Woensdag 7 oktober

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA Autumn Meeting (geannuleerd door de OVSE PA ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
San Marino  (besloten)
Geannuleerd
09:30 - 10:00 uur

Contactgroep Verenigd Koninkrijk

Procedurevergadering- incl. verkiezing van een voorzitter

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
09:30 - 12:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Biotechnologie en Tuinbouw (geannuleerd)

Algemeen overleg
10:00 - 11:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Overleg delegatieleiders per videoverbinding

Vergadering
Vondelingkamer  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 10:00 uur

Justitie en Veiligheid

Zeden

Inbreng schriftelijk overleg
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 13:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wapenexportbeleid (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 oktober 2020 (geannuleerd; wordt omgezet in schriftelijk overleg 1 oktober 2020)

Algemeen overleg
10:00 - 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad 7 en 8 oktober (veranderd in schriftelijk overleg op 2 oktober 2020)

Algemeen overleg
Geannuleerd
11:00 - 12:00 uur

Contactgroep Verenigde Staten

Gesprek met Amerikaans ambassadeur Hoekstra (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer  (besloten)
11:15 - 12:15 uur

Financiën

Werkgroep begroten en verantwoorden (Den Uylzaal)

Vergadering
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Biotechnologie en Tuinbouw

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verzoek digitale petitieaanbieding Mainline

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Deltaprogramma 2021

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Kunststof- en Textielketen

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Binnenlandse Zaken

E-mailprocedure inbrengdatum verslag wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) (35590)

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
12:15 - 15:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Biotechnologie en Tuinbouw (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd
12:30 - 15:00 uur

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 8-9 oktober 2020 (verplaatst naar 18.30 uur)

Algemeen overleg
13:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven” - 35341

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal
13:30 - 14:30 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
tot 13:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Van den Berg om inbreng SO Uitwerking en besluit nieuwe bekostiging ggz en fz van heden nu in te trekken en te koppelen met voorhangbrief te bespreken in PV van 14 oktober

E-mailprocedure
14:00 - 16:00 uur

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 13 oktober 2020 (minus Brexit)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Financiën

Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Financiën

Pakket Belastingplan 2021

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Rapporteur ERTMS dhr. Van Aalst (via videoverbinding)

Vergadering
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanwijzing aan de NZa i.v.m. het vervallen van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) en de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv) - 35471-34

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek namens de leden Jetten, Heerma, Bergkamp en Van den Berg (CDA en D66) om een kabinetsreactie op de uitvoering motie Jetten-Heerma over het zo goed mogelijk continueren van reguliere zorg bij een tweede coronagolf

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen - 35562

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 - 35570 -XV

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Omzetten AO politie in een notaoverleg politie

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorstel om de behandeling van het dossier Versterkingsoperatie Groningen te agenderen voor het WGO Wonen en Ruimtelijke ordening van 9 november a.s. en dus niet bij de voor volgende week geplande begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitwerking en besluit nieuwe bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) (TK 25424-552) (Is ingetrokken, zie emailprocedure heden 7 oktober 2020)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd
15:30 - 16:30 uur

Justitie en Veiligheid

Algemene Rekenkamer - cybersecurity (via videoverbinding) (wordt tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
15:30 - 16:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep begroting I&W 2021 rapporteurs Kröger (GrLI) en Van Eijs (D66) (via videoverbinding)

Vergadering
16:00 - 18:30 uur

Europese Zaken

Brexit en nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie van de minister van VWS te vragen op het artikel 'Mondkapjesbeleid verpleeghuizen was vooral ingegeven door schaarste'

E-mailprocedure
tot 16:00 uur

Defensie

Omzetten AO Burgerslachtoffers in nota-overleg Burgerslachtoffers i.v.m. mogelijkheid indienen moties

E-mailprocedure
tot 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Agema (PVV) om nog deze week een notaoverleg te houden over het draaiboek Triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie

E-mailprocedure
16:30 - 18:30 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Standing Committee online meeting with co-chairs of the NATO SG's Group of Experts for NATO2030

Vergadering
16:30 - 17:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijsraad over Verkenning sekseverschillen in het onderwijs (GEANNULEERD)

Gesprek
Geannuleerd
16:45 - 17:45 uur

Justitie en Veiligheid

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - rapport 'Voorbereiden op digitale ontwrichting' (via videoverbinding) (wordt tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
17:30 - 18:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Beleid en normering PFAS door RIVM

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal
17:30 - 18:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbieding AWTI-advies n.a.v. adviesvraag vanuit de Kamer over de (verbetering van de) doorgroei van kennisintensieve start-ups (GEANNULEERD)

Technische briefing
Geannuleerd
18:00 - 22:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie

Notaoverleg
Thorbeckezaal
18:30 - 21:00 uur

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 8-9 oktober 2020 (verplaatst naar 6 oktober)

Notaoverleg

Periode

tot Toepassen