Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

16 jul 2018
Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Het wetsvoorstel heeft al doel een experiment mogelijk maken met het telen van cannabis voor recreatief gebruik, ook wel bekend als het wietexperiment. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan de coffeeshops geleverd kan worden, zonder dat dit verboden is (gesloten coffeeshopketen).

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34997
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
+ 2 anderen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
13 jul 2018
Wijziging van het voorstel dat eerder is gedaan door de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen over het verbod van winstuikering door zorgverzekraars

De kern van dit voorstel is om in de Zorgverzekeringswet (Zvw) te bepalen dat het een zorgverzekeraar verboden is winst uit te keren aan aandeelhouders, leden of werknemers. Dus het geld dat bedoeld is voor de zorg moet behouden blijven voor de zorg, de opbouw van reserves of voor premieverlaging. Dit voorstel moet het eerdere voorstel (34 522) van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen verduidelijken. Het gaat om het verduidelijken van de definities aangaande winst, vermogen en uitkeren van winst. Ook worden de toezichtstaak van de Nederlandse Zorgautoriteit en de verslaglegging van zorgverzekeraars verduidelijkt.

R.M. Leijten
Tweede Kamerlid
34995
Indiener R.M. Leijten
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
12 jul 2018
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

Dit wetsvoorstel stelt de patiënt beter in staat om op basis van voldoende informatie toestemming te geven voor een behandeling of onderzoek. Daarnaast wordt de bewaartermijn van het medisch dossier verlengd. Het wetsvoorstel voorziet ook in een wettelijke regeling voor nabestaanden om het medisch dossier van een overleden patiënt in te zien.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34994
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
11 jul 2018
Goedkeuring van het Verdrag inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee

Voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee. Het Verdrag wordt ook wel de «Rotterdam Rules» genoemd mede omdat de ondertekeningsceremonie in Rotterdam plaats vond. Het voornaamste doel van het Verdrag is het moderniseren en uniformeren van de bestaande verdragen inzake goederenvervoer over zee.
De modernisering zorgt ervoor dat de regels voor goederenvervoer over zee aansluiten bij de huidige tijd. Zo houdt het Verdrag rekening met containervervoer en is het mogelijk om gebruik te maken van een elektronisch vervoerbestand. Dit alles bevordert het internationale zeevervoer.
Uniformiteit zorgt ervoor dat er minder risico’s verbonden zijn aan het sluiten van internationale vervoerovereenkomsten, omdat voor elke staat, die partij is bij het Verdrag, dezelfde regels gelden en deze van te voren bekend zijn. Ook leidt uniformiteit tot efficiënter goederenvervoer over zee doordat iedereen dezelfde regels toepast, wat zal leiden tot een verlaging van de vervoerskosten. Het Verdrag zorgt voor voordelen voor Nederland en in het bijzonder de Nederlandse havens.
Het Verdrag vervangt de Hague Rules, de Hague Visby Rules en de Hamburg Rules. Voor Nederland betekent dit dat de Hague Visby Rules worden opgezegd.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
34992-(R2106)
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 2 anderen

Justitie en Veiligheid
09 jul 2018
Uitvoeringswet Rotterdam Rules

Dit wetsvoorstel voert het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee uit. Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze zogenoemde Rotterdam Rules. Op 23 september 2009 stelde de VN dit nieuwe kwaliteitsverdrag in Rotterdam open ter ondertekening door de staten.
Het doel van de Rotterdam Rules is het moderniseren en uniformeren van de bestaande verdragen inzake goederenvervoer over zee. Hiermee zal de wereldwijde rechtsuniformiteit worden hersteld op het terrein van het zeevervoer. De Rotterdam Rules verminderen de risico’s die aan de internationale handel verbonden zijn voor veel betrokken partijen in de internationale keten van het zeevervoer.
Het Verdrag vervangt de Hague Rules, de Hague Visby Rules en de Hamburg Rules. Voor Nederland betekent dit dat de Hague Visby Rules worden opgezegd.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
34991
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
06 jul 2018
Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering

Studenten in het hoger onderwijs hebben de mogelijkheid met Nederlandse studiefinanciering in het buitenland te studeren. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘meeneembare studiefinanciering’. Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000) moeten studenten voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden. Eén van die aanvullende voorwaarden is de zogenoemde ‘3 uit 6-eis’. Deze voorwaarde houdt in dat de student ten minste 3 van de 6 jaren voorafgaand aan diens inschrijving aan de buitenlandse opleiding in Nederland moet hebben gewoond en gedurende deze periode rechtmatig verblijf moet hebben gehad.
Op 26 februari 2015 heeft het Hof geoordeeld dat deze eis, voor burgers die een beroep kunnen doen op het verblijfsrecht op grond van artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), geen recht doet aan andere mogelijke banden die een student met een lidstaat kan hebben.
Met dit wetsvoorstel wordt de WSF 2000 in overeenstemming gebracht met de uitspraak van het Hof. De 3 uit 6-eis wordt aangevuld met een algemeen vereiste voor studenten die gebruik hebben gemaakt van het vrij verkeer.
En tevens wordt geregeld dat het vereiste dat sprake moet zijn van een band met Nederland, ook geldt voor studenten die op grond van het recht van de Europese Unie gelijkgesteld zijn met een werknemer zoals bedoeld in artikel 45 VWEU.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34989
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
06 jul 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties. De wijzigingen houden verband met de wederopbouw van de Bovenwindse eilanden. Orkaan Irma veroorzaakte in september 2017 grote schade op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34988
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
04 jul 2018
Aanpassing van een aantal wetten naar aanleiding van de departementale herindeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Als gevolg van de instelling van een nieuw ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de verantwoordelijkheid voor bepaalde beleidsterreinen overgeheveld van de toenmalige minister van Economische Zaken naar de minister van LNV. Dit wetsvoorstel zorgt voor aanpassing van een aantal wetten om duidelijkheid te geven over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de minister van LNV en de minister van het nieuwe ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
34987
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
29 jun 2018
Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Dit voorstel regelt de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet. De wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden. Dat was een modernisering en vereenvoudiging van de voorgaande natuurwetgeving, waarbij de Europese en internationale verplichtingen zijn meegenomen. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken zijn met de Wet natuurbescherming in hoofdzaak bij provincies belegd. De wet natuurbescherming is al zoveel mogelijk afgestemd op de Omgevingswet. De Omgevingswet is gericht op samenhang en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving. Ook het beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving valt daaronder. En daar maakt natuur onderdeel van uit. Het doel van deze wet is bescherming, beleving en benutting van natuur zoveel mogelijk te laten samengaan, waarbij rekening wordt gehouden met andere ruimtelijke functies, sociaaleconomische vereisten en lokale en regionale bijzonderheden.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
34985
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
29 jun 2018
Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

Dit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Het wetsvoorstel stelt het binnenbrengen van verboden voorwerpen in justitiële inrichtingen (JI’s) strafbaar. Het gaat om voorwerpen waarvan het bezit of gebruik de orde en de veiligheid in de inrichting in gevaar kan brengen. In JI’s zijn niet alleen voorwerpen die in de vrije maatschappij illegaal zijn, zoals wapens en drugs, verboden. Ook bepaalde voorwerpen die buiten de inrichting niet illegaal zijn, zoals mobiele telefoons en andere informatiedragers en gereedschappen, kunnen in JI’s verboden zijn. Het binnenbrengen in een inrichting van voorwerpen die buiten de inrichting ook illegaal zijn, is op dit moment al strafbaar. Ook het binnenbrengen van niet illegale, maar in de inrichting wel verboden voorwerpen kan op dit moment onder omstandigheden strafbaar zijn. Dat is echter niet altijd het geval. Dit wetsvoorstel maakt ook in die gevallen een strafrechtelijke reactie mogelijk.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
34982
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
29 jun 2018
Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

Dit wetsvoorstel voert Richtlijn (EU) 2017/853 (hierna: de Richtlijn) van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 uit. Daartoe wordt de Wet wapens en munitie gewijzigd. Deze Richtlijn heeft de Vuurwapenrichtlijn (91/477/EEG) ingrijpend herzien. De herziening was nodig naar aanleiding van de terreuraanslagen in Europa en om het misbruik van vuurwapens voor criminele doeleinden verder te kunnen aanpakken. Bij de terreuraanslagen in Europa, zoals in Parijs in 2016, werd onder andere gebruik gemaakt van vuurwapens die op enig moment onbruikbaar waren gemaakt, maar weer gebruiksklaar konden worden gemaakt. Een van de doelstellingen van de Richtlijn is de traceerbaarheid van vuurwapens binnen de EU te verbeteren. Vuurwapens en de essentiële onderdelen hiervan moeten gemarkeerd worden en er zijn scherpere eisen aan de registratie van vuurwapens. Extra aandacht wordt besteed aan regulering van het bezit van wapens die omgebouwd kunnen worden tot een gevaarlijk(er) vuurwapen. Het betreft onklaar gemaakte wapens, maar ook sein- en alarmwapens.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34984
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
29 jun 2018
Invoeringswet Omgevingswet

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34986
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 6 anderen

Binnenlandse Zaken
25 jun 2018
Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart

Dit wetsvoorstel voorziet in de implementatie van een aantal voorschriften uit Verordening voorvallen in de burgerluchtvaart (EU) nr. 376/2014. Deze Verordening regelt met name de invoering en uitvoering van systemen voor het verplicht en vrijwillig melden van voorvallen in de burgerluchtvaart. Dit melden, registreren en analyseren van voorvallen is nodig voor verbetering en bevordering van de luchtvaartveiligheid. Met de informatie beoogt de verordening meer inzicht te kunnen geven over (potentiële) gevaren die de veiligheid in de burgerluchtvaart bedreigen.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34979
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
25 jun 2018
Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland

De bekostiging van de basisscholen in Caribisch Nederland is sinds 2011 gebaseerd op de Wet primair onderwijs BES (WPO BES). Destijds is er voor gekozen om voor de eerste jaren te werken met individuele overgangsbudgetten. Inmiddels heeft, mede in overleg met de scholen, in 2015 een herijking van de bekostiging plaatsgevonden. Het nieuwe bekostigingsmodel maakt de overgangsbudgetten overbodig. Met deze wetswijziging wordt een heldere en solide grondslag in de WPO BES gecreëerd voor dit nieuwe bekostigingsmodel. Uitgangspunt van het nieuwe bekostigingsmodel is dat het de ruimte laat om maatwerk te bieden voor de verschillende eilanden, waar de specifieke omstandigheden per eiland een andere wijze van bekostigen vereisen.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
34980
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
22 jun 2018
Verzamelwet SZW 2019

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ook de Zorgverzekeringswet en de Wet studiefinanciering BES. Het gaat om kleine wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen in arbeidswetgeving en socialezekerheidswetgeving.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34977
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
21 jun 2018
Wet voldoende betaalbare woningen

Dit initiatiefwetsvoorstel, van de leden Nijboer (PvdA), Beckerman (SP) en Smeulders (GL), beoogt dat in gemeenten de hoeveelheid sociale-huurwoningen (woningen met een huurprijs van ten hoogste € 710,68 per maand (prijspeil 2018)) ten minste op peil blijft. Daarom wordt voorgesteld om in de Woningwet op te nemen dat afspraken die voortkomen uit het jaarlijkse overleg tussen huurders, gemeente en woningcorporatie (wettelijke term: toegelaten instelling) over het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid (de prestatieafspraken) niet als resultaat mogen hebben dat het aantal sociale-huurwoningen van de woningcorporatie afneemt. De minister mag gemeenten gemotiveerd uitzonderen van deze hoofdregel, bijvoorbeeld in regio’s met krimp.

H. Nijboer
Tweede Kamerlid
34974
Indiener H. Nijboer
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Binnenlandse Zaken
21 jun 2018
Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Afschaffing voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing voorwaardelijke veroordeling

Initiatiefwetsvoorstel van Van der Staaij (SGP) om het opleggen van straffen te verduidelijken en om de vrijwel automatische voorwaardelijke invrijheidstelling af te schaffen. Wanneer iemand een gevangenisstraf van twaalf jaar opgelegd krijgt, zit hij meestal maximaal acht jaar in de gevangenis. De andere vier jaar is hij in principe vrij. De vrijheidsstraf wordt slechts voor tweederde deel uitgevoerd. Dat is een gevolg van de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Het uitgangspunt van die regeling is dat iedere veroordeelde met een langere tijdelijke gevangenisstraf een strafkorting krijgt. Slechts bij uitzondering is het mogelijk dat een gedetineerde zijn gevangenisstraf volledig uitzit. Dat is bijvoorbeeld het geval als iemand opnieuw een misdrijf begaat. Maar in de overgrote meerderheid van de gevallen duurt de straf veel korter dan uit het vonnis blijkt. Voor zowel kortere als langere straffen komt er een eenduidige regeling met mogelijkheden voor een beperkt voorwaardelijk deel van de straf dat specifiek afgestemd is op de omstandigheden van het concrete geval en die het beste past bij de persoon van de verdachte.

C.G. van der Staaij
Tweede Kamerlid
34975
Indiener C.G. van der Staaij
Tweede Kamerlid

Justitie en Veiligheid
21 jun 2018
Aanpassing regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden

Dit wetsvoorstel past de regeling van bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB) aan voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Na inwerkingtreding van het Wetboek van Strafvordering BES in 2010, met daarin opgenomen de BOB-regeling, is in Aruba, Curaçao en Sint Maarten een BOB-regeling in werking getreden die op enkele punten afwijkt van de regeling die nu in de BES geldt. Door enkele technische aanpassingen in het Wetboek van Strafvordering BES door te voeren blijven de regelingen van de bijzondere opsporingsbevoegdheden gelijk lopen.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34976
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
19 jun 2018
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Met het voorstel Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet wordt voorgesteld om wettelijk te regelen op welke wijze en op welke gebieden verzekerden minimaal invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid van de verzekeraar. Met dit voorstel wordt de positie van de consument/patiënt versterkt.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34971
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
19 jun 2018
Wet digitale overheid

Het wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten:
- de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;
- het stellen van regels over informatieveiligheid;
- de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);
- de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34972
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
15 jun 2018
Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Dit wetsvoorstel wijzigt de Aanpassingswet studiefinanciering BES (kamerstuk 34331). De Eerste Kamer is gevraagd om de behandeling van dat wetsvoorsel aan te houden om aan de moties en amendementen die bij de behandeling in de Tweede Kamer zijn aangenomen zorgvuldig uitvoering te kunnen geven.
In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat het bedrag voor onterecht bezit van het reisproduct wordt gestaffeld. Dit betekent een verlaging van het bedrag naar 75 euro per halve kalendermaand voor de eerste twee halve kalendermaanden, en een verhoging van de boete naar 150 euro per halve kalendermaand voor de daaropvolgende halve kalendermaanden. En de 'OV-boete' wordt alleen opgelegd als het reisproduct ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34968
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
13 jun 2018
Wet invoering extra geboorteverlof

Deze wet maakt het mogelijk dat ouders na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind krijgen. Nu krijgen partners twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Ook regelt de wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34967
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
06 jun 2018
Initiatiefvoorstel Wet regulering mengformules

Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules. Ondernemers moet ruimte worden geboden om in te spelen op de veranderende consumentenvraag door verschillende traditionele bedrijfsmodellen, waaronder horeca en detailhandel, te combineren.

E. Ziengs
Tweede Kamerlid
34961
Indiener E. Ziengs
Tweede Kamerlid

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04 jun 2018
Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet Nederland belastingvoordelen die voorheen alleen golden voor ondernemingen in Nederland ook toekennen aan ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de Europese Unie. Als deze ondernemingen er gebruik van maken zou dat de Nederlandse staat "enkele honderden miljoenen euro’s per jaar" minder belasting opleveren. Het kabinet voert daarom een wetswijziging door in de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting, die met terugwerkende kracht geldt vanaf 25 oktober 2017. Ook de wetgeving voor de innovatiebox in de vennootschapsbelasting verandert met dit wetsvoorstel. Eveneens met terugwerkende kracht, waardoor de nieuwe regel geldt vanaf 1 maart 2018.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
34959
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
01 jun 2018
Goedkeuring Briefwisseling en Notawisseling met betrekking tot een verdrag met de Verenigde Staten van Amerika over beveiliging van gerubriceerde gegevens

Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34958
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 2 anderen

Binnenlandse Zaken