E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van den Berg om inbreng SO Uitwerking en besluit nieuwe bekostiging ggz en fz van heden nu in te trekken en te koppelen met voorhangbrief te bespreken in PV van 14 oktober

De vergadering is geweest

7 oktober 2020
13:30 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Zie onderstaand verzoek van het lid Van den Berg om de inbreng van het schriftelijk overleg Uitwerking en besluit nieuwe bekostiging geneeskundige en geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) voor vandaag 14.00 uur thans in te trekken en samen te voegen met de zojuist ontvangen voorhangbrief  waarover dan in de procedurevergadering van 14 oktober besluitvorming zal plaatsvinden.
 
U wordt verzocht uiterlijk vandaag 7 oktober 2020 om 13.30 uur aan te geven of u hiermee kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Met vriendelijke groet,

Hans Clemens

Adjunct-griffier commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Griffier contactgroep België
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Van: Berg, J. van den 
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 
Aan: Commissie VWS; Post, H. 
CC: Senne, M. 
Onderwerp: svp samenvoegen SO voorhang en uitwerking besluit bekostiging GGZ en FZ
 
Beste Harmanda,
 
Zojuist kwam de voorhangbrief nieuwe bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) binnen.
Vanmiddag 14.00u kan de inbreng voor SO Uitwerking en besluit nieuwe bekostiging GGZ en FZ worden aangeleverd.
Graag zou ik deze SO willen koppelen aan de voorhangbrief die we volgende week op de PV zullen bespreken.
Dat betekent concreet dat we SO willen intrekken in huidige vorm want anders gaan wij (en ministerie VWS) dubbel werk doen.
Graag zou ik daarover een emailprocedure starten.
 
Hartelijke groet, Joba
Drs. J.A.M.J. van den Berg
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (
CDA)
Portefeuilles :medische zorg, GGZ, gehandicaptenbeleid, post, telecom, vitale sectoren 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Van den Berg om inbreng SO Uitwerking en besluit nieuwe bekostiging ggz en fz van heden nu in te trekken en te koppelen met voorhangbrief te bespreken in PV VWS van 14 oktober 2020

    Te behandelen:

    Loading data