Besluitenlijst Presidiumvergadering 29 november 2017

 1. Het Presidium besluit het voorstel voor de recessen voor de periode herfst 2018 tot en met zomer 2019 aan de Kamer voor te leggen.
 2. Het Presidium besluit de termijn voor inzending van correcties op de Handelingen aan te passen naar 72 uur, met op verzoek een verlenging met 48 uur. De Kamerleden worden daarover geïnformeerd in een brief.
 3. Het Presidium stemt in met een verlenging van het experiment met een dynamische vergaderopstelling in de Troelstrazaal tot aan het zomerreces van 2018 en zal uiterlijk in juni 2018 verder beslissen.
 4. Het Presidium laat de nadere afstemming over de deelname van twee leden van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Parliamentary Conference on the World Trade Organization over aan de betrokken fractiesecretarissen.

Besluitenlijkst Presidiumvergadering 15 november 2017

1. Het Presidium besluit de Brief van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies over de evaluatie van de parlementaire ondervraging te betrekken bij de evaluatie over dit instrument.
2. Het Presidium stemt in met het verzoek van de vaste commissie voor I en W om de Kamer voor te stellen een BIT-toets op het luchtverkeersleidingssysteem iCAS te laten uitvoeren.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 1 november 2017

1. Het voorstel voor de behandeling van de Najaarsnota en suppletoire begrotingen 2017 wordt vastgesteld.
2. Het herziene voorstel behandeling begrotingen 2018 in het najaar 2017 wordt vastgesteld.
3. Het Presidium stemt in met verzoek van de commissie Europese Zaken tot het houden van een openbaar rondetafelgesprek over het Witboek Toekomst van Europa in het Provinciehuis van Limburg in Maastricht.
4. Het Presidium stemt in met het voorstel voor de samenstelling van de parlementaire begeleidingscommissie Staatscommissie parlementair stelsel.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 4 oktober 2017

1. Het Presidium stemt in met het voorstel Toedeling kennis- en onderzoeksbudget commissies.
2. Het Presidium stemt in met het bijgestelde Vlaggen-, overlijdens- en herdenkingsprotocol.
3. Het Presidium stemt in met de deelname van de voorgestelde Kamerdelegatie aan de VN-klimaatconferentie COP23 in Bonn en met bijbehorende kostenraming.
4. Het Presidium stemt in met de gevraagde medewerking aan de voorgenomen documentaire over democratie.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 13 september 2017

1. De commissie voor Binnenlandse Zaken is advies gevraagd over de vraag of de Kamer moet overgaan tot het instellen van een algemene commissie voor constitutionele zaken. De commissie adviseert als volgt:

 • Niet over te gaan tot het instellen van een algemene commissie voor constitutionele zaken.
 • De aandacht voor een gedegen constitutionele toets binnen commissies en plenum via verzoek of voorschrift te borgen.
 • Na ca. 3 jaren een onderzoek te laten uitvoeren naar de effectiviteit van deze maatregelen.

Het Presidium besluit conform deze adviezen en zal een verzoek richten aan de vaste en algemene commissies binnen de Tweede Kamer om standaard een constitutionele toets uit te voeren ten aanzien van de in hun handen gestelde zaken.

2. Het Presidium stemt in met de gevraagde uitbreiding van een commissiestaf.
3. Het Presidium stemt in met het voorstel van de commissie voor de Werkwijze voor een beoordelingskader dat een eenduidiger appreciatie van moties door het kabinet beoogt. Dit beoordelingskader moet er idealiter toe leiden dat bewindspersonen in gelijke situaties telkens hetzelfde oordeel over een motie uitspreken. De kans op verschillen in interpretatie van moties wordt daarmee, zowel voor kabinet als Kamer, zo gering mogelijk.

Een bewindspersoon kan op een motie als volgt reageren:

 • De motie overnemen
 • Het oordeel aan de Kamer laten
 • De motie ontraden
 • Aanvaarding van de motie onaanvaardbaar noemen
 • Verzoeken om de motie aan te houden

4. Het Presidium stemt in met de verantwoordingen fractiekosten over 2016. De verantwoordingen zullen worden gepubliceerd.

