Commissievergaderingen

Woensdag 12 mei 2021

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Aanbieding welkomstpakket "vrije doos" door Amref Flying Doctors, mede namens SRGR-platform (digitaal)

Petitie
Vondelingkamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Justitiële jeugd

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

OJCS-raad van 17 en 18 mei 2021

Inbreng schriftelijk overleg

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Justitiële jeugd (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
K4

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:30 - 10:45 uur

Aanbieding petitie m.b.t. gevolgen van coronacrisis voor de allerarmsten wereldwijd door Oxfam Novib (digitaal)

Petitie
Vondelingkamer

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden (via videoverbinding) (Geannuleerd)

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Toelichting op de voortgang van de uitvoering van het Klimaatakkoord door de heer E. Nijpels (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun-...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wet implementatie EETS-richtlijn

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Schriftelijk overleg Informele Raad Algemene Zaken Cohesieraad d.d. 18 mei 2021

Inbreng schriftelijk overleg

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Gesprek COSAC inzake Conferentie over de Toekomst van Europa

Gesprek
Rommekamer (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming vaste lasten) (35747)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake voucherkredietfaciliteit en uitvoeringskosten RVO TOGS) (35792)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek om negen wetsvoorstellen te spreiden

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Tweede incidentele suppletoire begroting Regeling bedrijvenschade coronarellen (35794)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nederlandse deelname G20 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Telecommunicatie/Radio (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang verbetering slachtsysteem

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsappreciatie Mededeling Europese Commissie Eén Verenigd Front tegen Covid-19

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag - (31 066, nr. 805)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Financiële positie gemeenten (35570-B-19)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (Kamerstuk 35570-B-13) (TK 35570-B-17)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toezeggingen gedaan tijdens debatten inzake energielabel (30196-753)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) (26643-751)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen.' (34682-79)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Woonkansen in het middensegment (32847-724)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunningshouders (TRSHV) (34454-11)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel Stoffer (SGP) voor rondetafelgesprek Ethiopië en Myanmar

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160) (35692)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Mededeling Europees kankerbestrijdingsplan

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsappreciatie (ter vervanging van het BNC-fiche) Mededeling Europese Commissie HERA Incubator

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderbrengen van de vermist-kind-alertering bij Burgernet

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Belastingverdrag Nederland - Bulgarije - (35 774, nr. 1)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verkenning bouwsparen Nederlandse markt - (32 847, nr. 722)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (35691) (is tot nader order uitgesteld)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Technische briefing Stikstofbeleid (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Conferentie over de Toekomst van Europa

Commissiedebat
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

OJCS-raad van 17 en 18 mei 2021 (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:15 - 18:15 uur

Technische briefing over het rapport Wiv 2017 en de impact van de wet op de taakuitvoering van de AIVD en MIVD

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 17:30 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van Campen (VVD) het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad van 18 mei om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)