Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 12 mei 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie VWS d.d. 12 mei 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 12-05-2021

Te behandelen:

2
Brievenlijst
3
Europese aangelegenheden

Details

N.B. Zaken die op de Europese agenda staan worden in beginsel niet controversieel verklaard, omdat het Europese behandel- en besluitvormingsproces geen rekening houdt met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het controversieel verklaren van een Europees voorstel, geannoteerde agenda’s, verslagen van Europese Ministerraden en BNC-fiches zou betekenen dat de commissie respectievelijk de Kamer afziet van het uitoefenen van invloed op het proces van behandeling en besluitvorming.
 
Desgewenst kan de commissie toch bespreken of een Europese brief al dan niet controversieel dient te worden verklaard. Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel).  
11
Wetgeving

Details

Ter bespreking of het wetsvoorstel al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien het wetsvoorstel niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
12
Brief van de leden Ellemeet en Aukje de Vries inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners

Te behandelen:

13
Brief van het lid Aartsen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel houdende wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules)

Te behandelen:

25
Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

Te behandelen:

37
Reactie op verzoek commissie over brief gemeente Peel en Maas, Stichting Kernkracht Peel en Maas en Platform Belangenbehartigers om aandacht voor belemmering burgerinitiatief door beperkingen in wet- en regelgeving sociaal domein

Te behandelen:

43
Medische verklaring onder de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Te behandelen:

56
Reeds geagendeerde/behandelde brieven van bewindspersonen VWS

Details

Ter bespreking of de brief van de bewindspersoon al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
57
58
Reactie op het verzoek van het lid Tellegen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 april 2021, over het bericht ‘Tientallen jongeren de dupe van sluiting De Hoenderloo Groep, beloofde 'passende vervolgplek' is er niet gekomen’ (Eenvandaag.avrotros.nl, 23 maart 2021)

Te behandelen:

61
Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota over ouderen met een verstandelijke beperking

Te behandelen:

63
Commissiedebat Zoönosen

Details

Besluit: 
1) De brief over antibioticaresistentie (32620-267):
 • Overdragen aan de commissie LNV én
 • Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Geneesmiddelenbeleid
2) De brief over Informatie over zoönosenbeleid en instelling expertgroep (25295-990): overdragen aan de commissie LNV

 
64
Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 7 mei 2021)

Details

Besluit: Bij de wetsvoorstellen 2 en 5 onder de wetgeving aangemeld voor plenaire behandeling wordt een nader besluit genomen. 

Wetgeving (organiseren in wetgevingsoverleg, nog voor het zomerreces)
 1. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. 35 665 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten. Dit wetsvoorstel is op 14 april 2021 aangemeld voor plenaire behandeling.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
 1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 
 2. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
 3. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. Dit wetsvoorstel is op 17 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
 4. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Dit wetsvoorstel is op 4 februari 2021 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
 5. 35 593 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten. Dit wetsvoorstel is op 4 februari 2021 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel alsnog voor de zomer (2021) te behandelen. 
65
Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 7 mei 2021)

Details

Besluit: Ter informatie. 
 1. Hoofdlijnendebat over de toekomst van de ouderenhuisvesting (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020 als debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de griffie plenair is gevraagd dit debat prioritair in te plannen.  De geagendeerde brieven zijn niet controversieel verklaard. 
 2. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021).
66
Overzicht nog te houden VAO's/VSO's waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

Details

Besluit: Ter informatie.
 1. VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo. De geagendeerde brieven zijn niet controversieel verklaard. 
 2. VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg. De geagendeerde brieven zijn niet controversieel verklaard. 
67
Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

Details

Besluit: Ter informatie.   

Reeds ingepland:
 1. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503-2). d.d. 7 juni 2021.
 2. CD EU-Gezondheidsraad (15 juni) d.d. 9 juni 2021.
 3. CD Sportbeleid d.d. 21 juni 2021. (Bij de commissie regeling van werkzaamheden d.d. 14 april jl. is besloten dit CD voor het zomerreces in te plannen en tevens aan de minister voor Medische Zorg en Sport te vragen in een brief nader in te gaan op het belang van sport en bewegen in de huidige coronapandemie).

