Rijksuitgaven

De belangrijkste taak van de commissie voor de Rijksuitgaven is de behandeling van kwesties omtrent de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de inning en besteding van collectieve middelen. Daarnaast adviseert en ondersteunt de commissie de Kamer en Kamercommissies bij de uitoefening van het budgetrecht en de financiële controle van de regering. In 2016 zijn de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven overgedragen aan de commissie voor Financiën. In het herziene Reglement van Orde, dat is ingegaan bij het aantreden van de nieuwe Tweede Kamer op 31 maart 2021, is de commissie voor de Rijksuitgaven heropgericht.

Activiteiten

V-100

Besloten

Documenten

27 kamerleden