Besluitenlijsten Presidium

Besluitenlijst 21 december 2023

 • Het Presidium besluit de heer G.J.A. Hamilton per 1 januari 2024 te benoemen tot onafhankelijk adviseur integriteit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de duur van zes jaar en de Kamer hierover te informeren.
 • Het Presidium en besluit de voorgestelde behandeling van de resterende begrotingen inclusief de daarbij toe te kennen spreektijden (met basisspreektijd 90 minuten) voor te leggen aan de Kamer.
 • Het Presidium besluit de commissie Financiën te vragen een voorstel uit te werken ter uitvoering van de aangenomen motie-Inge van Dijk/Omtzigt over het instellen van een tijdelijke commissie voor de herziening van het belasting- en toeslagenstelsel (36418, nr. 78). 
 • Het Presidium besluit de motie over het Integraal Zorgakkoord (Kamerstuk 31765, nr. 820) aan de commissie VWS door te geleiden met het verzoek de uitvoering hiervan ter hand te nemen.
 • Het Presidium besluit de commissie voor Binnenlandse Zaken te verzoeken te komen tot een voorstel ten aanzien van de werkwijze en taakafbakening van een tijdelijke commissie voor grondrechten en constitutionele toetsing. De commissie voor Binnenlandse Zaken kan daartoe een werkgroep/voorbereidingsgroep instellen.
 • Het Presidium besluit voor het samenstellen van delegaties voor buitenlandse werkbezoeken uit te gaan van variant 1 en besluit de uitzonderingspositie voor de commissie Defensie in stand te houden. Dit betekent dat uitgegaan wordt van een delegatie van 11 leden: tien leden + delegatieleider. Bij de verdeelsleutel wordt rekening gehouden met de kleine(re) fracties en hen wordt de mogelijkheid geboden af en toe deel te kunnen nemen aan een buitenlands werkbezoek. De verdeelsleutel is als volgt:
  - PVV: 2 leden 
  - GL-PvdA: 1 lid
  - VVD: 1 lid
  - NSC: 1 lid 
  - D66: 1 lid
  - BBB: 1 lid
  - CDA: 1 lid
  - SP: 1 lid
  Overige fracties: gezamenlijk 1 lid (naar grootte en bij toerbeurt te bepalen: te beginnen bij Denk, PvdD, FvD, etc.). Vrijvallende plekken (als een van de grotere fracties afziet van deelname en/of de PVV-fractie afziet van haar tweede plek) worden automatisch beschikbaar gesteld aan de overige fracties en groepen. Dit besluit wordt aan de commissievoorzitters en commissiegriffiers gecommuniceerd. 
 • Het Presidium stemt in met het werkbezoek van een delegatie van elf leden van de vaste commissie voor LNV aan de Internationale Grüne Woche 2024 in Berlijn van 18 t/m 20 januari 2024 en bijbehorende begroting.
 • Het Presidium stelt op grond van artikel 9, lid 1 van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014, de bijdrage over 2022 aan de fractie Volt definitief vast. Het Presidium zendt op grond van artikel 10, lid 1 van de Regeling, de  definitieve vaststelling van de bijdrage 2022 aan de fractie Volt, voorzien van de verantwoording en controleverklaring, aan de Kamer.

Besluitenlijst emailprocedure 4 december 2023

 • Het Presidium stemt in met de voordracht aan de Kamer tot benoeming van de heer Peter Oskam tot Griffier met ingang van 19 december 2023 voor een periode van 6 jaar. De voordracht wordt doorgeleid aan de Kamer met het verzoek in te stemmen door middel van een stemming. 
 • Het Presidium besluit tot toewijzen van de zitplaatsen in de plenaire zaal per 6 december 2023.

Besluitenlijst emailprocedure 1 december 2023 

 • Het Presidium besluit het verzoek van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening (PEFD) om het voortgangsbericht over de stand van zaken van het enquêteonderzoek door te geleiden aan de Kamer.
 • Het Presidium stemt in om tijdelijk - tot 1 juli 2024 - de fractiebijdrage op basis van een 50/50-verdeling uit te betalen aan de nog afzonderlijke stichtingen van de fractie GroenLinks en de fractie PvdA tot het moment dat de nieuwe stichting voor de fractie Groenlinks-PvdA is gerealiseerd. Per 1 juli 2024 wordt de fractiebijdrage uitbetaald aan de nieuwe stichting GroenLinks-PvdA of opgeschort indien de nieuwe stichting nog niet is gerealiseerd.

Besluitenlijst emailprocedure 28 november 2023

 • Het Presidium stemt in met de nieuwe verdeelsleutel voor de samenstelling van de delegaties van de parlementaire assemblees en met de brief aan de fracties.

Besluitenlijst emailprocedure 22 november 2023

 • Het Presidium besluit per direct de bezoeker die de orde verstoorde tijdens een uitzending van NOS Nederland Kiest in de Statenpassage d.d. 21 november 2023 de toegang tot het Tweede Kamergebouw, waaronder de publieke tribunes, te ontzeggen voor de duur van vier weken (tot en met 19 december 2023).

Besluitenlijst 31 oktober 2023

 • Het Presidium besluit de samenvatting van het feitenonderzoek, dat is uitgevoerd naar aanleiding van signalen die zijn beschreven in twee anonieme brieven, door te geleiden naar de Kamer en de oud-Voorzitter hiervan op de hoogte te stellen.

Besluitenlijst emailprocedure 24 oktober 2023

 • Het Presidium besluit drie rapportages van het College van onderzoek integriteit door te geleiden naar de Tweede Kamer 

Besluitenlijst 16 oktober 2023

 • Het Presidium stemt in met het openstellen van de vacature voor een voorzitter van het College van onderzoek integriteit.
 • Het Presidium stemt in, na het inwinnen van nader advies, met de voorbereiding van een wijziging van het Reglement van Orde in verband met het weren van personen waarbij een ernstige vrees voor een ernstige ordeverstoring bestaat.
 • Het Presidium stemt in met het verlenen van inhoudelijke ondersteuning en juridische bijstand aan een Kamerlid en een juridisch adviseur ten behoeve van hun optreden als getuige bij de rechter-commissaris. 
 • Het Presidium besluit de rapportage van het College van onderzoek integriteit inzake een klacht over het aannemen van geschenken door te geleiden naar de Kamer. 
 • Het Presidium besluit de rapportage van het College van onderzoek integriteit inzake het niet registreren van nevenfuncties en eventuele neveninkomsten door te geleiden naar de Kamer.
 • Het Presidium besluit Bureau Wetgeving te vragen een wijzigingsvoorstel uit te werken op basis van het evaluatieverslag van de Regeling toezicht en handhaving Gedragscode leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 • Het Presidium stemt in met een brief waarin de Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken die de Griffier heeft gevoerd met het Montesquieu Instituut waarin de Kamer in overweging wordt gegeven hierover een uitspraak te doen bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken. 
 • Het Presidium stelt op grond van artikel 9, lid 1 van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014, de bijdrage over 2022, definitief vast met uitzondering van de bijdrage van de fractie van Volt. Het Presidium zendt op grond van artikel 10, lid 1 van de Regeling, de definitieve vaststelling, voorzien van de verantwoordingen aan de Kamer.
 • Het Presidium besluit de voorgelegde ontwerp-profielschets van de Voorzitter van de Tweede Kamer aan de Tweede Kamer ter vaststelling voor te leggen. 
 •  Het Presidium stemt in om de partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) van de heer Omtzigt te zien als een nieuwe fractie, conform artikel 6 lid 3 uit de Fractiekostenregeling, bij de verkiezingen van 22 november 2023. Het Presidium besluit om na de verkiezingen van 22 november 2023 geen afvloeiingsregeling conform artikel 6 lid 2 uit de Fractiekostenregeling aan Groep Omtzigt toe te kennen, onder de voorwaarde dat NSC één of meer zetel(s) behaalt.   
 • Het Presidium besluit de adviesaanvraag van de commissie Buitenlandse Zaken aan de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken door te geleiden aan de Kamer.
 • Het Presidium besluit het verslag van de werkgroep Herijking regels afgesplitste Kamerleden door te geleiden naar de commissie voor de Werkwijze. 
 • Het Presidium stemt in met de deelname van de ondervoorzitter van de commissie Europese Zaken aan de plenaire COSAC-conferentie d.d. 26-28 november 2023 in Madrid.
 • Het Presidium besluit, ter uitvoering van de motie Van der Lee/Grinwis de commissie voor de Rijksuitgaven te verzoeken een onderzoeksvoorstel uit te werken, conform artikel 4 en 6 van de Regeling  parlementair en extern onderzoek.
 • Het Presidium besluit de Kamer in kennis te stellen van de mogelijkheid dat, indien de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven vrijdagavond 1 december 2023 per brief de Kamer verzoekt opdracht te geven tot één of meerdere hertellingen, de Voorzitter de Kamer bijeenroept op zaterdagochtend 2 december 2023 om 10.15 uur. 

