Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

01 okt 2020
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV
W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35589
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
29 sep 2020
Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard

Het rapport over de derde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en het daarop uitgebrachte kabinetsstandpunt zijn respectievelijk in 2018 en 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan. Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan deze aanbevelingen. Ten eerste wordt met dit voorstel buiten twijfel gesteld dat de in de WMO bedoelde schriftelijke toestemming onder bepaalde voorwaarden ook langs elektronische weg kan worden verleend. Ten tweede wordt de bevoegdheid geregeld voor de ambtenaren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om voor zover noodzakelijk, bij degene die het onderzoek uitvoert gegevens over de gezondheid van proefpersonen in te zien, daarvan kopieën te maken, deze voor korte tijd mee te nemen of inlichtingen ter zake te vorderen. Tot slot bevat het voorstel een enkele wijziging van technische aard.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35587
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
28 sep 2020
Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaat-regelen

Dit wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit in verband met de spoedeisende maatregelen met betrekking tot COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35585
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
21 sep 2020
Variawet hoger onderwijs

In dit wetsvoorstel wordt een aantal wijzigingen voorgesteld van de WHW, de WOT en de WSF 2000. Het gaat om verschillende beleidsmatige wijzigingen, waarmee met name eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer gestand worden gedaan. Deze zijn onder andere gedaan in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025, tijdens debatten in en brieven aan de Tweede Kamer en door de uitwerking van de door de minister van OCW getekende beschikking van het Benelux Comité van Ministers.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35582
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
16 sep 2020
Wijziging van een aantal Onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs

Elke leerling die het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding) succesvol afrondt gaat dezelfde vorm van erkenning ontvangen. Door het vaststellen van een model van het schooldiploma zullen er geen verschillen meer zijn tussen de schooldiploma’s die worden afgegeven door de individuele scholen. Deze vorm van eenduidige erkenning, met een persoonlijk portfolio, vergroot de positie van de leerling op de arbeidsmarkt. Het schooldiploma kent geen civiel effect, waarmee wordt bedoeld dat het geen toelatingsrecht geeft tot vervolgonderwijs.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35580
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35570-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII).

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35570-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het Defensiematerieelfonds voor het jaar 2021.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35570-K
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Ministerie van Defensie (X)

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35570-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
15 sep 2020
Begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35570-XIV
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
15 sep 2020
Begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35570-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
15 sep 2020
Begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV).

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35570-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Deltafonds.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35570-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Infrastructuurfonds.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35570-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2012 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35570-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
15 sep 2020
Begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35570-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
15 sep 2020
Overige fiscale maatregelen 2021

Voorstel voor aanpassing van de fiscale behandeling van de levensloopregeling, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, het speur- en ontwikkelingswerk door private bedrijven en van de landgoederen volgens de Natuurschoonwet 1928, Verder regelt het voorstel een mogelijke samenloop van hybridemismatchmaatregelen en de earningsstrippingmaatregel en uitstel van de invoering van het elektronische derdenbeslag door de Belastingdienst.

J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
35573
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Financiën
15 sep 2020
Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

Het wetsvoorstel regelt een recht op huurverlaging bij de woningcorporaties voor huurders met een laag inkomen en een voor dat inkomen hoge huur. Zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders krijgen een korting op de verhuurderheffing.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35578
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Financiën
15 sep 2020
Begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Financiën

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35570-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
15 sep 2020
Tweede incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen

Deze tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 in verband met uitgaven inzake coronamaatregelen.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35567
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
15 sep 2020
Begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35570-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
15 sep 2020
Begroting van het provinciefonds voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het provinciefonds.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35570-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
15 sep 2020
Begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het gemeentefonds.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35570-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
15 sep 2020
Begroting van de Koning (I) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van de Koning (I).

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35570-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
15 sep 2020
Begroting van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35570-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken