Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

3 juni 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda i.v.m. toegevoegde agendapunten*)

Bijlagen

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 3 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 3. 3

  Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Slotwet van de Koning 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag van de Koning 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken over het onderzoeksrapport “Kwaliteit van mobiliteit, De werking van de Algemene Bestuursdienst (ABD)”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding afschrift van de brief aan de Nationale Ombudsman in reactie op het rapport ‘De burger is geen dataset’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Slotwet Staten Generaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag Staten Generaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Slotwet Provinciefonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag Provinciefonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Slotwet Gemeentefonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Jaarverslag Gemeentefonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Zesde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen (35767)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Eindrapport van het Verwey Jonker Instituut inzake homodiscriminatie bij de overheid als werkgever in de periode 1945-1971

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verbeterplan van de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport van de werkgroep Herziening provinciaal belastinggebied

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 1 april tot en met 31 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het evaluatierapport inzake Actieplan Bevolkingsdaling en aandachtspunten voor regionaal beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie inzake brief aan Warners Sandberg van Otterloo Advocaten over de maximering WOZ-puntenaandeel in het woningwaarderingsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief aan de Provincie Utrecht over de taakstelling huisvesting vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording vragen, gesteld tijdens het CommissiedebatKlimaatakkoord gebouwde omgeving van 22 april 2021, over de Standaard voor woningisolatie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Tussentijdse Evaluatie Woningbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de motie van het lid Bromet c.s. over het gebruik van glyfosaat stoppen op rijksgronden die in eigen beheer zijn (Kamerstuk 27858-544)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Antwoorden op vragen commissie inzake voorhang wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie (Kamerstuk 32757-179)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Afschrift van brief aan de gemeente Arnhem over een boete voor huisjesmelkers

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij de Staten Generaal

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij de Koning

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beantwoording vragen commissie over de initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie (Kamerstuk 35615-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  EU-rechtelijke kaders rondom sociale huisvesting in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Onderzoeken programma leefbaarheid en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de financiële positie gemeenten (Kamerstuk 35570-B-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden (Kamerstuk 35801)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Appreciatie amendementen op het voorstel van Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021 (Kamerstuk 35548)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Zevende rapportage en reactie Nederland Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Huisvesting Aandachtgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Planningsbrief 2021 Binnenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  1, 2 en 3 juni (week 22)
  - 35 648 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn)

  8, 9 en 10 juni (week 23)
  - Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)

  15, 16 en 17 juni (week 24)
  - 35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)

  Dertigledendebatten
  1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
  7. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
  9. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  32. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
  57. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  59. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
  65. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
  88. Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (minister BZK)

  Dertigledendebatten
  16. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
  29. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
  31. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
  40. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 66. 66

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 03-06-2021 13.30 - 17.30 Commissiedebat Wonen en Corona
  do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (TK 35772)
  do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 35729)
  do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (TK 35741)
  do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Grenstesten) (TK 35823)
  wo 09-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Rapport over externe monitoring verbeterplan ProDemos (TK 31475-26)
  wo 09-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (TK 35-300-VII-128)
  wo 09-06-2021 15.00 - 19.00 Commissiedebat IVD
  do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-B)
  do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-III)
  do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-VII)
  do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Grenstesten) (TK 35823)
  do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-I)
  do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota's (TK 28362-56)
  do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-IIA)
  do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-IIB)
  do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-C)
  do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 17-06-2021 17.30 - 20.30 WetgevingsoverlegJ aarverslagen en Slotwetten over het jaar 2020 Hfst. I de Koning, Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

  Besluit: de commissie besluit het CD IVD d.d. 9 juni 2021 te verlengen met één uur
 67. 67

  Voortzetting Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  ma 21-06-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  do 24-06-2021 15.00 - 18.30 Commissiedebat Woningbouwopgave
  wo 30-06-2021 14.00 - 17.30 Commissiedebat Discriminatie en racisme
  do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 01-07-2021 13.00 - 16.00 Rondetafelgesprek Transparantie bij bieden
  ma 05-07-2021 10.00 - 14.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid
  do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 09-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 23-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 07-10-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 04-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 18-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 68. 68

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedeba tAanstellingwijze burgemeester
  Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat BRP
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat E-id
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Commissiedebat ICT-projecten rijksoverheid
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit
  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Commissiedebat Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Commissiedebat NOVI
  Commissiedebat Omgevingswet
  Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

  Besluit: de commissie besluit om een notaoverleg in te plannen over de Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232), eind 2021
 69. 69

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Commissiedebat Renovatie Binnenhof
  Commissiedebat Rijksvastgoed
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Sociaal Domein
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Commissiedebat Verkiezingen
  Commissiedebat Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Commissiedebat Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Woningcorporaties
  Commissiedebat Woonoverlast