E-mailprocedure : Verzoek namens de leden Jetten, Heerma, Bergkamp en Van den Berg (CDA en D66) om een kabinetsreactie op de uitvoering motie Jetten-Heerma over het zo goed mogelijk continueren van reguliere zorg bij een tweede coronagolf

De vergadering is geweest

7 oktober 2020
14:00 uur
Van: Commissie VWS  
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020
Aan: GC-Commissie-VWS
CC: Jetten, R.; Heerma, Pieter
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Verzoek namens de leden Jetten, Heerma, Bergkamp en Van den Berg (CDA en D66) om een kabinetsreactie op de uitvoering motie Jetten-Heerma over het zo goed mogelijk continueren van reguliere zorg bij een tweede coronagolf
 
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Zie onderstaand voorstel van de leden Jetten, Bergkamp (beiden D66), Heerma en van den Berg (beiden CDA) om een kabinetsreactie op de uitvoering van motie Jetten-Heerma over het zo goed mogelijk continueren van reguliere zorg bij een tweede coronagolf (Kamerstuk 25295 nr. 357) van 20 mei jl.. Het verzoek is deze reactie te ontvangen alvorens er een nieuw debat plaatsvindt over de ontwikkelingen omtrent het coronavirus (zie onderstaande mail voor het volledige verzoek).
 
U wordt verzocht uiterlijk morgen op woensdag 7 oktober 2020, om 14.00 uur aan te geven of u hiermee kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Van: Ponsen, C.
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020
Aan: Commissie VWS  
CC: Bergkamp, V.; Berg, J. van den;  Heerma, Pieter; Jetten, R.
Onderwerp: verzoek kabinetsreactie op uitvoering motie Jetten-Heerma
 
Geachte griffie,
 
Hierbij een verzoek voor het starten van een e-mailprocedure voor een kabinetsreactie op de uitvoering van motie Jetten-Heerma (25295-357) van 20 mei jl. alvorens er een nieuw debat is over de ontwikkelingen omtrent het coronavirus.
We bemerken dat ziekenhuizen bezig zijn om de reguliere zorg af te schalen door de druk van het virus. Het is goed om duidelijk te hebben hoe het afschalen gebeurt, wat de rol is van de regering en of dit in lijn is met het verzoek in de motie. We hebben tot nu toe alleen kennisgenomen van het opschalingsplan waarin covidzorg wordt opgeschaald zodat ruimte zou blijven voor reguliere zorg.   

Mede namens de leden Jetten, Heerma, Bergkamp en van den Berg,
 
Met vriendelijke groet,
 
Christiaan Ponsen
Senior Beleidsmedewerker
GGZ, Jeugd, Preventie en Sport
D66

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek namens de leden Jetten, Heerma, Bergkamp en Van den Berg (CDA en D66) om een kabinetsreactie op de uitvoering motie Jetten-Heerma over het zo goed mogelijk continueren van reguliere zorg bij een tweede coronagolf

    Te behandelen:

    Loading data