Gang

Wetsvoorstel Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan

Het wetsvoorstel strekt tot gedeeltelijke implementatie van de herziene richtlijn kennismigranten. Deze richtlijn moet het voor hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen aantrekkelijker maken om een zogeheten 'Europese blauwe kaart' aan te vragen, een verblijfsvergunning die hun het recht geeft om in een lidstaat van de Europese Unie te verblijven en te werken.
Voor gezinsleden van (voormalig) houders van een blauwe kaart wordt het gemakkelijker om zich bij hen te voegen. De richtlijn wijzigt hiertoe onder meer de termijnen waarbinnen een lidstaat moet beslissen op aanvragen om een blauwe kaart en om verblijf als gezinslid van een (voormalig) houder van de blauwe kaart. Het wetsvoorstel implementeert dat deel van de richtlijn. Voor het overige wordt de richtlijn geïmplementeerd bij algemene maatregel van bestuur.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:13

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 mei 2024 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 16:00 - 16:40

Wetgevingsproces

 1. 24 maart 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 28 maart 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 12 april 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 mei 2024 te 14.00 uur. 

 4. 17 mei 2023

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad (PbEU 2021, L 382/1) (36332)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 13 september 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 14 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 8 april 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van EU-richtlijn 2021-1883 (36332)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten