Brieven regering

Zoekresultaten (74.160)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. . De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg

2023D22722

Brieven regering

Besluit kabinet rond facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESCR

Besluit kabinet rond facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESCR. Met deze brief informeert het kabinet u over het besluit over het facultatief protocol van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (hierna...

2023D22728

Brieven regering

Startups en scale-ups als motor voor transities en groei

Startups en scale-ups als motor voor transities en groei. Startups Nederland heeft alles in huis om tot de beste startupecosystemen van de wereld te kunnen behoren. We zijn de ‘gateway’ naar Europa; hebben goed onderwijs, toponderzoek...

2023D22720

Brieven regering

Benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

Benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen. Benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen Datum 26 mei 2023 Betreft Benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk

2023D22715

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 12 en 13 mei 2023

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 12 en 13 mei 2023. Hierbij bied ik u het verslag aan van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 12 en 13 mei 2023. De minister...

2023D22712

Brieven regering

Stand van zaken van een aantal moties, toezeggingen en regelgevingstrajecten die zien op dieren in de veehouderij

Stand van zaken van een aantal moties, toezeggingen en regelgevingstrajecten die zien op dieren in de veehouderij. Verzamelbrief dat vragen oproept en onderdeel is van de maatschappelijke discussie. Ik heb de RDA gevraagd zich uit te...

2023D22707

Brieven regering

Fiche: Herziening EU farmaceutische wetgeving

Fiche: Herziening EU farmaceutische wetgeving. waar nog regulatoire exclusiviteit op rust, dan wordt de lopende exclusiviteitsperiode “slechts” verlengd met 1 jaar. Dit laatste is conform huidige regelgeving. In een voetnoot is het getrapte systeem van incentives...

2023D22659

Brieven regering

Fiche: Raadsaanbevelingen digitaal onderwijs en digitale vaardigheden

Fiche: Raadsaanbevelingen digitaal onderwijs en digitale vaardigheden. . los van de reguliere afstemming van de lidstaten, zou een minder vergaand alternatief zijn. Voorts vindt het kabinet het voorstel dat elke lidstaat één nationale strategie moet opstellen...

2023D22685

Brieven regering

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hierbij stuur ik u de rapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen voor de periode januari tot en met maart 2023 op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS)...

2023D22671

Brieven regering

Fiche: Mededeling Cybersecurity Skills Academie

Fiche: Mededeling Cybersecurity Skills Academie. volgt er geen directe regeldruk uit het initiatief van de Commissie. Er volgen ook geen directe verplichtingen voor bedrijven uit. Punt van aandacht is wel dat via het Digital Skills and...

2023D22676

Brieven regering

Fiche: Verordeningen aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s)

Fiche: Verordeningen aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s). consistente beslissingen over ABC-aanvragen, vermindering van administratieve lasten en kosten, en verbetering van rechtszekerheid en transparantie. Daarbij is het voor het kabinet een aandachtspunt dat de verschillende procedures voor de verlening...

2023D22672

Brieven regering

Tweede voortgang aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting

Tweede voortgang aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting. de positionering en de uitwerking van die landelijke toezichthouder. De uitwerking hiervan bevindt zich in de afrondende fase en ik verwacht uw Kamer hierover voor de zomer...

2023D22692

Brieven regering

Fiche: Raadsaanbeveling uitbreiding EU-maatregelen resistentie tegen antimicrobiële stoffen

Fiche: Raadsaanbeveling uitbreiding EU-maatregelen resistentie tegen antimicrobiële stoffen. dit de aanwijzingen van de International Plant Protection Convention en bij voedsel gerelateerde risico’s van AMR de geactualiseerde praktijkcodes en richtlijnen uit de Codex Alimentarius. AMR wordt meegenomen...

2023D22682

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Varkens in Nood over maatregelen tegen terugkerende mishandelingen in slachthuizen

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Varkens in Nood over maatregelen tegen terugkerende mishandelingen in slachthuizen. Afschrift De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 7...

2023D22687

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan technische briefing over NAVO-top in Vilnius

Toestemming voor deelname aan technische briefing over NAVO-top in Vilnius. Met verwijzing naar het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 11 mei 2023, met kenmerk: 28676-431/2023D20061, verleen ik graag toestemming voor deelname van...

2023D22677