E-mailprocedure : Voorstel om de behandeling van het dossier Versterkingsoperatie Groningen te agenderen voor het WGO Wonen en Ruimtelijke ordening van 9 november a.s. en dus niet bij de voor volgende week geplande begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

7 oktober 2020
14:00 uur
Geachte leden,
 
Hoewel het voortouw van de beleidsinhoudelijke behandeling van het dossier Versterkingsoperatie Groningen bij de vaste commissie voor EZK ligt, valt dit onderwerp begrotingstechnisch onder BZK (beleidsartikel 10 BiZa, hoofdstuk VII). Uw commissievoorzitter stelt voor dit onderwerp te agenderen voor het WGO Wonen en Ruimtelijke ordening van 9 november a.s. en dus niet bij de voor volgende week geplande begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken. Het WGO op 9 november heeft als voordeel dat de commissie EZK in de weken daaraan voorafgaand in de gelegenheid zal zijn in een AO en tijdens de begrotingsbehandeling EZK (1e wk november) over dit onderwerp met de regering van gedachten te wisselen.
 
Ik verzoek u uiterlijk woensdag 7 oktober 2020 te 14.00 uur te laten weten of u met dit voorstel* kunt instemmen.

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel om de behandeling van het dossier Versterkingsoperatie Groningen te agenderen voor het WGO Wonen en Ruimtelijke ordening van 9 november a.s. en dus niet bij de voor volgende week geplande begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken

    Te behandelen:

    Loading data