5. Het Presidium stemt in met de voorgestelde statutenwijziging van de stichting Fractieondersteuning SP.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 5 juli 2017

Op basis van de spelregels die in het Presidium van 28 juni 2017 zijn vastgesteld is de samenstelling van de commissie van In- en Uitgeleide voor Prinsjesdag 2017 als volgt:

 • De heer Knops (CDA)
 • De heer Voordewind (CU)
 • Mevrouw Kuiken (PvdA)

Het Presidium stemt in met de spreektijden voor de begrotingsbehandeling in het najaar.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 28 juni 2017

 1. Het Presidium besluit in het vervolg uit te gaan van het criterium anciënniteit bij de samenstelling van de commissie van In- en Uitgeleide ter gelegenheid van Prinsjesdag. De dan ontstane samenstelling wordt vervolgens getoetst op evenwichtige vertegenwoordiging van de diverse fracties in samenhang met de delegatie van de Eerste Kamer.
 2. Het Presidium gaat akkoord met het voorstel van de commissie van Veiligheid en Justitie om een derde rapporteur aan te wijzen voor het vanuit de Tweede Kamer volgen van de wijziging Wet ministeriële verantwoordelijkheid.
 3. Het Presidium stemt in met het doorgeleiden van de adviesaanvraag van de commissie OCW aan de Onderwijsraad en legt dit voor aan de Tweede Kamer ter instemming.
 4. Het Presidium stemt in met het verzoek om advies van de commissie Europese Zaken aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken en legt dit voor aan de Tweede Kamer ter instemming.
 5. Het Presidium stemt in het doorgeleiden van het verzoek om voorlichting aan de Afdeling Advisering Raad van State over de behandeling van het Initiatiefwetsvoorstel Van Tongeren (TK 32 334) en legt dit voor aan de Tweede Kamer ter instemming.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 14 juni 2017

 1. Het Presidium is akkoord met het opbouwen van de dualistische vergaderopstelling in de Thorbecke- en Groen van Prinstererzaal gedurende het zomerreces.
 2. Het Presidium besluit in het kader van het KVKO-rapport de nieuwe werkwijze van commissies gefaseerd in te voeren in de periode van september 2017 tot uiterlijk 1 januari 2018 en gedurende die periode het aantal proeftuincommissies (zoveel als praktisch mogelijk is) uit te breiden en af te ronden.
 3. Het Presidium stemt in met de gemaakte keuzes op het gebied van de dienstverlening; belangrijkste beperking is het beëindigen van de avondopenstelling van het CIP, waarmee de beoogde efficiencywinst gehaald kan worden.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 31 mei 2017

 1. Het Presidium stemt met enkele aanpassingen in met de Nota naar aanleiding van het Verslag bij de Raming voor 2018 en geleidt deze door naar de Kamer.
 2. Het Presidium stemt naar aanleiding van de stand van zaken van de begrotingsuitvoering over de eerste vier maanden van 2017 in met het voorstel om bij Najaarsnota te bezien of aanvullende financiering noodzakelijk en wenselijk is.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 24 mei 2017

 1. Het Presidium besluit ná de kabinetsformatie aan de fractiesecretarissen te verzoeken te inventariseren welke ‘verweesde’ initiatiefwetsvoorstellen door een ander lid van de fractie worden overgenomen (en gehandhaafd) of kunnen worden ingetrokken. Daarbij worden ook initiatiefwetsvoorstellen betrokken die aanhangig zijn gemaakt door leden van fracties (groepen) die geen zitting meer hebben in de Kamer.
 2. Het Presidium besluit tevens om ná de kabinetsformatie nadrukkelijk aan het nieuwe kabinet te verzoeken in de gebruikelijke brief aan de Kamer over in te trekken wetgeving, de integrale lijst met aanhangige wetgeving ingediend door de regering mee te nemen.
 3. Het Presidium stemt in met de doorgeleiding van de voorgestelde wijziging van het Reglement van Orde waarin wordt geregeld dat een lid van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten die tijdelijk tevens minister of staatssecretaris is, door een door diens fractie aan te wijzen fractiegenoot tijdelijk wordt vervangen.
 4. Het Presidium heeft de omvang van de delegaties en de reisbudgetten van de commissies vastgesteld.
 5. Het Presidium heeft de afspraken over het verspreiden van de presidiumstukken geactualiseerd.
 6. Het Presidium keurt de statuten voor de oprichting van de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie DENK goed onder voorwaarde van gelijktijdige ontbinding door het Presidium van de stichting Ondersteuning Groep Kuzu/Öztürk.
 7. Het Presidium heeft de samenstelling van de begeleidingscommissie Staatscommissie Parlementair Stelsel vastgesteld.

Besluitenlijst presidiumvergadering 19 april 2017

 1. De heer M. Harbers (VVD) overweegt het voorzitterschap van de Bouwbegeleidingscommissie.
 2. Het Presidium stemt in met uitbreiding van het Presidium met een lid namens de kleine fracties. De heer J. Voordewind (ChristenUnie) neemt per direct namens de kleine fracties deel. Daardoor zijn er nu acht Presidiumleden.
 3. De evaluatie van het rapport ‘Voorop in Europa’ wordt niet doorgeleid naar de Kamer. Het Presidium besluit dat de staf van de commissie Europese Zaken onderdeel uitmaakt van het traject Versterking Kennis en Onderzoeksfunctie Tweede Kamer (kvko) en zal worden betrokken bij de tussenevaluatie van dat traject voor het zomerreces.
 4. Het Presidium stemt in met het behandelvoorstel om de motie-Gesthuizen/Volp door te geleiden naar de commissie voor Veiligheid en Justitie en de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een onderzoeksvoorstel uit te werken en aan het Presidium ter behandeling voor te leggen.
 5. Het Presidium stemt in met het realiseren van enkele aanpassingen in de ruimte onder de plenaire zaal om daarmee de dienstverlening aan de Kamerbewoners door centralisering verder te verbeteren.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 5 april 2017

 1. Het Presidium stemt in met het samenstellen van een Kamerdelegatie t.b.v. de Nationale Herdenking op 4 mei a.s. en van de Nationale Viering van de Bevrijding 2016 op 5 mei a.s.
 2. Het Presidium besluit tot een definitieve indeling voor de plaatsen in de plenaire zaal conform het ingediende vlekkenplan.
 3. Het Presidium stemt in met het voorstel voor huisvesting van de fracties en ambtelijke organisatie conform het ingediende ‘vlekkenplan’.
 4. De directeur Constitutioneel Proces heeft het Presidium verzocht in te stemmen met detachering naar de directie Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Presidium heeft daarmee ingestemd. De detachering gaat in per 15 april 2017. De vacature van directeur Constitutioneel Proces wordt vooralsnog niet ingevuld. Het Presidium heeft besloten een evaluatie uit te voeren naar de huidige managementstructuur.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 22 februari 2017

 1. Het Presidium stemt in met het advies van de commissie voor Financiën over Verantwoordingsdag 2017, de behandeling van de jaarverantwoording over 2016 en de Voorjaarsnota 2017. De datum van het Verantwoordingsdebat wordt gewijzigd van 25 mei in 24 mei 2017.
 2. Het Presidium stemt in met de conceptprofielschets van de Kamervoorzitter. Deze is identiek aan de profielschets voor de vorige Voorzittersverkiezing.
 3. Het Presidium stemt in met het voorstel tot wijziging van de Regeling Grote Projecten.
 4. Het Presidium stemt in met de Ramingsstukken voor de begroting van 2018.
 5. Het Presidium stemt in met het voorgestelde protocol voor invulling van een actieve informatieplicht van de ambtelijke organisatie aan het Presidium.
 6. Het Presidium stemt in met de inhoud van een intentieverklaring waarin staat dat de Tweede Kamer voor haar technische ICT-diensten aansluiting zoekt bij het Shared Service Center-ICT (SSC-ICT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 8 februari 2017

 1. Het Presidium stemt in met een proefneming in twee commissiezalen waarbij de vergaderopstelling wordt aangepast om staand spreken en interrumperen mogelijk te maken.
 2. Het Presidium stemt in met het conceptantwoord aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over de begeleidingsgroep Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 25 januari 2017

