Rapporteurs commissie Economische Zaken en Klimaat

Kamercommissies kunnen leden benoemen tot rapporteur voor een bepaald onderwerp. Een rapporteur verdiept zich in het onderwerp en adviseert de commissie over de behandeling. Meestal benoemt een commissie twee of meer leden tot rapporteur voor een onderwerp. De rapporteurs kunnen een beroep doen op ondersteuning door de ambtenaren bij de Tweede Kamer.

Lopende rapporteurschappen

EU-klimaatdoelstelling voor 2040

Wytske Postma (NSC)

De Europese Commissie heeft op 6 februari 2023 een Mededeling over een EU-klimaatdoelstelling voor 2040 uitgebracht.

Energiewet

Silvio Erkens (VVD)
Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA)

Het kabinet heeft het wetsvoorstel Energiewet op 12 juni 2023 bij de Tweede Kamer ingediend.

Uitvoering burgerforum Klimaat- en energiebeleid

Silvio Erkens (VVD) - namens de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Laurens Dassen (VOLT) - namens de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

Op 14 juli 2023 ontving de Tweede Kamer het Instellingsbesluit burgerforum Klimaat- en energiebeleid (Kamerstuk 32813-1286) van de minister voor Klimaat en Energie. De rapporteurs zullen de uitvoering van het burgerforum Klimaat- en energiebeleid monitoren.

Afgeronde rapporteurschappen

Klimaat

Raoul Boucke(D66)
Renske Leijten (SP) - tot 4 juli 2023
Agnes Mulder (CDA) - tot 9 mei 2023

De EU-rapporteurs Klimaat hadden binnen de commissie EZK en de Tweede Kamer een informerende, signalerende, coördinerende en agenderende rol gedurende het verloop van de EU-onderhandelingen over het ‘fit for 55’ in 2030-pakket. Fit for 55 betreft het voorstel van de Europese Unie om in 2030 55% minder broeikasgassen te hebben. Het rapporteurschap is in oktober 2023 afgerond met een eindverslag.

Verordening kritieke grondstoffen

Raoul Boucke (D66)
Mustafa Amhaouch (CDA)

Het EU-voorstel Verordening kritieke grondstoffen (COM (2023) 160) werd in maart 2023 gepubliceerd. De rapporteurs hebben het EU-rapporteurschap in oktober 2023 afgerond met een notitie.

Voorstel Hervorming EU-elektriciteitsmarkt

Silvio Erkens (VVD)
Ernst Boutkan (VOLT) - tot 5 juli 2023

De EU-rapporteurs beoogden de informatiepositie van de commissie EZK en de Tweede Kamer over het EU-voorstel tot hervorming van de EU-elektriciteitsmarkt te versterken. Het rapporteurschap is afgerond met een eindverslag.

Wetsvoorstel Tijdelijke wet Klimaatfonds

Raoul Boucke (D66)
Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA)

Het kabinet diende het wetsvoorstel Tijdelijke wet Klimaatfonds op 13 december 2022 in bij de Tweede Kamer. De wetgevingsrapporteurs hebben ten behoeve van het verslag een schriftelijke inbreng opgesteld. De minister voor Klimaat en Energie heeft de vragen beantwoord (Kamerstuk 36274-7). De rapporteurs brachten op 26 juni 2023 het eindrapport uit. De minister voor Klimaat en Energie heeft in een brief op vragen uit het rapport gereageerd. De rapporteurs rapporteerden over hun bevindingen tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel.

Jaarverslag en Slotwet Economische Zaken en Klimaat 2022

Martijn Grevink (VVD)
Ernst Boutkan (VOLT) - tot 5 juli 2023

REPowerEU-pakket

Joris Thijssen (GroenLinks-PvdA)

De EU-rapporteur REPowerEU beoogden de informatiepositie van de Kamer te versterken en meer inzicht te verkrijgen in een aantal aspecten van het REPowerEU-pakket. Het REPowerEU plan heeft als doel de afhankelijkheid van Russische fossiele energiebronnen af te bouwen door de transitie naar schone energie te versnellen. De EU-rapporteur bracht op 24 november 2022 een eindverslag uit.

Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023

Martijn Grevink (VVD)

De rapporteur heeft zich gericht op de begroting van het Nationaal Groeifonds met daarbij aandacht voor wat er tot op heden gebeurd is, de plannen voor 2023 en de aandachtspunten voor de commissie.

Jaarverslag en Slotwet Economische Zaken en Klimaat 2021

Queeny Rajkowski (VVD)

De rapporteur had dit jaar specifiek aandacht voor de uitvoering van beleid ten tijde van crisis. Hier kwamen drie centrale aandachtspunten in naar voren: uitdagingen in de uitvoering, balanceren crisis en lange termijn opgaven, en zicht op prestatie en effecten. De rapporteur heeft een verslag opgesteld over het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de vragen van de commissie over het verslag van de rapporteur beantwoord (Kamerstuk 36100-XIII-9).

Jaarverslag en Slotwet Economische Zaken en Klimaat 2020

Queeny Rajkowski (VVD)
Romke de Jong (D66)

De rapporteurs hadden dit jaar opnieuw aandacht voor de (verbetering van) de informatiewaarde van de begrotings- en verantwoordingsstukken van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De punten sluiten aan bij de problematiek die eerdere rapporteurs van deze commissie constateerden. De rapporteurs hebben een verslag opgesteld over het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de vragen van de rapporteurs over het jaarverslag beantwoord (Kamerstuk 35830-XIII-9).