Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Voorlopig overzicht commissie-regeling van werkzaamheden cie. EZK 11 mei 2021
Agenda procedurevergadering
Download Herziene convocatie - Agenda procedurevergadering cie. EZK d.d. 12 mei 2021 - 16.30-17.30 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie EZK op 12 mei 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht commissie-regeling van werkzaamheden cie. EZK 12 mei 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Regeling van werkzaamheden

Te behandelen:

2
Brievenlijst
3
Aanbod door Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen voor technische briefing over gaswinning Groningen
4
Kennismakingsgesprek met de Raad van State

Details

Besluit: kennismakingsgesprek met de Raad van State voeren. 
5
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit)

Te behandelen:

6
Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht

Te behandelen:

7
Voorstel van rijkswet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de introductie van een bevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om ter bescherming van de volksgezondheid in een noodsituatie of crisis een dwanglicentie te kunnen verlenen voor een farmaceutisch product, een medisch hulpmiddel of een medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek (Rijkswet dwanglicenties farmaceutische producten en medische hulpmiddelen)

Te behandelen:

9
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen in verband met de handhaafbaarheid van het nakomen van enkele verplichtingen uit Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en enkele technische wijzigingen

Te behandelen:

53
Voorstel werkwijze Europese dossiers commissie Economische Zaken en Klimaat
54
55
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK
57
Stafnotitie Voorstel gesprek met onderzoekers TU Delft inzake de raadpleging onder Nederlandse burgers t.a.v. het klimaatbeleid.
58
59
62
Voorstel van het lid Leijten (SP) om Bureau Wetgeving te verzoeken een stafnotitie/advies op te stellen naar aanleiding van de brief van de minister d.d. 11 mei 2021 over het wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen (Kamerstuk 35603)

Te behandelen: