Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

12 mei 2021
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • O.R. Ephraim (FVD)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 14 april 2021 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de motie van het lid Grinwis over het mogelijk maken van een btw-vrijstelling voor kringloopwinkels

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift brief aan de heer S.A. te A. inzake intimidatie, treiterijen en discriminatie op de werkvloer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brief van de 16e Studiegroep Begrotingsruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van het lid Azarkan over onderzoek naar de cultuur van diversiteit en inclusiviteit bij de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op moties en toezeggingen op het terrein van financiële markten voorjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de voorjaarsvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Betere werkwijze Belastingplan

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie energiebelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Bestuurlijke reactie op definitief advies Release IH Jaaraanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitloop ICT-projecten Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie inzake antwoorden op vragen commissie over enkele brieven aan de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken inzake ontvlechting Belastingdienst, Toeslagen en Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderhandeling van belastingverdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie op het rapport 'Burgers beter beschermd

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen commissie over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen over fiscaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Fiscale moties en toezeggingen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Bijzondere situatie bij toekenning IACK aan buitenlandse belastingplichtige

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken moties en toezeggingen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitbetaling en overnemen schulden voor ouders in de MSNP en WSNP

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fout in uitvoering 30.000 euro regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beantwoording vragen commissie inzake kabinetsreactie Beleidsdoorlichting Douane 2012-2018 (Kamerstuk 31935-69)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken Catshuisregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang problematiek rijnvarenden met een Luxemburgse werkgever

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie ‘Enhancing the convergence of insolvency laws’ aangevuld met een addendum

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verplichting gegevenslevering door kinderopvangorganisaties en eerdere signaleringen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstellen inzake overdracht voortouw aan commissie voor de Rijksuitgaven


  Te ontvangen stukken op Verantwoordingsdag (19 mei 2021):
  • Financieel Jaarverslag van het Rijk (minister van Financiën)
  • Staat van de Rijksverantwoording (Algemene Rekenkamer)
  • Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals (minister van EZK/CBS)
  Besluit: De commissie voor de Rijksuitgaven verzoeken het voortouw bij bovengenoemde zaken over te nemen.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Deelname aan startevenement begroten en verantwoorden voor (nieuwe) Kamerbewoners

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  EU-begroting 2021: tweede aanvullende begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Nederlandse inbreng aan ten aanzien van de consultatie van de Europese Commissie over het crisis- en depositogarantiestelselraamwerk voor banken

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitvoering van de motie van het lid Paternotte c.s. over een digitale dienstenbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  SURE uitvoeringsbesluiten en halfjaarlijkse evaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanbieding door de Europese Rekenkamer van een vooruitblik op de controle "De rol van de Commissie bij het verstrekken van kwalitatief hoogwaardige Europese statistieken"

 46. 46

  Nationale herstelplannen in het kader van de Faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility; RRF)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Uitwerking van het lid Van Raan (PvdD) van het voorstel voor een rondetafelgesprek over staatsdeelnemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Onderzoek Belastingontwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Aanbod van de Raad van State voor een kennismakingsgesprek met de commissie Financiën

  De vicepresident van de Raad van State heeft de Voorzitter laten weten dat de Raad graag kennismaakt met, in het bijzonder, de commissies in de nieuw verkozen Kamer, die verhoudingsgewijs veel met het werk van de Raad in contact komen. De commissie Financiën behoort daartoe. De Raad van State biedt aan deze kennismakingsgesprekken (fysiek of online) nog voor dan wel direct na het zomerreces te houden.

  Besluit: De commissie aanvaardt het aanbod van een kennismakingsgesprek; per e-mail wordt geïnventariseerd welke commissieleden daaraan wensen deel te nemen en welke suggesties zij hebben voor de tijdens het gesprek aan de orde te stellen onderwerpen. Bij grote belangstelling voor dit kennismakingsgesprek zou overwogen kunnen worden bij de samenstelling van de delegatie de nieuwe Kamerleden voorrang te geven.

  Noot: op ambtelijk niveau wordt verkend op welke termijn en in welke vorm het kennismakingsgesprek het beste kan worden georganiseerd, mede in het licht van het feit dat de commissie op 20 mei 2021 reeds een besloten gesprek voert met de over de voorjaarsrapportage in het kader van het onafhankelijke begrotingstoezicht van de Raad van State.
 50. 50

  Voorstel voor een fysiek werkbezoek aan DNB en de AFM

  De commissie Financiën legt in de regel minimaal eens per jaar een werkbezoek af aan de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), beide gevestigd te Amsterdam. Wegens de coronapandemie heeft sinds 2 september 2019 geen werkbezoek meer plaatsgevonden.
  Op ambtelijk niveau is besproken dat, indien de corona-ontwikkelingen dat te zijner tijd toe staan, een fysiek bezoek aan beide instellingen op dit jaar agendatechnisch mogelijk zou zijn op maandag 6 september (de laatste dag van het zomerreces) of maandag 13 september.

  Besluit: De commissie spreekt haar belangstelling uit voor het afleggen van een fysiek werkbezoek op maandag 13 september 2021 en verzoekt de commissiestaf in samenwerking met DNB en AFM een opzet voor de invulling van dat werkbezoek uiterlijk in de laatste procedurevergadering voor het zomerreces aan de commissie ter instemming voor te leggen.
 51. 51

  Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen.

  Besluit: de commissie voor de Rijksuitgaven verzoeken het voortouw bij het commissiedebat over Begroten en verantwoorden op donderdag 24 juni 2021 over te nemen.
  Besluit: de duur van het commissiedebat op 27 mei over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag verlengen van drie naar vier uur.

  do 20-05-2021 13.30 - 16.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 27-05-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag [wordt verlengd]
  wo 02-06-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  wo 16-06-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 24-06-2021 10.00 - 12.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020
  do 24-06-2021 12.00 - 14.00 Commissiedebat Begroten en verantwoorden
  [voortouw overgedragen aan de commissie voor de Rijksuitgaven]
  do 08-07-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 08-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 30-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 04-11-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 52. 52

  Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: het  commissiedebat Financiële markten (genoemd onder nr. 10) zal worden gehouden op donderdag 10 juni 2021, van 14.15 tot 17.15 uur.

  Besluit: de commissiedebatten over de Belastingdienst resp. over Belastingen (genoemd onder nr. 3 resp. 4), zullen nog voor het zomerreces worden ingepland.

  Besluit: het commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (genoemd onder nr. 5) zal kort na het zomerreces worden ingepland.
  1. Commissiedebat Accountancy
  2. Commissiedebat Autobelastingen
  3. Commissiedebat Belastingdienst
  4. Commissiedebat Belastingen
  5. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  6. Commissiedebat Betalingsverkeer
  7. Commissiedebat Brexit
  8. Commissiedebat Douane
  9. Commissiedebat Europese btw
  10. Commissiedebat Financiële markten
  11. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
  12. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
  13. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 53. 53

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: de commissie voor de Rijksuitgaven verzoeken het voortouw bij de activiteiten onder 4, 5, 6, 9 en 10 over te nemen, met het verzoek om bij activiteit 5 en 10 als volgcommissie aangemerkt te blijven.
  1. ma 10-05-2021 14.00 - 16.30 Startevenement begroten en verantwoorden
  2. ma 10-05-2021 16.30 - 19.30 Rondetafelgesprek Gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag
  3. di 11-05-2021 17.00 - 18.00 Technische briefing Besloten technische briefing door ambtenaren over herkapitalisatie AF-KLM
  4. ma 17-05-2021 en vr 21-05-2021 Cursus begroten en verantwoorden
  5. wo 19-05-2021 14.00 - 15.30 Technische briefing Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - Verantwoordingsonderzoek over 2020
  6. wo 19-05-2021 16.00 - 17.00 Technische briefing Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals
  7. do 20-05-2021 11.00 - 12.00 Gesprek Besloten gesprek met de Raad van State over de voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (via videoverbinding)
  8. wo 02-06-2021 10.00 - 12.15 Rondetafelgesprek Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel
  9. ma 14-06-2021 14.00 - 15.00 Technische briefing Planbureaus over plan van aanpak 'Verankering Brede Welvaarts-denken in begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer'
  10. nog niet gepland (najaar) Halfjaarlijks periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

  Noot: mogelijkerwijs zal voor de procedurevergaderingen tot aan het zomerreces nog enigszins (15-30 minuten) geschoven worden met de tijden ten behoeve van de voorgenomen aansluiting van pv's Rijksuitgaven.
 54. 54

  Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 7 mei 2021)

  Besluit: ter informatie.

  6. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
  14. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
  24. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
  31. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  38. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding be4taalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  38. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
  43. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
  47. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
  50. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  51. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  62. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  64. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
  66. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
  67. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
  73. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
  75. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
  76. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)
  82. Debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen(minister-president, minister Financiën)
   
 55. 55

  Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties

  Besluit: ter informatie.

  20. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister MW)
  22. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  35. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan)
  47. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
  52. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (minister Financiën, minister I&W)
 56. 56

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten

  Besluit: ter informatie.

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  - 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
  35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

  b) tweeminutendebatten:
  - nog niet gepland: VAO Accountancy (AO d.d. 28/09/2020)
 57. 57

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.

  09-12-2020 - Verzoek om een afschrift te zenden van het aan de Nationale ombudsman te zenden antwoord inzake verlaging van dwangbevelkosten (2020Z24496)
  09-12-2020 - Verzoek om de (eventuele) inbreng op de openbare raadpleging over de herziening van de BRRD-richtlijn met de Kamer te delen (2020Z24488)
  10-12-2020 - Verzoek om reactie op het uitblijven van een evaluatie van artikel 17, tweede lid, Invorderingswet (2020Z24618) - [ reactie ontvangen; zie agendapunt 66]
  03-02-2021 - Verzoek om beantwoording van schriftelijke vragen over Duitse oorlogsgerelateerde uitkeringen uiterlijk op 24 februari 2021 (2021Z02241) (Uitstelbericht ontvangen op 08-03-2021)
  03-02-2021 - Verzoek om reactie op artikel over de stijgende koers van de euro (2021Z01900)
  04-02-2021 - Verzoek inzake reactie op wetenschappelijke toets Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (2021Z02331) (Korte reactie opgenomen in zesde voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag, Kamerstuk 31066, nr. 805)
  11-02-2021 - Verzoek om kabinetsreactie op de inititiefnota van het lid Alkaya met voorstellen ter verbetering van doel en structuur van het Kifid (2021Z02319)
  15-04-2021 - Vragen over de notificatie van de BIK bij de EC (2021Z06073)
  15-04-2021 - Verzoek om informatie over de stand van zaken van enkele (fiscale) onderzoeken (2021Z06145)
  16-04-2021 - Verzoek om een planningsbrief voor 2021 (2021Z06361)
  16-04-2021 - Verzoek om informatie over de voortgang van deimplementatie van twee Europese richtlijnen (20201Z06358)
  16-04-2021 - Verzoek om reactie op een voorstel voor een Raadsbesluit over exportkredieten (2020Z06364) -  [ reactie ontvangen; zie agendapunt 68]
 58. 58

  Wetsvoorstel tot goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (Trb. 2021, 20)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Wetsvoorstel tot goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2021, 21)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Aanvulling informatieprotocol aangaande (ESM-gerelateerde) crisismaatregelen in de eurozone

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Uitvoering van de motie van het lid Alkaya over geen aandelenbonus voor de topman van Air France-KLM.

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  EU-begroting 2021: derde aanvullende begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Antwoorden op vragen commissie inzake Fiche: Mededeling Het stimuleren van het Europees economisch en financieel systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Wijziging van de Invorderingswet 1990

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op de verkenning in lijn brengen van de Exportkredietverzekering (EKV)-instrumentarium met de overeenkomst van Parijs

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Reactie op een voorstel voor een Raadsbesluit over exportkredieten

  Te behandelen:

  Loading data