Plenaire verslagen (724)

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

41e vergadering, woensdag 15 januari 2020; Opening; Mededelingen; Toenemende wachtlijsten verpleeghuizen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Plantgezondheidswet; Sluiting klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen; Raad Buitenlandse Zaken; Externe veiligheid; Woningcorporaties / Evaluatie Woningwet en Huurakkoord; Subsidiëring uit het Deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast; Handhaving consumentenbescherming; Sluiting;

Gecorrigeerd

39e vergadering, donderdag 19 december 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Voortgang implementatie VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Interpellatie-Karabulut; Mijnbouw/Groningen; CBR; Personeel Defensie; Politie; Georganiseerde criminaliteit / ondermijning; Forensisch onderzoek; Personen- en familierecht; Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio; Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS-coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021; Stikstofbeleid (AO d.d. 18/12); Hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Sluiting;

Gecorrigeerd

38e vergadering, woensdag 18 december 2019; Opening; Mededelingen; Suïcidepreventie; Maatschappelijke diensttijd; Verslavingszorg/Drugsbeleid; Uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen; Klimaat en energie; Mijnbouw; Ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet; Nucleaire veiligheid; Vreemdelingen- en asielbeleid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Door ouders ontvangen dossiers inzake de kinderopvangtoeslagaffaire; Staatsdeelnemingen; Najaarsnota 2019; Sluiting;

Gecorrigeerd

36e vergadering, donderdag 12 december 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Dierenwelzijn; Dieren in de veehouderij; Landbouw- en Visserijraad d.d. 16-17 december 2019; Wapenexportbeleid; Iran; Internationale rechtsorde in het digitale domein; Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet; Circulaire economie; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Inschattingsfouten van instanties bij begeleiding van dader metromoord; Rapporten ILT en RIVM over GenX en Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van pfas-houdende grond en baggerspecie; Maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage; Sluiting;

Gecorrigeerd

35e vergadering, woensdag 11 december 2019; Opening; Mededelingen; Middelbaar beroepsonderwijs; Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt; Dienst Uitvoering Onderwijs; Techniekpact; Wet taal en toegankelijkheid; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden ; Wet taal en toegankelijkheid; IGJ; Wijkverpleging; Gesubsidieerde rechtsbijstand; Kansspelen; Herijking ouderschap; Wadden; Transportraad; Maritiem; Spoor; Sluiting;

Gecorrigeerd

34e vergadering, dinsdag 10 december 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 12 en 13 december 2019; Initiatiefwetsvoorstel-Kwint/Westerveld over de vrijwillige ouderbijdrage; Concessie landelijke publieke mediadienst; Sluiting;

Gecorrigeerd

33e vergadering, donderdag 5 december 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; NAVO; Uitbreiding non-discriminatiegronden Grondwet; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Natuur; Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019; Reactie op het rapport "Op de bres tegen hittestress" van de Dierenbescherming; NVWA (AO d.d. 15/10); Gewasbeschermingsmiddelen; Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09); Leefomgeving; Ontwerp Novi; Sluiting;

Gecorrigeerd

32e vergadering, woensdag 4 december 2019; Opening; Mededelingen; Ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen; Stemmingen; Ambulancezorg/Acute zorg; Bloedvoorziening; Risicovereveningsmodel 2020; Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming; Geneesmiddelenbeleid; E-health/Slimme Zorg; Toekomstverkenning zorg in Flevoland; Hulpmiddelenbeleid; Sluiting;

Gecorrigeerd

31e vergadering, dinsdag 3 december 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Kiesrecht / Desinformatie en digitale inmenging; Functioneren rijksdienst; Elektronische publicaties; Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn; Sluiting;

Gerectificeerd

30e vergadering, donderdag 28 november 2019; Opening; Mededelingen; Begroting BuHa-OS 2020; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting BuHa-OS 2020; Voortgang beleid oorlogsgetroffenen; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020; Sluiting;

Gecorrigeerd

29e vergadering, woensdag 27 november 2019; Opening; Mededelingen; Pensioenonderwerpen; Wijziging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020; Beëdiging van de heer C.A. Jansen (PVV); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020; Bericht dat de minister-president geïnformeerd zou zijn over de 70 burgerdoden in Irak; Stemmingen; Sluiting;

Gecorrigeerd

28e vergadering, dinsdag 26 november 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting BuHa-OS 2020; Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de VS; Sluiting;

Gecorrigeerd

27e vergadering, donderdag 21 november 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Staten-Generaal; Renovatie Binnenhof; Telecomraad 2-3 december 2019; Aanbesteden; Jaarwisseling; Arbeidsongeschiktheid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Justitie en Veiligheid 2020; Sluiting;

Gecorrigeerd

26e vergadering, woensdag 20 november 2019; Opening; Begroting Justitie en Veiligheid 2020; Raad Buitenlandse Zaken Handel; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Justitie en Veiligheid 2020; Begroting Economische Zaken en Klimaat 2020; Sluiting;

Gecorrigeerd

25e vergadering, dinsdag 19 november 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Economische Zaken en Klimaat 2020; Verzamelwet SZW 2020; Sluiting;

Gecorrigeerd

24e vergadering, donderdag 14 november 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Landbouw- en Visserijraad d.d. 18 november 2019; Snelle oplossing van de stikstof- en pfas-problematiek; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Snelle oplossing van de stikstof- en pfas-problematiek; Stemmingen; Snelle oplossing van de stikstof- en pfas-problematiek; Maatschappelijk middenveld; Begroting Buitenlandse Zaken 2020; Sluiting;

Gerectificeerd

23e vergadering, woensdag 13 november 2019; Opening; Mededelingen; Effecten van het ECB-beleid; Begroting Buitenlandse Zaken 2020; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Zaken 2020; Pakket Belastingplan 2020; Sluiting;

Gecorrigeerd

21e vergadering, donderdag 7 november 2019; Opening; Mededelingen; Begroting Defensie 2020; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Defensie 2020; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020; Sluiting;

Gecorrigeerd

20e vergadering, woensdag 6 november 2019; Opening; Mededelingen; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020; Voorkomen dat jihadisten terugkeren naar Nederland; Begroting Defensie ; Sluiting;

Gerectificeerd

19e vergadering, dinsdag 5 november 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Burgerdoden bij Nederlandse luchtaanval in Irak; Stemmingen; Sluiting;

Gecorrigeerd

18e vergadering, donderdag 31 oktober 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Binnenlandse Zaken 2020; Afscheid van het lid Fritsma (PVV); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Binnenlandse Zaken 2020; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020; Sluiting;

Gecorrigeerd

17e vergadering, woensdag 30 oktober 2019; Opening; Mededelingen; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Stint; Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; Sluiting;

Gecorrigeerd

Kies periode

tot Toepassen