Te behandelen zaken

1
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (35417)

2
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35418)

3
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) (35419)

4
Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie

5
Moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2019

6
Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (35361)

8
Moties ingediend bij het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag

10
Moties ingediend bij het notaoverleg Mijnbouw/Groningen

11
Moties ingediend bij het debat over de verschillende korte termijn stimulerings- en reddingsmaatregelen en de lange termijnontwikkelingen van de economie

13
Moties ingediend bij het notaoverleg over Openbaar vervoer, infrastructuur en corona