Wetsvoorstellen

Hieronder staan de wetsvoorstellen die aanhangig zijn bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamer ze mogelijk gaat behandelen. De wetsvoorstellen zijn ingediend door de regering of een Kamerlid. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen. Per wetsvoorstel kunt u zien: de fase, de bijbehorende commissie, de indieners, het type wetsvoorstel en de datum van indienen. Ook kunt u de bijbehorende Kameractiviteiten, documenten en debatfragmenten bekijken.

18 apr 2018
Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

...

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
34939
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 2 anderen

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
18 apr 2018
Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Wijzing van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34940
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 apr 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties. De wijzigingen houden verband met de wederopbouw van de Bovenwindse eilanden. Orkaan Irma veroorzaakte in september 2017 grote schade op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34936
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
17 apr 2018
Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Defensie (X) inzake wederopbouw bovenwindse eilanden

Het grenstoezicht van Sint Maarten is tijdens de wederopbouw na de orkaan Irma extra kwetsbaar. Om die reden willen de regeringen van Nederland en Sint Maarten het grenstoezicht versterken. De begroting voor 2018 wordt daartoe met een bedrag van 3,370 miljoen euro verhoogd.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
34937
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

vaste commissie voor Defensie
12 apr 2018
Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers

In de uitvoering van de Wet bescherming Antartctica zijn een aantal problemen geconstateerd, die met dit wetsvoorstel worden opgelost. Zo is het Nederlandse verbod om speciaal beschermde Antarctische gebieden te betreden voor niet-wetenschappelijke doeleinden strenger dan de internationale standaarden. Daardoor bestaat de kans dat organisatoren een vergunningen in het buitenland aanvragen. Dat wordt opgelost door onder strikte voorwaarden vergunningen af te geven. Daarnaast blijkt het onmogelijk om reizen van Nederlandse organisatoren vooraf te toetsen aan de hand van een Nederlandse vergunning wanneer die reis vanuit het buitenland wordt georganiseerd zonder toetsing aldaar. Dit wetsvoorstel verbreedt de reikwijdte van de vergunningplicht. Tenslotte bestaat onduidelijkheid over de positie van internationale waarnemers, onder meer ten aanzien van het betreden van de beschermde gebieden. Hierin wordt tegemoet gekomen in dit wetsvoorstel.

S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
34935
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
+ 1 andere

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
12 apr 2018
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht vanwege de uitvoering van Richtlijn 2016/2341/EU

Richtlijn 2016/2341/EU gaat over de werkzaamheden van en toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's). Deze instellingen moeten voortaan verantwoording afleggen over het milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Ook worden de rechten van werknemers beter beschermt bij grensoverschrijdende activiteiten van bedrijfspensioenfondsen. Pensioenrichtlijn 2016/2341/EU wordt ook wel IORP II genoemd. IORP staat voor Institution for Occupational Retirement Provisions.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34934
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12 apr 2018
Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege de uitvoering van Richtlijn 2014/50/EU

Richtlijn 2014/50/EU heeft als doel de mobiliteit van EU-burgers binnen de EU te vergroten. Mensen met recht op een aanvullend pensioen mogen geen verlies lijden wanneer ze in een andere lidstaat gaan wonen of werken. Ook de voorwaarden voor de opbouw van pensioenrechten, zoals bijvoorbeeld de vestigingsperiode en de minimum leeftijd, worden aangepast. Deze richtlijn wordt ook wel de portability-richtlijn genoemd.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34933
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
10 apr 2018
Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

De aanwijzingen op grond van de Luchtvaartwet van de bestaande acht militaire luchtvaartterreinen (Leeuwarden, Deelen, Eindhoven, Volkel, De Kooy, Woensdrecht, Gilze-Rijen en De Peel) worden omgezet in luchthavenbesluiten op basis van de Wet luchtvaart. Dit wetsvoorstel voorziet in een verlenging van de overgangstermijn.

B. Visser
staatssecretaris van Defensie
34932
Indiener B. Visser
staatssecretaris van Defensie

vaste commissie voor Defensie
09 apr 2018
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

De financiering van zorg en ondersteuning in Nederland is in hoge mate gebaseerd op solidariteit van mensen die geen of weinig zorg gebruiken met mensen die (relatief) veel zorg ontvangen. Eigen betalingen voor zorg en ondersteuning kunnen zich opstapelen voor degenen met veel zorg, waardoor hun rekening sterk kan oplopen. In het Regeerakkoord 2017–2021 "Vertrouwen in de toekomst" hebben de fracties van de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie daarom een pakket aan maatregelen aangekondigd om de stapeling van eigen betalingen in de zorg en ondersteuning te verminderen.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34929
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
09 apr 2018
Wet omzetting aandelen aan toonder

Dit wetsvoorstel maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Europees Nederland en in Bonaire, Eustatius en Saba («BES»). Fysieke toonderstukken die aandeelhouders zelf bewaren, worden afgeschaft. Aandelen aan toonder kunnen alleen nog worden verhandeld via een effectenrekening aangehouden bij een intermediair, zoals een bank of een beleggingsonderneming. De effectenrekening staat op naam waardoor anonieme overdracht van toonderstukken niet meer mogelijk is. Vanwege het ontbreken van de mogelijkheid tot het giraal houden van een verzamelbewijs worden voor de BES aandelen aan toonder in het geheel afgeschaft. Aandelen aan toonder die (nog) niet giraal worden verhandeld worden door de vennootschap omgezet in aandelen op naam.
Opsporingsinstanties en toezichthouders kunnen bij intermediairs gegevens vorderen van de houders van effectenrekeningen voor de bestrijding van belastingontduiking, witwassen, de financiering van terrorisme of andere vormen van financieel-economische criminaliteit. Aandeelhouders op naam zijn via het register van de vennootschap te identificeren.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
34930
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
28 mrt 2018
Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018)

Dit wetsvoorstel strekt er primair toe in een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wetstechnische misslagen te repareren en ontstane (redactionele) onvolkomenheden weg te nemen. Daarnaast worden enkele wetten geactualiseerd naar aanleiding van andere wijzigingen in regelgeving, waarbij bepaalde aanpassingen ten onrechte niet zijn meegenomen. Ook worden wijzigingen voorgesteld ter uitvoering van een nieuwe Europese verordening en nieuwe rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het wetsvoorstel voorziet ook in toedeling van het toezicht op de rechtmatige uitvoering door het CAK van de burgerregelingen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34923
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
27 mrt 2018
Gegevensverstrekking verkeersovertredingen diplomaten

Dit wetsvoorstel maakt mogelijk dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) namens het openbaar ministerie gegevens verstrekt aan de Minister van Buitenlandse Zaken over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan. De minister gebruikt deze gegevens ten behoeve van het verzenden van brieven waarin deze personen worden gewezen op hun overtreding. Dit wetsvoorstel markeert de nieuwe aanpak van de regering waarbij naleving van de verkeersregels niet door rechtshandhaving maar door een moreel appel – passend bij diplomatieke verhoudingen – wordt bevorderd.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34918
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
20 mrt 2018
Vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17

Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland werken samen in het onderzoek en voor de berechting van de verdachten. De landen spraken in juli 2017 af dat een mogelijke rechtszaak in Nederland zal plaatsvinden, volgens het Nederlandse recht. Met dit wetsvoorstel wordt de uitvoering van een mogelijk proces alvast wettelijk geregeld. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat het hierover met Oekraïne gesloten verdrag wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd is dan ook een apart wetsvoorstel ingediend om dat verdrag goed te keuren

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34916
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
20 mrt 2018
Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17

Wetsvoorstel om het verdrag met Oekraïne goed te keuren, dat samenhangt met de beslissing om de vervolging en berechting van het neerhalen van vlucht MH17 in Nederland, volgens de regels van het Nederlandse straf(proces)recht te laten plaatsvinden. Het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne zijn partij bij een groot aantal multilaterale verdragen op het terrein van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. De algemene regelingen in de bestaande verdragen zijn niet altijd afdoende toegesneden op de specifieke situatie van de vervolging en de berechting van het neerhalen van vlucht MH17. In dit licht hebben Nederland en Oekraïne in dit verdrag een aantal aanvullende regelingen getroffen:
1. Nederlandse rechtsmacht en overdracht van strafvervolging
2. Uitlevering van verdachten
3. Berechting door middel van videoconferentie
4. Overdracht van de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen
Tegelijkertijd met dit voorstel is een wetsvoorstel ingediend dat de uitvoering van het verdrag regelt (34.916).

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34915
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
19 mrt 2018
Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket

Dit wetsvoorstel implementeert het Europese Vierde Spoorwegpakket. Dit pakket bestaat uit diverse Europese richtlijnen en verordeningen en beoogt bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit, de concurrentiekracht en de efficiëntie van de Europese spoorwegsector.
Het spoorwegpakket kent een zogenoemde marktpijler en een technische pijler.
In de marktpijler opent de interne markt voor binnenlandse personenvervoerdiensten per spoor (niet zijnde metro of tram) in de lidstaten door het recht op toegang tot de spoorweginfrastructuur te introduceren voor deze diensten. Spoorwegondernemingen kunnen in elke Europese lidstaat binnenlandse personenvervoerdiensten per spoor uitvoeren zonder openbaredienstcontract. Daarnaast worden striktere voorwaarden gesteld aan het onderhands gunnen van een openbaredienstcontract voor personenvervoer per spoor (anders dan tram en metro).
De technische pijler regelt de gevolgen van de nieuwe taken van het Spoorwegbureau van de Europese Unie op grond van de nieuwe spoorwegbureau-verordening. Deze spoorwegbureau-verordening voorziet tevens in de invoering van een één-loket-functie waar alle aanvragen voor een veiligheidscertificaat en een voertuigvergunning dienen te worden ingediend.

S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
34914
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
+ 1 andere

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
16 mrt 2018
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ivm een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)

Het wetsvoorstel voorziet in een grondslag in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), op basis waarvan bij algemene maatregel van bestuur (amvb) een verlaagd wettelijk collegegeld kan worden vastgesteld. Daarbij kan zowel wat betreft hoogte als wat betreft doelgroep onderscheid worden gemaakt naar opleiding, leerjaar, inrichting van de opleiding en instroomcohort. Het voornemen is om het collegegeld voor nieuwe studenten in het eerste jaar te halveren en het collegegeld voor studenten die kiezen voor een lerarenopleiding ook in het tweede jaar te halveren.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34911
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
16 mrt 2018
Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening

Met deze wet worden de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet aangepast aan de Leesgehandicaptenrichtlijn en de Leesgehandicaptenverordening.
Die wijzigingen zijn nodig om toe te kunnen treden tot het Leesgehandicaptenverdrag . Dit Verdrag voorziet in de introductie van een verplichte leesgehandicaptenexceptie zodat auteursrechtelijk beschermde werken rechtmatig in een voor leesgehandicapten toegankelijk format (zoals braille- of gesproken boeken) kunnen worden omgezet, zonder dat daarvoor toestemming van de auteursrechthebbende noodzakelijk is. Daarnaast bepaalt het verdrag dat onder de leesgehandicaptenexceptie omgezette werken tussen de bij het verdrag aangesloten partijen grensoverschrijdend kunnen worden uitgewisseld. Dit voorkomt dat meermaals kosten worden gemaakt voor het toegankelijk maken van werken

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
34912
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
16 mrt 2018
Initiatiefvoorstel verbod onverdoofd ritueel slachten

Regeling voor een wettelijke plicht om dieren voorafgaand aan de slacht te bedwelmen. Daarmee komt een einde aan de uitzonderingspositie van de joodse en islamitische onverdoofde rituele slacht. De onverdoofde slachtpraktijk krijgt 5 jaar de tijd om zich aan te passen. Verder regelt het voorstel dat slachterijen gedurende de 5-jarige overgangstermijn de best beschikbare technieken gebruiken om aan de wettelijke bepalingen te voldoen dat dieren vrij moeten blijven van onnodige pijn, angst en fysiek en fysiologisch ongerief.

M.L. Thieme
Tweede Kamerlid
34908
Indiener M.L. Thieme
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
15 mrt 2018
Wet toezicht trustkantoren 2018

Met de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018), die de bestaande Wet toezicht trustkantoren (Wtt) vervangt, worden de normen waaraan trustkantoren moeten voldoen aangescherpt en krijgt het toezicht meer handhavingsmiddelen ter beschikking.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34910
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
15 mrt 2018
Initiatiefvoorstel Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan over de definitie van “vaste beloning” in de Wet op het financieel toezicht en toezicht van de minister op de beloning van bankiers

Omdat, volgens de initiatiefnemers, financiële ondernemingen proberen de regels uit de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen van 2015 te omzeilen en daarbij handelen tegen de geest van de wet stellen zij twee veranderingen voor.
Ten eerste moet de vaste beloning van bestuurders ook werkelijk vast zijn en niet mede bestaan uit "aandelen in de onderneming of andere financiële instrumenten waarvan de waarde mede afhankelijk is van de waardestijging van aandelen in de onderneming of daaraan gekoppelde uitkeringen".
Ten tweede moet de minister van Financiën van tevoren instemmen met plannen om de beloning van bestuurders van financiële ondernemingen te veranderen. Bij zijn oordeel moet de minister rekening houden met de Code Banken waarin staat dat banken “een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid” moeten voeren, waarbij “rekening wordt gehouden met (…) het maatschappelijk draagvlak”. De regels moeten gelden voor de vijf grote Nederlandse banken die volgens de normen van de Europese Centrale Bank 'systeemrelevant' zijn.

B.A.W. Snels
Tweede Kamerlid
34906
Indiener B.A.W. Snels
Tweede Kamerlid
+ 6 anderen

vaste commissie voor Financiën
13 mrt 2018
Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

Initiatiefwetsvoorstel van Asscher (|PvdA) en Van Toorenburg (CDA) om seksuele intimidatie als overtreding strafbaar te stellen. Daarbij is de primaire invalshoek de bescherming van de openbare orde. De desbetreffende seksuele uitingen brengen iemand in een intimiderende, onvrije situatie en beperken daarmee iemand om zichzelf vrij te bewegen in het openbaar. De gewraakte uitingen kunnen daarnaast ook overlast veroorzaken voor anderen. De aanpak van straatintimidatie wordt in sommige steden al op lokaal niveau geregeld, maar de partijen willen een landelijke aanpak van straatintimidatie.

L.F. Asscher
Tweede Kamerlid
34904
Indiener L.F. Asscher
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
09 mrt 2018
Wijziging van de Faillissementswet vanwege richtlijn (EU) 2017/2399

Vanwege de Europese richtlijn voegt de wetgever een nieuwe categorie vorderingen toe aan de zogeheten 'faillissementsladder'. Dat is de volgorde waarin de vorderingen in het faillissement van een bank op de boedel worden verhaald. De nieuwe vorderingen komen in de volgorde onmiddellijk na de gewone concurrente vorderingen en voor de achtergestelde vorderingen. In de richtlijn heet de nieuwe categorie "niet preferente niet achtergestelde schuld".

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34909
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
09 mrt 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

In het Regeerakkoord (RA) is een enveloppe van € 300 mln. per jaar (2018 tot en met 2030) opgenomen op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën ten behoeve van Klimaat. Er is een splitsing aangebracht in besluitvorming over de besteding van de enveloppe tussen de middelen in 2018 en de middelen in 2019 en verder. Voor de middelen in 2019 en verder geldt dat deze worden gekoppeld aan de besluitvorming over het Klimaat- en Energieakkoord. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontvangt een bijdrage van € 95 mln. uit de envelop in het jaar 2018. € 90 mln. daarvan wordt toegevoegd voor het programma aardgasvrije wijken en € 5 mln. voor schaalvergroting verduurzaming basisscholen.K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34902
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
09 mrt 2018
Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor 2018 inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

In dit wetsvoorstel wordt de begroting 2018 van het ministerie van IenW verhoogd met € 38,5 mln. Met dit geld worden projecten gefinancierd op het gebied van duurzame mobiliteit, innovatieve projecten om de CO2-uitstoot in de scheepvaart terug te dringen en verduurzaming van verschillende productketens (inkoop door de overheid, kunststofrecycling en grond-, weg- en waterbouw). In het regeerakkoord is jaarlijks 300 miljoen gereserveerd voor financiering van het klimaat- en energiebeleid; dit voorstel is daar één van de uitwerkingen van.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34903
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
09 mrt 2018
Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2018 inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

In dit wetsvoorstel worden de begrotingen voor 2018 van het ministerie van EXK en LNV respectievelijk verhoogd met € 117 mln en € 44,5 mln.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34901
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat