E-mailprocedure : Verzoek om negen wetsvoorstellen te spreiden

De vergadering is geweest

12 mei 2021
12:00 uur
Van: Commissie BiZa
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 09:29
Aan: GC-Commissie-BiZa
Onderwerp: E-mailprocedure Verzoek om negen wetsvoorstellen te spreiden
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
De leden van de fracties van CU, SGP, PvdA, CDA en PvdD stellen voor om de voor 20 mei geconvoceerde inbreng voor de verslagen van negen wetsvoorstellen te spreiden. Zie bijgaand verzoek.
 
Ik verzoek u uiterlijk woensdag 12 mei 2021 te 12.00 uur te laten weten of u met dit voorstel* kunt instemmen.
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
Griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om negen wetsvoorstellen te spreiden

    Te behandelen:

    Loading data