Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Start Invest-NL (TK 35123-34) - donderdag 6 februari 2020, 12.00 uur

2020D01949
Indiener D.S. Nava
griffier

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Convocatie besloten technische briefing ministerie van Financiën over de staatsbalans - 18 februari

2020D01913
Indiener A.H.M. Weeber
griffier

Brieven regering

22 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over de termijn waarop de drie lopende onderzoeken naar de KPN-storing van 24 juni jl. van de Inspecties Justitie en Veiligheid, Gezondheidszorg en Jeugd en het Agentschap Telecom naar de Kamer worden verzonden

2020D01946
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Ouderdomsregelingen ontleed (Kamerstuk 29398-97)

2020D01941
Indiener A.P. Visser
president van de Algemene Rekenkamer

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het speciaal verslag: De EU-vereisten voor nationale begrotingskaders: behoefte aan verdere versterking en betere monitoring van de uitvoering’

2020D01944
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Verzoek terugkoppeling resultaten consultatie AMvB n-1

2020D01921
Indiener D.S. Nava
griffier

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een reactie van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming op het rapport van het Verwey-Jonker Instituut ‘Ups en downs tijdelijk huisverbod binnen de G4’

2020D01933
Indiener Vera Bergkamp
Kamerlid D66

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Lijst van vragen over de stand van zaken oprichting Invest International (Kamerstuk 28165-317)

2020D01939
Indiener R. de Roon
voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het rapport "Bankenresolutie in Nederland; Voorbereiding op mogelijk falen van middelgrote en kleine banken door DNB" (Kamerstuk 32013-228)

2020D01936
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brieven regering

22 jan 2020

Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en Oekraïne bij de Overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne; Brussel, 17 december 2018

2020D01929
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Verzoek vh lid Heerema om ruimte voor aanvulling op de inbreng voor het verslag bij w.v. inzake burgerschapsopdracht

2020D01928
Indiener Rudmer Heerema
Kamerlid VVD

Brieven regering

22 jan 2020

Jaarplanning 2020 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2020D01926
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Convocatie aanvullende inbreng voor het verslag inzake wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs, 22-1-2020

2020D01925
Indiener E.C.E. de Kler
griffier

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Advies Afdeling advisering Raad van Staten en nader rapport inzake Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en Oekraïne bij de Overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne; Brussel, 17 december 2018

2020D01932
Indiener Th.C. de Graaf
vicepresident van de Raad van State

Besluitenlijsten

22 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek vh lid Heerema om ruimte voor aanvulling op de inbreng voor het verslag bij w.v. inzake burgerschapsopdracht, 22-1-2020

2020D01931

Brieven regering

22 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Vrijwillig brandweerman Franc raakte invalide bij een oefening en bleek niet voldoende verzekerd'

2020D01917
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

[E-MAILPROCEDURE] Aanmelding wetsvoorstel wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en Warmtewet (TK 35292) als hamerstuk

2020D01914
Indiener Indiener/ondertekenaar n.v.t.
Functie n.v.t.

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken (TK 35368) - donderdag 13 februari 2020

2020D01910
Indiener D.S. Nava
griffier

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Verzoek van het lid Bromet om een kabinetsreactie te vragen op het rapport “Betaalbaar Beter Boeren” van Greenpeace en het bijbehorende rapport van Ecorys: MKBA Toekomstbestendige veehouderij

2020D01904
Indiener Laura Bromet
Kamerlid GL

Brieven regering

22 jan 2020

Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken

2020D01905
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige Kamerstukken

22 jan 2020

Rapportage Reflectieve Monitor 2019. Voortgang & Leerervaringen 27 proeftuinen aardgasvrije wijken

2020D01906

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2019

2020P00868

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten

2020P00704

Kies periode

tot Toepassen