Integriteit, openbare registers en reglementen

Op deze pagina vindt u informatie over de integriteitsregels en Gedragscode voor Tweede Kamerleden, openbare registers en het College van onderzoek integriteit.

Integriteit

In de samenleving wordt kritisch gekeken naar de integriteit van Kamerleden. Kamerleden kunnen daardoor, al dan niet terecht, in opspraak komen. Het op integere wijze uitoefenen van het ambt van Kamerlid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van Kamerleden zelf. Zij leggen daarover uiteindelijk verantwoordelijkheid af aan de kiezer.

Gedragscode

De integriteitsregels waar Kamerleden zich aan te houden hebben zijn opgenomen in een aantal wetten. Deze zijn opgenomen in de Regelingen integriteit. De Tweede Kamer heeft deze integriteitsregels samengebracht in de vorm van een gedragscode met gedragsregels voor de Kamerleden.

Lees meer over de Gedragscode

Openbare registers (nevenfuncties, geschenken, reizen)

De Tweede Kamer houdt verschillende registers bij. 

Lees meer over de openbare registers.

College van onderzoek integriteit

Per 1 april 2021 is de Regeling Toezicht en handhaving Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in werking getreden. Hiermee wordt het College van onderzoek integriteit ingesteld. Het College heeft tot taak om klachten aangaande schending van de Gedragscode door Kamerleden te behandelen.

Lees meer over het College van onderzoek integriteit 

Klacht indienen bij het College van onderzoek integriteit

Vindt u dat een Kamerlid de Gedragscode heeft geschonden? Dan kunt u een klacht indienen bij het College van onderzoek integriteit.

Lees meer over het indienen van een klacht bij het College van onderzoek integriteit.

Onafhankelijk adviseur integriteit

Sinds 1 januari 2020 kunnen Kamerleden de onafhankelijk adviseur integriteit benaderen voor advies over de uitleg en toepassing van de regels op het gebied van integriteit.

Lees de notitie van de onafhankelijk adviseur integriteit over hoe om te gaan met het registreren van activiteiten in de openbare registers van de Tweede Kamer.

Reglement van Orde

Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bestaat uit verschillende onderdelen, van vergaderregels tot een handleiding voor het behandelen van een wetsvoorstel. En van de regels voor een burgerinitiatief tot richtlijnen over vertrouwelijke stukken.
 

Werkwijze Tweede Kamer

Hieronder vindt u een verzameling van wetten, regels en procedures over de werkwijze van de Tweede Kamer:
 

Integriteitsregels voor Tweede Kamerleden

Bekijk hieronder het overzicht van de integriteitsregels voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Richtlijnen in het Kamergebouw

Ook in het Kamergebouw gelden regels en criteria, bijvoorbeeld voor de pers en voor externen die kunstwerken in de Tweede Kamer willen tentoonstellen.

Pers

Informatie over bijvoorbeeld toegangspassen en werkruimtes voor journalisten vindt u op de pagina met persinformatie. Hieronder staat een link met richtlijnen over het maken van (audiovisuele) opnamen in het Kamergebouw.

Exposities in het Kamergebouw

In het Kamergebouw is soms ruimte voor exposities van externen. Deze exposities zijn bedoeld om kennis over te dragen over de werking van de parlementaire democratie en het functioneren van de Tweede Kamer.

Heeft u een voorstel voor een expositie of kunt u of uw organisatie een expositie verzorgen? Houd dan rekening met de volgende criteria:

  • Het primaire doel van de exposities in het Kamergebouw is om het publiek te informeren over de taken en de werkwijze van de Tweede Kamer.
  • Het onderwerp van de expositie moet te maken hebben met het werk of de werkwijze van de Tweede Kamer in het heden of verleden.
  • De inhoud van de expositie is neutraal en bevat geen voorkeuren of meningen, want het Tweede Kamergebouw is dé ontmoetingsplek van alle significante (politieke) stromingen in Nederland.
  • Exposities in de Tweede Kamer mogen geen platform zijn voor individuele (partij)politieke statements.
  • Het onderwerp van de expositie wordt van meerdere kanten belicht, zodat bezoekers van de Tweede Kamer een eigen mening kunnen vormen.
  • Het onderwerp en de inhoud van de expositie zijn niet controversioneel en de beelden en vormgeving zijn niet aanstootgevend.

De Tweede Kamer kan alleen expositieruimte faciliteren in de ruimtes van het Kamergebouw die toegankelijk zijn voor het algemene publiek. Zij stelt geen middelen beschikbaar.

Wilt u of uw organisatie een verzoek indienen voor een expositie in het Kamergebouw? Dat kan. U kunt uw verzoek met alle bijbehorende informatie e-mailen naar bureauevenementen@tweedekamer.nl. De evenementencommissie van de Tweede Kamer beoordeelt uw verzoek. U krijgt zo snel mogelijk antwoord van deze commissie.