Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

12 mei 2021
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • G.F.C. van Meijeren (FVD)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 12-05-2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Europese aangelegenheden

  N.B. Zaken die op de Europese agenda staan worden in beginsel niet controversieel verklaard, omdat het Europese behandel- en besluitvormingsproces geen rekening houdt met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het controversieel verklaren van een Europees voorstel, geannoteerde agenda’s, verslagen van Europese Ministerraden en BNC-fiches zou betekenen dat de commissie respectievelijk de Kamer afziet van het uitoefenen van invloed op het proces van behandeling en besluitvorming.
   
  Desgewenst kan de commissie toch bespreken of een Europese brief al dan niet controversieel dient te worden verklaard. Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel).  
 4. 4

  Verslag schriftelijk overleg Kabinetsappreciatie Raadsaanbeveling Sneltesten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verslag schriftelijk overleg Kabinetsappreciatie Mededeling Europese Commissie: COVID-19: Appreciatie Veilig de Winter Door

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over vier BNC-fiches: Mededeling Bouwen aan een EU Gezondheidsunie, Verordening ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, Verordening uitbreiding EMA bevoegdheden en Voorstel versterking ECDC (Kamerstukken 22112, nrs. 3018 t/m 3021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  BNC-fiche: Aanbeveling Covid19 monitoring afvalwater

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  BNC-fiche: Mededeling EU-Kinderrechtenstrategie 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag Informele Videoconferentie voor EU Jeugdministers van 30 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Geannoteerde agenda's OJCS-raad onderdelen Jeugd en Sport

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wetgeving

  Ter bespreking of het wetsvoorstel al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien het wetsvoorstel niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
 12. 12

  Brief van de leden Ellemeet en Aukje de Vries inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Brief van het lid Aartsen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel houdende wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Voorhang wijziging Regeling ambulancezorgvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Opheffen testverplichting voor vrachtwagenchauffeurs uit het Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel van wet van het lid Ploumen houdende de Wet transparantieregister zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Zesde incidentele suppletoire begroting VWS 2021 inzake de coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken Experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Werken vanuit drie randvoorwaarden voor het Programma Gezonde Groene Leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Handhavings- en nalevingscijfers NVWA tabak 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Advies Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘Een eerlijke kans op gezond leven’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de motie van het lid Marijnissen c.s. over verlenging van de herstelzorg (Kamerstuk 25295-1043)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Internetconsultatie Houtskoolschets acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Halfjaarlijks voortgang ijzeren voorraad geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overheveling geneesmiddelen per 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over toezending uitvoeringstoets concept-wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  NZa-monitor acute zorg 2020 en 3 NZa-monitors contractering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Update e-healthmonitor en Slimme Zorg Estafette

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over brief gemeente Peel en Maas, Stichting Kernkracht Peel en Maas en Platform Belangenbehartigers om aandacht voor belemmering burgerinitiatief door beperkingen in wet- en regelgeving sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Rapport stand van zaken ondervoeding bij ouderen in het medisch, sociaal en publiek domein – februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Afspraken VNG-Rijk aanpak problematiek jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rapport Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie inzake aangeboden petitie 'NAPCO m.b.t. beschikbaarheid van hulpmiddelen'

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Medische verklaring onder de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Gezondheidsraad advies over de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken op het gebied van de transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken over de vorming van een personele unie tussen de Stichting voorbereiding Pallas-reactor en de Stichting Nuclear Research and Consultancy Group (Kamerstuk 33626-13)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Reactie op het rapport 'Dialoognota Ouder worden 2020-2040'

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beleidsbrief bij aanbieding wetsvoorstel Wegiz

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Stand van Zaken Verwijsindex Risicojongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgang gegevensuitwisseling bij spoed

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  110e OMT-advies en aanvullende adviesaanvraag Gezondheidsraad over de inzet van het AstraZeneca-vaccin

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Incident Google en Apple framework CoronaMelder

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voortgang incident Google en Apple Framework

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Aanbieding 111e OMT-advies en toezeggingen wetgevingsoverleg quarantaineplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Stand van zaken vaccinatiebewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reeds geagendeerde/behandelde brieven van bewindspersonen VWS

  Ter bespreking of de brief van de bewindspersoon al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
 57. 57

  Reactie op verzoek commissie over het gepubliceerde advies van het Europees Centrum voor ziektepreventie en – bestrijding (ECDC) van 21 april 2021 aangaande maatregelen bij gevaccineerde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op het verzoek van het lid Tellegen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 april 2021, over het bericht ‘Tientallen jongeren de dupe van sluiting De Hoenderloo Groep, beloofde 'passende vervolgplek' is er niet gekomen’ (Eenvandaag.avrotros.nl, 23 maart 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Versoepelen van de coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Stand van zakenbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota over ouderen met een verstandelijke beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Certificaat Coöperatie Briedis Jeugdbeschermers

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Commissiedebat Zoönosen

  Besluit: 
  1) De brief over antibioticaresistentie (32620-267):
  • Overdragen aan de commissie LNV én
  • Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Geneesmiddelenbeleid
  2) De brief over Informatie over zoönosenbeleid en instelling expertgroep (25295-990): overdragen aan de commissie LNV

   
 64. 64

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 7 mei 2021)

  Besluit: Bij de wetsvoorstellen 2 en 5 onder de wetgeving aangemeld voor plenaire behandeling wordt een nader besluit genomen. 

  Wetgeving (organiseren in wetgevingsoverleg, nog voor het zomerreces)
  1. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 35 665 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten. Dit wetsvoorstel is op 14 april 2021 aangemeld voor plenaire behandeling.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 
  2. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  3. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. Dit wetsvoorstel is op 17 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  4. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Dit wetsvoorstel is op 4 februari 2021 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  5. 35 593 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten. Dit wetsvoorstel is op 4 februari 2021 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel alsnog voor de zomer (2021) te behandelen. 
 65. 65

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 7 mei 2021)

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Hoofdlijnendebat over de toekomst van de ouderenhuisvesting (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020 als debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de griffie plenair is gevraagd dit debat prioritair in te plannen.  De geagendeerde brieven zijn niet controversieel verklaard. 
  2. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021).
 66. 66

  Overzicht nog te houden VAO's/VSO's waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

  Besluit: Ter informatie.
  1. VAO Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo. De geagendeerde brieven zijn niet controversieel verklaard. 
  2. VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg. De geagendeerde brieven zijn niet controversieel verklaard. 
 67. 67

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit: Ter informatie.   

  Reeds ingepland:
  1. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503-2). d.d. 7 juni 2021.
  2. CD EU-Gezondheidsraad (15 juni) d.d. 9 juni 2021.
  3. CD Sportbeleid d.d. 21 juni 2021. (Bij de commissie regeling van werkzaamheden d.d. 14 april jl. is besloten dit CD voor het zomerreces in te plannen en tevens aan de minister voor Medische Zorg en Sport te vragen in een brief nader in te gaan op het belang van sport en bewegen in de huidige coronapandemie).

  Nog in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de commissie regeling van werkzaamheden van 14 april jl.). Het commissiedebat inplannen na ontvangst van de kabinetsreactie.
  2. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg. Het commissiedebat inplannen na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen over de Dilemma’s bonus 2021 (TK 29282-436).
  3. NO Initatiefnota van het lid Van der Laan over ouderen met een verstandelijke beperking (Kamerstuk 35651). Het notaoverleg wordt ingepland. 
  4. WGO Jaarverslag 2020 ministerie VWS. In de procedurevergadering van 20 april jl. is besloten een wetgevingsoverleg te voeren over het Jaarverslag 2020 van het ministerie van VWS.
  5. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2021. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandelingen VWS en J&V.
  6. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandeling VWS.
 68. 68

  Planning technische briefing door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten

  Besluit: Technische  briefing inplannen na het zomerreces 2021.

  Noot: De technische briefing door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten stond gepland op 19 mei 2020, maar moest worden uitgesteld n.a.v. de maatregelen rondom het coronavirus.
 69. 69

  Overzicht ongeplande commissiedebatten

  Besluit:  De commisssiedebatten Pakketbeheer; Geneesmiddelenbeleid; Jeugd; Medisch specialistische zorg (herstelplan) zullen voor het zomerreces 2021 worden ingepland. Duur: 5 uur per commissiedebat. 
   
  1. CD Administratieve lasten 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
  2. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020.
  3. CD Bloedvoorziening 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
  4. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  5. CD Dementiezorg, 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 maart 2021.
  6. CD Donorgegevens kunstmatige bevruchting. Nog geen brieven geagendeerd.
  7. CD E-health/Slimme zorg 1 geagendeerde brief d.d. 11 december 2020. 
  8. CD Eerstelijnszorg Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
  9. CD Eigen bijdragen in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 1 december 2020. 
  10. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  11. CD Gehandicaptenbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 december 2020. 
  12. CD Geneesmiddelenbeleid 19 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 oktober 2020. (*)
  13. CD GGZ 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2020. 
  14. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
  15. CD Huiselijk geweld/kindermishandeling 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 5 november 2020.
  16. CD Hulpmiddelenbeleid 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
  17. CD Inspectie (IGJ) 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
  18. CD Jeugdbeleid 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 december 2020. (*)
  19. CD Langer Thuis 1 geagendeerde brief d.d. 7 december 2020. 
  20. CD Leefstijlpreventie 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 27 januari 2021.
  21. CD Maatschappelijke dienstijd Nog geen brieven geagendeerd.
  22. CD Maatschappelijke opvang  3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 december 2020. 
  23. CD Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 december 2020. (*)
  24. CD Medische preventie 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
  25. CD Mondzorg 1 geagendeerde brief d.d. 24 juni 2020.
  26. CD Orgaandonatie 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  27. CD Pakketbeheer 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 oktober 2020. (*)
  28. CD Patiënten- en cliëntenrechten 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
  29. CD Palliatieve zorg Nog geen brieven geagendeerd.
 70. 70

  Vervolg overzicht ongeplande commissiedebatten

  31. CD PGB 1 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
  32. CD Zorgfraude 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 juni 2020.
  33. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 december 2020. 
  34. CD Verslavingszorg/Drugspreventie. Er zijn nog geen brieven geagendeerd.
  35. CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  36. CD Wijkverpleging  3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 november 2020. 
  37. CD Wmo 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 december 2020. 
  38. CD Zorgverzekeringswet 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
  39. CD Zwangerschap en geboorte  6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021. 
 71. 71

  Verzoek van het lid Van Campen (VVD) om een brief over de voortgang van motie 35570-XVI-115 van Ellemeet en Veldman (over onderzoeken of aanbestedingscriteria kunnen worden gebaseerd op de productielocatie van medicijnen)

  Te behandelen:

  Loading data