Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 12 mei 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 12 mei 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat d.d. 12-05-2021

Te behandelen:

2
Brievenlijst
3
Uitnodiging Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt voor een werkbezoek over het recyclen van teerhoudend asfalt
4
Uitnodiging Omgevingsdienst NL voor (virtueel) werkbezoek
5
Aanbod Algemene Rekenkamer voor besloten briefing over rapport m.b.t. milieuovertredingen en -criminaliteit op 30 juni 2021 van 14.00-15.00 uur (per videoverbinding)
30
Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces

Details

  • De stafnotitie inzake het (periodiek) plannen van commissiedebatten is geagendeerd voor het besloten deel van deze procedurevergadering.  
  • Op verzoek van de commissie staan achter de onderstaande debatten de aantallen brieven op de agenda's genoteerd. Dit betreft een momentopname; er is geen rekening gehouden met aangekondigde en op deze procedurevergadering geagendeerde brieven. 

Commissiedebatten
19-05-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (6 brieven)
26-05-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 3 juni 2021* (9 brieven)
27-05-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Circulaire economie (9 brieven)
01-06-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Verkeersveiligheid (13 brieven)
02-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Maritiem (11 brieven) 
08-06-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Duurzaam vervoer (10 brieven)
10-06-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Water (13 brieven)
16-06-2021 13.00 - 18.00 Commissiedebat MIRT (13 brieven)
15-06-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS* (10 brieven)
22-06-2021 16.30 - 20.15 Commissiedebat CBR (2 brieven)
23-06-2021 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat* (2 brieven)
24-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (39 brieven)
01-07-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid* (3 brieven)

Besluit: Het commissiedebat Milieuraad op 10 juni 2021 wordt omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 26 mei 2021.
Besluit: Voor het commissiedebat Water wordt nagegaan of dit kan worden verplaatst naar een ander moment.  

Gesprekken en technische briefings
18-05-2021 17.00 - 18.00 Technische briefing Adviescommissie VTH over het eindrapport “Om de leefomgeving” (videoverbinding)
20-05-2021 17.00 - 18.00 Gesprek Dhr. Timmermans over de EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (videoverbinding)
25-05-2021 16.30 - 17.30 Technische briefing CBR over Plan van aanpak examenafname (videoverbinding)
25-05-2021 17.30 - 18.30 Technische briefing Advies dhr. Roemer over de rijschoolbranche (videoverbinding)

Petities
25-05-2021 13.15 - 13.30 Petitie FNV biedt petitie aan "Nederland als koploper in het verwerken van afval" (videoverbinding)
01-06-2021 13.15 - 13.30 Petitie De Kerngroep Ring Utrecht biedt 128.000 handtekeningen aan tegen verbreding van Rijksweg A27 (videoverbinding)

Procedurevergaderingen
26-05-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
09-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoverbinding)
23-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoverbinding)
07-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
31
Geplande schriftelijke commissieactiviteiten tot het zomerreces

Details

10-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027
11-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier en specifieke tegemoetkoming vuurwerksector
12-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet implementatie EETS-richtlijn*
17-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen 19e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma*
18-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Drinkwaterwet*
25-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Advies van commissie Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) inzake rapport “Om de leefomgeving”
27-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Verantwoordingsstukken*
31-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vierde voortgangsrapportage PHS en Rapport ADR
10-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota*

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
32
Aangehouden technische briefings

Details

17-05-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing SWOV over Verkeersveiligheid (videoverbinding)
Besluit: Deze briefing zal geen doorgang vinden. 
20-05-2021 14.00 - 15.30 Technische briefing Ministerie IenW over Mileuonderwerpen, bodem en water (videoverbinding)
Besluit: Deze briefing zal geen doorgang vinden. 
10-06-2021 15.00 - 16.00 Technische briefing Ministerie IenW over Luchtvaart (videoverbinding)
Besluit: Voor deze technische briefing zal een andere datum worden gezocht. 
02-06-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Tour de Force over het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (videoverbinding)
Besluit: Deze technische briefing inplannen. 
33
Ongeplande plenaire debatten op IenW-terrein

Details

Debatten
5. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
25. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
56. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

Dertigledendebatten
6. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
10. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
32. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
33. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
34. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
37. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
39. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

Tweeminutendebatten 
Tweeminutendebat Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma, aangevraagd door het lid Boulakjar (D66)

De fractie van de PVV heeft laten weten de (dertigleden)debatten met de nummers 6, 10, 25, 37, 39 en 56 in te trekken. Dit zal worden doorgegeven aan de plenaire griffie. 
34
Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
Reeds aangemeld voor plenaire behandeling op 13-01-2021. 
7. Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen, ingediend op 29-01-2021, 35720
Inbreng voor het verslag geleverd op 22-04-2021.
8. Wijziging Wet luchtvaart ter implementatie van de Uitvoeringsverordening (EU) tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim, ingediend op 25-02-2021, 35744
Reeds aangemeld voor plenaire behandeling als hamerstuk op 20-04-2021.
9. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021. 
10. Wijziging van de Drinkwaterwet (wijziging van het tijdvak van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters), ingediend op 05-03-2021, 35757
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 18-05-2021.
11. Wetsvoorstel ter implementatie EETS-richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de EU, ingediend op 11-03-2021, 35762
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 12-05-2021.
12. Wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van de EU-Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, ingediend op 23-04-2021, 35818
Zie deze agenda.
35
Voorstel van de leden Stoffer (SGP), Hagen (D66) en Geurts (CDA) voor een rondetafelgesprek over een tolvrije Westerscheldetunnel op 3 juni 2021 van 10.00 - 13.00 uur
36
Werkwijze planning commissiedebatten