Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën d.d. 12 mei 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Financiën i.v.m. toevoeging agendapunten - woensdag 12 mei 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 14 april 2021 wordt vastgesteld.
39
Voorstellen inzake overdracht voortouw aan commissie voor de Rijksuitgaven

Details


Te ontvangen stukken op Verantwoordingsdag (19 mei 2021):
 • Financieel Jaarverslag van het Rijk (minister van Financiën)
 • Staat van de Rijksverantwoording (Algemene Rekenkamer)
 • Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals (minister van EZK/CBS)
Besluit: De commissie voor de Rijksuitgaven verzoeken het voortouw bij bovengenoemde zaken over te nemen.
 

Te behandelen:

45
Aanbieding door de Europese Rekenkamer van een vooruitblik op de controle "De rol van de Commissie bij het verstrekken van kwalitatief hoogwaardige Europese statistieken"
46
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein van de commissie Financiën d.d. 20 april 2021
47
Nationale herstelplannen in het kader van de Faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility; RRF)

Te behandelen:

48
Kennisactiviteiten van de commissie in het kader van haar kennisagenda voor 2021
51
Aanbod van de Raad van State voor een kennismakingsgesprek met de commissie Financiën

Details

De vicepresident van de Raad van State heeft de Voorzitter laten weten dat de Raad graag kennismaakt met, in het bijzonder, de commissies in de nieuw verkozen Kamer, die verhoudingsgewijs veel met het werk van de Raad in contact komen. De commissie Financiën behoort daartoe. De Raad van State biedt aan deze kennismakingsgesprekken (fysiek of online) nog voor dan wel direct na het zomerreces te houden.

Besluit: De commissie aanvaardt het aanbod van een kennismakingsgesprek; per e-mail wordt geïnventariseerd welke commissieleden daaraan wensen deel te nemen en welke suggesties zij hebben voor de tijdens het gesprek aan de orde te stellen onderwerpen. Bij grote belangstelling voor dit kennismakingsgesprek zou overwogen kunnen worden bij de samenstelling van de delegatie de nieuwe Kamerleden voorrang te geven.

Noot: op ambtelijk niveau wordt verkend op welke termijn en in welke vorm het kennismakingsgesprek het beste kan worden georganiseerd, mede in het licht van het feit dat de commissie op 20 mei 2021 reeds een besloten gesprek voert met de over de voorjaarsrapportage in het kader van het onafhankelijke begrotingstoezicht van de Raad van State.
52
Voorstel voor een fysiek werkbezoek aan DNB en de AFM

Details

De commissie Financiën legt in de regel minimaal eens per jaar een werkbezoek af aan de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), beide gevestigd te Amsterdam. Wegens de coronapandemie heeft sinds 2 september 2019 geen werkbezoek meer plaatsgevonden.
Op ambtelijk niveau is besproken dat, indien de corona-ontwikkelingen dat te zijner tijd toe staan, een fysiek bezoek aan beide instellingen op dit jaar agendatechnisch mogelijk zou zijn op maandag 6 september (de laatste dag van het zomerreces) of maandag 13 september.

Besluit: De commissie spreekt haar belangstelling uit voor het afleggen van een fysiek werkbezoek op maandag 13 september 2021 en verzoekt de commissiestaf in samenwerking met DNB en AFM een opzet voor de invulling van dat werkbezoek uiterlijk in de laatste procedurevergadering voor het zomerreces aan de commissie ter instemming voor te leggen.
53
Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen.

Details

Besluit: de commissie voor de Rijksuitgaven verzoeken het voortouw bij het commissiedebat over Begroten en verantwoorden op donderdag 24 juni 2021 over te nemen.
Besluit: de duur van het commissiedebat op 27 mei over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag verlengen van drie naar vier uur.

do 20-05-2021 13.30 - 16.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 27-05-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag [wordt verlengd]
wo 02-06-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
wo 16-06-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 24-06-2021 10.00 - 12.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020
do 24-06-2021 12.00 - 14.00 Commissiedebat Begroten en verantwoorden
[voortouw overgedragen aan de commissie voor de Rijksuitgaven]
do 08-07-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
wo 08-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 30-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 04-11-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
54
Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

Details

Besluit: het  commissiedebat Financiële markten (genoemd onder nr. 10) zal worden gehouden op donderdag 10 juni 2021, van 14.15 tot 17.15 uur.

Besluit: de commissiedebatten over de Belastingdienst resp. over Belastingen (genoemd onder nr. 3 resp. 4), zullen nog voor het zomerreces worden ingepland.

