Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Integratie en maatschappelijke samenhang
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Defensie 2020
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Binnenlandse Zaken 2020
Stenogram
Download Stemming Incidentele suppletoire begroting LNV 2019 inzake Urgenda
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020
Stenogram
Download Stemming Begroting Koning 2020
Stenogram
Download Stemmingen Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Economische Zaken en Klimaat 2020
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020
Stenogram
Download Stemming Begroting Financiën en Nationale Schuld 2020
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Economische Zaken en Klimaat 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties MIRT
Stenogram
Download Stemming motie Aanbesteden
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Emancipatie
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Justitie en Veiligheid 2020
Stenogram
Download Stemming Begroting Staten-Generaal 2020
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Gemeentefonds 2020
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
Stenogram
Download Stemmingen Pensioenonderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Binnenlandse Zaken 2020
Stenogram
Download Stemming Incidentele suppletoire begroting BZK 2019 inzake Urgenda
Stenogram
Download Stemming Begroting Deltafonds 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Media
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting BuHa-OS 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Incidentele suppletoire begroting IenW 2019 inzake Urgenda
Stenogram
Download Stemmingen Begroting BuHa-OS 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Incidentele suppletoire begroting BZK 2019 inzake Urgenda
Stenogram
Download Stemming Begroting overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2020
Stenogram
Download Stemming Incidentele suppletoire begroting EZK 2019 inzake Urgenda
Stenogram
Download Stemming Begroting Koninkrijksrelaties 2020
Stenogram
Download Stemming Begroting Provinciefonds 2020
Stenogram
Download Stemming Begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortgang beleid oorlogsgetroffenen
Stenogram
Download Stemming Incidentele suppletoire begroting IenW 2019 inzake Urgenda
Stenogram
Download Stemmingen moties Sport en bewegen
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Infrastructuurfonds 2020
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 3 december 2019
Stenogram
Download Stemming Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de VS
Stenogram
Download Stemmingen moties Incidentele suppletoire begroting LNV 2019 inzake Urgenda
Stenogram
Download Stemmingen moties Incidentele suppletoire begroting EZK 2019 inzake Urgenda
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Bericht dat de minister-president geïnformeerd zou zijn over de 70 burgerdoden in Irak

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

2
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Media

3
Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216) (35143)

14
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

15
Moties ingediend bij het VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen

16
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

17
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

21
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

22
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Emancipatie

26
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (35300-III)

28
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (35300-V)

29
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (35300-VI)

33
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (35300-VIII)

42
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (35300-XVI)

43
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (35300-XVII)