Pieter Grinwis

Portretfoto Peter Grinwis met partijlogo CU

Samenvatting

Pieter Grinwis is geboren in Goedereede op 12 oktober 1979 en woont in 's-Gravenhage. Hij is in totaal 1110 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Pieter Grinwis.

Motie van het lid Welzijn c.s. over onderzoeken of de Arbeidsinspectie al voldoende is toegespitst op fabrieksmatige bouw

Motie van het lid Welzijn c.s. over data uit de pilots beter borgen en ontsluiten om deze breed aan te kunnen wenden voor de transitie naar circulaire bouw

Motie van het lid Grinwis c.s. over de wijziging van de MPG aanpassen door de zes optionele indicatoren vooralsnog met weegfactor nul in te voeren

31209-252

Motie van het lid Grinwis c.s. over een uniforme bepalingsmethode opstellen waarin de som van Global Warming Potential-indicatoren op gebouwniveau wordt gerapporteerd

31209-253

Motie van het lid Gabriëls c.s. over module D geen onderdeel laten uitmaken van de MPG

31209-251

Motie van het lid Paternotte c.s. over de mogelijkheid tot gebouwgebonden financiering van woningen versnellen

36387-39
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Motie van het lid Bontenbal c.s. over onderzoeken of de kosten die warmtebedrijven maken, kunnen worden verlaagd

36387-34
Indiener Henri Bontenbal
Kamerlid CDA

Motie van het lid Erkens c.s. over met energieleveranciers uitwerken of en hoe leasecontracten kunnen worden gebruikt voor verduurzamingsinvesteringen van huishoudens

36387-24
Indiener Silvio Erkens
Kamerlid VVD

Motie van het lid Grinwis c.s. over modernisering van het huurrecht om werkzaamheden als dringend te kunnen kwalificeren in geval van wijkgerichte aansluiting op een collectieve warmtevoorziening

36387-27

Motie van de leden Erkens en Grinwis één loket waar huishoudens terechtkunnen voor informatie over verduurzaming en de financiering daarvan

36387-25
Indiener Silvio Erkens
Kamerlid VVD

Motie van het lid Grinwis c.s. over komen tot een helder afgebakende en juridisch bindende vergewisplicht van een alternatief voor aardgas

36387-26

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over alleen overheidssteun aan Tata Steel verlenen als er harde afdwingbare prestatieafspraken zijn gemaakt over het minimaliseren van gezondheidsschade en emissies

28089-288

Motie van het lid Gabriëls c.s. over onderzoeken of een gezondheidseffectrapportage eenzelfde plek als een milieueffectrapportage kan krijgen in de besluitvorming over omgevingsvergunningen voor industriële bedrijven

28089-287

Motie van het lid Koekkoek c.s. over een interdepartementaal aanspreekpunt opzetten voor de Chemoursproblematiek voor de lokale overheden met binding in de regio

28089-293
Indiener Marieke Koekkoek
Kamerlid Volt

Motie van het lid Grinwis c.s. over de actieagenda Industrie en omwonenden aanvullen met een tijdlijn en streefdata voor afronding van de acties en de Kamer informeren over de voortgang

28089-285