Besluitenlijst 27 september 2023

 • Het Presidium neemt kennis van de tweede Presidiumrapportage Begroting en Verantwoording januari tot en met augustus 2023. Het Presidium stemt in met de augustusbrief waarin een kasschuif is opgenomen van 750.000 euro met betrekking tot ‘vergaderen in crisistijd’ (motie Van Gent TK 35 322, nr. 43). Om een goede invulling te kunnen geven aan deze motie is meer onderzoek en politieke afstemming nodig.
 • Het Presidium stemt in met het aan de Kamer voorleggen van een aangepast begrotingsschema en een aanpassing van het daarbij door de fracties in te zetten aantal minuten spreektijd.
 • Het Presidium stemt in met de verlenging van het mandaat van de huidige PACE-delegatie tot en met 26 januari 2024.
 • Het Presidium besluit het verzoek om voorlichting zoals omschreven in de motie Stoffer (TK 36 410, nr. 46) conform artikel 7.35 lid 2 RvO voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst 13 september 2023

 • Het Presidium besluit groenvoorziening aan te laten brengen, met een vrolijke uitstraling, in de liftkern en bij de entrees van de kantoorvleugels door een centraal beheerde groenvoorziening. Het Presidium besluit de programmamanager Samen Werken in de Toekomst (SWTK) en het hoofd Facilitaire Dienst (hFD) te vragen een project te starten voor de implementatie van het ontwerp voor groenvoorziening, via een Europese aanbesteding en het hoofd FD de opdracht te geven heldere regels voor het beheer en het gebruik van de groenvoorziening door alle Kamerbewoners op te laten stellen om zodoende de veiligheid en hygiëne te kunnen waarborgen. Het Presidium besluit de kwartiermaker SWTK en de beheerder van de kunstcollectie van de Tweede Kamer te vragen om, voor betreffende locaties, de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (KABK) ontwerpen te laten maken voor beeltenissen of andere niet-levende ‘groenvoorzieningen’ en deze te zijner tijd aan het Bestuurlijk Overleg voor te leggen voorzien van een kostenindicatie.
 • Het Presidium besluit een nieuw op te richten stichting ter ondersteuning van de fractie GroenLinks/PvdA als voortzetting (rechtsopvolger) van beide bestaande stichtingen (PvdA en GroenLinks) aan te wijzen, indien de fracties van PvdA en GroenLinks besluiten tot samenvoeging van beide fracties. Alle verworvenheden/vermogensbestanddelen (bestaande trekkingsrechten en schokdemping) blijven daarmee behouden.
 • Het Presidium geleidt de aanbevelingen 1 tot en met 12 uit de ambtelijke evaluatie parlementaire enquête aardgaswinning Groningen door aan de Tweede Kamerfracties, de aanbevelingen 13 en 14 worden doorgeleid aan de vaste commissie van Binnenlandse Zaken en de aanbevelingen 15 tot en met 47 worden bij de Griffier neergelegd, ter verdere uitwerking in samenwerking met de betrokken diensten.
 • Het Presidium stemt in met het voorstel om het lid Ephraïm vrij te stellen van de genoemde formele eisen uit de fractiekostenregeling.
 • Het Presidium besluit aan de Kamer voor te stellen de Algemene Rekenkamer te verzoeken onderzoek te doen naar de werking, doelmatigheid en doeltreffendheid van het prijsplafond en andere energiesubsidies.
 • Het Presidium besluit aan de Kamer voor te stellen de adviesaanvraag van de commissie OCW over de onderwerpen ‘Positie van de beroepsgroep leraren’ en ‘Onderwijs en armoede’ door te geleiden naar de Onderwijsraad.
 • Het Presidium stemt in met de doorgeleiding van het verzoek van de commissie Rijksuitgaven om, conform de motie Sneller-Slootweg (Kamerstuk 36360, nr. 6), de Algemene Rekenkamer te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de productiviteitsontwikkeling bij een selectie van de uitvoeringsorganisatie.
 • Het Presidium stemt in met de voorgestelde inbreng- en beantwoordingstermijnen en stelt de brief aan de demissionair minister-president vast

Besluitenlijst 4 september 2023

 • Het Presidium stemt in met de benoeming van de CIO tot directeur Informatisering per 5 september 2023.
 • Het Presidium stemt in om voorlopig te blijven werken met een topstructuur zoals deze sinds begin dit jaar heeft gegolden, bestaande uit een Griffier, de directeur Bedrijfsvoering/Huisvesting en de CIO, met dien verstande dat de CIO-positie (onder handhaving van de portefeuille) een directeursfunctie wordt.
 • Het Presidium stemt in met het verlengen van het tijdelijke dienstverband van de directeur Bedrijfsvoering/Huisvesting tot 1 maart 2024.
 • Het Presidium stemt in met het profiel van de nieuwe Griffier en het starten van de werving.
 • Het Presidium besluit de Kamer voor te stellen de behandeling van de ontwerpbegrotingen over te laten aan de nieuw verkozen Kamer, tenzij de huidige Kamer op specifieke begrotingshoofdstukken anders besluit. Als er vanuit de Kamer voorstellen komen om begrotingshoofdstukken toch vóór de verkiezingen te behandelen lopen deze via de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2023.
 • Het Presidium besluit de Kamer voor te stellen de begroting Financiën en Nationale Schuld zoals gebruikelijk te behandelen in de Algemene Financiële Beschouwingen die gehouden worden in de week van 3-5 oktober 2023. Het Presidium besluit voor de AFB een afzonderlijke spreektijdverdeling voor te stellen, die losstaat van het gebruikelijke spreektijdbudget voor alle begrotingshoofdstukken. Ook het belastingplan wordt voor het verkiezingsreces behandeld.
 • Het Presidium stelt de Kamer voor de stemming over alle begrotingshoofdstukken waarvan de Kamer besluit deze voorafgaand aan de verkiezingen te behandelen, te plannen in de laatste week voor het verkiezingsreces. Als duidelijk is welke begrotingshoofdstukken nog voor het verkiezingsreces worden behandeld, ontvangt de Kamer een voorstel over de spreektijdverdeling.
 • Het Presidium stelt voor het verkiezingsreces in te plannen van vrijdag 27 oktober 2023 tot en met woensdag 22 november 2023 en het herfstreces te laten vervallen.
 • Het Presidium besluit eventueel door de commissies te benoemen begrotingsrapporteurs plenaire spreektijd toe te kennen. Hiervoor hoeven tijdens de begrotingsbehandelingen geen afzonderlijke verzoeken bij het Presidium ingediend te worden.
 • Het Presidium besluit dat Leden en oud-Leden van de Tweede Kamer die door een enquêtecommissie worden opgeroepen vanwege hun rol als lid van de Tweede Kamer een beroep kunnen doen op het inhoudelijke ondersteuning via het Centraal Informatiepunt (CIP). Voor inhuur van externe juridische, communicatieve of andere vormen van ondersteuning ter voorbereiding van een verhoor kan tot een maximum van 7.500 euro worden gedeclareerd op basis van aantoonbaar gemaakte kosten.

Besluitenlijst 21 juni 2023

 • Het Presidium stemt in met het advies van de BBC over het Voorlopig Ontwerp van de publieksentree, inclusief de, mede door de BBC meegegeven, aandachtspunten.
 • Het Presidium stemt in met het advies van de werkgroep naamgeving zalen. Het Presidium stelt daarbij de volgende criteria vast: 
  de te vernoemen persoon is prominent lid van de Tweede Kamer geweest; 
  en de persoon is, voor zover niet overleden, niet meer politiek actief. 
  Het Presidium besluit de werkgroep te verzoeken zich over de tweede fase van de naamgeving van de zalen te buigen. Deze fase betreft een consultatieronde waarbij alle fracties (via de fractiesecretariaten) in de gelegenheid worden gesteld om met redenen omklede voorstellen in te dienen voor de vernoeming van zalen in het gerenoveerde Kamergebouw. Bij de inventarisatie-uitvraag zal aangegeven worden dat de naamgeving waarschijnlijk betrekking heeft op vier zalen.
 • Het Presidium geleidt de aanbeveling van de werkgroep informatie-afspraken door, om de Kamer voor te stellen het kabinet te verzoeken een schriftelijke reactie op het rapport te geven. Het Presidium geleidt tevens het voorstel van de werkgroep door aan de Kamer waarin voorgesteld wordt de Regeling vertrouwelijke stukken van overeenkomstige toepassing te verklaren op een weigering van het kabinet om informatie met de Kamer te delen. Het betreft dan met name de verplichting voor het kabinet om in dergelijke gevallen een schriftelijke toelichting aan de Kamer te sturen. Op die manier kan de Kamer uitdrukkelijk de onderbouwing van een dergelijke weigering toetsen. 
  De Voorzitter zal het rapport agenderen in het eerstkomende overleg tussen de Voorzitter en de commissievoorzitters. Het Presidium zal het rapport doorgeleiden naar de vaste commissies voor wat betreft de aanbevelingen gericht op de commissies. 
  Het Presidium zal Griffie Plenair vragen de mogelijkheid van het aanmelden van niet tijdig beantwoorde Kamervragen voor het mondelinge vragenuur te vermelden op de overzichten van aangemelde mondelinge vragen die wekelijks onder Kamerleden worden verspreid. 
  Het Presidium besluit de opstellers van de jaarlijkse Staat van de Kamer (DIA) te verzoeken om de overzichten van niet tijdig beantwoorde Kamervragen per ministerie, het percentage niet tijdig beantwoorde vragen per ministerie en het totale percentage van niet tijdig beantwoorde vragen jaarlijks opnieuw te laten samenstellen en in de Staat van de Kamer op te nemen.
 • Het Presidium stemt in de met de wijzigingen uit de evaluatie Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer en met de herziene versie van de fractiekostenregeling. Het Presidium stemt in met de voorgestelde wijzigingen en de herziene versie van de bij de Regeling behorende documenten.
 • Het Presidium is akkoord met het mandateren aan hoofd FEZ van het verlenen van ontheffing kwaliteitseis externe bestuurder en het schriftelijk goedkeuren van wijzigingen van de statuten van de fractiestichting.
 • Het Presidium besluit om de uitvoering van de motie Sneller/Slootweg (Kamerstuk 36360, nr. 6) in handen te stellen van de commissie voor de Rijksuitgaven.
 • Het Presidium stemt in met het afleggen van het werkbezoek van de vaste commissie voor Europese Zaken aan Servië en Kosovo.
 • Het Presidium stemt in met het verzoek van de commissie BuHa-OS om de maximum delegatiegrootte eenmalig uit te breiden naar 13 i.p.v. 11 Kamerleden.

