Thema's en werkwijze

De commissie EZK controleert de wetgeving en het beleid van de minister en staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De commissie gaat in het kader van haar controlerende en (mede)wetgevende taak periodiek met de bewindspersonen in debat. Naast deze debatten kunnen leden van de commissie ook schriftelijke vragen stellen, moties en amendementen indienen.

Werkwijze

Kamerleden beschikken graag over de meest actuele en relevante inzichten. Die kunnen verkregen worden via stukken van de bewindslieden en via debat. Daarnaast werkt de Kamercommissie ook voortdurend aan haar eigen kennispositie. Dit doet zij door:

  • het afleggen van werkbezoeken;
  • het organiseren van rondetafelgesprekken;
  • advies te vragen aan wetenschap, colleges van advies, planbureaus of de rekenkamer;
  • extern, onafhankelijk onderzoek te (laten) doen;
  • parlementair onderzoek in te stellen.

Voor de commissie EZK staan drie overkoepelende thema’s centraal. Hieronder worden deze thema’s kort toegelicht.

Klimaat en energie

Klimaatverandering is een van de meest besproken onderwerpen van dit moment. Het thema ‘Klimaat en Energie’ omvat o.a. maatregelen van het Kabinet om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te reduceren. De manier waarop we in ons land energie opwekken, opslaan en transporteren speelt daarbij een belangrijke rol. Niet alleen de CO2-uitstoot, maar ook de leveringszekerheid en de kosten zijn daarbij onderwerp van gesprek. In december 2018 is een Klimaatakkoord gepresenteerd, waarbij de commissie een belangrijke rol heeft om de bewindspersoon kritisch te bevragen op de (verwachte) impact van het beleid. Ook andere thema’s die niet direct aan klimaatbeleid gerelateerd zijn maar daar wel verband mee houden zoals kernenergie, windenergie op land en op zee en andere energievraagstukken komen in de commissie EZK aan de orde.

Economische zaken

Een sterke en toekomstbestendige economie is van groot belang voor de welvaart van Nederland. Nationale en Europese wet- en regelgeving moet de voorwaarden scheppen voor een goed functionerende economie en markten. Het gaat daarbij zowel om de belangen van bedrijven als om de belangen van consumenten en de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan marktwerking en consumentenbescherming, het vestigingsklimaat, verduurzaming en digitalisering.Zaken die van belang zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven en vestigingsklimaat zijn onder andere regeldruk, concurrentieregels, financieringsregelingen, digitale infrastructuur en de arbeidsmarkt. Tegelijk spelen ook verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen een grote rol. Het bedrijvenbeleid richt zich op alle bedrijven in Nederland, van het midden- en kleinbedrijf (mkb) tot grote internationale bedrijven.Innovaties bieden economische kansen en kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering. In tien Nederlandse topsectoren werken bedrijven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovatie. Digitale innovatie speelt hierbij een belangrijke rol. Ontwikkelingen in digitalisering en ICT hebben de maatschappij en de economie veranderd. Dat biedt kansen, maar er zijn ook zorgpunten.Vanuit het Nationaal Groeifonds wordt geïnvesteerd in projecten op het gebied van Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Doel van investeringen in deze projecten is duurzame groei van de Nederlandse economie. Het fonds is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën.De commissie EZK controleert het beleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en debatteert regelmatig met de minister over alle aspecten van het bedrijven- en innovatiebeleid. Daarbij komen ook andere thema’s op economisch gebied aan de orde, zoals ruimtevaart, toerisme, de postmarkt en telecommunicatie.

Gaswinning en mijnbouw

Op diverse plekken in Nederland worden belangrijke grondstoffen, zoals olie, gas en zout, gewonnen door mijnbouw. Dat gebeurt op land en op zee. Zo wordt er onder andere olie gewonnen in Schoonebeek in Drenthe en zout onder de Waddenzee bij Harlingen. Gas wordt gewonnen in veel kleine velden, maar het meest bekend is de gaswinning in Groningen.Door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen is in de regio door de jaren heen grote schade en onveiligheid ontstaan. De Tweede Kamer besloot daarom een parlementaire enquête in te stellen. De enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen deed onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking in Groningen. Het eindrapport “Groningers boven gas” van de enquêtecommissie verscheen op 24 februari 2023. De Kamer debatteerde op 6 en 7 juni met minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief over de conclusies en aanbevelingen in het rapport.De commissie EZK debatteert regelmatig  met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat daarbij vaak over de afbouw van de gaswinning en de schade- en hersteloperatie in Groningen. Daarnaast gaan de debatten over het kabinetsbeleid ten aanzien van andere mijnbouwonderwerpen, zoals de olie- en zoutwinning en de gevolgen daarvan voor verschillende regio’s in Nederland, maar ook over geothermie, oftewel aardwarmte: het oppompen van warm water uit diepe aardlagen.