Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

17 december 2019
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Functioneren rijksdienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten (35063-11)

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar (35268)

  Loading data
 5. 5

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het MIRT (35300-A-59)

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Middelbaar beroepsonderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Dienst Uitvoering Onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Techniekpact

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid) (35282)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij de Wet taal en toegankelijkheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO IGJ

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Wijkverpleging

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Kansspelen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Herijking Ouderschap

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Wadden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Aangehouden moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Water

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Transportraad d.d. 2-3 december 2019

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VAO Maritiem

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Spoor

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het VAO Dieren in de veehouderij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij VAO Wapenexportbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het VAO Iran

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Moties ingediend bij het VSO Internationale rechtsorde in het digitale domein

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Moties ingediend bij het VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Moties ingediend bij het VAO Circulaire economie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Moties ingediend bij het debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Moties ingediend bij het VSO Rapporten ILT en RIVM over GenX en het VSO Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage) (35254)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Moties ingediend bij Wijziging van de Woningwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

  Loading data
 36. 36

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Natuur

  Loading data
 37. 37

  Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten

  Loading data
 38. 38

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

  Loading data