Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

21 jul 2020
Wet op het recht op onbereikbaarheid

Uit onderzoek blijkt dat het gevoel van het altijd bereikbaar te moeten zijn tot problemen kan leiden voor werknemers. Er wordt door werknemers druk gevoeld om berichten te beantwoorden buiten werktijd. Deze druk kan leiden tot stress en zelfs tot burn-outklachten. Het doel van dit wetsvoorstel is dat werkgever en werknemers, als onderdeel van het arbobeleid, het gesprek voeren over de bereikbaarheid buiten werktijd. Dat dit gesprek gevoerd is, moet aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van een schriftelijk verslag. De Inspectie SZW handhaaft alleen door te controleren óf er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd.

G.J. (Gijs) van Dijk
Tweede Kamerlid
35536
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
20 jul 2020
Wij­zi­ging van de Over­le­ve­rings­wet

In een zogenoemd kaderbesluit van de Europese Unie zijn regels opgenomen over het Europees aanhoudingsbevel en over de overlevering van personen tussen de justitiële autoriteiten van de lidstaten. Nederland heeft dat kaderbesluit in 2004 omgezet in de Overleveringswet. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft sindsdien verschillende uitspraken gedaan over dat kaderbesluit en daarbij de verplichtingen van de lidstaten verduidelijkt. De Overleveringswet bleek in een aantal gevallen niet in lijn met de uitleg van het Hof van Justitie.
Het wetvoorstel beoogt vooral de Overleveringswet in overeenstemming te brengen met deze arresten van het Hof van Justitie. Het wetsvoorstel wordt daarom beschouwd als een ‘herimplementatie’ van het Europese kaderbesluit. Het voorstel voorziet daarnaast, naar aanleiding van de inmiddels in de praktijk opgedane ervaring met overlevering, in een aantal andere wijzigingen van de Overleveringswet en de Uitleveringswet.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35535
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
17 jul 2020
Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

Er zijn mensen op hoge leeftijd die op enig moment hun leven als «voltooid» beschouwen en gaan lijden aan een voor hen te lang geworden leven. Dit wetsvoorstel beantwoordt de vraag op welke manier aan deze groeiende wens onder ouderen tot meer autonomie tegemoet kan worden gekomen, als zij hun leven als voltooid beschouwen. Door een uitzondering te maken op de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding door een levenseindebegeleider bewerkstelligt dit wetsvoorstel voor de hierboven beschreven groep mensen de mogelijkheid om op een zelfgekozen moment het leven waardig te kunnen beëindigen. Deze ouderen krijgen zo de regie over een zelfgekozen levenseinde.

P.A. (Pia) Dijkstra
Tweede Kamerlid
35534
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Tweede Kamerlid

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
16 jul 2020
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

Het wetsvoorstel regelt dat de tweede lezing van een wetsvoorstel dat de Grondwet wijzigt, voortaan in een gezamenlijke vergadering van de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld. Nu schrijft de Grondwet in zo’n geval goedkeuring door de Eerste Kamer met twee derde meerderheid voor. Het wetsvoorstel voorkomt volgens de regering dat een beperkte minderheid van de Eerste Kamer een grondwetswijziging verhindert die gesteund wordt door een grote meerderheid van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is immers direct gekozen tijdens verkiezingen, die ook als doel hebben om de invloed van kiezers op die grondwetswijziging mogelijk te maken.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35533
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
16 jul 2020
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

De Eerste Kamer heeft momenteel een zittingstermijn van vier jaar. Na vier jaar zijn er verkiezingen voor alle 75 Eerste Kamerleden. In dit wetsvoorstel wordt de zittingstermijn van Eerste Kamerleden verlengd van vier naar zes jaar en treden om de drie jaar beurtelings 38 en 37 leden af. In feite wordt daarmee teruggegaan naar het stelsel zoals dat gold tussen 1922 en 1983. Het doel van deze aanpassing is om bij te dragen aan een goede positie van de Eerste Kamer in het tweekamerstelsel en een heldere rolverdeling tussen de beide Kamers.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35532
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
16 jul 2020
Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

Dit voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet strekt tot aanpassing van het vergunningstelsel voor de opsporing en winning van aardwarmte en het bevorderen van de veiligheid van de opsporing en winning alsmede van de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. Het wetsvoorstel introduceert enerzijds een eigenstandige methode van regulering voor aardwarmte en anderzijds een aantal versterkings- en versnellingsmaatregelen.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35531
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
14 jul 2020
Machtigingswet oprichting Invest International

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International)

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35529
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
+ 1 andere

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
14 jul 2020
Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Voorstel voor aanpassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 aan Europese richtlijnen voor de heffing en inning van de btw op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten.

J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
35527
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Financiën
14 jul 2020
Wet uitbreiding taakstrafverbod

Dit wetsvoorstel houdt in dat het huidige taakstrafverbod voor geweld- en zedenmisdrijven wordt uitgebreid naar elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid. Het gaat om politiemensen, medewerkers van de brandweer of ambulance, buitengewoon opsporingsambtenaren en andere personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie van de leden Helder (PVV), Van Oosten (VVD) en Van Dam (CDA) (Kamerstukken II 2018/19, 35000-VI, nr. 24).

