Uw privacy

Op sommige plaatsen biedt deze website informatie en communicatiediensten aan voor een beter contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en publieke instellingen. Door het mogelijk maken van deze diensten wordt een bijdrage geleverd aan (de voorbereiding van) de werkzaamheden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Privacyverklaring Tweede Kamer

Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke van de Tweede Kamer?

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de ambtelijke organisatie.

Hoe gaat de Tweede Kamer om met persoonsgegevens?

De Tweede Kamerorganisatie ondersteunt de Tweede Kamerleden bij hun parlementaire taken en maakt het werk van de Tweede Kamer toegankelijk en inzichtelijk voor de samenleving.

Om dit werk te kunnen doen is het vaak noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken.

De Tweede Kamer wil dit zorgvuldig, veilig en rechtmatig doen, waarbij steeds een weging plaatsvindt tussen de noodzaak voor het verwerken van persoonsgegevens en de gevolgen van deze verwerking voor de eigenaar van die gegevens, de betrokkene.  

U wordt als eigenaar van de persoonsgegevens geïnformeerd wanneer de Tweede Kamer gegevens van u verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Tweede Kamer?

De Tweede Kamerorganisatie heeft in de dagelijkse werkzaamheden te maken met allerlei persoonsgegevens. Zo staan in burgerbrieven die de Tweede Kamer ontvangt persoonsgegevens als naam, adres en woonplaats van de afzender, maar er kan ook informatie over bijvoorbeeld gezondheid in staan. Soms besluit een Kamercommissie om een minister of staatssecretaris een reactie te vragen op een ontvangen burgerbrief. In zo’n geval wordt in de openbare correspondentie tussen de Tweede Kamer en de minister of staatssecretaris de naam en woonplaats van de briefschrijver niet voluit vermeld, maar alleen de initialen van de briefschrijver en de letterafkorting van zijn/haar woonplaats.

Persoonsgegevens voor bezoek aan de Tweede Kamer

U bent welkom voor een bezoek aan de Tweede Kamer, de Statenpassage, de publieke tribune van de plenaire zaal, de publieke tribunes in de commissiezalen en het Statenlokaal, waar u een kopje koffie kunt drinken. Hiervoor is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt via de website https://bezoekers.tweedekamer.nl. Op het aanmeldformulier moet u een aantal persoonsgegevens invullen. Wij hebben deze gegevens nodig om te weten wie er binnen is en te zorgen dat bezoekers en medewerkers van de Tweede Kamer zich veilig kunnen bewegen in het gebouw. We bewaren uw persoonsgegevens maximaal 14 dagen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruik voor het verlenen van toegang tot het gebouw en in geval van incidenten voor nader onderzoek gedeeld met de beveiligingsambtenaar van de Tweede Kamer.

En ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering worden persoonsgegevens van de eigen Kamerambtenaren verwerkt, ten behoeve van de interne processen.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Tweede Kamer zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De Tweede Kamer bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verkregen zijn, dan wel op grond van de Archiefwet of andere wetgeving is vereist.

Hoe kan ik gebruikmaken van mijn rechten?

De privacywet geeft u een aantal rechten. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens worden al uw rechten duidelijk toegelicht.

Wanneer u wilt weten welke persoonsgegevens de Tweede Kamer van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Bij dit verzoek moet u altijd een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs meesturen.

Binnen vier weken na ontvangst krijgt u een reactie.

U kunt uw verzoek per post sturen naar:

Tweede Kamer der Staten-Generaal

t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming

betreft: inzage verzoek

Postbus 20018

2500 EA  Den Haag

Of per e-mail naar fg@tweedekamer.nl

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen, of te laten verwijderen indien dat wettelijk mogelijk is.

Cameratoezicht

De Tweede Kamer maakt gebruik van cameratoezicht in en rond het gebouw van de Tweede Kamer met als doel om de gebouwen en personen in en direct om de gebouwen te bewaken en te beveiligen. De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang van de betrokkene. De organisatie heeft een belang om de veiligheid van haar kamerbewoners passend te beschermen – fysiek en digitaal. Hierdoor kunnen medewerkers op een veilige en verantwoorde wijze hun werk uitvoeren. De mogelijke impact op de rechten en vrijheden van betrokkene is gering. We bewaren de gegevens maximaal 14 dagen.

Hoe gaan online partijen om met uw privacy?

De Tweede Kamer gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Komt u via links op onze website terecht op andere websites, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp? Dan gelden daar de regels van die partijen voor de omgang met uw persoonlijke informatie en privacy. De Tweede Kamer raadt  u dan ook sterk aan hun privacybepalingen goed door te lezen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

In de AVG staan de belangrijkste regels voor het omgaan met persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de AVG. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is nadere informatie over de AVG te vinden.

Bezoek aan tweedekamer.nl

E-mail

Als u per e-mail reageert, wordt uw informatie alleen gebruikt voor een bepaald doel (informatieservice of interactieve communicatieservice). De informatie wordt niet hergebruikt voor een onverenigbaar doel. Indien de Stafdienst Communicatie, die de inkomende e-mail beheert, uw vraag niet kan beantwoorden, zal de dienst uw bericht doorzenden. U ontvangt dan per e-mail bericht welke dienst uw vraag zal beantwoorden.

Attenderingen

U kunt op de hoogte blijven van de actualiteit van de Tweede Kamer door middel van de attenderingen. De gegevens die u hiervoor verstrekt worden alleen gebruikt voor dit doeleinde.

Bezoek aan en gebruik van Debat Direct

Webstatistieken

Debatdirect.TweedeKamer.nl en de Debat Direct app maken gebruik van webstatistieken.We analyseren deze gegevens. Hierdoor kunnen de website en app nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website of app.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Google Chrome of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina's bezocht zijn
  • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen

Debat Direct meet het websitebezoek met Matomo. Matomo is een open source webanalysepakket. Alleen de Tweede Kamer en de ontwikkelaar van Debat Direct hebben toegang tot de verzamelde data in Matomo. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Lees meer over Matomo op https://matomo.org/faq.

E-mail

Als u via Debat Direct of per e-mail een vraag indient, wordt uw informatie alleen gebruikt voor een bepaald doel (support). De informatie wordt niet hergebruikt voor een onverenigbaar doel. Indien de ontwikkelaar van Debat Direct, die de inkomende e-mail beheert, uw vraag niet kan beantwoorden, zal deze uw bericht doorzenden naar de Tweede Kamer. U ontvangt dan per e-mail bericht welke dienst uw vraag zal beantwoorden.

Cookies

Omdat de website debatdirect.tweedekamer.nl en de Debat Direct app geen privacygevoelige ‘tracking’ cookies plaatst, krijgt u bij het bezoeken van de website of openen van de app geen cookiemelding te zien. Voor het plaatsen van cookies die niet privacygevoelig zijn, is namelijk volgens de cookiewetgeving geen toestemming van de bezoeker nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om cookies die bezoekersaantallen bijhouden. De website debatdirect.tweedekamer.nl en de Debat Direct app maken gebruik van de onderstaande niet-privacygevoelige cookies.

_pk_id

Doel: Dit cookie wordt geplaatst door het webanalysepakket Matomo. Hiermee kan worden bepaald of de bezoeker nieuw is of al eerder de site heeft bezocht.

Geldigheid: 13 maanden

_pk_ses

Doel: Dit cookie wordt geplaatst door het webanalysepakket Matomo. Hiermee kan worden bepaald welke pagina's er tijdens een bezoek zijn geraadpleegd.

Geldigheid: 30 minuten

_pk_ref

Doel: Dit cookie wordt geplaatst door het webanalysepakket Matomo. Hiermee kan worden bepaald vanaf welke site / webpagina Debatdirect.TweedeKamer.nl bezocht is.

Geldigheid: 6 maanden

Has_js

Doel: Dit cookie wordt geplaatst bij uw bezoek aan onze site. Het cookie geeft aan of u javascript ingeschakeld hebt of niet.

Geldigheid: sessie