E-mailprocedure : Verzoek van het lid Agema (PVV) om nog deze week een notaoverleg te houden over het draaiboek Triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie

De vergadering is geweest

7 oktober 2020
16:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Zie onderstaand verzoek van het lid Agema (PVV) om nog deze week een notaoverleg te houden over het draaiboek ‘Triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’ (zie onderstaande mail voor het volledige verzoek).
 
U wordt verzocht uiterlijk vandaag 7 oktober 2020, om 16.00 uur aan te geven of u hiermee kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Noot van de griffie:                                                                                                                           
  • Indien uw commissie instemt met dit verzoek, dan bestaat er een mogelijkheid om dit notaoverleg morgen te houden.
  • Indien uw commissie instemt met dit verzoek, dan betreft dit het derde notaoverleg van de commissie VWS. Gezien het gestelde maximumaantal van twee notaoverleggen per commissie tot aan het herfstreces, geef ik u graag mee dat de mogelijkheden zeer beperkt zullen zijn om (buiten dit eventuele derde notaoverleg) nog een notaoverleg in te plannen.
 
*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-3182005 | M (+31)6-15153263
E juliejet.bakker@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl
 
 
Beste collega’s,
 
In deze brief schrijft minister Van Ark over het op 16 juni jl. gepubliceerde draaiboek ‘triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’ het volgende: ‘De FMS geeft aan dat in een afsluitende bijeenkomst half oktober de bevindingen aan alle ziekenhuizen zullen worden teruggekoppeld en dan wordt getoetst of wat is opgehaald en verwerkt, inderdaad goed verwerkt is. Daarna wordt het draaiboek door de betreffende werkgroep van de FMS afgerond en wordt het draaiboek ter besluitvorming binnen de KNMG en FMS voorgelegd. Vervolgens wordt het draaiboek aan de IGJ aangeboden. Deze aanbieding voorziet de FMS voor begin november, maar de timing is ook afhankelijk van de input die nog uit de consultatieronde komt. Zodra de IGJ bevestigt dat zij het draaiboek als veldnorm beschouwt, zal het kabinet beoordelen of dat definitieve draaiboek aanleiding geeft het eerder ingenomen standpunt te heroverwegen en uw Kamer daarover informeren.’ 
 
Het eerder ingenomen kabinetsstandpunt luidde in antwoord op Kamervragen van het lid Dijkstra als volgt: ‘Ik vind het belangrijk dat het draaiboek berust op een breed maatschappelijk draagvlak. Ook vind ik van belang dat het draaiboek en de daarin gehanteerde criteria voor triage en de organisatie van triage in de ziekenhuizen uitvoerbaar is. Daarom wacht ik met belangstelling de uitkomsten van de dialogen af. Dat laat onverlet dat een criterium uitsluitend op basis van leeftijd naar het oordeel van het kabinet in strijd is met het algemene discriminatieverbod, waaronder ook het verbod op discriminatie op basis van leeftijd valt. Ik wil daarom geen twijfel laten bestaan over het standpunt dat het hanteren van een harde leeftijdsgrens, al dan niet via een indeling in leeftijdscohorten, door het kabinet niet geaccepteerd zal worden. Dit geldt overigens ook voor andere non-discriminatiegronden. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3589.html
 
Het korte kabinetsstandpunt en het draaiboek over dit gevoelige medisch-ethische onderwerp staan haaks op elkaar. Aangezien het aantal ziekenhuisopnamen zeer hard oploopt en het draaiboek op korte termijn realiteit zou kunnen worden, lijkt het me verstandig deze tegenstelling niet onopgehelderd laten. Ik zou graag via een emailprocedure verzoeken in te stemmen met een nog deze week te houden Notaoverleg over het draaiboek, dat kan want er is immers een kabinetsstandpunt, zodat er een door een Kamermeerderheid gedragen draaiboek klaarligt mocht het onverhoopt zover komen.
 
Lid Agema

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Agema (PVV) om nog deze week een notaoverleg te houden over het draaiboek Triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie

    Te behandelen:

    Loading data