Nog in te plannen:
 1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de commissie regeling van werkzaamheden van 14 april jl.). Het commissiedebat inplannen na ontvangst van de kabinetsreactie.
 2. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg. Het commissiedebat inplannen na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen over de Dilemma’s bonus 2021 (TK 29282-436).
 3. NO Initatiefnota van het lid Van der Laan over ouderen met een verstandelijke beperking (Kamerstuk 35651). Het notaoverleg wordt ingepland. 
 4. WGO Jaarverslag 2020 ministerie VWS. In de procedurevergadering van 20 april jl. is besloten een wetgevingsoverleg te voeren over het Jaarverslag 2020 van het ministerie van VWS.
 5. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2021. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandelingen VWS en J&V.
 6. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandeling VWS.
68
Planning technische briefing door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten

Details

Besluit: Technische  briefing inplannen na het zomerreces 2021.

Noot: De technische briefing door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten stond gepland op 19 mei 2020, maar moest worden uitgesteld n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus.
69
Overzicht ongeplande commissiedebatten

Details

Besluit:  De commisssiedebatten Pakketbeheer; Geneesmiddelenbeleid; Jeugd; Medisch specialistische zorg (herstelplan) zullen voor het zomerreces 2021 worden ingepland. Duur: 5 uur per commissiedebat. 
 
 1. CD Administratieve lasten 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
 2. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020.
 3. CD Bloedvoorziening 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
 4. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
 5. CD Dementiezorg, 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 maart 2021.
 6. CD Donorgegevens kunstmatige bevruchting. Nog geen brieven geagendeerd.
 7. CD E-health/Slimme zorg 1 geagendeerde brief d.d. 11 december 2020. 
 8. CD Eerstelijnszorg Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
 9. CD Eigen bijdragen in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 1 december 2020. 
 10. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
 11. CD Gehandicaptenbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 december 2020. 
 12. CD Geneesmiddelenbeleid 19 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 oktober 2020. (*)
 13. CD GGZ 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2020. 
 14. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
 15. CD Huiselijk geweld/kindermishandeling 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 5 november 2020.
 16. CD Hulpmiddelenbeleid 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
 17. CD Inspectie (IGJ) 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
 18. CD Jeugdbeleid 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 december 2020. (*)
 19. CD Langer Thuis 1 geagendeerde brief d.d. 7 december 2020. 
 20. CD Leefstijlpreventie 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 27 januari 2021.
 21. CD Maatschappelijke dienstijd Nog geen brieven geagendeerd.
 22. CD Maatschappelijke opvang  3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 december 2020. 
 23. CD Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 december 2020. (*)
 24. CD Medische preventie 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
 25. CD Mondzorg 1 geagendeerde brief d.d. 24 juni 2020.
 26. CD Orgaandonatie 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
 27. CD Pakketbeheer 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 oktober 2020. (*)
 28. CD Patiënten- en cliëntenrechten 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
 29. CD Palliatieve zorg Nog geen brieven geagendeerd.
70
Vervolg overzicht ongeplande commissiedebatten

Details

31. CD PGB 1 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
32. CD Zorgfraude 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 juni 2020.
33. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 december 2020. 
34. CD Verslavingszorg/Drugspreventie. Er zijn nog geen brieven geagendeerd.
35. CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
36. CD Wijkverpleging  3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 november 2020. 
37. CD Wmo 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 december 2020. 
38. CD Zorgverzekeringswet 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
39. CD Zwangerschap en geboorte  6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021. 
71
Voorstel rondetafelgesprek Expertsessie lange termijn COVID
72
Verzoek van het lid Van Campen (VVD) om een brief over de voortgang van motie 35570-XVI-115 van Ellemeet en Veldman (over onderzoeken of aanbestedingscriteria kunnen worden gebaseerd op de productielocatie van medicijnen)

Te behandelen: