Plenaire verslagen (750)

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

91e vergadering, donderdag 2 juli 2020; Opening; Mededelingen; Democratie, kiesrecht en desinformatie; Bouwen; Mijnbouw/Groningen; Gevangeniswezen/tbs; Beleidsvisie op filantropie; VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen; Belastingdienst; Zzp; Beëdiging van de heer M.N. Bolkestein (VVD) ; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Fouten bij het onderzoek naar afstand en adoptie in Nederland; VAO Financiële verhoudingen (AO d.d. 02/07); Jeugd; Regionale netwerken voor eetstoornissen in de regio Noord-Holland en Noord; Datalek Donorregister; VSO Jaarverslag ministerie van VWS 2019; Kernwapenbeleid; Handhaving in het verkeer; Terrorisme; VSO Seksueel misbruik door pro-anorexiacoaches; Ggz, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie; Sportbeleid; Subsidieregeling Abortusklinieken; Luchtvaartonderwerpen (29665, nr. 385); MIRT; Evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren (33835-157); Jaarverslag ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019; Voorstel sector voor stikstofreductie via een voermaatregel; Klimaat en energie; Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen; Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Stemmingen; Sluiting;

Ongecorrigeerd

90e vergadering, woensdag 1 juli 2020; Opening; Mededelingen; Voorjaarsnota 2020; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorjaarsnota 2020; Afscheid van het lid Van 't Wout (VVD); Institutioneel racisme in Nederland; Sluiting;

Ongecorrigeerd

89e vergadering, dinsdag 30 juni 2020; Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Armoede- en schuldenbeleid; Circulaire economie; Externe veiligheid; Personeel Defensie; Onderwijs en corona p.o./vo; Onderwijs en corona III, mbo; Wetenschapsbeleid / Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs; VSO Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008; Tweede Verzamelspoedwet COVID-19; Sluiting;

Ongecorrigeerd

88e vergadering, donderdag 25 juni 2020; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschriften; Europese Green Deal; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese Green Deal; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Sluiting;

Ongecorrigeerd

87e vergadering, woensdag 24 juni 2020; Opening; Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakketbeheer; Wet ambulancevoorzieningen; Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND; Sluiting;

Ongecorrigeerd

86e vergadering, dinsdag 23 juni 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Binnenvaart en maritiem; Transportraad 4 juni 2020; Voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19; Uitbreiding non-discriminatiegronden Grondwet; Sluiting;

Ongecorrigeerd

85e vergadering, donderdag 18 juni 2020; Opening; Mededelingen; Natuurherstel combineren met weer op gang brengen economie; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Natuurherstel combineren met weer op gang brengen economie; Initiatiefwetsvoorstel-Verhoeven Wet Zerodays Afwegingsproces; Besluit Kansspelen op afstand; Bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties; Sluiting;

Ongecorrigeerd

83e vergadering, dinsdag 16 juni 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo; Curriculum.nu; Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs; Sluiting;

Gecorrigeerd

81e vergadering, woensdag 10 juni 2020; Opening; Mededelingen; Wijkverpleging; Onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen; Raad Buitenlandse Zaken; Wet hardheidsaanpassing Awir; Sluiting;

Gecorrigeerd

79e vergadering, donderdag 4 juni 2020; Opening; Toetreding meer instellingen tot de pilot voor flexstuderen; Studievoorschotvouchers en toezeggingen AO 16 oktober 2019 over DUO; Beantwoording schriftelijke vragen inzake het bericht "Ruzie met de universiteit over een briljant idee"; Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017-2021; Innovatie; Kunstmatige intelligentie en sleuteltechnologieën; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Sluiting;

Gecorrigeerd

78e vergadering, woensdag 3 juni 2020; Opening; Mededelingen; Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Grensoverschrijdende samenwerking; Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius; Sluiting;

Gecorrigeerd

76e vergadering, donderdag 28 mei 2020; Opening; Hamerstukken; Kortetermijnstimulerings- en reddingsmaatregelen en langetermijnontwikkelingen economie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Kortetermijnstimulerings- en reddingsmaatregelen en langetermijnontwikkelingen economie; Sluiting;

Gecorrigeerd

73e vergadering, woensdag 20 mei 2020; Opening; Aanbieding van de verantwoordingsstukken over het jaar 2019; Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint-Maarten; Afscheid van het lid Ronnes; Beëdiging van de leden Van Beukering-Huijbregts en Terpstra; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Mededelingen; Sluiting;

Gecorrigeerd

71e vergadering, donderdag 14 mei 2020; Opening; Mededelingen; Aanbieding van de jaarverslagen van de Nationale ombudsman, de Veteranenombudsman en de Kinderombudsman; Transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Gecorrigeerd

70e vergadering, donderdag 7 mei 2020; Opening; Afscheid van het lid Diks; Beëdiging van de heer T.J.H. van den Nieuwenhuijzen-Wittens; Mededelingen; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Sluiting;

Gecorrigeerd

Kies periode

tot Toepassen