E-mailprocedure : E-mailprocedure inbrengdatum verslag wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) (35590)

De vergadering is geweest

7 oktober 2020
12:00 uur
Van: Commissie BiZa
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 09:28
Aan: GC-Commissie-BiZa
Onderwerp: E-mailprocedure inbrengdatum verslag wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) (35590)
 
Aan de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Geachte leden,
 
Een dezer dagen is het wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) (35590) bij de Kamer ingediend.
In haar procedurevergadering van 24 september jl. heeft uw commissie besloten via een emailprocedure de inbrengdatum voor het verslag over dit wetsvoorstel vast te stellen.
Uw commissievoorzitter stelt voor de inbrengdatum voor het verslag over dit wetsvoorstel te bepalen op vrijdag 9 oktober a.s. te 14.00 uur.
 
Ik verzoek u uiterlijk woensdag 7 oktober 2020 te 12.00 uur te laten weten of u met dit voorstel* kunt instemmen.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
Griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    E-mailprocedure inbrengdatum verslag wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) (35590)

    Te behandelen:

    Loading data