Integriteit en openbare registers

Op deze pagina vindt u informatie over de integriteitsregels en Gedragscode voor Tweede Kamerleden, openbare registers en het College van onderzoek integriteit.

Integriteit

In de samenleving wordt kritisch gekeken naar de integriteit van Kamerleden. Kamerleden kunnen daardoor, al dan niet terecht, in opspraak komen. Het op integere wijze uitoefenen van het ambt van Kamerlid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van Kamerleden zelf. Zij leggen daarover uiteindelijk verantwoordelijkheid af aan de kiezer.

Gedragscode

De integriteitsregels waar Kamerleden zich aan te houden hebben zijn opgenomen in een aantal wetten. Deze zijn opgenomen in de Regelingen integriteit. De Tweede Kamer heeft deze integriteitsregels samengebracht in de vorm van een gedragscode met gedragsregels voor de Kamerleden.

Openbare registers (nevenfuncties, geschenken, reizen)

De Tweede Kamer houdt verschillende registers bij. 

College van onderzoek integriteit

Per 1 april 2021 is de Regeling Toezicht en handhaving Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in werking getreden. Hiermee wordt het College van onderzoek integriteit ingesteld. Het College heeft tot taak om klachten aangaande schending van de Gedragscode door Kamerleden te behandelen.

Klacht indienen bij het College van onderzoek integriteit

Vindt u dat een Kamerlid de Gedragscode heeft geschonden? Dan kunt u een klacht indienen bij het College van onderzoek integriteit.

Onafhankelijk adviseur integriteit

Het Presidium van de Tweede Kamer heeft Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden benoemd als onafhankelijk adviseur integriteit voor leden van de Tweede Kamer. Sinds 1 januari 2020 kunnen Kamerleden haar benaderen voor advies over de uitleg en toepassing van de regels op het gebied van integriteit.