Besluit: het commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (genoemd onder nr. 5) zal kort na het zomerreces worden ingepland.
 1. Commissiedebat Accountancy
 2. Commissiedebat Autobelastingen
 3. Commissiedebat Belastingdienst
 4. Commissiedebat Belastingen
 5. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
 6. Commissiedebat Betalingsverkeer
 7. Commissiedebat Brexit
 8. Commissiedebat Douane
 9. Commissiedebat Europese btw
 10. Commissiedebat Financiële markten
 11. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
 12. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
 13. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
55
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: de commissie voor de Rijksuitgaven verzoeken het voortouw bij de activiteiten onder 4, 5, 6, 9 en 10 over te nemen, met het verzoek om bij activiteit 5 en 10 als volgcommissie aangemerkt te blijven.
 1. ma 10-05-2021 14.00 - 16.30 Startevenement begroten en verantwoorden
 2. ma 10-05-2021 16.30 - 19.30 Rondetafelgesprek Gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag
 3. di 11-05-2021 17.00 - 18.00 Technische briefing Besloten technische briefing door ambtenaren over herkapitalisatie AF-KLM
 4. ma 17-05-2021 en vr 21-05-2021 Cursus begroten en verantwoorden
 5. wo 19-05-2021 14.00 - 15.30 Technische briefing Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - Verantwoordingsonderzoek over 2020
 6. wo 19-05-2021 16.00 - 17.00 Technische briefing Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals
 7. do 20-05-2021 11.00 - 12.00 Gesprek Besloten gesprek met de Raad van State over de voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (via videoverbinding)
 8. wo 02-06-2021 10.00 - 12.15 Rondetafelgesprek Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel
 9. ma 14-06-2021 14.00 - 15.00 Technische briefing Planbureaus over plan van aanpak 'Verankering Brede Welvaarts-denken in begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer'
 10. nog niet gepland (najaar) Halfjaarlijks periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Noot: mogelijkerwijs zal voor de procedurevergaderingen tot aan het zomerreces nog enigszins (15-30 minuten) geschoven worden met de tijden ten behoeve van de voorgenomen aansluiting van pv's Rijksuitgaven.
56
Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 7 mei 2021)

Details

Besluit: ter informatie.

6. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
14. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
24. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
31. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
38. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding be4taalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
38. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
43. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
47. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
50. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
51. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
62. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
64. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
66. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
67. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
73. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
75. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
76. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)
82. Debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen(minister-president, minister Financiën)
 
57
Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties

Details

Besluit: ter informatie.

20. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister MW)
22. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
35. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan)
47. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
52. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (minister Financiën, minister I&W)
58
Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten

Details

Besluit: ter informatie.

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

- 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

b) tweeminutendebatten:
- nog niet gepland: VAO Accountancy (AO d.d. 28/09/2020)
59
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: Ter informatie.

09-12-2020 - Verzoek om een afschrift te zenden van het aan de Nationale ombudsman te zenden antwoord inzake verlaging van dwangbevelkosten (2020Z24496)
09-12-2020 - Verzoek om de (eventuele) inbreng op de openbare raadpleging over de herziening van de BRRD-richtlijn met de Kamer te delen (2020Z24488)
10-12-2020 - Verzoek om reactie op het uitblijven van een evaluatie van artikel 17, tweede lid, Invorderingswet (2020Z24618) - [ reactie ontvangen; zie agendapunt 66]
03-02-2021 - Verzoek om beantwoording van schriftelijke vragen over Duitse oorlogsgerelateerde uitkeringen uiterlijk op 24 februari 2021 (2021Z02241) (Uitstelbericht ontvangen op 08-03-2021)
03-02-2021 - Verzoek om reactie op artikel over de stijgende koers van de euro (2021Z01900)
04-02-2021 - Verzoek inzake reactie op wetenschappelijke toets Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (2021Z02331) (Korte reactie opgenomen in zesde voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag, Kamerstuk 31066, nr. 805)
11-02-2021 - Verzoek om kabinetsreactie op de inititiefnota van het lid Alkaya met voorstellen ter verbetering van doel en structuur van het Kifid (2021Z02319)
15-04-2021 - Vragen over de notificatie van de BIK bij de EC (2021Z06073)
15-04-2021 - Verzoek om informatie over de stand van zaken van enkele (fiscale) onderzoeken (2021Z06145)
16-04-2021 - Verzoek om een planningsbrief voor 2021 (2021Z06361)
16-04-2021 - Verzoek om informatie over de voortgang van deimplementatie van twee Europese richtlijnen (20201Z06358)
16-04-2021 - Verzoek om reactie op een voorstel voor een Raadsbesluit over exportkredieten (2020Z06364) -  [ reactie ontvangen; zie agendapunt 68]