Commissievergaderingen

Donderdag 3 juni 2021

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Formele JBZ-Raad 7 en 8 juni 2021 (is omgezet in een schriftelijk overleg op 1 juni 2021)

Commissiedebat
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Klimaat en energie (verplaatst naar 10 juni)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Tolvrije Westerscheldetunnel

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Fosfaatrechtenstelsel (verplaatst naar 10 juni)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitvoeren van wetenschapstoets

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong) (35814)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

Formele JBZ-Raad 7 en 8 juni 2021 (vreemdeling- en asielzaken) (Is omgezet in schriftelijk overleg op 1 juni 2021)

Commissiedebat
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Wonen en Corona

Commissiedebat
K4

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Energieraad (formeel) d.d. 11 juni 2021

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES inhoudende dat er in de verzorging en opvoeding van een kind geen plaats is voor het gebruik van geestelijk of lichamelijk geweld jegens of van enige andere...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen (35764)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 35729)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Grenstesten) (TK 35823)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (TK 35741)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Spoorveiligheid en ERTMS - verplaatst naar 15 juni 2021

Commissiedebat
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Strafrechtelijke onderwerpen

Commissiedebat
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

ARK - Jaarverslag 2020 SZW (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Integrale infrastructuurverkenning 2030-2050 (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Besluitvorming over verslag vh schriftelijk overleg inzake Voorhang-AMvB getiteld ‘Generieke uitzondering voor de beoordeling van leerresultaten wegens COVID-19’

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Ter vaststelling van voorstel rondetafel Media en Persvrijheid (volgcommissie J&V)

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:45 - 17:30 uur

Gesprek met ambassadeur van Ethiopië (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:15 - 18:15 uur

Technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte - Stille wateren - diepe gronden' GEANNULEERD

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Technische briefing update Afghanistan

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)