Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod door Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen voor technische briefing over gaswinning Groningen

 4. 4

  Kennismakingsgesprek met de Raad van State

  Besluit: kennismakingsgesprek met de Raad van State voeren. 
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van rijkswet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de introductie van een bevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om ter bescherming van de volksgezondheid in een noodsituatie of crisis een dwanglicentie te kunnen verlenen voor een farmaceutisch product, een medisch hulpmiddel of een medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek (Rijkswet dwanglicenties farmaceutische producten en medische hulpmiddelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen in verband met de handhaafbaarheid van het nakomen van enkele verplichtingen uit Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en enkele technische wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verlenging subsidiemodule Groeifaciliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules) - aanvulling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verlenging garantieregelingen KKC en GO-C

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie inzake Opslag Duurzame Energie en toekomstverkenning ODE

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen, gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1 februari 2021, over Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden (NOZ TNW)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Informatie over procedures Wet verbod op kolen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over klimaat en energie (o.a. Kamerstuk 32813-624)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Update transportcapaciteit op het elektriciteitsnet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering van de motie van de leden Sienot en Dik-Faber over input ophalen bij partners van het Klimaatakkoord en de brede samenleving (Kamerstuk 35570-XIII-37)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Visie op het warmtesysteem en de ontwikkeling daarvan

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Adviesrapport van de Stuurgroep Extra Opgave over de elektriciteitsbehoefte vanuit de industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Resultaten Mission Innovation en deelname tweede fase

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  IBO financiering energietransitie "Beleidsmatige keuzes in kosten, prikkels en verdeling"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Eindrapport van de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 "Het energiesysteem van de toekomst"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  De rol van Energie Beheer Nederland (EBN) in de energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Besluit op Wob-verzoek AmCham

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toestemming technische briefing bekostiging investeringsvoorstellen uit het Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over Mijnbouw/Groningen (Kamerstuk 29684-213)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Operationele Strategie en de uitkomsten van de publieke SDRA Groningen, afbouw van de export naar België

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Waardevermeerderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wijziging NFP in verband met verdeling 3,5 GHz-band

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Nieuw vergunningsbesluit voor concentratie PostNL - Sandd

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Nieuw vergunningsbesluit voor concentratie PostNL-Sandd

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Onderzoeksprogramma Fieldlab Evenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fieldlab-evenement van Radio 538

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Schriftelijk overleg over de uitvoeringsproblemen rondom het steunpakket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (Kamerstuk 35420-231)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Toesturen van alle onderzoeksvragen en onderzoeksplannen van Fieldlab activiteiten waar reeds toestemming voor is verleend

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering Corona, Klein Krediet Corona en Corona overbruggingskredieten Qredit

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op de motie van het lid Amhaouch c.s. over het verbeteren van de kredietverlening aan mkb-ondernemingen en kleine familiebedrijven (Kamerstuk 35570-XIII-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Evaluatie Programma Smart Industry

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Update Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Vertrouwelijk informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het Besluit veiligheid en integriteit telecomnetwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Jaarverslag 2020 Adviescollege Toetsing Regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Resultaten evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Ontwikkelingen in de glasvezelmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Fiche: Mededeling Digitaal kompas 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Antwoorden op vragen commissie inzake het verslag van de Energieraad (VTC) van 14 december 2020 (Kamerstuk 21501-33-847)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verslag Informele Raad voor Concurrentievermogen van 22 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  EU-voorstel: Een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie COM (2021) 06 (Engelstalige versie).

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Stafnotitie - Voortzetting EU-rapporteurschap Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Openbaarmaking van een advies van de parlementair advocaat over een deel van de coronasteunregelingen in relatie tot de rechtpositie van startende ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voorstel van de leden Agnes Mulder (CDA) en Van der Lee (GroenLinks) voor een stafnotitie inzake financiering energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Antwoorden op vragen commissie over de Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. (o.a. Kamerstuk 35632-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op de motie van het lid Van Raan over duurzamere vormen van energieopwekking voor Bonaire (Kamerstuk 28165-342)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Diverse onderwerpen schadeafhandeling Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Geannoteerde Agenda informele videoconferentie van energieministers 22 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voorstel van het lid Leijten (SP) om Bureau Wetgeving te verzoeken een stafnotitie/advies op te stellen naar aanleiding van de brief van de minister d.d. 11 mei 2021 over het wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen (Kamerstuk 35603)

  Te behandelen:

  Loading data