol voor de Europese Commissie bij bepaalde grensoverschrijdende inbreuken op het Europees consumentenrecht.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35251
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
01 jul 2019
Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Het voorstel van wet dient ertoe om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op enkele onderdelen te verduidelijken of aan te passen. Het gaat in het bijzonder om de zo gericht mogelijke inzet van bijzondere bevoegdheden en de versnelde weging van samenwerking met buitenlandse diensten. Ook wordt een samenloopbepaling met de Wet open overheid (Woo) opgenomen en worden enkele omissies en redactionele onvolkomenheden hersteld.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35242
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 3 anderen

Binnenlandse Zaken
01 jul 2019
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Dit voorstel regelt de aanpassing van de Nederlandse wet aan Europese regels voor het wisselen en bewaren van virtuele valuta, de handel in kunst en het verkopen of verhuren van onroerend goed. Ook bevat het verplichtingen voor financiële instellingen om klanten uit hoog-risico landen nader te onderzoeken en uitbreiding van de informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten. Verder stelt het beperkingen aan het gebruik van anonieme betaalkaarten (debit cards).

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35245
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
01 jul 2019
Goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (Trb. 2016, 174)

...

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35244
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
01 jul 2019
Goedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (Trb. 2018, 30)

...

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35243
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
28 jun 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Econmische Zaken en Klimaat 2019

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Econmische Zaken en Klimaat . Deze wijziging houdt verband met de incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35236
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
28 jun 2019
Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Dit wetsvoorstel regelt de toepassing van de tweede Europese antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD2) in de Nederlandse belastingwet. ATAD2 schrijft regels voor om belastingontwijking via "hybridemismatches" te bestrijden. Hybridemismatches zijn situaties waarin een belastingvoordeel wordt behaald door de verschillen in de fiscale behandeling van lichamen, instrumenten, vaste inrichtingen of vestigingsplaatsen tussen verschillende stelsels van vennootschapsbelasting. Die verschillen tussen de stelsels kunnen ertoe leiden dat 1) een vergoeding of betaling aftrekbaar is, maar de opbrengst nergens wordt belast, of 2) dat één en dezelfde vergoeding of betaling meerdere malen aftrekbaar is. De bepalingen in het wetsvoorstel moeten die voordelen wegnemen.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35241
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
28 jun 2019
Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen

Het kabinet heeft besloten extra middelen beschikbaar te stellen om versneld te werken aan reducering van broeikasgasuitstoot. Hiervoor worden de beschikbare middelen op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uit de begrotingsreserve Maatregelen CO2-reductie ingezet. Het budget wordt verdeeld over de verschillende departementen en over de verschillende jaren.
Voor het jaar 2019 en 2020 wordt de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verhoogd met een bedrag van in totaal € 183 mln. Het budget voor BZK wordt verdeeld over de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en het Programma Reductie Energieverbruik (PRE).

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35234
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
28 jun 2019
Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda

Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar om sneller tot vermindering van de broeikasgasuitstoot te komen. Hiervoor worden middelen op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit de begrotingsreserve Maatregelen CO2-reductie ingezet. Een van de maatregelen, in het kader van de uitspraak inzake Urgenda, is dat het kabinet 70 miljoen euro extra vrijmaakt voor de sanering van de varkenshouderij.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35237
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
28 jun 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Het kabinet heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen om versneld te werken aan het reduceren van broeikasgasuitstoot. Ook voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komen middelen beschikbaar voor maatregelen om die uitstoot terug te dringen. Dit wetsvoorstel regelt het beschikbaar komen van dat extra geld.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35235
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
27 jun 2019
Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Dit wetsvoorstel verplicht banken en andere betaaldienstverleners zich aan te sluiten op het "Verwijzingsportaal bankgegevens". Het verwijzingsportaal geeft verscheidene overheidsinstanties (zoals de politie, het openbaar ministerie, de belastingdienst, de voedsel- en warenautoriteit, de inspectie leefomgeving en transport, de FIOD en sociaal rechercheurs) toegang tot de rekeningadministraties van banken en andere betaaldienstverleners in Nederland. De instanties kunnen via het portaal automatisch gegevens opvragen die nu nog handmatig en per geval bij de banken worden gevorderd, zoals de tenaamstelling van de rekening of kluis en naam, adres, geboortedatum van de rekeninghouder(s). De banken en andere betaaldienstverleners mogen burgerservicenummers gaan gebruiken voor het verzamelen van de gevraagde informatie. Met het voorstel wordt voldaan aan een verplichting voor elke lidstaat van de Europese Unie om een centraal elektronisch systeem ter identificatie van cliënten van banken en andere betaaldienstverleners in te richten.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35238
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
27 jun 2019
Wijziging van de meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Nitraatrichtlijn stelt een maximale hoeveelheid van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar vast dat op of in de bodem gebracht mag worden. De Europese Commissie kan een lidstaat derogatie verlenen waardoor een hogere hoeveelheid dan 170 kilogram stikstof kan worden toegepast, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. De implementatie van de maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn in de Meststoffenwet is een noodzakelijke voorwaarde voor de derogatie die per 31 mei 2018 voor de jaren 2018 en 2019 is verleend. De totale productie van dierlijke mest mag het niveau van het jaar 2002 niet overschrijden. De wijziging die per 1 januari 2020 is voorzien betreft de fosfaatgebruiksnormen en een verfijning van de huidige klasse-indeling.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35233
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
14 jun 2019
Herziening van het beslag- en executierecht

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, om het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en om te voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt. Daartoe wordt het beslag- en executierecht op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt bijvoorbeeld een beslagvrij bedrag bij beslag op een bankrekening ingevoerd. Ook wordt geregeld dat er geen beslag mag worden gelegd op roerende zaken, zoals inboedel of een auto, als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overstijgen. Verder wordt het beslagverbod op roerende zaken gemoderniseerd, net zoals de regels inzake de veiling van roerende zaken. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35225
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
11 jun 2019
Wet wijziging woonplaatsbeginsel.

Het wetsvoorstel wijzigt de Jeugdwet omdat er een nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel moet worden opgenomen. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.
Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze definitie (die van toepassing is voor jeugdhulp zonder verblijf) is duidelijker en eenvoudiger. Bij jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt dat als woonplaats geldt de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet basisregistratie personen had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35219
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
06 jun 2019
Wet elektronische publicaties

Het wetsvoorstel wil de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten vergroten. Voorgesteld wordt om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, te publiceren in de officiële elektronische publicatiebladen van de
openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren. Daarbij dienen deze publicatiebladen op gestandaardiseerde wijze te worden gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl. Door deze standaardisatie wordt het voor burgers mogelijk om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen van de overheid te raadplegen.

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35218
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
03 jun 2019
Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Deze wet regelt de invoering per 1 januari 2020 van een minimumbedrag dat elektriciteit producerende bedrijven in Nederland de komende jaren moeten betalen voor hun uitstoot van kooldioxide (CO2). Het wetsvoorstel geldt voor bedrijven die vallen onder het Europese systeem voor handel in emissierechten (EU ETS). Als de prijs van emissierecht volgens het EU ETS lager is dan de minimum CO2-prijs die in het wetsvoorstel is opgenomen wordt er een aanvullende belasting geheven.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35216
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Financiën