Presidiumvergaderingen

Vergaderdata Presidium

 • 2024: 24 januari, 7 februari, 28 februari, 13 maart, 27 maart, 10 april, 24 april, 29 mei, 12 juni, 26 juli, 11 september, 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 13 november, 27 november, 11 december
 • 2025: 22 januari, 5 februari, 19 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april, 23 april, 28 mei, 11 juni, 25 juni

Agenda en besluitenlijst

Agenda

 • 1            Opening
 • 2            Verslag Presidiumvergadering 12 juni 2024
 • 3            Kamerorganisatie
 • 3.1          Notitie uitwijklocaties Tweede Kamer
 • 3.2         Overzicht moties en toelichtingen Raming 2025
 • 4            Constitutioneel
 • 4.1          Notitie evaluatie kabinetsformatie
 • 4.2         Notitie rapporteurschappen 
 • 4.3         Adviesaanvraag aan de onderwijsraad
 • 4.4         Uitvoering motie Joseph (Kamerstuk 32043-632)
 • 4.5         Verzoek onderzoek parlementaire enquêtecommissie corona
 • 4.6         Werkbezoek van de commissie SZW naar Brussel
 • 4.7         Werkbezoek van de commissie Buitenlandse Zaken aan Armenië en Georgië
 • 4.8         Schema begrotingsbehandelingen najaar 2024, spreektijden APB en begrotingen

Agenda

 • 1             Opening en mededeling    
 • 2             Verslag Presidiumvergadering 29 mei 2024     
 • 3             Kamerorganisatie
 • 3.1           BBC-advies inzake renovatie dependances
 • 3.2          Presidiumrapportage begroting en verantwoording jan-april 2024
 • 3.3          Nota naar aanleiding van Verslag Gedragscode en Regeling toezicht en handhaving Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 4            Constitutioneel
 • 4.1          Notitie i.v.m. organiseren OVSE-jaarvergadering in Den Haag 2026
 • 4.2         Samenstelling commissie in-en uitgeleide Prinsjesdag 2024
 • 4.3         Werkbezoek commissie Economische Zaken en Klimaat naar Brussel
 • 4.4         Uitvoering motie Van Hijum c.s. om onderzoek naar bureau begroting en verantwoording
 • 5            Rondvraag 
 • 6            Ingekomen stukken 

Besluiten

 • Het Presidium stemt in met het advies van de Bouwbegeleidingscommissie over de uitgangspunten met betrekking tot de verdere uitwerking van de renovatie van de dependances van de Tweede Kamer aan het Binnenhof.
 • Het Presidium stemt in met het indienen van een klantvraag aan het Rijksvastgoedbedrijf voor het volledig gebruik van het Staalcomplex en het starten van een separaat project voor de verbinding tussen de complexdelen.  
 • Het Presidium neemt kennis van de eerste Presidiumrapportage en Verantwoording januari tot en met april 2024. Het Presidium stemt tevens in met de voorgestelde kasschuif van 2.378 miljoen euro op de ambtelijke artikelen naar 2025 zodat de uitgaven in dat jaar kunnen plaatsvinden. 
 • Het Presidium stelt volgens de daarvoor vastgestelde criteria (anciënniteit, evenwichtige balans tussen de verschillende fracties en de grootte van de fracties) de vertegenwoordiging van de Tweede Kamer voor de commissie in- en uitgeleide Koninklijk Huis Prinsjesdag 2024 vast.
 • Het Presidium neemt kennis van het voorgenomen werkbezoek van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat aan Brussel op 24 juni 2024. 
 • Het Presidium besluit de commissie voor de Rijksuitgaven te verzoeken de uitvoering van de motie van Hijum c.s. over het onderzoeken of en hoe de ondersteuning van het budgetrecht van de Kamer kan worden versterkt met een Bureau begroting en verantwoording ter hand te nemen en het Presidium hierover te informeren. 

Agenda

 • 1             Opening
 • 2             Verslag Presidiumvergadering 24 april 2024
 • 3             Kamerorganisatie
 • 3.1          Nota naar aanleiding van verslag Raming 2025
 • 3.2          Notitie inzake reserveren stoelen fractiemedewerkers in commissiezalen
 • 3.3          Notitie fractiekostenregeling en juridische kosten 
 • 3.4          Vorming van stichting GroenLinks-PvdA
 • 3.5          Notitie werving en selectie directeuren
 • 4             Constitutioneel
 • 4.1          Verslag van de Regeling financiële ondersteuning fracties en groepen Tweede Kamer 2023
 • 4.2          Uitwerking motie van het lid Kamminga c.s. (Kamerstuk 35867, nr. 10) over instellen werkgroep
 • 4.3          Verzoek aan de Wetenschappelijke klimaatraad door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
 • 4.4          Verzoek Commissie J&V i.v.m. werkbezoek naar Cariben
 • 4.5          Verzoek aan het Adviescollege toetsing regeldruk n.a.v. motie lid Flach c.s. (32 637, nr. 609)

Besluiten

 • Het Presidium stemt in met de nota naar aanleiding van het verslag over de Raming 2025.   
 • Het Presidium verleent goedkeuring aan de besluiten van het bestuur van Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (Stichting PvdA) en het bestuur van de Stichting Fractie Assistentie GroenLinks (Stichting GroenLinks) tot de juridische fusie tussen Stichting PvdA en Stichting GroenLinks, waarbij Stichting PvdA en Stichting GroenLinks zullen ophouden te bestaan en een bij fusie op te richten Stichting ter ondersteuning Tweede Kamerfractie GroenLinks – Partij van de Arbeid, het vermogen van Stichting PvdA en Stichting GroenLinks onder algemene titel verkrijgt. Het Presidium stemt in met de statuten, conform de modelstatuten uit de geldende Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer, van de nieuwe Stichting ter ondersteuning Tweede Kamerfractie GroenLinks – Partij van de Arbeid. Het Presidium stemt in met de ontheffing van de kwaliteitseis en de benoeming van een bestuurder van de Stichting ter Ondersteuning Tweede Kamerfractie GroenLinks – Partij van de Arbeid. 
 • Het Presidium neemt kennis van de planning en profielen voor de werving en selectie van de directeur Concernstaf en de directeur Huisvesting en Facilitair.
 • Het Presidium stemt in met het verslag ten behoeve van de herziening van de Regeling financiële ondersteuning fracties en groepen Tweede Kamer 2023, zodat de commissie voor de Werkwijze de behandeling kan vervolgen.
 • Het Presidium besluit de oprichting van een werkgroep om integraal de opvolging en samenhang van de aanbevelingen gedaan in verschillende onderzoeksrapporten (motie Kamminga c.s. Kamerstuk 35 867, nr. 10) in handen te stellen van de commissie voor de Werkwijze en deze commissie te verzoeken te komen tot een breed samengestelde werkgroep. 
 • Het Presidium besluit aan de Kamer voor te stellen de Wetenschappelijke Klimaatraad te vragen advies uit te brengen over een afwegingskader voor prioritering van netaansluiting en transportcapaciteit.
 • Het Presidium stemt in met het overschrijden van het reisbudget 2024 van de commissie Justitie en Veiligheid. Dit bedrag kan gedekt worden uit het reisbudget 2025.
 • Het Presidium besluit aan de Kamer voor te stellen het Adviescollege toetsing regeldruk te verzoeken, mede aan de hand van eerdere adviezen van het Adviescollege toetsing regeldruk en na consultatie van mkb-werkgevers, een verkenning uit te voeren op EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met zich meebrengt voor het Nederlandse mkb, in het bijzonder rapportageverplichtingen, en deze verkenning eind 2024 aan de Kamer te doen toekomen. 

Agenda

 • 1             Opening en mededelingen
 • 2             Verslag Presidiumvergadering 27 maart 2024
 • 3             Kamerorganisatie
 • 3.1          Notitie topstructuur
 • 3.2          Verantwoordingsonderzoek 2023 Algemene Rekenkamer met bestuurlijke reactie aan BZK
 • 3.3          Definitief ontwerp Percentageregeling Kunst 
 • 4             Constitutioneel
 • 4.1          Gewijzigd onderzoeksvoorstel parlementaire enquête corona 
 • 4.2          Verzoek organiseren OVSE-jaarvergadering in Den Haag - 2026
 • 4.3          Werkbezoek commissie LNV aan Oostenrijk en Zwitserland

Besluiten

 • Het Presidium stemt in met het voorstel voor werving van een directeur Concernstaf, tevens Plaatsvervangend Griffier, in het kader van de nieuwe, permanente ambtelijke topstructuur van de Tweede Kamer, waarbij een beperkte herschikking van portefeuilles plaatsvindt.
 • Het Presidium neemt kennis van de notitie ‘Verantwoordingsonderzoek 2023 Algemene Rekenkamer en Auditrapport 2023’ en stemt in met de bestuurlijke reactie aan de minister van BZK.
 • Het Presidium stemt, op advies van de Kunstcommissie, in met het definitieve ontwerp van Aukje Dekker in het kader van de Percentageregeling Beeldende Kunst voor het project renovatie Binnenhof.
 • Het Presidium besluit het gewijzigd onderzoeksvoorstel van de parlementaire enquêtecommissie Corona door te geleiden naar de Kamer met het advies hiermee in te stemmen.
 • Het Presidium stemt in het met het verzoek van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om buiten het reces (maandag 9 tot en met vrijdag 13 september 2024) een werkbezoek af te leggen aan Oostenrijk en Zwitserland.

Emailprocedure 25 april 2024

 • Het Presidium besluit voor 17 personen per direct de toegang tot het Kamergebouw, waaronder de publieke tribunes, te ontzeggen voor de duur van één maand en voor de duur van drie maanden voor de recidivisten onder hen.

Agenda

 • 1            Constitutioneel
 • 1.1          Adviesvraag commissie JenV aan de Autoriteit Persoonsgegevens 
 • 1.2         Werkbezoek commissie EZK aan Denemarken en Zweden d.d. 6-8 mei 2024
 • 1.3         Werkbezoek commissie BuZa aan Suriname en Brazilië d.d. 5-13 mei 2024
 • 1.4         Onderzoek door de Algemene Rekenkamer motie-Veltman (29984, nr. 1186)

Besluiten (e-mailprocedure) 

 • Het Presidium besluit het voorstel van de commissie Justitie en Veiligheid, waarin gevraagd wordt om de Autoriteit Persoonsgegevens te verzoeken onderzoek te doen naar de activiteiten van de TOOI in de afgelopen vier jaar, door te geleiden naar de Kamer (Kamerstuk 29628-1215).
 • Het Presidium neemt kennis van het werkbezoek dat een delegatie van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat aan Denemarken en Zweden wil afleggen in het meireces in het kader van energietransitie en verduurzaming van de industrie.
 • Het Presidium neemt kennis van het werkbezoek dat de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken voornemens is af te leggen aan Suriname en Brazilië in de tweede week van het meireces. Dit bezoek zal in het teken staan van de veranderende geopolitieke situatie in de Global South, evenals het voorzitterschap van de G20 door Brazilië.
 • Het Presidium besluit de motie-Veltman (TK 29984, nr. 1186)  ter nadere uitwerking doorgeleiden naar de commissie I&W. Alvorens een uitgewerkt voorstel aan de Kamer kan worden voorgelegd dient conform artikel 7.4 , vierde lid Reglement van Orde, tevens advies te worden ingewonnen bij de commissie voor de Rijksuitgaven.
 • Het Presidium besluit voor 9 personen per direct de toegang tot het Kamergebouw, waaronder de publieke tribunes, te ontzeggen voor de duur van 2 weken (tot en met 24 april 2024).

Besluit (e-mailprocedure) 

 • Het Presidium besluit voor 6 personen per direct de toegang tot het Kamergebouw, waaronder de publieke tribunes, te ontzeggen voor de duur van vier weken (tot en met 7 mei 2024).

Agenda

 • 1             Opening en mededelingen
 • 2             Verslag Presidiumvergadering 6 maart 2024 en 13 maart 2024
 • 3             Kamerorganisatie
 • 3.1          Vaststelling concept-Raming 2025
 • 3.2          Nota van wijziging voorstel Regeling financiële ondersteuning fracties (36368) 
 • 3.3          Concept-wijzigingsvoorstel Regeling toezicht en handhaving Gedragscode Leden Tweede Kamer en Evaluatieverslag Gedragscode
 • 4             Constitutioneel
 • 4.1          Uitwerking motie-Flach c.s. (Kamerstuk 32637, nr. 609)
 • 4.2          Deelname commissie BuHa-OS aan Global Parliamentary Forum op 15 en 16 april 2024.

Besluiten

 • Het Presidium besluit, op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de jaarschijf 2029 aan te passen op het onderdeel ‘renovatie en tijdelijke huisvesting’. 
 • Het Presidium stemt in met de complete set concept-Ramingsstukken 2025 inclusief bijlagen. 
 • Het Presidium stemt in met de doorgeleiding van de stukken naar de commissie voor Binnenlandse Zaken (zaaknummer 36528).
 • Het Presidium besluit de nota van wijziging van de Regeling financiële ondersteuning fracties en groepen Tweede Kamer door te geleiden naar de Kamer.
 • Het Presidium stemt in met het wijzigingsvoorstel van de Gedragscode en de Regeling toezicht en handhaving Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het wijzigingsvoorstel wordt samen met het Verslag doeltreffendheid en effecten Regeling toezicht en handhaving door te geleiden naar de Kamer (Kamerstuk 35351-26 en 35351-27).
 • Het Presidium besluit de motie Flach c.s. (Kamerstuk 32637, nr. 609) door te geleiden naar de vaste commissie voor EZK voor verdere uitwerking (documentnummer 2024Z05579).
 • Het Presidium stemt in met deelname van een delegatie bestaande uit leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Global Parliamentary Forum van de Wereldbank en het IMF in Washington D.C.

Agenda

 • 1 Opening en mededelingen
 • 2 Verslag Presidiumvergadering 28 februari 2024
 • 3 Kamerorganisatie
 • 3.1 Jaarverslag 2023 College van onderzoek integriteit
 • 3.2 Jaarverslag 2023 onafhankelijk adviseur integriteit
 • 4 Constitutioneel
 • 4.1 Advies hoorzittingen  bewindspersonen (uitwerking motie TK 35788-226)
 • 4.2 Werkbezoek en mandaatnotitie rapporteurs commissie digitale zaken 
 • 4.3 Werkbezoek commissie Koninkrijksrelaties aan Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius in meireces 
 • 4.4 Werkbezoek commissies Buitenlandse Zaken en Defensie, Brussel d.d. 17-18 maart 2024

Besluiten

 • Het Presidium besluit de volgende tekst in de huisregels op te nemen: ‘In het Kamergebouw zijn gedragingen of (collectieve) uitingen niet toegestaan als deze gedragingen of uitingen naar anderen bedreigend, beledigend of discriminerend zijn of de werkzaamheden van Kamerbewoners kunnen verstoren, belemmeren of verhinderen.’
 • Het Presidium neemt kennis van het jaarverslag 2023 van het College van onderzoek integriteit en geleidt het jaarverslag door aan de Tweede Kamer.
 • Het Presidium besluit de door de selectiecommissie voorgestelde kandidaat, mevrouw Z.J. Oosting, voor te dragen aan de Tweede Kamer als voorzitter van het College van onderzoek integriteit. 
 • Het Presidium neemt kennis van het jaarverslag van de adviseur integriteit en besluit de aanbeveling, om de taak en werkwijze van de adviseur vast te leggen in de regelgeving, te betrekken bij het voorstel tot wijziging van de Regeling toezicht en handhaving van de Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 • Het Presidium besluit de brief van de commissie voor de Werkwijze en de handleiding voor de organisatie van hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen door te geleiden naar de Kamer.
 • Het Presidium neemt kennis van de mandaatnotitie van de commissie Digitale Zaken en van het 1-daagse werkbezoek dat twee rapporteurs afleggen aan Brussel als onderdeel van dit mandaat.
 • Het Presidium stemt in met het gebruik van een deel van het IPKO-budget voor het kennismakingsbezoek van de commissie Koninkrijksrelaties aan Sint-Maarten, Saba en Sint Eustatius in het meireces.
 • Het Presidium neemt kennis van het voorgenomen gezamenlijk werkbezoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de commissie voor Defensie aan Brussel dat in het teken staat van de 75-jarige NAVO-samenwerking.

Besluiten

 • Het Presidium besluit voor 19 personen per direct de toegang tot het Kamergebouw, waaronder de publieke tribunes, te ontzeggen voor de duur van vier weken (tot en met 2 april 2024).
 • Het Presidium besluit de huisregels te laten aanscherpen op het punt van demonstreren binnen het Kamergebouw.
 • Het Presidium zal de Kamer per brief (Kamerstuk: 36328-18) informeren over de ordeverstoringen tijdens het Vragenuur van dinsdag 5 maart 2024 en daarin ook ingaan op de uitkomsten van het overleg tussen de Griffier en de Burgemeester van Den Haag over de bevoegdheidsverdeling in de publieke ruimte van het Kamergebouw.

Agenda

 • 1 Opening en mededelingen
 • 2 Verslag Presidiumvergadering  7 februari 2024
 • 3 Kamerorganisatie
 • 3.1 Concept-Ramingsstukken 2025
 • 3.2 Presidiumrapportage Begroting en verantwoording 2023
 • 3.3 Nadere uitwerking wijziging Regeling toezicht en handhaving Gedragscode https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/presidium/presidiumvergaderingen
 • 3.4 Besteding fractiebudgetten
 • 4 Constitutioneel
 • 4.1 Concept-convenant financiering Montesquieu instituut https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2023Z17577&did=2023D42596
 • 4.2 Conceptplanning voor de behandeling van de verantwoordingsstukken en de Voorjaarsnota
 • 4.3 Voordracht Kunstcommissie Percentageregeling Binnenhof
 • 4.4 Samenstelling Tweede Kamerdelegatie 4 en 5 mei 2024 
 • 4.5 Werkbezoek door EU-rapporteur EZK naar EU-instellingen te Brussel, d.d. 4 maart 2024
 • 4.6 COSAC-conferentie d.d. 24-26 maart 2024 te Brussel
 • 4.7 Women Political Leaders Top d.d. 19-21 maart 2024 te Athene
 • 4.8 Werkbezoek commissie Buitenlandse Zaken aan Berlijn

Besluiten

 • Het Presidium besluit voor vier personen per direct de toegang tot het Kamergebouw, waaronder de publieke tribunes, te ontzeggen voor de duur van vier weken (tot en met 26 maart 2024).
 • Het Presidium stemt in met de concept-Raming 2025 waarin de financiële mutaties naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2024 zijn verwerkt. Deze mutaties hebben betrekking op het jaar 2024 (en op de jaren na 2024). Het Presidium stemt in met de concept-Ramingsstukken 2 tot en met 4 inclusief de bijlagen 5 tot en met 7.
 • Het Presidium neemt kennis van de Presidiumrapportage begroting en verantwoording 2023. Het Presidium besluit in de volgende rapportages over de begroting en verantwoording ook de ziekteverzuimcijfers binnen de ambtelijke organisatie op te laten nemen. Het Presidium stemt in met het Jaarverslag en de doorgeleiding naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties conform de beheerafspraken.
 • Het Presidium besluit tot meer differentiatie in het sanctie-instrumentarium van de Regeling toezicht en handhaving Gedragscode leden van de Tweede Kamer. Bureau Wetgeving zal een wijzigingsvoorstel uitwerken waarin de schorsingsmaatregel meer op maat kan worden vormgegeven (bijv. schorsing van deelname aan een werkbezoek, een commissie, lidmaatschap van een delegatie etc.) en waarin ook de voorwaardelijke schorsing is opgenomen als sanctie.
 • Het Presidium besluit tot afwijzing van een verzoek om gemaakte juridische kosten te vergoeden uit het fractiekostenbudget (Fractiekostenregeling).
 • Het Presidium stemt in met het concept-convenant van afspraken en voorwaarden betreffende de financiële bijdrage voor de instandhouding en het beheer van Parlement.com aan het Montesquieu Instituut.
 • Het Presidium stemt in met de voorstellen in de brief van de commissie voor de Rijksuitgaven en stelt de conceptbrief namens het Presidium aan de Kamer vast.
 • Het Presidium gaat akkoord met de verdeelsleutel, gebaseerd op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, voor aanwezigheid van fracties bij de Nationale herdenking op 4 mei.
 • Het Presidium is akkoord met het voorstel van de kunstcommissie om de opdracht gebaseerd op de percentageregeling beeldende kunst voor het project ‘renovatie Binnenhof’ te verstrekken aan Aukje Dekker in het kader van het programma Kunstparade Binnenhof Renovatie.
 • Het Presidium neemt kennis van het werkbezoek van de EU-rapporteur van de commissie EZK naar EU-instellingen te Brussel d.d. 4 maart 2024.
 • Het Presidium stemt in met deelname aan de COSAC-conferentie d.d. 24-26 maart 2024 in Brussel en de bijbehorende begroting.
 • Het Presidium stemt in met de deelname aan de Women Political Leaders Top in Athene van 19 tot en met 21 maart 2024.
 • Het Presidium stemt in met het werkbezoek van een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken aan Berlijn van 10 tot en met 12 april 2024.

Besluit e-mailprocedure

Het Presidium besluit de motie Dassen (Kamerstuk 36410 X-70) uit te voeren en stemt in met de aanschaf van een Oekraïense vlag met een afmeting van 300 x 450 cm. Het Presidium besluit de vlag te plaatsen bij de personeelsingang van het Tweede Kamergebouw aan de Bezuidenhoutseweg 67 op zaterdag 24 februari 2024. De Oekraïense vlag zal gehesen worden, samen met de Nederlandse en Europese vlag, bij zonsopgang en neergehaald bij zonsondergang.

Agenda

 • 1 Opening
 • 2 Verslag Presidiumvergadering  24 januari 2024
 • 3 Kamerorganisatie
 • 3.1 Vraagpuntennotitie Regeling toezicht en handhaving Gedragscode leden Tweede Kamer der Staten-Generaal (Gedragscode | Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • 3.2 Statutenwijziging stichting fractiekosten NSC
 • 4 Constitutioneel
 • 4.1 Voorstel instellen werkgroep constitutionele toetsing van de commissie BiZa (2024Z01214)
 • 4.2 Percentageregeling Binnenhof
 • 4.3 Werkbezoek interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU, Brugge, 3-5 maart 2024
 • 4.4 Werkbezoek Ministeriële Conferentie WTO MC13 Abu Dhabi 25-28 februari 2024

Besluiten

 • Het Presidium besluit om, in aanvulling op het besluit d.d. 16 oktober 2023, bij de uitwerking van het voorstel tot wijziging van de Gedragscode en de Regeling toezicht en handhaving van de Gedragscode de mogelijkheid van een financiële sanctie nader uit te werken. 
 • Het Presidium stemt in met de formele omzetting via een statutenwijziging van de Stichting Fractieondersteuning Groep Omtzigt naar de Stichting Fractieondersteuning Nieuw Sociaal Contract (NSC). Het Presidium neemt kennis van de samenstelling van het bestuur van de Stichting Fractieondersteuning Nieuw Sociaal Contract.
 • Het Presidium besluit een werkgroep in te stellen teneinde te komen tot een instellingsbesluit voor de tijdelijke commissie grondrechten en constitutionele toetsing en daarbij rekening te houden met de door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van belang geachte aspecten.
 • Het Presidium neemt kennis van de brief van de coördinerend adviseur beeldende kunst bij het Atelier Rijksbouwmeester.
 • Het Presidium stemt in met het werkbezoek van de commissie voor Buitenlandse Zaken aan de Interparlementaire conferentie te Brugge, van 3 tot en met 5 maart 2024.
 • Het Presidium neemt kennis van deelname aan de 13de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO MC13) in de Verenigde Arabische Emiraten, van een aantal leden namens de vaste commissie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsorganisatie.

Agenda

 • 1 Opening en mededelingen        
 • 2 Verslag Presidiumvergadering  21 december 2023           
 • 3 Kamerorganisatie
 • 3.1 Veiligheidsinstrumenten
 • 3.2 Voortgangsrapportage pilot burgersignalen
 • 3.3 Voorstel recesdata 2024-2025
 • 3.4 Voorstel vergaderdata Presidium  september 2024 – juni 2025
 • 3.5 Notitie Veiligheidsbeleid vrije verkeersruimten en vluchtroutes
 • 3.6 Notitie 100% scan post
 • 3.7 Ontheffing fractiestichting CDA
 • 4 Constitutioneel
 • 4.1 Uitwerking motie Montesquieu Instituut
 • 4.2 Uitwerking motie verhoren nieuwe bewindspersonen
 • 4.3 Adviesaanvraag autoriteit persoonsgegevens door commissie VWS
 • 4.4 Werkbezoek IPC Artificiële Intelligentie d.d. 28-29 januari 2024 in Brussel door commissie DiZa
 • 4.5 Werkbezoek COSAC-voorzittersconferentie d.d. 14-15 januari 2024 in Namur door commissie voor Europese Zaken
 • 4.6 Aandachtspunten Raming 2025 en overzicht moties gericht aan Presidium

Besluiten

 • Het Presidium stemt in met de verlenging van de tijdelijke benoeming van Marieke Penninga tot 1 september 2024.
 • Het Presidium heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportage pilot burgersignalen.
 • Het Presidium besluit het voorstel voor de recessen voor de periode herfst 2024 tot en met zomer 2025 ter besluitvorming voor te leggen aan de Kamer. (https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/recessen)
 • Het Presidium stelt de vergaderdata vast voor zijn vergaderingen in 2024 tot het zomerreces van 2025. (Vergaderkalender Presidium | Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Het Presidium heeft kennis genomen van de notitie Vrije verkeersruimten en vluchtroutes.
 • Het Presidium heeft kennis genomen van het voornemen om alle binnenkomende post van Kamerleden 100% te gaan scannen.
 • Het Presidium stemt in met de ontheffing van de kwaliteitseis en de benoeming tot bestuurders van de Stichting fractiebureau CDA Tweede Kamerfractie.
 • Het Presidium stemt in met het informeren van de Kamer op hoofdlijnen over de uitkomst van het overleg met de Eerste Kamer en het vervolgproces. (36410-VII-88
 • Het Presidium besluit de commissie voor de Werkwijze te verzoeken de motie van het lid Sneller (Kamerstuk 35 788, nr. 226) uit te werken  en met een voorstel te komen voor het organiseren van hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen. (2024D03164)
 • Het Presidium besluit de adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens ten behoeve van het voorstel van wet van het lid Podt aan de Kamer voor te leggen. (35534-9
 • Het Presidium neemt kennis van het werkbezoek van de commissie Digitale Zaken aan een Interparlementaire conferentie over Artificiële Intelligentie.
 • Het Presidium heeft kennis genomen van het werkbezoek van de commissie Europese Zaken aan de COSAC-voorzittersconferentie in Namen.
 • Het Presidium bespreekt het overzicht van de moties gericht aan het Presidium en de aandachtspunten voor de Raming 2025. Het Presidium kan zich vinden in de genoemde punten: sociale veiligheid, ontwikkeling van de Kamerorganisatie, integrale veiligheid, werkwijze van de Kamer, tijdelijke huisvesting en renovatie Binnenhof.

Archief