Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

12 mei 2021
10:15 - 11:15 uur
Locatie: K4
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • B. Madlener (PVV)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • K.B. Hagen (D66)
 • C. Stoffer (SGP)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat d.d. 12-05-2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt voor een werkbezoek over het recyclen van teerhoudend asfalt

 4. 4

  Uitnodiging Omgevingsdienst NL voor (virtueel) werkbezoek

 5. 5

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor besloten briefing over rapport m.b.t. milieuovertredingen en -criminaliteit op 30 juni 2021 van 14.00-15.00 uur (per videoverbinding)

 6. 6

  Wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van de EU-Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Drinkwaterbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Regeling vierde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het coronavirus.

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag schriftelijk overleg over de OV-beschikbaarheidsvergoeding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Veertiende voortgangsrapportage Groot project ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Routekaart versnelling transitie zero-emissie-taxi

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2de helft 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tweede Halfjaarlijkse rapportage 2020 en geharde raming van het tekort Zuidasdok

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 'Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol 2020'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 'Luchtruimherziening'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voornemen uitbreiding Liège Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vliegverbod India per 26 april 2021, 18.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op advies gezondheidsraad over rijgeschiktheid van mensen met een autismespectrumstoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Opvolging advies Van Geel over de toekomstgerichte organisatie van het overleg met de omgeving van Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Accountantsrapport bij de 19de voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Integrale Circulaire Economie Rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Doelstelling aluminium en ferro-metalen verpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verkenning naar het voorkomen van verbranding van recyclebare materialen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken ontmantelen olieplatforms op de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beleidsnota Drinkwater 2021-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Sanering EMK terrein Krimpen aan den IJssel

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de motie van het lid Nijboer over ov-bedrijven voldoende compensatie bieden voor gemiste inkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces

  • De stafnotitie inzake het (periodiek) plannen van commissiedebatten is geagendeerd voor het besloten deel van deze procedurevergadering.  
  • Op verzoek van de commissie staan achter de onderstaande debatten de aantallen brieven op de agenda's genoteerd. Dit betreft een momentopname; er is geen rekening gehouden met aangekondigde en op deze procedurevergadering geagendeerde brieven. 

  Commissiedebatten
  19-05-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (6 brieven)
  26-05-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 3 juni 2021* (9 brieven)
  27-05-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Circulaire economie (9 brieven)
  01-06-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Verkeersveiligheid (13 brieven)
  02-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Maritiem (11 brieven) 
  08-06-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Duurzaam vervoer (10 brieven)
  10-06-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Water (13 brieven)
  16-06-2021 13.00 - 18.00 Commissiedebat MIRT (13 brieven)
  15-06-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS* (10 brieven)
  22-06-2021 16.30 - 20.15 Commissiedebat CBR (2 brieven)
  23-06-2021 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat* (2 brieven)
  24-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (39 brieven)
  01-07-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid* (3 brieven)

  Besluit: Het commissiedebat Milieuraad op 10 juni 2021 wordt omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 26 mei 2021.
  Besluit: Voor het commissiedebat Water wordt nagegaan of dit kan worden verplaatst naar een ander moment.  

  Gesprekken en technische briefings
  18-05-2021 17.00 - 18.00 Technische briefing Adviescommissie VTH over het eindrapport “Om de leefomgeving” (videoverbinding)
  20-05-2021 17.00 - 18.00 Gesprek Dhr. Timmermans over de EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (videoverbinding)
  25-05-2021 16.30 - 17.30 Technische briefing CBR over Plan van aanpak examenafname (videoverbinding)
  25-05-2021 17.30 - 18.30 Technische briefing Advies dhr. Roemer over de rijschoolbranche (videoverbinding)

  Petities
  25-05-2021 13.15 - 13.30 Petitie FNV biedt petitie aan "Nederland als koploper in het verwerken van afval" (videoverbinding)
  01-06-2021 13.15 - 13.30 Petitie De Kerngroep Ring Utrecht biedt 128.000 handtekeningen aan tegen verbreding van Rijksweg A27 (videoverbinding)

  Procedurevergaderingen
  26-05-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  09-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoverbinding)
  23-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoverbinding)
  07-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 31. 31

  Geplande schriftelijke commissieactiviteiten tot het zomerreces

  10-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027
  11-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier en specifieke tegemoetkoming vuurwerksector
  12-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet implementatie EETS-richtlijn*
  17-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen 19e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma*
  18-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Drinkwaterwet*
  25-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Advies van commissie Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) inzake rapport “Om de leefomgeving”
  27-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Verantwoordingsstukken*
  31-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vierde voortgangsrapportage PHS en Rapport ADR
  10-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota*

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 32. 32

  Aangehouden technische briefings

  17-05-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing SWOV over Verkeersveiligheid (videoverbinding)
  Besluit: Deze briefing zal geen doorgang vinden. 
  20-05-2021 14.00 - 15.30 Technische briefing Ministerie IenW over Mileuonderwerpen, bodem en water (videoverbinding)
  Besluit: Deze briefing zal geen doorgang vinden. 
  10-06-2021 15.00 - 16.00 Technische briefing Ministerie IenW over Luchtvaart (videoverbinding)
  Besluit: Voor deze technische briefing zal een andere datum worden gezocht. 
  02-06-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Tour de Force over het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (videoverbinding)
  Besluit: Deze technische briefing inplannen. 
 33. 33

  Ongeplande plenaire debatten op IenW-terrein

  Debatten
  5. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  25. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  56. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

  Dertigledendebatten
  6. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  10. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  32. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  33. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  34. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  37. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  39. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  Tweeminutendebatten 
  Tweeminutendebat Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma, aangevraagd door het lid Boulakjar (D66)

  De fractie van de PVV heeft laten weten de (dertigleden)debatten met de nummers 6, 10, 25, 37, 39 en 56 in te trekken. Dit zal worden doorgegeven aan de plenaire griffie. 
 34. 34

  Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
  Reeds aangemeld voor plenaire behandeling op 13-01-2021. 
  7. Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen, ingediend op 29-01-2021, 35720
  Inbreng voor het verslag geleverd op 22-04-2021.
  8. Wijziging Wet luchtvaart ter implementatie van de Uitvoeringsverordening (EU) tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim, ingediend op 25-02-2021, 35744
  Reeds aangemeld voor plenaire behandeling als hamerstuk op 20-04-2021.
  9. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021. 
  10. Wijziging van de Drinkwaterwet (wijziging van het tijdvak van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters), ingediend op 05-03-2021, 35757
  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 18-05-2021.
  11. Wetsvoorstel ter implementatie EETS-richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de EU, ingediend op 11-03-2021, 35762
  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 12-05-2021.
  12. Wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van de EU-Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, ingediend op 23-04-2021, 35818
  Zie deze agenda.