 1. Het Presidium stemt in met de vergaderdata van het Presidium tot de zomer van 2018.
 2. Het Presidium besluit het verzoek van de commissie voor Europese Zaken om advies te vragen aan de parlementair advocaat over de verenigbaarheid van Europese transparantieregels met het Verdrag van Lissabon met een positief advies door te geleiden naar de Kamer.
 3. Het Presidium neemt kennis van de brief van de commissie voor de Werkwijze met een verzoek aan de Kamer in nieuwe samenstelling te overwegen een algemene commissie voor constitutionele zaken in te richten. De brief zal worden voorgelegd aan de huidige Kamer met daarbij het voorstel deze brief door te geleiden naar de Kamer in nieuwe samenstelling zodat het kan worden betrokken bij de afwegingen over de instelling van de nieuw in te stellen Kamercommissies.
 4. Het Presidium besluit de tijdelijke zitplaats van het lid Monasch als definitieve zitplaats aan te wijzen.
 5. Het Presidium stemt in met de voorstellen voor de Voorjaarsnotamutaties 2017 en met het versturen van de voorlopige jaarverantwoording 2016 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 6. Het Presidium besluit ten aanzien van het begroten van parlementair onderzoek:
  a.    voor parlementair onderzoek met een ‘uitgavenbegroting’ te gaan werken;
  b.    een kwalitatieve risicoparagraaf in de onderzoeksbegrotingen op te nemen;
  c.    de stafdiensten FEZ en P&O een expliciete toets te laten doen op de doelmatigheid van de concept-onderzoeksbegroting;
  d.    jaarlijks standaard een financiële verantwoording van alle aan kennis en onderzoek gerelateerde uitgaven te willen ontvangen.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 14 december 2016

 1. Het Presidium stemt in met het aanhangig maken van het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde om bij stemmingen op basis van een voordracht door een commissie stemmen op personen die niet in de voordracht worden genoemd als ongeldig te beschouwen.
 2. Het Presidium zal de Kamer voorstellen de parlementaire enquête Fyra te beëindigen.
 3. Het Presidium stemt in met het toekennen van een bedrag ter grootte van €8.360 voor het onderzoek van rapporteurs Maij en Omtzigt over de Brexit.
 4. Het Presidium verleent de groep Monasch geen dispensatie bij de lengte van de termijn voor de benoeming van bestuursleden. Het Presidium verleent ontheffing van de verplichting dat de medebestuurders afkomstig zijn uit de fractie. Het Presidium besluit dat de nieuw op te richten stichting ondersteuning Kamerlid J. Monasch een gecombineerde verantwoording over 2016 en 2017 mag aanleveren.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 30 november 2016

 1. Het Presidium besluit in te stemmen met het rapport van de klankbordgroep Versterking Kennis- en onderzoeksagenda, alsmede met het voorstel aanpak organisatie naar aanleiding van het rapport van de Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksagenda.
 2. Het Presidium stemt in met het voorstel van de commissie voor Economische Zaken om in opdracht van de Kamer drie position papers te laten schrijven over de passendheid en houdbaarheid van de Mededingingswet.
 3. Het Presidium stemt in met het voorstel tot vaststelling van het herfstreces 2017 tot en met het zomerreces 2018.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 16 november 2016

 1. Het Presidium besluit in te stemmen met de nota n.a.v. het verslag en een nota van wijziging bij het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde inzake financiële ondersteuning fracties en spreektijden.
 2. Het Presidium stemt in met de normbegroting voor de parlementaire ondervraging en met het voorstel om de Griffier mandaat te geven uitgaven te doen om de ondersteuning van een parlementaire ondervraging te beginnen op basis van de normbegroting, met een verantwoording achteraf.
 3. Het Presidium stemt in met het wijzigen van de datum van indienen van de verantwoording door de fracties van 1 april 2017 naar 1 juli 2017, in verband met de termijn tussen de verkiezingen en de verantwoordingsdatum. Fracties die na de verkiezingen in 2017 niet in de Tweede Kamer terugkeren dienen hun verantwoording over 2017 voor 1 oktober 2017 in.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 2 november 2016

 1. Het Presidium stemt in met de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de commissie voor Financiën en zal het voorstel hierover ter instemming aan de Kamer voorleggen.
 2. Het Presidium stelt het behandelschema voor de Najaarsnota 2016 en de suppletoire begrotingen vast.
 3. Het Presidium gaat akkoord met het verzoek om aan de Kamer voor te stellen de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken advies te vragen over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000.
 4. Het Presidium stemt in met de voorgestelde benoemingen van vertrouwenspersonen en verzoekt nog een extra vertrouwenspersoon te benoemen.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 5 oktober 2016

 1. Het Presidium stemt in met de begrotingen behorende bij de voorstellen ‘parlementaire ondervraging fiscale constructies’ en legt beide voorstellen voor aan de Kamer ter plenaire besluitvorming.
 2. Het Presidium besluit tot een nadere wijziging van het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties en de Regeling vertrouwelijke stukken naar aanleiding van het voorstel van de werkgroep-Bisschop en verzoekt het voorstel snel in te dienen bij de Kamer.
 3. Het Presidium stemt in met het schriftelijke antwoord aan het lid Omtzigt aangaande de vraag over de IORP-richtlijn.
 4. Het Presidium stemt in met het verzoek van de commissie Infrastructuur en Milieu tot deelname aan de VN-klimaatconferentie te Marrakech van 14 tot en met 18 november 2016.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 14 september 2016

 1. Het Presidium besluit in te stemmen met het protocol beëindigen accounts Kamerleden, met de aanpassing dat het emailaccount na beëindiging van het Kamerlidmaatschap drie weken wordt opengehouden, tenzij een Kamerlid verzoekt het account onmiddellijk te beëindigen.
 2. Het Presidium stemt in met de realisatie van een Engelse bewerking en vertaling van het boek ‘In dit huis, twee eeuwen Tweede Kamer’; met de kanttekening dat de kosten niet meer dan €10.000 mogen bedragen.
 3. Het Presidium besluit in te stemmen met het aanmelden van de voorgestelde najaarsnotamutaties.
 4. Het Presidium besluit het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties en de Regeling vertrouwelijke stukken naar aanleiding van het voorstel van de werkgroep-Bisschop, in te dienen bij de Kamer.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 6 juli 2016

 1. Het Presidium besluit  dat de begrotingsstukken op vrijdag 16 september 2016 onder embargo worden aangeleverd, zodat de Algemene Politieke Beschouwingen in de week van Prinsjesdag kunnen plaatsvinden. Het Belastingplan en de Macro-economische Verkenningen ontvangt de Kamer op Prinsjesdag zelf. Het Presidium gaat tevens akkoord met het voorgestelde behandelschema voor de begrotingen 2017.
 2. Het Presidium besluit de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de motie-Duthler c.s. (EK 34000-Q) door te geleiden naar de Kamer voor plaatsing op de stemmingslijst.
 3. Het Presidium stemt in met de aanpak om een protocol op te stellen voor het creëren en beëindigen van accounts van Kamerleden en andere kamerbewoners. Na bespreking met de ambtelijke secretarissen wordt het protocol geagendeerd in het Presidium.
 4. Het Presidium stemt niet in met het werkbezoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Canada, omdat dit werkbezoek buiten het reces plaatsvindt.
 5. Het Presidium besluit de commissie van In- en Uitgeleide Leden Koninklijk Huis evenals voorgaande jaren samen te stellen op basis van de criteria anciënniteit in combinatie met fractiegrootte.
 6. Het Presidium besluit geen toestemming te verlenen aan een expositie in het gebouw van de Tweede Kamer naar aanleiding van het herdenkingsjaar 65 jaar Molukkers in Nederland, omdat deze niet voldoet aan de criteria.
 7. Het Presidium besluit een wijziging aan te brengen in de toelichting op het amendement ramingsbijstelling Voorjaarsnota.
 8. Het Presidium besluit dat het de discretionaire bevoegdheid van de Voorzitter is om in de plenaire zaal te herdenken of stil te staan bij gebeurtenissen, en om de richtlijnen hiervoor te actualiseren.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 22 juni 2016

 1. Het Presidium besluit met terugwerkende kracht akkoord te gaan met het verzoek om de kosten van de lunchbijeenkomst van het side-event van de rapporteurs Single European Sky ten laste te brengen van het kennis- en onderzoeksbudget. Het Presidium besluit dat verzoeken voor uitgaven die rapporteurs maken ten laste van het kennis- en onderzoekbudget tot een bedrag van €5.000,00 in het vervolg niet meer aan het Presidium hoeven te worden voorgelegd.
 2. Het Presidium besluit in te stemmen met de aanbevelingen van de werkgroep Benoemingen en Voordrachten, en de Griffier te verzoeken uitvoering te geven aan de maatregelen die in het rapport worden voorgesteld, voor zover deze de werkwijze van de Kamer betreffen. Tevens besluit het Presidium tot openbaarmaking van het rapport van de werkgroep en doorgeleiding naar de Kamer. 

Besluitenlijst Presidiumvergadering 25 mei 2016

 1. Het Presidium besluit dat de Nota naar aanleiding van het verslag Raming 2017, na verwerking van de gemaakte opmerkingen, kan worden doorgeleid naar de Kamer.
 2. Het Presidium heeft gesproken over de achterstallige uitbetaling van de fractiekosten en heeft besloten als Presidium in gezamenlijkheid twee amendementen in te dienen.
 3. Het Presidium heeft besloten de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Fyra met betrekking tot de Wet op de parlementaire enquête (Wpe) door te geleiden naar de tijdelijke commissie evaluatie Wpe.
 4. Het Presidium stemt in met de volgende taakafbakening tussen het Presidium en de Commissie voor de Werkwijze der Kamer:
 • Bij vraagstukken over de werkwijze bepaalt het Presidium eerst of het advies van de CWW ter zake wil inroepen. Indien het daartoe besluit, wordt elke inhoudelijke discussie in het Presidium opgeschort.
 • Kamercommissies worden gewezen op de mogelijkheid om vraagstukken betreffende de werkwijze rechtstreeks aan de CWW voor te leggen. Het Presidium wordt daarvan in afschrift op de hoogte gesteld. Ook van de zijde van de CWW wordt het Presidium vervolgens op de hoogte gehouden. Het is aan het Presidium om eventuele voorstellen betreffende de werkwijze van de Kamer aan de Kamer ter goedkeuring voor te leggen.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 20 april 2016

 1. Het Presidium stelt aan de Kamer voor de Adviescommissie Vreemdelingenzaken advies te vragen over een initiatiefwetsvoorstel van het lid Voortman. Dit voorstel gaat over vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije en het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije (Kamerstuk 34079).
 2. Het Presidium stemt in met het toekennen van een reisbudget voor een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk in het kader van het rapporteurschap ‘gezondheidscheck Vogel- en Habitatrichtlijn’.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 30 maart 2016

 1. Het Presidium heeft kennisgenomen van de goedkeurende controleverklaring van de Auditdienst Rijk (ADR) over het begrotingshoofdstuk Staten-Generaal (IIa). De aanbevelingen van de ADR worden door de ambtelijke organisatie opgepakt. Het Presidium is het niet eens met de duiding van de trekkingsrechten door de ADR en heeft verzocht daarover met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in gesprek te gaan.
 2. Het Presidium stemt niet in met het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor een reisbudget.
 3. Het Presidium ontraadt de moties-Klein (33 959 nr. 5 en nr. 6)
 4. Het Presidium neemt kennis van de gang van zaken in het VAO BEPS van 22 maart jl. en is van mening dat het gebruikelijk is dat een bewindspersoon richting Kamer een oordeel geeft over een ingediende motie, maar dat het aan de Kamer is om een motie te wegen bij de stemming over de motie.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 23 maart 2016

 1. Veiligheidsketen
  De directeur Bedrijfsvoering en Informatisering informeert de Presidiumleden over de veiligheidsketen.
   
 2. Aanpassen wetgeving n.a.v. rapport moderniseringstraject Wet ministeriële verantwoordelijkheid.
  Het Presidium besluit om de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te vragen gezamenlijk te komen met een voorstel tot wijziging van de Wet ministeriële verantwoordelijkheid. Voorafgaand zullen de beide Kamervoorzitters een gesprek hebben met beide ministers.
   
 3. Advies van de commissie Financiën over Verantwoordingsdag 2016, de behandeling van de jaarverantwoording over 2015 en de Voorjaarsnota 2016.
  Het Presidium is akkoord om het Verantwoordingsdebat tussen fractievoorzitters, de minister-president en de minister van Financiën te laten plaatsvinden op donderdag 26 mei 2016. Het Presidium is tevens akkoord met de voorgestelde behandeldata voor de jaarverantwoording over 2015 en de Voorjaarsnota 2016.
  De brief van de commissie Financiën met de precieze data zal worden doorgestuurd naar de Kamer.
   
 4. Voorstel vervroegen tijdstip aanbieden verantwoordingsstukken op 18 mei 2016.
  Het Presidium is akkoord met het voorstel om het tijdstip voor de aanbieding van de Verantwoordingsstukken op 18 mei 2016 te vervroegen van 13.00 uur naar 10.15 uur.
   
 5. Kader besluitvorming vergaderen bij referenda.
  Wanneer er een raadgevend referendum wordt gehouden zal het Presidium per keer aan de Kamer voorleggen om niet te vergaderen op de dag van het referendum. Daarbij kan het Presidium ook voorstellen om niet te vergaderen op avonden die aan de dag van het referendum voorafgaan.
   
 6. Raming 2017
  Het Presidium stemt met enkele aanpassingen in met de Raming 2017 en stuurt de Raming voor verdere behandeling door naar de vaste commissie voor BZK.

Besluitenlijst Presidium 9 maart 2016

 1. Toekomst- en Onderzoeksagenda
  Het Presidium stelt de Kamer voor het instrument Toekomst- en Onderzoeksagenda te beëindigen en de instrumenten voortaan op een andere manier te faciliteren.
 2. Verzoek commissie Economische Zaken om voorlichting te vragen aan de Raad van State
  Het Presidium stemt in met het verzoek om voorlichting te vragen aan de Raad van State over de tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en zal dit verzoek doorgeleiden aan de Kamer.
 3. Begroting Rapporteurschap Europese Kiesakte
  Het Presidium stemt in met de begroting van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voor een rapporteurschap ten behoeve de herziening van de Europese Kiesakte.
 4. Ophoging reisbudgetten commissies
  Het Presidium stemt in met de reisbudgetten voor de vaste Kamercommissies voor 2016 en voorts met de voorgestelde heroverweging van de systematiek voor 2017.

Besluitenlijst Presidium 18 februari 2016

 • Het Presidium geeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in overweging om in overleg te gaan met de minister/staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu inzake de informatievoorziening over verdragswijzigingen.
 • Het Presidium besluit tot vaststelling van de definitieve financiële bijdrage fracties 2014 en biedt de verantwoordingen en controleverklaringen ter informatie aan de Kamer aan. Daarnaast besluit het Presidium om jaarlijks op de derde donderdag in juni de definitieve vaststelling van deze cijfers aan de Kamer aan te bieden.
 • Het Presidium heeft kennis genomen van de positieve uitkomsten van de controle door de Belastingdienst over boekjaar 2013. Op onderdelen zijn er aanpassingen noodzakelijk, zoals het doorberekenen van btw.
 • Het Presidium besluit de bestaande vergoedingen voor mobiele telefoonkosten te handhaven.
 • Het Presidium stemt in met de samenstelling van een Kamerdelegatie voor de Nationale Herdenking op 4 mei en voor de Nationale Viering van de Bevrijding 2016 op 5 mei en leidt de brief van het National Comité 4 en 5 mei daartoe door aan de fractievoorzitters.

Besluitenlijst Presidium 18 februari 2016

 • Het Presidium besluit het rapport van de werkgroep Benoemingen en voordrachten in handen te stellen van de Commissie voor de Werkwijze (CWW) en die commissie te verzoeken aan de bij de benoeming/voordrachten betrokken Kamercommissies commentaar te vragen op het rapport. Het Presidium geeft bij dit verzoek enkele aandachtspunten mee. De CWW zal vervolgens zijn standpunt bepalen en daarover advies uitbrengen aan het Presidium.
 • Het Presidium is akkoord met het verzoek van de Tijdelijke Commissie Breed Welvaartsbegrip om hun onderzoek met een maand te verlengen, binnen de eerder ingediende begroting. Het onderzoek is hierna afgerond.

Besluitenlijst Presidium 20 januari 2016