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35528
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
14 jul 2020
Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Dit wetsvoorstel beoogt de instelling van een permanent adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers, te weten het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35530
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
13 jul 2020
Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Op het moment van indienen van dit wetsvoorstel zijn steeds meer maatregelen ter bestrijding van de epidemie van het coronavirus versoepeld. Het verloop van het virus is onbekend, dus ook voor de komende periode is het nodig om maatregelen ter bestrijding daarvan te kunnen treffen en die maatregelen te kunnen op- of afschalen. Dit wetsvoorstel dient als vervanging van de noodverordeningen. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel aangesloten bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat bevoegdheden niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op gemeentelijk niveau komen te liggen, met de controlemogelijkheden van de gemeenteraad. Zodra er geen maatregelen meer nodig zijn om de epidemie van het virus te bestrijden zal de wet komen te vervallen.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35526
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Justitie en Veiligheid
10 jul 2020
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

Voorstel voor de invoering van een conditionele eindafrekeningsverplichting in de Wet op de dividendbelasting 1965.

B.A.W. Snels
Tweede Kamerlid
35523
Indiener B.A.W. Snels
Tweede Kamerlid

Financiën
09 jul 2020
Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

Dit voorstel van wet strekt ertoe de winkelier te beschermen tegen eenzijdige wijzigingen over openstelling van zijn winkel, binnen de grenzen van de bij of krachtens de Winkeltijdenwet vastgestelde openingstijden. Het voorstel heeft als gevolg dat een winkelier zijn winkel niet open hoeft te stellen (of te sluiten) op tijden waar hij niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Met dit wetsvoorstel wordt voorkomen dat een ander dan de winkelier, zoals de verhuurder, een vereniging van eigenaren of een winkeliersvereniging, zonder instemming van de winkelier, besluit over zijn openingstijden.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35522
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
08 jul 2020
Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig

Het wetsvoorstel maakt het voor gemeenten mogelijk het parkeertarief ook afhankelijk te stellen van de hoeveelheid uitgestoten uitlaatgassen van een voertuig, met als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit in de gemeente. Deze differentiatie kan worden toegepast op tarieven voor parkeerplekken, parkeervergunningen en laadplekken.

S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
35519
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
08 jul 2020
Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen

Deze incidentele suppletoire begroting wijzigt de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met Urgendamiddelen.

Het gaat hierbij om een pakket aan maatregelen dat toeziet op het verminderen van energiegebruik bij huishoudens bij zowel koopwoningen als huurwoningen en een subsidie ter ondersteuning aan de stichting Urgenda.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35521
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
08 jul 2020
Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de ontwikkeling van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 voor 2/3-gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Met dit wetsvoorstel stelt het kabinet voor de 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting te vervangen door de 2/3-koppeling. Dit betekent dat elk jaar levenswinst zich vertaalt in gemiddeld acht maanden langer doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensioen. De koppeling van de pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting wordt op vergelijkbare wijze aangepast.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35520
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
03 jul 2020
Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Voor een effectievere aanpak van fraude in de zorg is het soms noodzakelijk dat instanties (bijzondere) persoonsgegevens kunnen uitwisselen. Informatie die de ene instantie heeft kan namelijk noodzakelijk zijn voor een andere instantie om fraude in de zorg in de eigen gemeente of eigen domein aan te pakken. Dit wetsvoorstel biedt hier grondslagen voor en bestaat uit twee onderdelen: het Waarschuwingsregister Zorg en het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ).

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35515
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
03 jul 2020
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet)

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35518
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
03 jul 2020
Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35517
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
03 jul 2020
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35516
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
02 jul 2020
Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

Voorstel om in de Wet op het financieel toezicht (Wft) vast te leggen dat bankmedewerkers, verzekeraars en financiële adviseurs die een deel van hun vaste beloning in de vorm van aandelen ontvangen, die aandelen eerst na vijf jaar mogen verkopen. Ook krijgen financiële ondernemingen de verplichting om meer openheid te geven over beloningsvoorstellen.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35514
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
01 jul 2020
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Het wetsvoorstel beoogt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Het gaat daarbij om de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen bij de uitvoering van taken in gemeenschappelijke regelingen. Om de versterking te bereiken, wordt een aantal bestaande instrumenten van de volksvertegenwoordiging aangepast en aangevuld. Daarnaast richt het wetsvoorstel zich op het vergroten van participatiemogelijkheden van burgers en belanghebbenden bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35513
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 jun 2020
Kaderwet overige JenV-subsidies

Dit voorstel voor een Kaderwet overige JenV-subsidies beoogt een duidelijk en overzichtelijk regime te scheppen voor alle door een bewindspersoon van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) verstrekte subsidies, met uitzondering van subsidies die worden verstrekt op grond van andere wetten in formele zin.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35512
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
29 jun 2020
Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen

Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130) (Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen)

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35506
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
25 jun 2020
Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan het Nationaal Preventieakkoord. Dit voorstel moet een bijdrage leveren aan een ‘rookvrije generatie’ in 2040. In de huidige situatie is er sprake van een reclameverbod, waarvan een beperkt aantal soorten verkooppunten, namelijk speciaalzaken, is vrijgesteld. Het aantal speciaalzaken dat is vrijgesteld van het reclameverbod wordt aanzienlijk verkleind. Speciaalzaken moeten aan scherpere eisen voldoen dan voorheen om als aangewezen verkooppunt te worden beschouwd. Daarnaast worden bepaalde reclame-uitingen van speciaalzaken die nu nog wel onder de vrijstelling vallen, zoals reclame op de gevel en - in beperkte gevallen - de etalage, verboden.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35504
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport