Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

5 november 2019
15:00 - 15:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Energiebesparing/ Evaluatie proeftuinen aardgasvrije wijken/Bijna energieneutrale gebouwen (BENG-eisen)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij de Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35130-(R2119)-16)

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) 35130-(R2119)

  Loading data
 4. 4

  Overige moties ingediend bij de Rijkswet inperking gevolgen Brexit

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het debat over de Stint

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Personeel en Materieel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (35213)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G

  Loading data
 10. 10

  Brief van het Presidium over een gezamenlijke adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken en de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken over een toetsingskader voor het leveren en financieren van niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie inzake de doorgroei van academische startups naar levensvatbare bedrijven

  Loading data
 13. 13

  Brief van het Presidium over de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

  Loading data