E-mailprocedure : Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie van de minister van VWS te vragen op het artikel 'Mondkapjesbeleid verpleeghuizen was vooral ingegeven door schaarste'

De vergadering is geweest

7 oktober 2020
16:00 uur
 
 
 
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Zie onderstaand verzoek van het lid Hijink om een reactie te vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het artikel 'Mondkapjesbeleid verpleeghuizen was vooral ingegeven door schaarste'. Daarbij wordt tevens verzocht om deze reactie voorafgaand aan het eerstvolgende debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus te ontvangen (zie onderstaande mail voor het volledige verzoek).
 
U wordt verzocht uiterlijk vandaag 7 oktober 2020, om 16.00 uur aan te geven of u hiermee kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Van: Hijink, M.  
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 19:32
Aan: Commissie VWS  
CC: Drost, H.  Gerven, H.P.J. van ; Klooster, D. ten; Post, F.  
Onderwerp: spoedverzoek voor reactie minws
 
Beste Griffie,
 
In het laatste coronadebat werd door de minister ontkend dat tekorten aan beschermingsmiddelen een rol hebben gespeeld bij het vaststellen van de richtlijnen voor pbm in verpleeghuizen.
 
De SP wil graag een reactie van de minvws op onderstaand artikel waarin het tegenovergestelde wordt gesteld. Deze reactie willen we in ieder geval te ontvangen voorafgaand aan het eerst volgende coronadebat.
https://fd.nl/economie-politiek/1359587/mondkapjesbeleid-verpleeghuizen-was-vooral-ingegeven-door-schaarste
 
Daarom hierbij het verzoek of gekeken kan worden of hier steun voor is bij andere fracties.
 
Met vriendelijke groet,
Maarten Hijink
Tweede Kamerlid SP, woordvoerder zorg
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie van de minister van VWS te vragen op het artikel 'Mondkapjesbeleid verpleeghuizen was vooral ingegeven door schaarste'

    Te behandelen:

    Loading data