Kennisagenda

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt voortdurend aan de versterking van haar zelfstandige kennis- en informatiepositie, bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken te houden of werkbezoeken af te leggen. In de kennisagenda legt de commissie daarnaast een aantal thema’s vast waarin zij zich het komende jaar inhoudelijk verder wil verdiepen en hoe ze dat wil doen. De doelstelling van deze agenda is om te komen tot een goede gemeenschappelijke kennisbasis.

Tijdens de strategische procedurevergadering van dinsdag 28 maart 2023 heeft de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  besloten om de hierna volgende thema's op te nemen in de Kennisagenda.
 

De financiering van het bedrijfsleven

Op het terrein Economische Zaken wordt het thema ‘De financiering van het bedrijfsleven’ als strategisch thema voor de kennisagenda benoemd. 

De transitie naar een duurzaam industrie- en energiesysteem

Op het terrein van Klimaat en Energie wordt het thema ‘De transitie naar een duurzaam industrie- en energiesysteem’ als strategisch thema voor de kennisagenda benoemd. Keuzes en toekomstbeelden voor zowel het energiesysteem als de industrie in Nederland (en Europa) zijn met elkaar verweven. Zo zal de omschakeling van energie-intensieve industrie naar elektriciteit en waterstof investeringen vragen in de energie-infrastructuur. Omgekeerd zal een uitbreiding van windparken op zee ook vragen om keuzes als het gaat om de locatie van grote energiegebruikers. 

N.B. Voor elk thema is er een voorbereidingsgroep die bestaat uit tenminste twee leden van de commissie. De voorbereidingsgroep werkt per thema een aanpak met plannen en activiteiten uit, hierbij ondersteund door de staf van de commissie EZK.

Afgeronde thema’s kennisagenda

Eerdere onderwerpen die op de kennisagenda van de commissie EZK stonden:

  • Monitor lastendruk Midden- en kleinbedrijf (MKB)
  • Internationale vergelijking klimaatinzet
  • Verbeteren informatiekwaliteit begrotingsstukken
  • Kosten en baten bezorgeconomie
  • Compensatie effecten energiewinning
  • Energie infrastructuren voor de (vijf) grote Nederlandse industrieclusters