Gedragscode

De integriteitsregels waar Kamerleden zich aan te houden hebben zijn opgenomen in een aantal wetten. Deze zijn opgenomen in de Regelingen integriteit. De Tweede Kamer heeft deze integriteitsregels samengebracht in de vorm van een gedragscode met gedragsregels voor de Kamerleden:

  1. Het Kamerlid oefent zijn ambt uit in onafhankelijkheid en in het algemeen belang.
  2. Het Kamerlid accepteert geen gift of gunst die bedoeld is om zijn handelen in het ambt te beïnvloeden.
  3. Het Kamerlid voldoet aan de registratieverplichtingen die het ambt hem oplegt.
  4. Het Kamerlid gebruikt in het ambt verkregen informatie niet voor persoonlijke belangen en waarborgt, indien van toepassing, het vertrouwelijke karakter ervan.
  5. Het Kamerlid handelt conform de regels van de Kamer.

Op 1 april 2021 is de regeling in werking getreden die het toezicht en de handhaving van deze gedragscode regelt. Hiermee wordt het College van onderzoek integriteit ingesteld. Het College heeft tot taak om klachten aangaande schending van de Gedragscode door Kamerleden te behandelen. Tweede Kamerleden kunnen zelf de onafhankelijk adviseur integriteit van de Tweede Kamer benaderen als zij advies willen over de uitleg en toepassing van de integriteitsregels. Op grond van de integriteitsregels moeten Kamerleden opgave doen in openbare registers van onder andere nevenfuncties, geschenken en reizen.