Besluitenlijsten

Besluitenlijst Presidiumvergadering 13 juni 2018

 • Het Presidium stemt in met het plan van aanpak voor de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht.
 • Het Presidium stemt in met de uitwerking van het kindervragenuur.
 • Het Presidium stemt in met het voorstel om het inkorten van de toegestane duur van de stemverklaringen tot één minuut, aan te merken als een wijziging van eenvoudige aard. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de Kamer.
 • Het Presidium stemt in met het voorstel om de Commissie van in- en uitgeleide ter gelegenheid van Prinsjesdag samen te stellen.
 • Het Presidium besluit over te gaan tot de werving van een derde MT-lid.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 23 mei 2018

 • Het Presidium stemt in met de voordracht aan de Kamer voor benoeming van mevrouw Simone Roos tot Griffier.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 25 april 2018

 • Het Presidium stemt in met de nota naar aanleiding van het verslag over de Raming 2019. De nota wordt voor verdere behandeling doorgestuurd naar de commissie voor Binnenlandse Zaken.
 • Het Presidium stemt in met de hoofdlijnen van de herijking van de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 11 april 2018

 • De Presidiumvergadering van 11 april heeft niet geresulteerd in een besluitenlijst. Agendapunten waarover besluitvorming nodig is, komen later terug op de agenda van het Presidium.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 28 maart 2018

 • Het Presidium stemt in met het laten uitvoeren van een externe evaluatie naar aanleiding van het incident dat heeft plaatsgevonden op d.d. 22 maart 2018 in de Plenaire Zaal van de Tweede Kamer.
 • Het Presidium besluit aangifte te doen bij de politie in verband met de ordeverstoring in de Vergadering van de Tweede Kamer van 22 maart 2018.
 • Het Presidium stemt in met het voorstel om een Presidiumbesluit op te stellen op basis van art. 152 van het RvO, op grond waarvan vervolgens de persoon die de orde verstoorde tijdens de vergadering van 22 maart 2018 de toegang tot het gebouw van de Tweede Kamer zal worden ontzegd.
 • Het Presidium besluit te onderzoeken of in het RvO zelf nadere regels omtrent toelating moeten worden opgenomen.
 • Het Presidium besluit het advies van de Bouwbegeleidingscommissie over te nemen voor wat betreft de nieuwe publieksingang, de nieuwe Statenpassage, de inrichting van de plenaire zaal, de hoofdingang en opstelling van de grote commissiezalen.
 • Het Presidium besluit het voorstel tot wijziging van de Regeling vertrouwelijke stukken conform artikel 153 vierde lid van het Reglement van Orde aan te merken als een wijziging van eenvoudige aard en het voorstel tot wijziging aan de Kamer voor te leggen.
 • Het Presidium heeft geen bezwaar tegen het werkbezoek van een delegatie van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en aan het kantoor van het energiebedrijf ENGIE te Brussel.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 14 maart 2018

 • Het Presidium stelt het behandelschema vast voor de stukken samenhangend met de Rijksverantwoording en de Voorjaarsnota.
 • Het Presidium stemt in het met verzoek van de vaste commissie van Buitenlandse Zaken om aan de Tweede Kamer voor te stellen een adviesaanvraag voor te leggen aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over het streven naar onafhankelijkheid van de Koerdische Autonome Regio in Irak, mede in het licht van de Montevideo-criteria.
 • Het Presidium stemt in met het opstellen van een brief aan de minister-president over de informatiepositie van de Tweede Kamer.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 21 februari 2018

 • Het Presidium stemt niet in met de  bekostiging van de bijzonder griffier Herziening wetboeken Strafvordering voor de commissie J&V uit het onverdeelde kennis- en onderzoeksbudget van de Tweede Kamer. De commissie kan en moet dit uit het eigen kennis- en onderzoeksbudget bekostigen.
 • Het Presidium stemt in met de Ramingstukken 2019. 

Besluitenlijst Presidiumvergadering 7 februari 2018  

 1. Het Presidium stemt in met het voorstel om als Tweede Kamer het initiatief te nemen tot het organiseren van meerdere activiteiten in het kader van de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht in 2019. Tevens is ingestemd met het aanstellen van een projectleider en een werkgroep, bestaande uit Kamerleden, fractiemedewerkers en Kamerambtenaren.
 2. Het Presidium stemt in met de geformuleerde doelstellingen voor de herijking van de Stafdienst FEZ en met het op te stellen organisatie- en formatieplan.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 24 januari 2018

 1. Het Presidium besluit een nieuwe Griffier te werven aan de hand van de profielschets die in juni 2017 is vastgesteld.
 2. Het Presidium besluit tot het instellen van een werkgroep Herziening van het Reglement van Orde. Het Presidium nodigt de fracties uit een vertegenwoordiger aan te wijzen voor deelname aan deze werkgroep en besluit Kamerlid C.G. van der Staaij met het voorzitterschap van deze werkgroep te belasten en verzoekt de werkgroep vóór 1 maart 2019 een eindrapport te presenteren aan het Presidium.
 3. Het Presidium stemt in met het doorgeleiden van het verzoek om voorlichting aan de Afdeling Advisering van de Raad van State over artikel 16 van de Mijnbouwwet, en legt dit ter goedkeuring voor aan de Tweede Kamer.
 4. Het Presidium stelt de vergaderdata vast voor zijn vergaderingen in 2018 en tot het zomerreces in 2019.
 5. Het Presidium stemt in met de voorstellen voor de Voorjaarsnotamutaties 2018 en met het versturen van de Jaarverantwoording 2017 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 6. Het Presidium stemt in met de conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport 'Spoofing Incident’ en de genomen maatregelen.
 7. Het Presidium besluit een Kunstcommissie in te stellen van minimaal drie en maximaal vijf Kamerleden, onder voorzitterschap van Kamerlid A. Pechtold. Deze commissie wordt betrokken bij de aanschaf van kunstwerken (aankoop, schenking of bruikleen), het realiseren van nieuwe kunsttoepassingen en andere esthetische kwesties die met de inrichting van de Tweede Kamer te maken hebben.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 13 december 2017

 1. Het Presidium stemt in met de voorgestelde positionering en inrichting van de Griffie Interparlementaire Betrekkingen.
 2. Het Presidium besluit de regelingen rond de aanwezigheid van fractiemedewerkers bij besloten briefings te handhaven. Het Presidium verzoekt de commissievoorzitters wel bij het aanbieden van besloten briefings zeer kritisch na te gaan of het besloten karakter noodzakelijk is of dat kan worden volstaan met beperkte openbaarheid en dat fractiemedewerkers kunnen worden toegelaten. Kamerleden kunnen zich ook laten vergezellen door medewerkers van een andere fractie.
 3. Het Presidium stemt in met het verzoek aan de Raad van State over voorlichting betreffende de nota van wijziging bij wetsvoorstel Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen (34 801) en geleidt deze ter besluitvorming door aan de Kamer
 4. Het Presidium stemt in met de Afrekening uitgaven Kabinetsformatie.
 5. Het Presidium stelt de fractieverantwoording 2017 van vertrokken fracties, de bijdrage over 2017, definitief vast op grond van artikel 9, lid 1 van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014, met uitzondering van de bijdrage aan de stichting ondersteuning Groep Kuzu/Öztürk. Het Presidium zendt op grond van artikel 10, lid 1 van de Regeling, de definitieve vaststelling, voorzien van de verantwoordingen aan de Kamer. Het Presidium keurt de besluiten tot ontbinding van de stichtingen goed.
 6. Het Presidium stemt in met de berekeningsgrondslag voor het zetelbedrag 2018, een compensatie van 1% ter dekking van de loonkostenstijging in 2017 en 2018 en met het instellen van een werkgroep onder voorzitterschap van de Stafdienst FEZ, bestaande uit ambtelijk secretarissen en ambtenaren, die zich bezighoudt met het ontwikkelen van een nieuwe berekeningsgrondslag voor het zetelbedrag.

Besluitlijst Presidiumvergadering 29 november 2017

 1. Het Presidium besluit het voorstel voor de recessen voor de periode herfst 2018 tot en met zomer 2019 aan de Kamer voor te leggen.
 2. Het Presidium besluit de termijn voor inzending van correcties op de Handelingen aan te passen naar 72 uur, met op verzoek een verlenging met 48 uur. De Kamerleden worden daarover geïnformeerd in een brief.
 3. Het Presidium stemt in met een verlenging van het experiment met een dynamische vergaderopstelling in de Troelstrazaal tot aan het zomerreces van 2018 en zal uiterlijk in juni 2018 verder beslissen.
 4. Het Presidium laat de nadere afstemming over de deelname van twee leden van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Parliamentary Conference on the World Trade Organization over aan de betrokken fractiesecretarissen.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 15 november 2017

1. Het Presidium besluit de Brief van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies over de evaluatie van de parlementaire ondervraging te betrekken bij de evaluatie over dit instrument.
2. Het Presidium stemt in met het verzoek van de vaste commissie voor I en W om de Kamer voor te stellen een BIT-toets op het luchtverkeersleidingssysteem iCAS te laten uitvoeren.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 1 november 2017

1. Het voorstel voor de behandeling van de Najaarsnota en suppletoire begrotingen 2017 wordt vastgesteld.
2. Het herziene voorstel behandeling begrotingen 2018 in het najaar 2017 wordt vastgesteld.
3. Het Presidium stemt in met verzoek van de commissie Europese Zaken tot het houden van een openbaar rondetafelgesprek over het Witboek Toekomst van Europa in het Provinciehuis van Limburg in Maastricht.
4. Het Presidium stemt in met het voorstel voor de samenstelling van de parlementaire begeleidingscommissie Staatscommissie parlementair stelsel.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 4 oktober 2017

1. Het Presidium stemt in met het voorstel Toedeling kennis- en onderzoeksbudget commissies.
2. Het Presidium stemt in met het bijgestelde Vlaggen-, overlijdens- en herdenkingsprotocol.
3. Het Presidium stemt in met de deelname van de voorgestelde Kamerdelegatie aan de VN-klimaatconferentie COP23 in Bonn en met bijbehorende kostenraming.
4. Het Presidium stemt in met de gevraagde medewerking aan de voorgenomen documentaire over democratie.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 13 september 2017

1. De commissie voor Binnenlandse Zaken is advies gevraagd over de vraag of de Kamer moet overgaan tot het instellen van een algemene commissie voor constitutionele zaken. De commissie adviseert als volgt:

 • Niet over te gaan tot het instellen van een algemene commissie voor constitutionele zaken.
 • De aandacht voor een gedegen constitutionele toets binnen commissies en plenum via verzoek of voorschrift te borgen.
 • Na ca. 3 jaren een onderzoek te laten uitvoeren naar de effectiviteit van deze maatregelen.

Het Presidium besluit conform deze adviezen en zal een verzoek richten aan de vaste en algemene commissies binnen de Tweede Kamer om standaard een constitutionele toets uit te voeren ten aanzien van de in hun handen gestelde zaken.

2. Het Presidium stemt in met de gevraagde uitbreiding van een commissiestaf.
3. Het Presidium stemt in met het voorstel van de commissie voor de Werkwijze voor een beoordelingskader dat een eenduidiger appreciatie van moties door het kabinet beoogt. Dit beoordelingskader moet er idealiter toe leiden dat bewindspersonen in gelijke situaties telkens hetzelfde oordeel over een motie uitspreken. De kans op verschillen in interpretatie van moties wordt daarmee, zowel voor kabinet als Kamer, zo gering mogelijk.

Een bewindspersoon kan op een motie als volgt reageren:

 • De motie overnemen
 • Het oordeel aan de Kamer laten
 • De motie ontraden
 • Aanvaarding van de motie onaanvaardbaar noemen
 • Verzoeken om de motie aan te houden

4. Het Presidium stemt in met de verantwoordingen fractiekosten over 2016. De verantwoordingen zullen worden gepubliceerd.

5. Het Presidium stemt in met de voorgestelde statutenwijziging van de stichting Fractieondersteuning SP.