Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 3 juni 2021
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 3 juni 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 3 juni 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
4
Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020

Te behandelen:

5
Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020

Te behandelen:

41
48
Uitkomst inventarisatie kennisagenda commissie Binnenlandse Zaken 2021
53
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden (Kamerstuk 35801)

Te behandelen:

64
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

66
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details

1, 2 en 3 juni (week 22)
- 35 648 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn)

8, 9 en 10 juni (week 23)
- Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)

15, 16 en 17 juni (week 24)
- 35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)

Dertigledendebatten
1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
7. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
9. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
32. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
57. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
59. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
65. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
88. Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (minister BZK)

Dertigledendebatten
16. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
29. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
31. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
40. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
67
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 03-06-2021 13.30 - 17.30 Commissiedebat Wonen en Corona
do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (TK 35772)
do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 35729)
do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (TK 35741)
do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Grenstesten) (TK 35823)
wo 09-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Rapport over externe monitoring verbeterplan ProDemos (TK 31475-26)
wo 09-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (TK 35-300-VII-128)
wo 09-06-2021 15.00 - 19.00 Commissiedebat IVD
do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-B)
do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-III)
do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-VII)
do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Grenstesten) (TK 35823)
do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-I)
do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota's (TK 28362-56)
do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-IIA)
do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-IIB)
do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-C)
do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 17-06-2021 17.30 - 20.30 WetgevingsoverlegJ aarverslagen en Slotwetten over het jaar 2020 Hfst. I de Koning, Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

Besluit: de commissie besluit het CD IVD d.d. 9 juni 2021 te verlengen met één uur
68
Voortzetting Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

ma 21-06-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
do 24-06-2021 15.00 - 18.30 Commissiedebat Woningbouwopgave
wo 30-06-2021 14.00 - 17.30 Commissiedebat Discriminatie en racisme
do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 01-07-2021 13.00 - 16.00 Rondetafelgesprek Transparantie bij bieden
ma 05-07-2021 10.00 - 14.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid
do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 09-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 23-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 07-10-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 04-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 18-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
69
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Commissiedeba tAanstellingwijze burgemeester
Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Commissiedebat Bouwregelgeving
Commissiedebat BRP
Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
Commissiedebat Digitalisering
Commissiedebat E-id
Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
Commissiedebat ICT-projecten rijksoverheid
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Commissiedebat Integriteit
Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Commissiedebat Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Commissiedebat NOVI
Commissiedebat Omgevingswet
Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

Besluit: de commissie besluit om een notaoverleg in te plannen over de Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232), eind 2021
70
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Commissiedebat Renovatie Binnenhof
Commissiedebat Rijksvastgoed
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Commissiedebat Sociaal Domein
Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
Commissiedebat Verkiezingen
Commissiedebat Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Commissiedebat Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Commissiedebat Woningcorporaties
Commissiedebat Woonoverlast
71
Voorstel tot instelling tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening