Disclaimer

Toepasbaarheid

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de Tweede Kamer der Staten-Generaal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. De Tweede Kamer der Staten-Generaal is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

De Tweede Kamer der Staten-Generaal is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.
 

Tekst gebruiken

Tenzij anders vermeld, mag tekst van deze site worden gebruikt door derden. De Tweede Kamer moet worden vermeld als bron.  

Foto's gebruiken

Vrijwel alle foto's op www.tweedekamer.nl mogen worden gebruikt door derden onder de CC-BY-NC 4.0 licentie. Dat betekent dat de foto's met naamsvermelding, niet-commercieel gebruikt kunnen worden. Als een derde de foto verandert, moet dat worden aangegeven.
Op sommige foto’s is een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing; dan staat het auteursrecht aangegeven bij de foto. Voor elk gebruik van dit fotomateriaal is toestemming nodig. Deze kan worden verkregen via de Stafdienst Communicatie (redactie@tweedekamer.nl) dan wel via de fotograaf.

Audiovisueel materiaal gebruiken

Op het audiovisueel materiaal  van de Tweede Kamer zijn licentievoorwaarden van toepassing. Lees de Licentievoorwaarden.

Fotografie

Valerie Kuypers, Serge Ligtenberg, Jeroen van der Meyde en Hollandse Hoogte.

Vragen?

Hebt u nog vragen over het gebruik van tekst en foto's op deze website? Neem dan contact op met de redactie van de website: redactie@tweedekamer.nl.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Tweede Kamer der Staten-Generaal is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

X

De Tweede Kamer maakt informatie over het parlementaire proces toegankelijk via verschillende media. X is een van die media. De informatie is bedoeld voor een breed publiek. Het account is een uitbreiding van de online nieuwsvoorziening van de Tweede Kamer.

Waarover en voor wie bericht de Tweede Kamer op X?

De Tweede Kamer plaatst berichten op X vergaderinformatie en nieuwsberichten. Bijvoorbeeld aan het begin van de vergaderdag, wanneer een overleg wordt geannuleerd, en als de regeling van werkzaamheden begint. Het X-account is er voor iedereen die belangstelling heeft voor de parlementaire democratie en de Tweede Kamer.

Kan ik ook reageren op 2eKamertweets?

Ja, dit kan. De Tweede Kamer antwoordt op individuele reacties als het gaat om feitelijke vragen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de informatie van 2eKamertweets, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.