Plenaire verslagen (643)

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

93e vergadering, donderdag 13 juni 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs (31293, nr. 451); Normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs; Toezicht en handhaving; Onderhoud wegen en bruggen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Vernieuwde rulingpraktijk; Belastingplicht van multinationals; Politie; Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten; Sluiting;

Gecorrigeerd

91e vergadering, dinsdag 11 juni 2019; Opening; Vragenuur; Beëdiging van de heer M.G.J. Harbers (VVD) en de heer G.J.P. van Otterloo (50PLUS); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eurogroep/Ecofin-Raad ; Landbouw- en Visserijraad 15 april 2019; Stemmingen; Raad Algemene Zaken d.d. 18 juni 2019; Vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken; Sluiting;

Gecorrigeerd

90e vergadering, donderdag 6 juni 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Turkije; Verantwoordingsdebat over het jaar 2018; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Afscheid van de leden Azmani (VVD) en Van Rooijen (50PLUS); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat over het jaar 2018; Sluiting;

Gecorrigeerd

89e vergadering, woensdag 5 juni 2019; Opening; Mededelingen; Fiscale arbitrage; Beëdiging mevrouw W.L. de Pater-Postma en de heer C.N. van den Berge; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Integrale aanpak van hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren; Studeren met een functiebeperking in mbo en h.o.; Wetenschapsbeleid; Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs; Inspectierapport "Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs"; JBZ-Raad d.d. 6 en 7 juni 2019 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid); Presentatie van de klimaatakkoorddoorrekening; Stemmingen; Sluiting;

Gecorrigeerd

88e vergadering, dinsdag 4 juni 2019; Opening; Vragenuur; Afscheid van de leden Bruins Slot (CDA) en Özdil (GroenLinks); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pleegzorg/gezinshuizen; Ggz; Aardbeving in Groningen; Stemmingen; Sluiting;

Gecorrigeerd

87e vergadering, woensdag 29 mei 2019; Opening; Mededelingen; Digitale Overheid ; Toerisme ; Wijziging van de Handelsregisterwet 2007; Beëdiging mevrouw H.M. Palland; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Cybersecurity vitale waterwerken; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Import van vervuild vlees uit Brazilië; Sluiting;

Gecorrigeerd

86e vergadering, dinsdag 28 mei 2019; Opening; Vragenuur; Afscheid van het lid Buma (CDA); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stand van zaken ziekenhuisfaillissementen; Sluiting;

Gecorrigeerd

85e vergadering, woensdag 22 mei 2019; Opening; Mededelingen; Introductie stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties; RBZ/Handel; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Luchtvaart; Gemeenschappelijk landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan; Nationale Omgevingsvisie (NOVI); Financiering politieke partijen; Sociaal domein/Interbestuurlijk programma; Sluiting;

Gecorrigeerd

84e vergadering, dinsdag 21 mei 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Overzicht van geregistreerde incidenten in de Rapportage Vreemdelingenketen; Sluiting;

Gecorrigeerd

83e vergadering, donderdag 16 mei 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen; Lhbti-monitor 2018 en Nashvilleverklaring; Lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours; Sluiting;

Gecorrigeerd

82e vergadering, woensdag 15 mei 2019; Opening; Mededelingen; Aanbieding verantwoordingsstukken over 2018; Ouderbetrokkenheid in het onderwijs; Onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs; Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in; Dierproeven; Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2019; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ondernemen en Bedrijfsfinanciering; Huiselijk geweld/Kindermishandeling; Misstanden in jeugdzorginstellingen; Raad Buitenlandse Zaken d.d. 13 mei 2019; Problemen bij de IND; Machtigingswet oprichting Invest-NL; Sluiting;

Gecorrigeerd

81e vergadering, dinsdag 14 mei 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Vliegveiligheid; Duurzame luchtvaart; Vervuiling van de Waddenzee; Sluiting;

Gecorrigeerd

80e vergadering, donderdag 25 april 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Stint; Certificering zeeschepen; Informele Europese top d.d. 9 mei 2019; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Europese top d.d. 9 mei 2019; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; OM-afdoening; Rapport Nationale ombudsman over de zaak-Van Laarhoven; Circulaire economie; Marktwerking in het streekvervoer; Sluiting;

Gecorrigeerd

79e vergadering, woensdag 24 april 2019; Opening; Verzekeringen taxichauffeurs; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen; Open House Keuzehulpgesprekken; Medische preventie; Huwelijkse gevangenschap; Sluiting;

Gecorrigeerd

78e vergadering, dinsdag 23 april 2019; Opening; Herdenking naar aanleiding van de aanslagen in Sri Lanka; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Renovatie Binnenhof; Crisissituatie in Venezuela; Sluiting;

Gecorrigeerd

77e vergadering, donderdag 18 april 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Spoor; Openbaar vervoer en taxi; Onveilige werksituatie in azc's als gevolg van overlastgevende asielzoekers; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Onveilige werksituatie in azc’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers; Sluiting;

Gecorrigeerd

76e vergadering, woensdag 17 april 2019; Opening; Bedreigde diersoorten; Belastingontwijking; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Vereenvoudiging bekostiging in het primair onderwijs; VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden; Arbeidsongeschiktheid; Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 10-11 april 2019; Telecommunicatie; CBR; Pgb; Datalek in de jeugdzorg; Sluiting;

Gecorrigeerd

75e vergadering, dinsdag 16 april 2019; Opening; Herdenking Max van Weezel; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Zorgverzekeringswet; Verbetering van patiëntgerichte zorg ; Sluiting;

Gecorrigeerd

74e vergadering, donderdag 11 april 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschriften; Acute zorg/ambulancezorg; Wet medische hulpmiddelen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet medische hulpmiddelen; Raad Buitenlandse Zaken; Albanese bendes; Sluiting;

Gecorrigeerd

73e vergadering, woensdag 10 april 2019; Opening; Mededelingen; Gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen; Europese top van 10 april 2019; Stemmingen; Aanbieding jaarverslagen Nationale ombudsman, Veteranenombudsman en Kinderombudsman; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Problemen met zoutwinning in Groningen; Zienswijze Raad voor Dierenaangelegenheden betreffende insecten; Advies Commissie Grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij; Sluiting;

Gecorrigeerd

72e vergadering, dinsdag 9 april 2019; Opening; Herdenking oud-fractievoorzitter F.H.J.J. Andriessen ; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Personeel Defensie; Chroom-6 bij Defensie; Resultaten JOB-monitor en toelatingsbeleid mbo; Sluiting;

Gecorrigeerd

71e vergadering, donderdag 4 april 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Wijziging van de Mediawet 2008; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Mediawet 2008; Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen; Georganiseerde criminaliteit/ondermijning; Functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen; Sluiting;

Gecorrigeerd

70e vergadering, woensdag 3 april 2019; Opening; OVV-rapport inzake de forensische zorg en de casus Michael P.; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; OVV-rapport inzake de forensische zorg en de casus Michael P.; Stemmingen; Toename van de Nederlandse invoer van palmolie; Sluiting;

Gecorrigeerd

69e vergadering, dinsdag 2 april 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sociale veiligheid in het onderwijs; Informele Energieraad d.d. 2 april 2019; Mijnbouw/Groningen; Overname van de chemietak van AkzoNobel; Sluiting;

Gecorrigeerd

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen