Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Studievoorschotvouchers en toezeggingen AO 16 oktober 2019 over DUO
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017-2021
Stenogram
Download Stemming Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Asiel en migratie
Stenogram
Download Stemming Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 9 juni 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Innovatie
Stenogram
Download Stemming brief Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020
Stenogram
Download Stemming motie Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie
Stenogram
Download Stemming motie Toetreding meer instellingen tot de pilot voor flexstuderen
Stenogram
Download Stemmingen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Stenogram
Download Stemmingen moties Media (wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona)
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus
Stenogram
Download Stemming motie Beantwoording schriftelijke vragen inzake het bericht "Ruzie met de universiteit over een briljant idee"
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius
Stenogram
Download Stemming Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius
Stenogram
Download Stemmingen Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten
Stenogram
Download Stemmingen moties Kunstmatige intelligentie en sleuteltechnologieën
Stenogram
Download Stemmingen moties Grensoverschrijdende samenwerking

Te behandelen zaken

1
Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (35361)

3
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35453)

10
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226) (35372)

11
Moties ingediend bij het notaoverleg over Asiel en Migratie

15
Moties ingediend bij het VSO Beantwoording schriftelijke vragen inzake het bericht ‘Ruzie met de universiteit over een briljant idee’

19
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

20