Besluitenlijst 7 juni 2023

 • Het presidium is akkoord met de uitwerking van het voorstel van kunstenaar Matthijs de Bruijne inzake de percentageregeling beeldende kunst voor het project renovatie Binnenhof en geeft hierbij een aantal aandachtpunten mee met betrekking tot de uitvoering.
 • Het Presidium is akkoord met de start van een project dat resulteert in een zo eenvoudig mogelijk en goed gekende digitale vergadervoorziening (inclusief digitaal quorum en digitaal stemmen) die ten tijde van de crisis met minimale inspanning in gang kan worden gezet. Ook wordt in dit project een testscenario opgenomen waarmee deze digitale vergadervoorziening periodiek kan worden beproefd. Er worden voorstellen voor aanpassing van het Reglement van Orde voorbereid zodat ten tijde van een crisis geen complexe besluitvorming over de invulling van digitaal vergaderen nodig is.
 • Het Presidium neemt kennis van de 1ste Presidiumrapportage Begroting en Verantwoording januari tot en met april 2023. Het Presidium stemt in met de voorgestelde kasschuif van 2 miljoen euro op de ambtelijke artikelen naar 2024 zodat de uitgaven in dat jaar kunnen plaatsvinden.
 • Het Presidium stelt de samenstelling van de commissie In- en uitgeleide Leden Koninklijk Huis Prinsjesdag 2023 vast, volgens de daarvoor overeengekomen criteria.
 • Het Presidium is akkoord met het doorgeleiden naar de Kamer van het voorgestelde behandelschema van de begrotingen in het najaar 2023 en de voorgestelde spreektijden voor de fracties bij de Algemene Politieke Beschouwingen en de afzonderlijke begrotingen.
 • Het Presidium besluit, naar aanleiding van vragen gesteld tijdens het debat over het rapport ‘Ongekend onrecht’, de Kamer per brief te wijzen op de eerder openbaar gemaakte stafnotitie waarbij de beperkte juridische mogelijkheden van de Kamer worden toegelicht. Tevens wordt in overweging gegeven de door hen geschetste mogelijkheden nader te bespreken met de voorbereidingsgroep die zorgdraagt voor de uitvoering van de motie Leijten/Inge van Dijk over een analyse of de vordering van de ondervragingscommissie compleet is geweest.
 • Het Presidium stemt in met de nieuwe verdeelsleutel assembleedelegaties naar aanleiding van Eerste Kamerverkiezingen.
 • Het Presidium besluit tot het structureel voortzetten van de extra inhoudelijke ondersteuning bij de medewetgevende en controlerende taak van de Tweede Kamer met maximaal 10,0 fte. Het budget hiervoor wordt gevonden binnen de Kamerbegroting: middelen van het onderzoeksbudget worden structureel naar personele uitgaven overgeheveld. Deze inhoudelijke ondersteuning wordt toegevoegd aan de formatie van de Dienst Analyse en Onderzoek.

Besluitenlijst 24 mei 2023

 • Het Presidium besluit de Regeling toezicht en handhaving Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal twee jaar na inwerkingtreding te evalueren. Gezien de uitvoerige discussie die de Kamer gevoerd heeft bij de totstandkoming van de Gedragscode en de Regeling toezicht en handhaving Gedragscode besluit het Presidium een voorstel tot verduidelijking van de Regeling uit te werken, waarbij de aanbevelingen van het College worden betrokken. Het Presidium gaat hierbij uit van de interpretatie en visie op de Regeling zoals deze besproken is bij de totstandkoming en vaststelling van de Gedragscode en de Regeling. Het voorstel tot wijziging van de Regeling wordt voorgelegd aan de Commissie voor de werkwijze. Na behandeling wordt de Regeling voorgelegd aan de Kamer ter besluitvorming.
 • Het Presidium stemt in met de nota naar aanleiding van het verslag Raming 2024 en geleidt deze door naar de commissie Binnenlandse Zaken.
 • Het Presidium is akkoord met de beschreven rollen van Kamerleden die vallen onder de Archiefwet en stemt in met versturen van een informatieve mail aan de Kamerleden.
 • Het Presidium keurt de voorgestelde wijziging van de statuten van de Stichting fraktieassistentie D’66 goed.
 • Het Presidium neemt kennis van het jaarverslag 2022 van de Bezwaaradviescommissie Wet openheid overheid (Woo) en de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) en besluit dit op de website van de Tweede Kamer te plaatsen.
 • Het Presidium besluit het onderzoeksvoorstel van de Tijdelijke commissie corona door te geleiden naar de Kamer. Het Presidium acht het wenselijk over te gaan tot instelling van de commissie nadat uit een inventarisatie onder fracties blijkt dat de commissie is gebaseerd op een zo breed mogelijke samenstelling van de Kamer.
 • Het Presidium besluit de brief aan de minister voor Klimaat en Energie over de randvoorwaarden voor een nationaal  burgerforum klimaat en energiebeleid door te geleiden aan de Kamer.
 • Het Presidium stemt in met een spreektijd van maximaal vier minuten voor de wetgevingsrapporteurs voor hun inbreng bij aanvang van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel seksuele misdrijven (Kamerstuk 3622), alvorens het debat begint.
 • Het Presidium besluit het verzoek om advies aan het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding over de openbaarheidsregimes bij en de toegang tot de stukken over de Bijlmerramp die zich het in het Nationaal Archief bevinden (motie Omtzigt c.s Kamerstuk 22861, nr. 42) door te geleiden naar de Kamer.

Besluitenlijst 19 april 2023

 • Het Presidium neemt kennis van de concept-rapportage van de Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsonderzoek 2022 bij de Staten-Generaal en van het Auditrapport 2022 en stemt in met de bestuurlijke reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer aan de minister van BZK.
 • Het Presidium stemt in met het verlenen van spreektijd van maximaal vier minuten aan beide wetgevingsrapporteurs bij aanvang van het plenaire debat over het wetsvoorstel Tijdelijke wet Klimaatfonds.
 • Het Presidium is akkoord om een rapporteur bij het Jaarverslag Financiën en Nationale Schuld (IX) het woord te laten voeren tijdens het Verantwoordingsdebat in 2023 met een spreektijd van vier minuten.
 • Het Presidium stemt in met de verlenging van het mandaat van de huidige PACE-delegatie tot en met 23 juni 2023.
 • Het Presidium besluit het voorstel van de commissie Justitie en Veiligheid, om advies te vragen aan het Adviescollege ICT-toetsing over de toekomstbestendigheid van missie-kritische communicatiesystemen van de politie, veiligheidsrisico’s, ambulancezorg en defensie, door te geleiden naar de Kamer.

Besluitenlijst 5 april 2023

 • Het Presidium stemt in met de wijziging van de statuten van de Stichting Fractieassistentie D66.
 • Het Presidium stemt in met de lijn zoals verwoord in de concept-brief aan de Leden en is akkoord met het versturen van deze brief over de informatievoorziening tussen regering en Kamer. Het Presidium stemt in met het verder onderzoeken van aanpassingen in het beoordelingskader voor moties en het onderzoeken van optimalisaties rondom het mondelinge vragenuur.
 • Het Presidium verleent toestemming aan de wetgevingsrapporteurs bij de behandeling van de wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (Kamerstuk 36227) om maximaal vier minuten spreektijd te hebben bij aanvang van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel voor hun inbreng alvorens het debat begint.
 • Het Presidium besluit moties met verzoeken aan het Presidium tot wijziging van het Reglement van Orde te laten uitvoeren en verdedigen door de indiener(s) van de motie.
 • Het Presidium besluit de commissie Financiën te verzoeken de uitvoering van de motie Slootweg/Grinwis (TK 21510, nr.20) en motie Gündogan/Omtzigt TK 21510, nr 1938) ter hand te nemen en hiervoor onderzoeksvoorstellen op te stellen.
 • Het Presidium besluit de voorlichtingsvraag van de commissie J en V aan de Raad van State door te geleiden naar de Kamer.
 • Het Presidium stemt in met de deelname van de commissie BuHa-OS aan het Global Parliamentary Forum van de Wereldbank en het IMF op 10 en 11 april 2023.
 • Het Presidium stemt in met het werkbezoek van de commissie LNV aan Oostenrijk en Zwitserland van 11 tot en met 15 september 2023.
 • Het Presidium stemt in met de richtinggevende ontwerpvisie en de aandachtspunten die de BBC heeft meegegeven over de architectonische expressie en symboliek van de publieksentree.

Besluitenlijst 22 maart 2023

 • Het Presidium stemt in met de complete set Ramingsstukken 2024, inclusief bijlagen. Het Presidium stemt in met de doorgeleiding van de stukken naar de Commissie voor Binnenlandse Zaken.
 • Het Presidium besluit de commissie Europese Zaken te informeren dat het verzoek om de voorzitter van de Europese Commissie uit te nodigen om de Kamer plenair toe te spreken geen bevoegdheid is van het Presidium. Ook is het aan de Kamer om te besluiten om de Europese vlag al dan niet te plaatsen in de plenaire zaal tijdens deze toespraak.
 • Het Presidium besluit de adviesaanvraag van de commissie voor Buitenlandse Zaken aan de commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken door te geleiden naar de Kamer.
 • Het Presidium stemt in met de voorgestelde datum voor het Verantwoordingsdebat en vaststelling van de behandeling van de bij het Verantwoordingsdebat ingediende stukken.
 • Het Presidium stemt in met de concept-brief aan de Kamer ter vaststelling van de behandeling van de suppletoire begrotingen samenhangend met de Voorjaarsnota 2023.

Besluitenlijst 8 maart 2023

 • Het Presidium besluit het evaluatierapport Kabinetsformatie 2021/2022 in handen te stellen van de Commissie voor de Werkwijze. Binnen de Commissie voor de Werkwijze kan de verdere aanpak van de aanbevelingen worden doorgesproken. De commissie kan, indien daar behoefte aan is, de evaluatiecommissie uitnodigen voor een gesprek.
 • Het Presidium besluit het jaarverslag 2022 van de adviseur integriteit door te geleiden naar de Kamer en de aanbevelingen te betrekken bij de evaluatie van de Gedragscode en de Regeling toezicht en handhaving Gedragscode.
 • Het Presidium besluit een structureel reisbudget toe te kennen aan de CIVD, in lijn met de bestaande regels en voorwaarden ten aanzien van de reisbudgetten van overige Kamercommissies. Het Presidium stemt in met vertrouwelijke behandeling van de begrotingen van de CIVD-reizen door de Voorzitter en de Griffier, tot maximaal het voor de CIVD beschikbare budget.
 • Het Presidium besluit verzoeken die betrekking hebben op het leveren van een bijdrage aan interparlementaire ambtelijke ondersteuning te beleggen bij de Griffier.
 • Het Presidium besluit tot het indienen van de nota naar aanleiding van het verslag wijziging Regelement van Orde in verband met het uitnodigen van een inspecteur-generaal van een rijksinspectie met een gekwalificeerde meerderheid van vijftig leden.
 • Het Presidium besluit geen plenair begrotingsdebat Digitale Zaken op te nemen in het voorstel voor de planning voor begrotingen voor het jaar 2024.
 • Het Presidium stemt in met het werkbezoek van de commissie voor Justitie en Veiligheid naar het Verenigd Koninkrijk.
 • Het Presidium stemt in met het werkbezoek van de commissie voor Buitenlandse Zaken aan India.

Besluitenlijst 22 februari 2023

 • Het Presidium stemt in met het advies van de BBC over het definitief ontwerp interieur en het schetsontwerp van de publieksentree van het Tweede Kamergebouw aan het Binnenhof.
 • Het Presidium kan zich vinden in het uitgangspunt dat de Pleingarage bij terugkeer naar het Binnenhof uitsluitend voor ‘gekenden’ toegankelijk is. Ook is het Presidium akkoord met de verdere uitwerking van de logistieke Hub, conform het Programma van eisen Beveiliging 2.0.
 • Het Presidium stemt in met de Raming 2024 waarin de financiële mutaties naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2023 zijn verwerkt. Deze mutaties hebben betrekking op het jaar 2023 (en op de jaren na 2023). Het Presidium stemt in met de Ramingsstukken 2 tot en met 4 en de bijlagen.
 • Het Presidium stemt in met de brief aan de minister van Financiën en het plaatsen van de brief op de eerstvolgende stemmingslijst voor akkoord door de Tweede Kamer.

Besluitenlijst 8 februari 2023

 • Het Presidium besluit Marieke Penninga te benoemen tot directeur Bedrijfsvoering/Huisvesting, onder voorbehoud van het afronden van het arbeidsvoorwaardengesprek. De benoeming is voor bepaalde tijd.
 • Het Presidium stemt in met het Jaarverslag 2022 en met de doorgeleiding naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties conform de beheerafspraken.
 • Het Presidium stemt in met het voorstel om het rapport van de ADR te verspreiden naar de fracties. Het Controleprotocol wordt onder de aandacht gebracht van de fracties en hun accountant.

Besluitenlijst 25 januari 2023

 • Het Presidium stemt in met het voorstel Matthijs de Bruijne de opdracht te verstrekken ten behoeve van de percentageregeling beeldende kunst voor het project renovatie Binnenhof. Als uitgangspunt dient leidend de criteria die in de Tweede Kamer gelden voor externe exposities, nl.: de kunstuiting mag geen platform mag zijn voor politieke statements, het onderwerp moet van verschillende kanten worden belicht, mag niet controversieel of aanstootgevend zijn en de voorstelling/kunstuiting moet raakvlakken hebben met de rol en taken van de Tweede Kamer.
 • Het Presidium stemt in met het voorstel van de kunstcommissie om Koen en Daan van Velsen de opdracht te verstrekken en stemt ook in met de wijze waarop zij artistiek invulling willen geven aan de uitvoering van de motie Omtzigt.
 • Het Presidium stelt de vergaderdata vast voor zijn vergaderingen vanaf het zomerreces 2023 tot het zomerreces 2024.
 • Het Presidium besluit tot een structurele uitbreiding van het aantal EU-adviseurs met 4 fte en van de parlementaire vertegenwoordiging in Brussel met 1 fte. Het Presidium besluit de daarvoor voorziene uitgaven mee te nemen in de Raming vanaf 2024, en eenmalig, incidenteel in de eerste suppletoire begrotingswijziging begin 2023. 
 • Het Presidium stemt in met de aanbevelingen inzake het beter benutten van burgersignalen en verzoekt de CVB de uitvoering verder ter hand te nemen met dien verstande dat een goede prioritering bij de uitvoering van de aanbevelingen gewenst is en het past binnen de financiële kaders.
 • Het Presidium besluit het verzoek om advies aan de Kiesraad door te geleiden aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst 22 december 2022 (emailprocedure)

 • Het Presidium stemt in met het werkbezoek van een delegatie van de commissie LNV aan de Grüne Woche 2023 in Berlijn van 19 t/m 21 januari 2023 en bijbehorende begroting.

Besluitenlijst 14 december 2022

 • Het Presidium is akkoord met het richtinggevende BBC-advies en de daarin voorgestelde uitwerkingen ten aanzien van de restpunten van het Definitief Ontwerp (DO) en de uitgangspunten van het primaire proces.
 • Het Presidium stemt in met de vaststelling van het integraal voorlopig ontwerp (IVO) Technische Hoofdinfrastructuur (THI), op voorwaarde dat een tunnelverbinding tussen Tweede Kamer, Eerste Kamer en Grafelijke Zalen in de toekomst mogelijk blijft en deze in de DO-fase van de THI integraal te ontwerpen, in verband met de beperkte ruimtelijke mogelijkheden.

Besluitenlijst 5 december 2022 (emailprocedure)

 •  Het Presidium besluit de heer mr. G.J.A. Hamilton aan de Tweede Kamer voor te dragen voor benoeming tot waarnemend Griffier.

Besluitenlijst 16 november 2022

 • Het Presidium stemt in met het aanpassen van de zetelbedragen naar aanleiding van de CAO-aanpassing per 1 juli 2022. Het Presidium stemt ook in met het vergoeden van de eenmalige vergoeding op basis van 2,5 fte’s per zetelbedrag vermenigvuldigd met het aantal budgetzetels. Het Presidium besluit de Regeling overeenkomstig het bovenstaande aan te passen en dit mee te nemen in de huidige evaluatie van de Regeling.
 • Het Presidium stemt in met het voorstel de Griffier te verzoeken een behoefteonderzoek uit te voeren.
 • Het Presidium stemt in met een pilot waarbij de sprekersvolgorde tijdens de begrotingsbehandelingen zo wordt aangepast dat rapporteurs alvorens de andere sprekers een inbreng mogen doen als rapporteurs.
 • Het Presidium stemt in met het doorgeleiden van een brief aan de minister van Financiën op de stemmingslijst van de Tweede Kamer.

Besluitenlijst 19 oktober 2022

 • Het Presidium besluit samen met de Griffier Bureau Hoffmann opdracht te verlenen een feitenonderzoek te doen naar de twee anonieme brieven, volgens de opdrachtformulering zoals deze door het Presidium is vastgesteld, onder de voorwaarden genoemd in de offerte.

Besluitenlijst 12 oktober 2022

 • Het Presidium stelt de opdrachtformulering vast voor het feitenonderzoek naar aanleiding van de ontvangen anonieme brieven.
 • Het Presidium besluit het huidige convenant van afspraken tussen de Tweede Kamer en ProDemos te verlengen tot 1 juli 2027 en de organisatie te verzoeken het huidige convenant tegen het licht te houden en waar nodig te actualiseren. De organisatie wordt verzocht in overleg te treden met ProDemos over verlenging van het convenant.
 • Het Presidium stemt in met het instellen van een werkgroep die belast wordt met het uitbrengen van een advies aan het Presidium over de naamgeving van zalen in het Kamergebouw aan het Binnenhof, binnen de hiervoor meegegeven kaders.
 • Het Presidium besluit dat kransleggingen namens de Tweede Kamer of namens de Staten-Generaal in principe alleen plaatsvinden door de Voorzitter of bij vervanging door de Ondervoorzitter. In uitzonderlijke gevallen kan een commissie of een contactgroep een verzoek indienen bij het Presidium om een krans te leggen namens de commissie/contactgroep als dit met redenen is omkleed en voldoet aan bepaalde criteria.
 • Het Presidium besluit de rapportage van het College onderzoek integriteit  over het niet-registreren van een nevenfunctie door de Kamerleden Baudet, Van Meijeren en Jansen door te geleiden naar de Kamer en de aanbevelingen van het College aan de Kamer voor te leggen.
 • Het Presidium stemt in met de deelname van de delegatie van de commissie voor EZK aan de VN-klimaatconferentie COP27 in Sharm-Al-Sheik (Egypte), onder voorbehoud van de dan geldende reisbeperkingen.

Besluitenlijst 1 oktober 2022 (e-mailprocedure)

 • Het Presidium besluit aangifte te doen van het lekken van vertrouwelijke stukken bij de hoofdofficier van justitie van het arrondissement Den Haag.

Besluitenlijst 28 september 2022

 • Het Presidium besluit, naar aanleiding van twee anonieme brieven waarin melding gemaakt wordt van een sociaal onveilige werkomgeving, tot het instellen van een extern, onafhankelijk onderzoek. De Griffier (als leidinggevende van de ambtelijke organisatie)  en het Presidium (als toezichthouder)  zijn gezamenlijk opdrachtgever van het onderzoek.
 • Het Presidium neemt kennis van de Presidiumrapportage Begroting en Verantwoording januari tot en met augustus 2022. Het Presidium stemt in met het voorstel om bij de Najaarsnota de begroting op te hogen met 7,69 miljoen euro voor zowel de uitgaven als de ontvangsten. 
 • Het Presidium stemt in met het verhogen van het personeelsbudget voor 18,5 fte. Het Presidium besluit de Raming structureel op te hogen ter dekking van de integrale personeelskosten met een bedrag van circa 1,4 miljoen euro.

Besluitenlijst 14 september 2022 

 • Het Presidium besluit het kunstbudget eenmalig op te hogen met 65.000 euro in verband met de uitwerking van de motie Omtzigt (Kamerstuk 35 925, nr, 76).
 • Het Presidium stemt in met een uitbreiding van de capaciteit bij de Griffie Commissies met 6 fte.
 • Het Presidium stemt in met het Organisatie en Formatierapport van het Bureau Beveiligingsautoriteit Tweede Kamer en stemt tevens in met het ophogen van de Raming 2022 met 0,6 miljoen euro bij de Najaarsnota. Vanaf 2023 wordt de Raming structureel verhoogd met 1,4 miljoen euro.
 • Net als tijdens de vorige verbouwing/uitbreiding van het Kamergebouw stelt het Presidium voor een commissie/werkgroep in het leven te roepen die de naamgeving van zalen in samenhang bekijkt. Er zal een procesvoorstel worden uitgewerkt voor het inrichten van een dergelijke commissie en aan het Presidium worden voorgelegd.
 • Het Presidium besluit, gezien de brief van de vice-president van de Raad van State, de commissie Binnenlandse Zaken te vragen het verzoek om voorlichting te heroverwegen.
 • Het Presidium stemt in met doorgeleiding van het verzoek om versneld advies van de afdeling Advisering van de Raad van State met betrekking tot de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn (Kamerstuk 35851, nr. 12) aan de Kamer.
 • Het Presidium stemt in met het werkbezoek van de vaste commissie voor Defensie aan Berlijn op 29 en 30 september 2022.
 • Het Presidium stemt in met de verkenning van de uitvoering van de motie inzake wegwerpbekers (Kamerstuk 30872, nr. 280).
 • Het Presidium stemt in met het verlenen van ontheffing van de kwaliteitseis en de benoeming tot bestuurders van de Stichting Ondersteuning N. Gündogan i.o.

Besluitenlijst 10 augustus 2022 (e-mailprocedure)

 • Het Presidium is akkoord met het verzoek van de commissie Binnenlandse Zaken om  een krans te leggen tijdens de herdenking van de Curaçaose vrijheidsstrijder Tula.

Besluitenlijst 7 juli 2022 (e-mailprocedure)

 • Het Presidium stemt in met het doorgeleiden naar de Kamer van het verzoek van de commissie Buitenlandse Zaken een advies te vragen aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken.
 • Het Presidium stemt in met het verzoek van de Griffier om binnen de Griffies Commissies deze zomer reeds te starten met de werving- en selectieprocedure met het oog op capaciteitsuitbreiding.

Besluitenlijst 6 juli 2022

 • Het Presidium stemt in met het advies en de aandachtspunten van de Bouwbegeleidingscommissie ten aanzien van het Definitief Ontwerp van de renovatie van de Tweede Kamer en het bijbehorende financiële dekkingsvoorstel.

Besluitenlijst 22 juni 2022

 • Het Presidium stemt in met de kasschuif van 2,6 miljoen euro op de ambtelijke artikelen naar 2023 zodat de uitgaven in dat jaar kunnen plaatsvinden.
 • Het Presidium stelt volgens de daarvoor vastgestelde criteria de vertegenwoordiging voor de commissie in- en uitgeleide Leden Koninklijk Huis Prinsjesdag 2022 vast.
 • Het Presidium besluit het voorstel tot instelling van een tijdelijke commissie corona (TTC) met een positief advies voor te leggen aan de Kamer, en daarbij de tijdelijke commissie te vragen in de planning van het onderzoek rekening te houden met het verloop van de reeds gestarte enquêtecommissies in verband met de beschikbare ambtelijke capaciteit en in de planning ook de ontwikkelingen in verband met een mogelijke nieuwe coronagolf te betrekken. Het Presidium verzoekt tevens dat de tijdelijke commissie, in het aan de Kamer voor te leggen onderzoeksvoorstel voor een opzet van een parlementaire enquête, expliciet hierop in gaat.
 • Het Presidium stemt niet in met het verzoek van de commissie Digitale Zaken om een plenair begrotingsdebat Digitale Zaken kort na Prinsjesdag op te nemen in het voorstel voor de planning voor begrotingen voor het jaar 2023 en 2024.
 • Het Presidium gaat akkoord met het doorgeleiden naar de Kamer van het begrotingsschema najaar 2022 en de spreektijden voor de fracties bij de Algemene Politieke Beschouwingen en de afzonderlijke begrotingen.
 • Het Presidium stelt de concept-nota naar aanleiding van het verslag vast over de ‘wijziging RvO-openbaarmaking sociale veiligheid’ vast en geleidt deze door naar de Tweede Kamer.
 • Het Presidium besluit een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde voor te laten bereiden (conform de motie Omtzigt c.s.), om het mogelijk te maken dat naar aanleiding van een verzoek van een gekwalificeerde minderheid van ten minste 50 leden een inspecteur-generaal wordt uitgenodigd en gehoord. 
 • Het Presidium stemt in met de doorgeleiding naar de Kamer van de door de commissie Binnenlandse Zaken geformuleerde vragen aan de Afdeling Raad van State, ter verkrijging van voorlichting als bedoeld in de motie Omtzigt c.s. (TK 35957-10).
 • Het Presidium besluit de door commissie VWS vastgestelde adviesvraag aan de Sportraad  (TK 35892-13) door te geleiden naar de Kamer met het verzoek hiermee in te stemmen.
 • Het Presidium stemt in met het verzoek van de commissie OCW om de adviesaanvraag inzake ‘het objectief vaststellen van de kwaliteit van wetenschap’ via de Kamer door te geleiden naar de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).
 • Het Presidium stemt in met het werkbezoek van de commissie Binnenlandse Zaken naar Suriname, Curacao en Bonaire en het werkbezoek naar Wenen.  Het Presidium besluit de overschrijding van het reisbudget in mindering te brengen op het budget van volgend jaar.
 • Het Presidium stemt in met het werkbezoek van de commissie voor Buitenlandse Zaken aan Berlijn.
 • Het Presidium stemt in met de ontheffing van de kwaliteitseis van en de benoeming tot een bestuurder van de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie VOLT.
 • Het Presidium stemt in met de doorgeleiding, via de Kamer, van de door de commissie Binnenlandse Zaken geformuleerde vragen aan de afdeling advisering van de Raad van State, ter verkrijging van voorlichting inzake toezicht op buitenlandse financiering van politieke partijen, als bedoeld in de motie Klaver c.s. (Kamerstuk 36045, nr. 11).
 • Het Presidium is akkoord om in de eerste verhoorweek van de parlementaire enquête gaswinning Groningen het bezoekersregistratiesysteem van de Tweede Kamer te gebruiken als reserveringssysteem.


Besluitenlijst 8 juni 2022

 • Het Presidium stemt in met de Nota naar aanleiding van het verslag bij de Raming 2023 en met de Nota van Wijziging (Kamerstuk 36 062, nummer 2). De stukken worden doorgeleid naar de Kamer.
 • Het Presidium besluit tot een pilot met de tijdelijke versterking van de inhoudelijke ondersteuning bij de mede-wetgevende en controlerende taak van de Tweede Kamer met 10,0 fte. Deze inhoudelijke ondersteuning wordt tijdelijk toegevoegd aan de formatie van de Dienst Analyse en Onderzoek. De pilot loopt van september 2022 tot en met december 2023, met een tussentijds weegmoment voor het zomerreces 2023.
 • Het Presidium besluit om voor de duur van de pilot de daarvoor benodigde middelen van het Onderzoeksbudget over te hevelen naar het artikel Personele uitgaven en verzoekt de Griffier om te monitoren in hoeverre de uitwerking van de werkgroep Versterking functies Tweede Kamer leidt tot een extra druk op andere delen van de ambtelijke ondersteuning, zoals de Griffies Commissies en Griffie Plenair.
 • Het Presidium verzoekt de Griffier om een evaluatie van de pilot voor eind 2023 aan het Presidium te doen toekomen.
 • Het Presidium besluit de Tweede Kamer te verzoeken het Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging met een jaar te verlengen, hangende de behandeling van de evaluatie en besluitvorming over een mogelijke vervangende Regeling.
 • Het Presidium is akkoord met het voorstel van de commissie OCW om de Kamer te vragen een adviesaanvraag in te dienen bij de Onderwijsraad inzake ‘voorzieningen voor het jonge kind’.
 • Het Presidium stemt in met het werkbezoek van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan België.

Besluitenlijst 25 mei 2022

 • Het Presidium stemt in met het meerjarig ophogen van de Raming 2024 voor de kosten die gemaakt worden voor de extra inzet van de Beveiligingsdienst. Het Presidium stemt in met het doorbelasten aan Nieuwspoort van de extra personele uitgaven die de Facilitaire Dienst maakt voor het opvangen van storingsmeldingen. Het Presidium stemt in met het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst met Nieuwspoort en het doorbelasten van kosten die voortvloeien uit deze dienstverleningsovereenkomst.
 • Het Presidium stemt in met het voorstel dat de Kamervoorzitter na ontvangst van het wetsvoorstel Wet politieke partijen (op zijn vroegst begin 2023) namens de Kamer een verzoek indient bij de Raad van Europa om technische assistentie.

Besluitenlijst 20 april 2022

 • Het Presidium stelt het geactualiseerde evenementenbeleid vast.
 • Het Presidium stemt in met de bestuurlijke reactie op de conceptrapportage over het verantwoordingsonderzoek 2021 bij het begrotingshoofdstuk Staten-Generaal (IIA) van de Rijksbegroting.
 • Het Presidium besluit tot een definitieve indeling voor de plaatsen in de plenaire zaal.
 • In de Regeling toezicht en handhaving Gedragscode leden van de Tweede Kamer is geen bijzondere bevoegdheid opgenomen voor het Presidium of de Voorzitter om op te treden bij het niet naleven van door de Kamer opgelegde sancties. De Voorzitter gaat hierover in gesprek met de voorzitter van het College onderzoek integriteit. Het Presidium heeft besloten het niet-nakomen door Kamerleden van door de Kamer opgelegde sancties mee te nemen bij de evaluatie van de Gedragscode en de Regeling
 • Het Presidium stemt in met het onderzoeksvoorstel vuurwerkramp Enschede en verzoekt de commissie J en V het onderzoek aan te besteden, de uitvoering van het onderzoek te begeleiden en het eindrapport aan de Tweede Kamer aan te bieden.
 • Het Presidium besluit de Kamer te informeren over de wijze waarop op dit moment invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport van de Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties.
 • Het Presidium stemt in met het werkbezoek van de commissie Buitenlandse Zaken aan Moldavië van 19 tot en met 21 mei 2022.
 • Het Presidium stemt in met de ontheffing van de kwaliteitseis en de benoeming tot bestuurder van de Stichting ondersteuning Groep Van Haga.

Besluitenlijst 6 april 2022

 • Het Presidium stemt in met het houden van een grote ontruimingsoefening in B67.
 • Het Presidium stelt een verdeelsleutel vast voor de Kamerdelegatie van de Nationale Herdenking 4 mei. Het Presidium stelt de delegatie vast voor het Bevrijdingsconcert van 5 mei.
 • Het Presidium besluit dat de centrale instelling van de verwarming met één graad verlaagd wordt. Ook komt er een bewustwordingscampagne onder alle Kamerbewoners.
 • Het Presidium besluit de kabinetsformatie 2021 te laten evalueren en zet hiertoe een meervoudig onderhands offertetraject uit bij vier universiteiten waarin hen gevraagd wordt met een praktijkgericht onderzoeksvoorstel te komen. Na oplevering van het evaluatierapport kan een symposium georganiseerd worden, in overleg met de commissie Binnenlandse Zaken, om de uitkomsten te bespreken met een breed publiek.
 • Het Presidium besluit, op uitdrukkelijk verzoek van de commissie VWS, de commissie te vragen een voorbereidingsgroep in te stellen die een opdracht formuleert voor een in te stellen tijdelijke commissie en zal hierbij nogmaals de zorgen over de beschikbaarheid van leden en de ambtelijke  ondersteuningscapaciteit onder de aandacht brengen. Ook wordt de commissie gevraagd aan te geven hoe zij aan kijkt tegen de organisatorische problemen die een eventuele versnelling kan opleveren. 
 • Het Presidium stemt in met het behandelschema voor de Voorjaarsnota 2022 en de bijbehorende suppletoire begrotingen.

Besluitenlijst 23 maart 2022

 • Het Presidium stemt in met de concept-Ramingsstukken 2023. Het Presidium besluit de middelen uit het coalitieakkoord in te zetten ter dekking van de Ramingsmutaties.
 • Het Presidium neemt kennis van het jaarverslag van de adviseur integriteit en neemt de aanbeveling over om meer informatie te verschaffen aan de Kamerleden over de registers en het Reglement van Orde c.q. over de Gedragscode van de Tweede Kamer. Het jaarverslag wordt doorgeleid naar de Kamer.
 • Het Presidium stemt in met het verzoek om de ochtend na gemeenteraads- of provinciale statenverkiezingen geen vergaderingen in te plannen. Dit voorstel wordt doorgeleid naar de Kamer.

Besluitenlijst 19 maart 2022 (emailprocedure)

 • Het Presidium besluit het verzoek van de Oekraïense ambassadeur aan de Voorzitter d.d. vrijdag 18 maart 2022 of president Zelensky de Tweede Kamer mag toespreken, na raadpleging van de commissie Buitenlandse Zaken, met een positief advies door te geleiden naar de Tweede Kamer.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 9 maart 2022 

 • Het Presidium besluit de rapportage van het College van onderzoek integriteit door te geleiden naar de Tweede Kamer.
 • Het Presidium stemt in met het voorstel de voorgelegde conceptbepalingen houdende een verplichting tot openbaarmaking van het werkveiligheidsbeleid van fracties in het Reglement van Orde op te nemen en dit voorstel door te geleiden naar de Tweede Kamer (TK 35752, nr. 9).
 • Het Presidium stemt in met de brief aan de Kamer waarin het behandelschema staat voor de verantwoordingsstukken over het begrotingsjaar 2021.
 • Het Presidium stelt op grond van artikel 9, lid 1 van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014, de bijdrage over 2020 aan Groep Van Kooten-Arissen, inhoudende de bijdrage aan groep Krol/Van Kooten-Arissen, definitief vast. Het Presidium stelt eveneens, op grond van artikel 9 lid 1 van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede kamer 2014, de bijdrage over 2021 aan Groep Krol en Groep Van Kooten – Arissen definitief vast. Het Presidium besluit op grond van artikel 10, lid 1 van de Regeling, de definitieve vaststelling, voorzien van de verantwoordingen aan de Kamer aan de Kamer te zenden. Het Presidium keurt de besluiten tot ontbinding van de stichtingen goed.
 • Het Presidium neemt kennis van de deelname van de vaste commissie van EZK aan de interparlementaire conferentie over strategische economische autonomie in Parijs en is akkoord om de kosten van dit werkbezoek te betalen uit het budget interparlementaire conferenties.
 • Het Presidium besluit de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken te verzoeken een concept-verzoek aan de Algemene Rekenkamer op te laten stellen voor een onderzoek naar financiering van politieke partijen, politici en belangenorganisaties in Nederland vanaf 2014 met geld uit de Russische Federatie of met geld van Russische (rechts)personen.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 16 februari 2022 

 • Het Presidium heeft kennis genomen van het jaarverslag 2021-2022 van het College van onderzoek integriteit. Het jaarverslag wordt doorgeleid naar de Tweede Kamer.
 • Het Presidium stemt in met de concept-Ramingstukken 2023.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 2 februari 2022

 • Het Presidium stemt in met het Jaarverslag 2021 en de doorgeleiding naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties conform de beheerafspraken.
 • ​Het Presidium stemt in met de checklist en het stappenplan bij de identificatie van gesprekspartners voor Kamercommissies.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 26 januari 2022

 • Het Presidium besluit bij de Commissie voor de werkwijze een verzoek tot aanpassing van het RvO in te dienen om voor 1 mei 2022 een bevoegdheidstoedeling vast te stellen waarbij:
  De Griffier:
  - bevoegd wordt om namens de Kamer besluiten te nemen op Woo- en Who-verzoeken;
  - bevoegd wordt om deze bevoegdheid onder te mandateren, tenzij het informatie betreft die onder het Presidium of de Voorzitter berust;
  - bevoegd wordt om beslissingen op bezwaarschriften te nemen, tenzij de Griffier het Woo-besluit heeft genomen;
  - gemachtigd wordt om in alle bezwaar- en beroepsprocedures verweer te voeren en de Kamer in rechte te vertegenwoordigen, waarbij geldt dat de Griffier weer ambtenaren of derden kan machtigen (recht op substitutie).
  De Voorzitter:
  - bevoegd wordt om beslissingen op bezwaar te nemen op Woo/Who-besluiten die de Griffier heeft genomen en die betrekking hebben op informatie die onder de Voorzitter en/of het Presidium berust.
  Het Presidium besluit een onafhankelijke bezwarenadviescommissie in te stellen, zo mogelijk gezamenlijk met de Eerste Kamer.
 • Het Presidium stemt in met het toevoegen van illustraties op de ruiten van de vergaderzalen en met de uitbreiding van de signing in de vergadervleugel.
 • Het Presidium stemt in met de gebruikersovereenkomst ruimte “pers”.
 • Het Presidium stelt de vergaderdata vast voor zijn vergaderingen in 2022 tot het zomerreces in 2023.
 • Het Presidium is op basis van een verkennende notitie over de voorbereiding en invoering van een digitaal quorum akkoord om dit op een zorgvuldige manier uit te werken. Het Presidium besluit de verkenning over de invoering van een digitaal quorum in handen te stellen van de werkgroep Van Gent, zodat deze de voorbereiding verder ter hand kan nemen.
 • Naar aanleiding van de bespreking van het rapport ‘Versterking functies Tweede Kamer’ besluit het Presidium:
  - de werkgroep te vragen - als vervolgopdracht-  zorg te dragen voor de implementatie van de aanbevelingen uit het rapport.
  - de Voorzitter te verzoeken in overleg met de werkgroep een aftrapbijeenkomst  te organiseren met de nieuwe commissievoorzitters.
  -  het rapport door te geleiden naar de commissie voor de Werkwijze voor wat betreft de aanbevelingen die de werkwijze van de Kamer betreffen en mogelijk nadere uitwerking behoeven
  - het rapport tevens door te geleiden naar de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven en naar de vaste commissies voor wat betreft de aanbevelingen gericht aan die commissies.
  - de leden van de werkgroep te verzoeken met de vaste commissies in gesprek te gaan over de werkagenda en na een jaar in kaart te brengen hoe het met de uitvoering van de aanbeveling staat, onder het voorbehoud dat implementatie van een deel van de aanbevelingen afhankelijk is van uitbreiding van de ambtelijke capaciteit.
  - de commissies te verzoeken bij de uitwerking van de aanbevelingen oog te hebben voor uniformiteit in de werkwijze van de commissies.
  - de aanbeveling om te bezien welke verdere uitbreiding van de ambtelijke capaciteit of organisatorische doorontwikkeling concreet nodig is op basis van de aanbevelingen die de werkgroep heeft gedaan, te betrekken bij de voorbereiding van de voorstellen voor de Raming 2023.
  - de werkgroep te vragen met enige regelmaat de Voorzitter te informeren over de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen.
  - dat er met regelmaat een overleg georganiseerd wordt tussen de Voorzitter en de commissievoorzitters over de uitvoering van de aanbevelingen van de werkgroep.
 • Het Presidium besluit de huidige werkwijze ten aanzien van vaste stemmomenten voort te zetten, conform het advies van de Commissie voor de Werkwijze, waarbij extra stemmingen zo veel mogelijk op donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur worden ingepland.
 • Het Presidium stemt in met het advies van de commissie voor de werkwijze om in eerste instantie een basisversie van het digitale geheugen bij het RvO uit te laten werken door Griffie plenair/Bureau Wetgeving.
 • Het Presidium besluit het voorstel tot instelling van een parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening door te geleiden naar de Tweede Kamer.
 • Het Presidium stemt in met het doorgeleiden van de motie Omtzigt (Kamerstuk 35957, nr. 10) naar de vaste commissie voor Binnenlandse Zake, zodat deze commissie een besluit kan nemen over de vraagstelling aan de Raad van State.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 8 december 2021

 • Het Presidium stelt het protocol ‘contacten met controlerende instanties’ vast.
 • Het Presidium stemt in met het protocol inzake kandidaatstelling voor assembleefuncties waarbij ambtelijke ondersteuning wordt verlangd.
 • Het Presidium besluit een voorstel voor de recessen voor de periode herfst 2022 tot en met zomer 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de Kamer.
 • Het Presidium besluit het verzoek van de commissie Financiën om voorlichting te vragen aan de Raad van State over het Stabiliteits- en Groeipact, ter instemming voor te leggen aan de Tweede Kamer.
 • Het Presidium besluit de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzoeken niet eerder dan medio 2022 een voorbereidingsgroep in te stellen die een opdracht formuleert voor een in te stellen tijdelijke commissie, die zal worden belast met het opstellen van een onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête corona.
 • Het Presidium besluit om voor het instellen van de tijdelijke commissie een wegingsmoment te hebben, waarbij het beslag dat lopende parlementaire enquêtes reeds leggen op de politieke en ambtelijke capaciteit in beschouwing wordt genomen. Het Presidium besluit dat begin 2022 kan worden gestart met de werving van de benodigde ambtelijke ondersteuning voor zowel de tijdelijke commissie als de uiteindelijke enquêtecommissie corona. De uitgaven aan de ambtelijke ondersteuning worden ten laste gebracht van de begroting van BZK.
 • Het Presidium stemt in met het doorgeleiden aan de Kamer van het verzoek van de commissie VWS om de SER advies te vragen over drie bij de Kamer aanhangige wetgevingsvoorstellen inzake coronatoegangsbewijzen.

Besluitenlijst Presidium 24 november 2021

 • Het Presidium stemt in met de conclusies en aanbevelingen van het COT-rapport.
 • Het Presidium stemt in met het indienen van een amendement bij de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 om het verplichtingenbedrag en het uitgaven bedrag te verhogen met 647.000 euro ter uitbreiding van de Dienst Analyse en Onderzoek. Vanaf 2023 dient de verhoging van het budget structureel te worden toegepast.
 • Het Presidium stemt in met de start van het project Update centrale meldkamer en kent 1.100.000 euro toe voor de realisatie van het project. Dit zal worden verwerkt in de Raming 2023.
 • Het Presidium stemt in met het plan van aanpak voor de evaluatie van de regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer en de daaraan verbonden kosten van ongeveer 80.000 euro, die ten laste komen van het opdrachtenbudget van de stafdienst FEZ.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 10 november 2021

 • Het Presidium besluit de rapportage van het College onderzoek integriteit over schending van de veilige afstandsnorm en het niet dragen van een mondkapje in de plenaire zaal ter kennisgeving door te geleiden naar de Tweede Kamer.
 • Het Presidium besluit de Regeling toezicht en handhaving Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te evalueren, nadat het eerste jaarverslag van het College aan het Presidium is aangeboden.
 • Het Presidium stemt in met het uitwerken van een voorstel om te komen tot een speciale regeling ‘sociale veiligheid fracties Tweede Kamer’ waarin aanvullende regels worden geformuleerd gericht op het publiceren/openbaar maken van het werkveiligheidsbeleid, conform motie Leijten Kamerstuk 35752, nr. 9.
 • Het Presidium besluit een voorstel om de Gedragscode uit te breiden met een expliciete verwijzing naar gedrag en fatsoen te bespreken bij de evaluatie van de Gedragscode en de Regeling toezicht en handhaving Gedragscode leden van de Tweede Kamer. Dit geldt ook voor een eventuele aanpassing van het beleid ongewenste omgangsvormen medewerkers Tweede Kamer en fracties.
 • Het Presidium besluit de huidige werkwijze ten aanzien van oud-Kamerledenpassen te beëindigen per 1 maart 2022. Kamerleden die hun Kamerlidmaatschap beëindigen kunnen nog een half jaar gebruik van de Kamerpas in verband met het afronden van hun werkzaamheden. Na de overgangstermijn van een half jaar wordt de pas gedeactiveerd.
 • Het Presidium besluit dat oud-Kamerleden die lobbyist zijn gebruik kunnen maken van de lobbyistenregeling, waarbij het lobbyistenbeleid wordt aangevuld met een veiligheidsscan/controle bij binnenkomst. De toegangspas van lobbyisten wordt per bezoek geactiveerd.
 • Het Presidium besluit de Tweede Kamer bij de Ramingsbehandeling 2023 via een motie te vragen de werkwijze bij hoofdelijke stemmingen – na de coronaperiode – te handhaven.
 • Het Presidium besluit de Dienst Verslag en Redactie te vragen een voorstel uit te werken om tekst of dictum van de motie te publiceren via de App Debatdirect.
 • Het Presidium stemt in met het inbouwen van klokjes bij de interruptiesmicrofoons.
 • Het Presidium besluit het de motie Omtzigt (Kamerstuk 35925, nr. 76) door te geleiden naar de kunstcommissie met het verzoek deze motie verder uit te werken.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 27 oktober 2021

 • Het Presidium is akkoord met aanbieden trainingen aan alle Kamerbewoners specifiek gericht op ongewenste omgangsvormen.
 • Het Presidium stemt in met het behandelschema Najaarsnota 2021 en de suppletoire begrotingswetten.
 • Het Presidium stemt in met het doorgeleiden van de motie Inge van Dijk c.s. naar de vaste commissie voor Financiën.
 • Het Presidium verleent toestemming om met een delegatie van vier leden en een staflid af te reizen naar het Verenigd Koninkrijk om deel te nemen aan de VN-Klimaatconferentie te Glasgow.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 15 september 2021

 • Het Presidium is akkoord met de optie waarbij, wat betreft de toegankelijkheid van de publieksentree aan de Hofplaats, de positie en de uitgang van de lift wordt verschoven waardoor de zichtbaarheid en relatie tussen trap en lift wordt verbeterd.
 • Het Presidium besluit, na besproken aanpassingen, de nota naar aanleiding van het verslag Regeling vertrouwelijke stukken door te geleiden naar de Commissie voor de Werkwijze.
 • Het Presidium besluit het voorstel tot technische aanpassing van door de Kamer vastgestelde overige regelingen aan het herziene Reglement van Orde in te dienen bij de Tweede Kamer.
 • Het Presidium besluit de motie Leijten (Kamerstuk 35742, nr. 10) over een onderzoek naar de vuurwerkramp door te geleiden naar de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid met het verzoek ten behoeve van het Presidium te komen met een voorstel tot uitvoering van de motie.
 • Het Presidium besluit de commissie Defensie te verzoeken een voorstel uit te werken voor de wijze waarop uitvoering gegeven kan worden aan de motie Belhaj c.s. (Kamerstuk 26122, nr. 51).
 • Het Presidium besluit de commissie Financiën te verzoeken de adviesaanvraag aan de parlementair advocaat (Kamerstuk 35510, nr. 64) nader uit te werken.
 • Het Presidium besluit de motie Arib c.s. (Kamerstuk 355701, nr. 64) door te geleiden naar de commissie Binnenlandse Zaken met het verzoek een debat over de Staat van de Rechtsstaat voor te bereiden en aan te vragen.
 • Het Presidium besluit - conform artikel 7.35 lid 2 van het Reglement van Orde - het voorstel van de commissie SZW om het Adviescollege Toetsing Regeldruk te verzoeken een advies te geven over de gevolgen van de regeldrukeffecten van het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet door te geleiden naar de Kamer.
 • Het Presidium stemt in met de ontheffing van de kwaliteitseis en de benoeming tot bestuurders van de stichting fractieondersteuning Groep Omtzigt, onder de voorwaarde dat een verklaring omtrent gedrag wordt voorgelegd aan het Presidium.
 • Het Presidium stemt in met de ontheffing van de kwaliteitseis en de benoeming tot bestuurder van de stichting fractieondersteuning 50Plus, onder de voorwaarde dat een verklaring omtrent gedrag wordt voorgelegd aan het Presidium.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 1 september 2021 (e-mailprocedure)

 • Het Presidium stemt in met het ontvangen van ‘Geïnteresseerde bezoekers parlementaire proces en Dagjesmensen’ (maximaal vijftien per tijdsblok van twee uur) op de publieke tribune van de plenaire zaal (dinsdag, woensdag en donderdag) vanaf 7 september 2021 - indien de epidemiologische situatie het toestaat en binnen de geldende coronamaatregelen.
 • Het Presidium is akkoord met het ontvangen van scholierenbezoeken via ProDemos vanaf 13 september 2021 - indien de epidemiologische situatie het toestaat en binnen de geldende coronamaatregelen.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 10 augustus 2021 (e-mailprocedure)

 • Het Presidium besluit Kamerlid Den Haan aan te wijzen tot tijdelijk bestuurder van de Stichting Ondersteuning Tweede Kamer 50PLUS in de zin van artikel 4.10 van de modelstatuten behorend bij de Regeling financiële ondersteuning fracties 2014.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 7 juli 2021

 • Het Presidium is, rekening houdend met het aandachtspunt om voor minder validen de trap ook toegankelijk te maken, akkoord met de ontwerprichting van de publieksentree van het Tweede Kamercomplex (Hofplaats).
 • Het Presidium besluit tot het inbedden van de ingewonnen adviezen (van de Autoriteit Persoonsgegevens en het Nationaal Cyber Security Centrum) in het TK-afwegingskader voor het toepassen van de cloudtechnologie.
 • Het Presidium besluit tot het toepassen van het afwegingskader, bij de introductie van nieuwe systemen of bij de vervanging van bestaande systemen, voor de afweging of cloudtechnologie wel of niet wordt ingezet.
 • Het Presidium stemt in met de selectie van een vervanger voor PexIP op korte termijn, die beter aansluit op de bestaande klantwensen en inpasbaar is in de ontwikkeling naar de toekomstige cloudgeoriënteerde werkplek.
 • Het Presidium gaat akkoord met het doorgeleiden naar de Kamer van het voorgestelde behandelschema van de begrotingen in het najaar van 2021 en de voorgestelde spreektijden voor de fracties bij de Algemene Politieke Beschouwingen en de afzonderlijke begrotingen.
 • Het Presidium besluit om in B67 het gebruik van meeluisterzalen te stoppen en de daarmee vrijkomende zalen in te zetten voor commissieactiviteiten.
 • Het Presidium stemt in met de ontheffing van de kwaliteitseis voor de bestuurder van de Stichting Fractiebureau CDA.
 • Het Presidium besluit de motie Leijten/Arib (Kamerstuk 35752-11) door te geleiden naar de Commissie voor de Werkwijze.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 23 juni 2021

 • Het Presidium is akkoord met het uitzetten van een kwalitatief onderzoek naar sociale veiligheid binnen de Kamerorganisatie.
 • Het Presidium besluit - op advies van het College van onderzoek integriteit - het College de tijd te geven om ervaring op te doen met de Gedragscode. Naar aanleiding van het jaarverslag dat in februari 2022 verschijnt wordt bezien of de huidige regels voldoen.
 • Het Presidium stemt in met het afschaffen van de mondkapjesplicht in de publieke binnenruimten en het afschaffen van het dringend advies in de andere delen van het gebouw van de Tweede Kamer vanaf 26 juni 2021, mits 1,5 meter afstand bewaard kan worden.
 • Het Presidium besluit op de publieke tribune van de plenaire zaal ‘geïnteresseerden in het parlementaire proces en dagjesmensen’ toe te laten vanaf 26 juni 2021 op dinsdagen, woensdagen en donderdagen tot aan het zomerreces (in tijdsblokken en via aanmelding).
 • Het Presidium stemt in met het vlekkenplan dependances zomerreces 2021 en met het draaiboek ‘Vergaderen in het zomerreces 2021’.
 • Het Presidium stelt op grond van artikel 9, lid 1 van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014  de bijdrage over 2020 definitief vast. Het Presidium zendt op grond van artikel 10, lid 1 van de Regeling de definitieve vaststelling voorzien van de verantwoording aan de Kamer.
 • Het Presidium stemt in met het integraal crisisplan Tweede Kamer.
 • Het Presidium besluit het voorstel tot instelling van een tijdelijke commissie fraudebeleid en dienstverlening (TCFD) door te geleiden aan de Kamer.
 • Het Presidium stelt de verdeelsleutel voor de samenstelling van delegaties voor buitenlandse werkbezoeken vast. Het Presidium besluit de uitzonderingspositie voor de commissie Defensie in stand te houden.
 • Het Presidium besluit de adviesaanvraag van de commissie OCW inzake ‘basisvaardigheden in het funderend onderwijs’ door te geleiden naar de Kamer.

Besluitenlijst 16 juni 2021

 • Het Presidium stemt in met het versturen van een brief aan alle fracties over het beleid ongewenste omgangsvormen.
 • Er wordt een inventarisatie gemaakt van de wijze waarop andere parlementen vorm geven aan het sociale veiligheidsbeleid.
 • Het Presidium gaat in gesprek met de leden van het College van onderzoekt integriteit over de taakopdracht van het College en de reikwijdte van de Gedragscode met betrekking tot ongewenste omgangsvormen.
 • Het Presidium besluit te onderzoeken of de Kamer eisen kan stellen aan fracties in het kader van het huisvestingsbeleid.
 • De Voorzitter voert een gesprek met diverse maatschappelijke organisaties over het thema ‘een veilige werkomgeving’.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 9 juni 2021

 • Het Presidium stemt in met het voorstel om het budget voor de fractiekosten periodiek, op basis van de verkiezingsuitslag, bij te stellen zodat het budget aansluit bij de uitgaven.
 • Het Presidium stemt in met aanpak van de implementatie van de Wet Openheid Overheid (Woo).
 • Het Presidium stemt in met het ophogen van de begroting om een ‘Woo-jurist’ aan te kunnen nemen.
 • Het Presidium stemt in met de opdrachtbeschrijving voor de werkgroep ‘versterking functies Tweede Kamer.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 26 mei 2021

 • Het Presidium stelt het vlekkenplan fracties B67 vast.
 • Het Presidium stemt in met de aanbevelingen inzake de verificatie en identiteit van gasten bij Kamercommissies en assemblees.
 • Het Presidium besluit dat de werkgroep die onderzoek gaat doen naar het effectief opereren van de Kamer in crisissituaties (motie Van Gent c.s. Kamerstuk 35322, nr. 43) ook het functioneren van het parlementaire proces tijdens de coronacrisis bij het onderzoek betrekt.
 • Het Presidium besluit tot het instellen van een werkgroep die voorstellen ontwikkelt om de wetgevende, controlerende en volksvertegenwoordigende functies van de Kamer te versterken.
 • Het Presidium stemt in met de Nota naar aanleiding van het verslag Raming 2022.
 • Het Presidium is akkoord om het voorstel tot wijziging van de Regeling vertrouwelijke stukken in verband met de verduidelijking van de procedures aan te bieden aan de Kamer.
 • Het Presidium stemt in met de ontheffing van de kwaliteitseis en het benoemen een bestuurder van stichting ondersteuning Tweede Kamerfractie 50Plus, onder de voorwaarde dat een verklaring omtrent gedrag wordt voorgelegd aan het Presidium.
 • Het Presidium stemt in met de ontheffing van de kwaliteitseis en de benoeming van twee bestuurders van stichting fractieondersteuning BoerBurgerBeweging, onder de voorwaarde dat een verklaring omtrent gedrag wordt voorgelegd aan het Presidium.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 18 mei 2021

 • Het Presidium stelt de herziene set huisregels Tweede Kamer vast.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 21 april 2021

 • Het Presidium stemt in met de voorgestelde uitwerking van de logo- en naamaanduiding B67.
 • Het Presidium stemt in met het vlekkenplan fracties Binnenhof.
 • Het Presidium stelt de indeling van de plaatsen in de plenaire zaal vast.
 • Het Presidium stemt in met de nieuwe verdeelsleutel voor de parlementaire assembleedelegaties n.a.v. de Tweede Kamerverkiezingen en met de brief aan de fracties.
 • Het Presidium stemt in met het onderzoeksvoorstel voor de evaluatie van het Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging. Het Presidium stelt een werkgroep in ten behoeve van de uitvoering deze evaluatie. De werkgroep brengt verslag uit aan het Presidium.
 • Het Presidium besluit de Kamer voor te stellen het Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging met een jaar te verlengen.
 • Het Presidium besluit het jaarverslag van de integriteitsadviseur door te geleiden aan de Kamer.
 • Het Presidium besluit de commissie voor de Werkwijze te verzoeken de motie Van der Staaij c.s. (Kamerstuk 35510, nr. 28) nader uit te werken.
 • Het Presidium besluit de motie Van der Molen (Kamerstuk 3522-42) over een digitaal geheugen RvO door te geleiden naar de Commissie voor de Werkwijze.
 • Het Presidium besluit een werkgroep in te stellen bestaande uit Kamerleden om de motie Van Gent c.s. (Kamerstuk 35222, nr. 43) nader uit te werken en het Presidium hierover te adviseren.
 •  Het Presidium besluit de Commissie voor de Werkwijze te verzoeken de uitvoering van de motie Van Meenen en Van der Molen (Kamerstuk 3522, nr. 44)  ter hand te nemen en het Presidium hierover te adviseren.
 • Het Presidium is akkoord om de uitwerking van de aanbevelingen van de werkgroep Herziening Reglement van Orde (motie Bisschop c.s., Kamerstuk 35222, nr. 47) en de overige acties voortvloeiend uit het herziene RvO alsmede de acties naar aanleiding van de plenaire behandeling, conform het voorstel via de verschillende stafdiensten verder uit te werken.
 • Het Presidium stemt in met de ontheffing van de kwaliteitseis en de benoemingen van bestuurders in de stichting ondersteuning Tweede Kamerfractie BIJ1 en de stichting ondersteuning Tweede Kamerfractie 50PLUS,  onder de voorwaarde dat voor de bestuurders waarvoor ontheffing is verleend een verklaring omtrent gedrag overlegd wordt aan het Presidium.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 25 maart 2021

 • Het Presidium stemt in met het BBC-advies over het Voorlopig Ontwerp voor de renovatie van de Tweede Kamer. 
 • Het Presidium besluit de drie door de selectiecommissie voorgestelde kandidaten voor het College van onderzoek integriteit aan de Tweede Kamer voor te dragen als voorzitter en leden van deze commissie. 

Besluitenlijst Presidiumvergadering 24 februari 2021

 • Het Presidium besluit de ontwerp-profielschets ter vaststelling voor te leggen aan de Tweede Kamer.
 • Het Presidium stemt in met de concept-Raming 2022.
 • Het Presidium besluit de functie van secretaris integriteit in te bedden bij Griffie Plenair/Bureau Wetgeving en is akkoord met een aanstelling voor een periode van twee jaar waarbinnen de definitieve functie-bepaling vastgesteld wordt. De administratieve ondersteuning wordt tevens ondergebracht bij Griffie Plenair.
 • Het Presidium besluit de evaluatie parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag door te geleiden naar de Kamer.
 • Het Presidium besluit de adviesaanvraag en de concept-begeleidende brief aan de Venetië-commissie van de Raad van Europa ter vaststelling door te geleiden naar de Kamer.
 • Het Presidium besluit de adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens door te geleiden naar de Kamer ter goedkeuring.
 • Het Presidium stemt in met de wijziging van de statuten van de Stichting voor Politiek Wetenschappelijk Onderzoek (VVD).
 • Het Presidium besluit de adviesaanvraag aan de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) over de Nederlandse Health Strategy ter instemming voor te leggen aan de Kamer.
 • Het Presidium besluit de  commissie Binnenlandse Zaken te verzoeken een voorstel uit te werken voor de wijze waarop aan de motie Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35 510, nr. 51) uitvoering kan worden gegeven overeenkomstig de Regeling parlementair en extern onderzoek.
 • Het Presidium stemt in met de actualisatie van de opnamerichtlijnen Tweede Kamer.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 3 februari 2021

 • Het Presidium stemt in met doorgeleiding naar de Kamer van het onderzoeksvoorstel voor de uitvoering van een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen.
 • Het Presidium is akkoord met het behandelschema voor de Verantwoordingsstukken over het begrotingsjaar 2020 en de Voorjaarsnota 2021.
 • Het Presidium stemt in met het voorstel de commissie Financiën te verzoeken de adviesaanvraag aan de Venetiëcommissie voor te bereiden.
 • Het Presidium is akkoord met het verder in kaart brengen van data-opslag in eigen beheer van de Kamer of in de cloud. De Autoriteit Persoonsgegevens wordt om advies gevraagd.
 • Het Presidium neemt kennis van de rapportage Begroting en Verantwoording 2020. Het Presidium stemt in met het jaarverslag 2020 en doorgeleiding hiervan naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 20 januari 2021

 • Het Presidium stemt in met de werving en selectie van een voorzitter en twee leden voor het College van onderzoek integriteit.
 • Het Presidium stemt in met de ontheffing van de kwaliteitseis conform de Regeling financiële ondersteuning fracties 2014 en de benoemingen van bestuurders in de stichting ondersteuning Tweede Kamerfractie Forum voor Democratie, onder de voorwaarde dat voor de bestuurder waarvoor ontheffing is verleend een verklaring omtrent gedrag overlegd wordt aan het Presidium.
 • Het Presidium stemt in met de uitwerking van een interactieve en multimediale rondleiding door de gebouwen van de Tweede Kamer.
 • Het Presidium stemt in met de klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen.
 • Het Presidium stelt de vergaderdata vast voor zijn vergaderingen in 2021 tot en met zomerreces 2022.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 13 januari 2021

 • Het Presidium besluit de maatregelen met betrekking tot de werkwijze van de Kamer, zoals gecommuniceerd op 15 december 2020,  te verlengen.
 • Het Presidium is akkoord met organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor vertrekkende Kamerleden ten aanzien van hun verdere loopbaan.